Chào mừng quý vị đến với Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận 
Thứ sáu, 22/05/2015
In trang
Quy trình Xử lý văn bản đi, văn bản đến

(Theo Quyết định số 13/QĐ-CT, ngày 31/01/2008 của

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận)

 

             1- Mục đích:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực trong việc điều hành của lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, xây dựng hệ thống hành chính - văn phòng ngành thuế văn minh hiện đại.

- Đảm bảo trong công tác văn thư: Quản lý thống nhất; nhanh chóng chính xác, đúng thủ tục.

             2- Phạm vi áp dụng:

Áp dụng thống nhất cho các đơn vị thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Thuận.

             3- Tài liệu viện dẫn:

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư;

Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia;

Quyết định số 1138 TCT/QĐ-HC ngày 04/8/2004 của Tổng cục thuế ban hành bảng thời hạn bảo quản tài liệu ngành thuế.

4- Định nghĩa:

             Công tác văn thư là toàn bộ các hoạt động về xây dựng văn bản, tiếp nhận, chuyển giao và xử lý văn bản trong hoạt động quản lý của các cơ quan.

 

5- Các bước thực hiện:

 

Bước

Trách nhiệm

Nội dung thực hiện

Thời gian/

biểu mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Cục thuế; phòng HCQT-TV/ Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý và giải quyết văn bản đến:

 

- Tất cả văn bản đến đều phải đăng ký vào máy tính ở văn thư cơ quan;

- Văn bản đến được kiểm tra  và phân loại (gọi tắt là xử lý)  nhanh chóng, chính xác và giữ gìn bí mật;

- Tất cả văn bản đến cơ quan phải được xem xét nhanh. Thời gian quy định xử lý văn bản đến tại cơ quan Cục thuế là: 01 ngày, kể từ ngày văn thư  nhận công văn: nhận trực tiếp hoặc do cơ quan Bưu điện giao;

- Văn bản đến phải trình Thủ trưởng cơ quan, qua Trưởng phòng HCQT - TV trước khi phân phối cho Phòng hoặc cá nhân giải quyết;

- Phòng, cá nhân (kể cả thủ trưởng đơn vị) khi nhận văn bản đến phải ký nhận vào sổ chuyển giao văn bản của văn thư;

- Thực hiện việc lưu các loại văn bản đến theo yêu cầu của  Thủ trưởng cơ quan và thực hiện việc nộp hồ sơ vào lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Lãnh đạo Cục thuế ; phòng HCQT-TV/ Nhân viên văn thư

 

 

Theo dõi, đôn đốc giải quyết văn bản đến

- Lãnh đạo Cục Thuế (Lãnh đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố) các phòng liên quan có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết kịp thời văn bản đến;

        - Căn cứ nội dung văn bản đến, Lãnh đạo Cục Thuế giao cho đơn vị, cá nhân liên quan giải quyết, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết văn bản đến theo thời hạn được pháp luật quy định hoặc theo quy định của Ngành thuế;

        - Lãnh đạo Cục thuế  giao cho Chánh văn phòng, Trưởng phòng hành chính hoặc người được giao trách nhiệm thực hiện công việc sau:

        + Xem xét toàn bộ văn bản đến và báo cáo về những văn bản quan trọng, khẩn cấp;

        + Phân văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân giải quyết;

        + Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

 

 

 

 

 

3

 

Lãnh đạo Cục thuế;  phòng HCQT - TV/ nhân viên văn thư

 

Quản lý và giải quyết văn bản đi:

-  Tất cả văn bản, giấy tờ do cơ quan gửi ra ngoài phải đăng ký và làm thủ tục gửi đi ở văn thư cơ quan;

- Văn bản đi phải được đăng ký: số, ký hiệu, ngày tháng, trích yếu nội dung của văn bản vào máy tính của văn thư cơ quan để theo dõi và phục vụ việc tra tìm văn bản được nhanh chóng;

- Trước khi đăng ký văn bản, văn thư cơ quan kiểm tra thể thức của văn bản, kỹ thuật trình bày và thẩm quyền ban hành văn bản;

- Thời gian xử lý và gửi văn bản đi được thực hiện trong ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lãnh đạo Cục thuế;

Phòng HCQT-TV/nhân viên văn thư

Lưu văn bản đi:

   - Mỗi văn bản đi phải lưu ít nhất hai bản chính; một bản lưu tại văn thư cơ quan, và một bản lưu trong hồ sơ;

   - Bản lưu văn bản đi tại văn thư Cục Thuế phải được sắp xếp theo thứ tự đăng ký;

   - Bản lưu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quan trọng khác của Cục thuế, phải được làm bằng loại giấy tốt và được in bằng mực bền lâu;

- Thực hiện việc lưu văn bản đi theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị và thực hiện việc nộp hồ sơ vào lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

 

 

Đầu trang Trở vềTrở về

Thông báo: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.2.3

Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 Quy định về mức thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 quy định Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên một số loại khoáng sản khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu đối với xe ô tô, xe gắn máy các loại; xác định giá nhà, xe ô tô và xe gắn máy các loại để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ

Triển khai thực hiện Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về hóa đơn

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
  CỤC THUẾ TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ: Số 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (068).3824978 - 3824979     Fax: 068.3824975;
Email: cucthuenth.nth@gdt.gov.vn - cucthue@ninhthuan.gov.vn