Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
70 năm tác phẩm cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 07/05/2020
Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và thực hiện nghiêm túc đức tính cần, kiệm, liêm, chính, đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thường xuyên rèn luyện những đức tính quý báu đó. Trước khi đi xa, Người căn dặn trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

 

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra quyết liệt, giữa năm 1949, với bút danh Lê Quyết Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bốn bài báo có tiêu đề: “Thế nào là Cần”, “Thế nào là Kiệm”, “Thế nào là Liêm” và “Thế nào là Chính” đăng trên báo Cứu quốc, nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng, bảo đảm cho sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc” thắng lợi. bốn bài báo này đã được Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu I tập hợp và xuất bản thành sách với nhan đề Cần kiệm liêm chính. Tác phẩm là sự thể hiện sinh động tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính; là sự khẳng định vai trò gốc rễ, nền tảng của đạo đức cần, kiệm, liêm, chính trong đời sống xã hội, trong rèn luyện cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ khi tác phẩm “ Cần kiệm liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) đồng thời giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu, học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Ninh Thuận xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “70 năm tác phẩm cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành năm 2019 với 347 trang, in trên khổ giấy 16x24cm.

          Cuốn sách tập hợp 31 bài viết của các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh, được chia thành ba mảng đề tài chính:

Thứ nhất là các bài viết phân tích, làm rõ hoàn cảnh ra đời, nội dung và khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm. Đó là những bài viết của các PGS.TS, GS.TS  Lê Quốc Lý, Hoàng Chí Bảo, Phạm Hồng Chương,...

Thứ hai là các bài viết về việc học tập và làm theo đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính tại một số ban, ngành, cơ quan, đơn vị, như: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Công an, Quân đội,...

Thứ ba là các bài viết về những bài học và giải pháp thực hiện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. Trong mảng đề tài này các tác giả đều đề cập đến ảnh hưởng của tác phẩm “ Cần kiệm liêm chính” với xây dựng đạo đức cách mạng, phòng chống suy thoái về đạo dức trong cán bộ đảng viên; với công cuộc kháng chiến kiến quốc, công cuộc đổi mới đất nước; với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng;...

Cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức tính không thể thiếu của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng. Cuốn sách “70 năm tác phẩm cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn” không chỉ mang đến cho nguời đọc những hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh ra đời, giá trị trường tồn của tác phẩm “ Cần kiệm liêm chính “ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cách đây hơn 70 năm mà còn mang đến những bài học, những phương pháp triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính của Người, góp phần thực hiện thành công công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Sách hiện có tại phòng Đọc Tổng hợp – Thư viện tỉnh Ninh Thuận.

          Xin trân trọng giới thiệu.

 

 

         

Nguồn: CẨM GIANG - NVTH

Các bài khác