Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Giáo dục thanh niên kế thừa nhân cách Hồ Chí Minh để trưởng thành và phát triển
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 22/08/2019
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Riêng thế hệ trẻ luôn được coi là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là người chủ tương lai của xã hội và niềm hạnh phúc của mỗi gia đình. Ở nước ta, Đảng ta coi thế hệ trẻ là rường cột của dân tộc, là tài sản lớn của quốc gia, là nguồn nhân lực chất lượng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để giúp bạn đọc có tài liệu nghiên cứu  về đường lối của Đảng ta trong công tác phát triển thanh niên theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như  thấy được sự cần thiết trong việc giáo dục, định hướng và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ, Thư viện tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu cuốn sách: “Giáo dục thanh niên kế thừa nhân cách Hồ Chí Minh để trưởng thành và phát triển” của Dương Tự Đam. Sách do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2008, gồm 462 trang, in trên khổ 14,5x20,5cm, tuyển chọn từ các công trình nghiên cứu của tác giả kết hợp với các bài giảng cũng như những công trình tổng kết thực tiễn của GS.VS. Phạm Minh Hạc, PGS. TS. Nguyễn Như An và một số nhà khoa học khác.

Cuốn sách gồm 5 chương: 

Chương một: Đường lối, chính sách phát triển thanh niên của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới. Nội dung chương này tác giả tập trung trình bày các vấn đề về công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới đất nước; giáo dục thanh niên Việt Nam xứng đáng là lực lượng kế thừa và phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bởi Đảng ta xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt của xã hội, là chủ nhân tương lai của đất nước và của dân tộc. Thực té đã chứng minh, trong lịch sử các thời kỳ cách mạng, thanh niên có nhiều cống hiến xuất sắc cho Tổ quốc và ngày nay họ là nguồn nhân lực chủ yếu của công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, là tác nhân chủ chốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển xã hội.

 Chương hai: Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nhân cách sống cao đẹp cho thế hệ trẻ. Đọc chương hai của sách, bạn đọc sẽ hiểu được tư tưởng, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh được thể hiện như thế nào? Tuổi trẻ Việt Nam cần kế thừa và phát triển ra sao? Nói đến phong cách sống, lối sống của Hồ Chí Minh nói chung và phong cách sinh hoạt của Người nói riêng là phong cách của một vĩ nhân mà tài đức, tên tuổi, sự nghiệp đã gắn bó với nhân dân Việt Nam và các dân tộc trên thế giới. Nhân cách sống, lối sống đó là tấm gương cho chúng ta học tập. Tất nhiên không phải “học để trở thành một Hồ Chí Minh, nhưng ở Cụ Hồ mỗi người có thể học một số điều gì làm cho mình trở thành tốt hơn”. Nhân cách của Người cao đẹp và gần gũi, vĩ đại và khiêm tốn, sắc sảo và giản dị, chung đúc lại thành một con người vừa kiệt xuất, vừa bình dị hoà hợp trong cuộc sống của nhân dân ta cũng như của nhân loại tiến bộ.

Chương ba: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thanh niên. Tác giả đã dành trọn chương ba để giới thiệu đến người đọc về những quan điểm tư tưởng của Bác về thanh niên và về xây dựng tổ chức Đoàn. Người đã vận dụng tư tưởng cách mạng và khoa học của  chủ nghĩa Mác – Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người về thanh niên và công tác xây dựng tổ chức Đoàn đến nay vấn còn nguyên giá trị, là bó đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho tuổi trẻ chúng ta vững bước đi lên trong cuộc sống và trong công cuộc xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng thêm vững mạnh, hoạt động  Đoàn ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực.

Chương bốn: Vận dụng phương pháp khoa học và công nghệ giáo dục để rèn luyện, phát triển thanh niên. Đọc chương này bạn đọc sẽ nắm được các phương pháp, công nghệ giáo dục thanh thiếu niên; làm thế nào để nắm vững và sử dụng linh hoạt các phương pháp đó; bảo đảm và tôn trọng các điều kiện để giáo dục thanh thiếu niên có hiệu quả. 

Chương năm: Sử dụng các mô hình giáo dục thanh niên một cách thích hợp như Sinh hoạt Đoàn và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; giáo dục truyền thống cho thanh niên ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên và đấu tranh chống diễn biến hòa bình; định hướng giá trị đạo đức, nếp sống cho thanh niên trong thời kỳ mới…

Cuốn sách “Giáo dục thanh niên kế thừa nhân cách Hồ Chí Minh để trưởng thành và phát triển” đã cho chúng ta những kiến thức cơ bản về đường lối chính sách của Đảng ta về công tác thanh niên; những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách sống đẹp cho thế hệ trẻ, về công tác thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn; những phương pháp khoa học công nghệ và sử dụng các mô hình thích hợp để giáo dục thanh niên trong thời kỳ mới. Cuốn sách rất cần thiết cho các cấp ủy Đảng, các cán bộ đoàn các cấp và tất cả đoàn viên, thanh niên tiếp tục  hoạch định chính sách, định hướng phát triển thanh niên theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tiếp tục kế thừa phát triển theo nhân cách Hồ Chí Minh.

Sách hiện có tại phòng phục vụ bạn đọc. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

 

 

Nguồn: MỸ HẠNH

Các bài khác