- Đăng Nhập  
 
   Văn bản khác    
Chính sách phí, lao động, kế toán có hiệu lực từ giữa tháng 5
Chuyên mục: Văn bản khác
Ngày đăng: 25/05/2016
Từ ngày 11 - 20/5/2016, nhiều chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực phí, lao động, kế toán bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

 1. Quy định lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa


Từ ngày 16/5/2016, mức thu phí, lệ phí áp dụng cho các phương tiện thủy nội địa, tàu biển ra, vào hoạt động tại các cảng, bến thủy nội địa sẽ áp dụng theo Thông tư 59/2016/TT-BTC . Cụ thể:

- Phí trọng tải (kể cả có tải, không tải) cho mỗi lượt vào và lượt ra là 165 đồng/tấn trọng tải toàn phần.

- Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa:

+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 đến 50 tấn: 5.000 đồng/chuyến.

+ Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 50 đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 đến 50 ghế: 10.000 đồng/chuyến.

+ Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 200 đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51 đến 100 ghế: 20.000 đồng/chuyến.

+ Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 500 đến 1000 tấn hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên: 30.000 đồng/chuyến.

+ Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1000 đến 1500 tấn: 40.000 đồng/chuyến.

+ Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 1500 tấn: 50.000 đồng/chuyến.

2. Quy định về phí sử dụng kho số viễn thông

Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông có hiệu lực từ ngày 19/5/2016.

Theo đó, phí sử dụng kho số viễn thông thu được, cơ quan thu phí được để lại 90% để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Thông tư 188/2011/TT-BTC , số phí thu được còn lại (10%) được nộp vào ngân sách nhà nước.

Quy định này được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2016 và từ năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật phí và lệ phí, các văn bản quy định chi Tiết thi hành Luật phí và lệ phí.

3. Thông báo biến động lao động tại đơn vị Bộ Quốc phòng, Công an

Từ ngày 15/5/2016, Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, việc thông báo biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP , như sau:

- Các trường hợp được xác định là biến động lao động trong đơn vị:

+ Tăng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

+ Giảm lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

+ Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

- Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo về số lao động tăng, số lao động giảm, lý do tăng, lý do giảm; số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

4. Kế toán khoản đóng góp

Thông tư 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ đến năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

Theo đó, quy định kế toán khoản đóng góp gồm:

- Bổ sung Tài Khoản cấp 2 phù hợp với Hệ thống tài Khoản cụ thể mà các doanh nghiệp đang áp dụng.

- Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến các Khoản đóng góp tài chính.

 
Nguồn: HTTP://THUVIENPHAPLUAT.VN/