Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Hoạt động công đoàn    
Kết quả biểu dương thành tích điển hình tiên tiến trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 05 năm 2011- 2015 và 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng: 11/07/2016

I. Đề nghị Đảng ủy Sở VHTTDL biểu dương thành tích 05 năm 2011 – 2015:

1. Tập thể:

             - Phòng Phục vụ Bạn đọc.

2. Cá nhân:

             - Nguyễn Thanh Hà.

II. Biểu dương tại đơn vị:

* Thành tích 05 năm 2011 – 2015:

1. Tập thể :

- Phòng Nghiệp vụ - Tin học

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

2. Cá nhân :

- Huỳnh Thị Tám.

- Nguyễn Kim Hải.

- Nguyễn Hữu Thành.

* Thành tích 6 tháng đầu năm 2016:

1. Tập thể :

            - Phòng Nghiệp vụ - Tin học.

2.  Cá nhân:

- Nguyễn Kim Hải

-  Trương Thanh Bảo Linh.

-  Nguyễn Thị Thanh

-  Lê Thị Mỹ Hạnh

                                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

 

    (đã ký)

 

                                                                                                 Phạm Thị Thơm

 
 
   Thông tin ảnh