Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản thư viện tỉnh    
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
Ngày đăng: 17/03/2015
Thực hiện công văn số 131/SVHTTDL - VP, ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thi đua Cải cách hành chính năm 2015;

 

SỞ VH, TT&DLTỈNH NINH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THƯ VIỆN TỈNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

 

 

            Số: 42/KH - TVT                                    Ninh Thuận, ngày 16 tháng 03 năm 2015

       

       KẾ HOẠCH

             Cải cách hành chính năm 2015

 

 

          Thực hiện công văn số 131/SVHTTDL - VP, ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thi đua Cải cách hành chính năm 2015;  

Căn cứ kế hoạch về cải cách hành chính năm 2015 và kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Thư viện tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

          I. Mục đích yêu cầu:

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị.

2. Chấn chỉnh cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc ngày giờ công lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả làm việc của công chức, viên chức, Người lao động.

II. Nội dung:

          1. Triển khai thực hiện tốt các Quyết định, Chỉ thị của Trung ương và địa phương về  việc xây dựng văn hóa công sở và nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Thư viện Tỉnh Chỉ thị số 24/CT – UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chinh đối với cán bộ, đảng viên, công chức và cán bộ, chiến sỹ, lực luợng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện công tác cải cách hành chính trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, sửa đổi, bổ sung  qui chế, chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn, qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, qui định phối hợp, hội họp,…

          3. Phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trong công tác quản lý của Giám đốc, Phó Giám đốc và  các phòng chuyên môn để triển khai thực hiện công việc đạt hiệu quả tránh trùng lắp, chồng chéo.

          4. Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính đối với công tác phục vụ bạn đọc như thủ tục cấp thẻ, thủ tục mượn trả, thủ tục luân chuyển sách cho cơ sở,…tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác phục vụ bạn đọc, không gây sách nhiễu, phiền hà cho bạn đọc.

          5. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động chuyên môn vào việc ứng dụng tin học, tăng cường công tác chỉ đạo sử dụng mạng, trao đổi thông tin trong thư viện và từ Thư viện tỉnh đến cơ sở qua thư điện tử, trang web TVT. nhằm tiết kiệm đến mức thấp nhất  về thời gian, sức lao động, việc sử dụng giấy in, mực in, công văn tiết kiệm văn phẩm phòng, giảm hội họp và tăng buổi phục vụ tại đơn vị.

          6. Tập trung lãnh đạo tốt công tác thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao kỹ năng nghề phát huy hiệu quả ngày, giờ công lao động hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

          7. Tăng cường chỉ đạo công tác hành chính, công tác tiếp nhận, xử lý và quản lý công văn, triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm OpenKM trong việc quản lý và trao đổi thông tin nội bộ, phần mềm TD ofice; Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê, kiểm soát  quản lý tài chính, tài sản của đơn vị. Công khai công tác  tài chính theo quí, 06 tháng,09 tháng và 01 năm..Đảm bảo chế độ báo cáo đúng qui định

     8. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức :  có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, yêu nghề, tận tụy với công việc được giao, đáp ứng kịp thời với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển bền vững đất nước; có ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấp hành sự phân công của cấp trên, chấp hành giờ giấc làm việc và có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

          III. Tổ chức thực hiện :

 Giao các Phòng chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình :

1. Đề ra kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2015 với các nội dung cụ thể tổ chức triển khai, thực hiện.

2. Đăng ký thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2015.

3.  Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính tháng, quí, 06 tháng, năm về Ban Giám đốc theo đình kỳ báo cáo của đơn vị.

 

Nơi nhận :   

        -Sở VH,TT&DL;                        

        - Đ/c Bùi Văn Lộc, PGĐ Sở VHTTDL

        - Phòng NV VH Sở VHTTDL;

        - GĐ.TVT

        - PGĐ. TVT;                                            

        - Các Phòng Chuyên môn TVT;       

         - BBT Web part TVT;    

         - Lưu : VT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Phạm Thị Thơm

 

   

 

                                                                                                                    

 

Các bài khác