Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 22/08/2019
Sự nghiệp cách mạng của đảng ta và nhân dân ta 80 năm qua gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời hy sinh phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì những mục tiêu cao cả của loài người tiến bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng phong phú, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội lần thứ VII, VIII, IX của Đảng ta đều khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta.

 

Nhằm giúp bạn đọc có thêm  tư liện tìm hiểu về những hoạt động, những đóng góp của chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng, Thư viện tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng” của PGS, TS. Lê Văn Yên. Sách do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2010, gồm 291 trang, in trên khổ 14,5x20,5cm. Sách tập hợp nhiều tư liệu quý, trình bày ngắn gọn súc tích khái quát những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự.

Nội dung gồm 3 chương và 1 phần phụ lục:

Chương I: Nguyễn Ái Quốc với việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đọc nội dung chương này bạn đọc sẽ hiểu được bối cảnh lịch sử trước khi Đảng ta ra đời; những đóng góp lớn lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin về Việt Nam, trong công tác chuẩn bị  tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng, trong soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cũng như ý nghĩa to lớn của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương II: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội lần thứ II của Đảng. Đến với chương II, bạn đọc sẽ được ngược dòng lịch sử đến với những năm 50 của thế kỷ XX để hiểu được hoàn cảnh lịch sử của Đại hội II (tháng 2- 1951), công tác lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị, tiến hành Đại hội và sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm lên chiến thắng Điện Biên phủ lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Chương III: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội lần thứ III của Đảng. Ở chương này sách tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9 - 1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng và sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Phần phụ lục tác giả đã dành gần 100 trang để giới thiệu đến bạn đọc những bài viết, nói, những lá thư, báo cáo, lời kêu gọi,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Chánh cương vắn tắt của Đảng; Sách lược vắn tắt của Đảng; Chương trình tóm tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam; Lời kêu gọi, Thư gửi Đại hội trù bị; Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản,...được sắp xếp theo trình tự thời gian từ năm 1930 đến năm 1960.

Cuốn sách  Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng” tài liệu phản ánh khá chân thực về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các kỳ Đại hội Đảng mà Người tham dự đồng thời nói lên sự lãnh đạo tài tình của Người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sách rất cần cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021.

Sách hiện có tại phòng phục vụ bạn đọc! Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                                               

 

Nguồn: MỸ HẠNH

Các bài khác