Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản thư viện tỉnh    
Kế hoạch số 07/KH-TVT của Thư viện tỉnh Ninh Thuận ngày 11/01/2016 về Công tác phòng chống tham nhũng năm 2016
Ngày đăng: 12/01/2016
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH- SVHTTDL, ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2016

SỞ VH, TT&DLTỈNH NINH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THƯ VIỆN TỈNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 07 /KH – TVT                                     Ninh Thuận, ngày 11 tháng 01 năm 2016

   

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH- SVHTTDL, ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Tăng cường trách nhiệm trong việc phòng chống tham nhũng đối với lãnh đạo cơ quan, các phòng chuyên môn, đoàn thể quần chúng và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị

2. Nhằm ngăn ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, góp phần làm lành mạnh xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ CCVC, đảng viên liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành.

II. Nội dung:

1. Phổ biến tuyên truyền pháp luật:

Đa dạng các hình thức phổ biến tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị trong các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, sinh hoạt ngày pháp luật, trưng bày sách, tuyên truyền trực quan tại Thư viện, phổ biến trên Web, qua email điện tử cá nhân,…gắn với nội dung tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cho CCVC và bạn đọc.

2. Thực hiện giải pháp phòng ngừa:

- Thực hiện công khai việc mua sắm tài sản, bổ sung vốn tài liệu, tài chính, sử dụng ngân sách, giải quyết thu chi các hoạt động của các phòng chuyên môn. Định kỳ có báo cáo thu chi tài chính cho tất cả CCVC trong đơn vị qua các cuộc họp định kỳ hoặc sơ, tổng kết.

- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; thực hiện tốt Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các qui định về minh bạch tài sản, thu nhập. Thực hiện 100% cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản đúng qui định.

- Tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý và chuyên môn, nâng năng suất lao động và hiệu quả quản lý, thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản các thủ tục cấp thẻ bạn đọc, triển khai đăng ký  thẻ bạn đọc trực tuyến, tạo điều kiện cho bạn đọc có điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận với các dịch vụ hiện có của Thư viện Tỉnh.

- Triển khai khai thác có hiệu quả Dự án BMGF-VN đảm bảo đúng mục tiêu của Dự án đề ra, đảm bảo sử dụng tối đa trang thiết bị của Dự án phục vụ cho công tác phục vụ bạn đọc, đào tạo người dùng tin và số hóa tài liệu.

- Triển khai thực hiện các quy định, qui chế phòng chuyên môn, qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế mạng,…thực hiện đề án vị trí việc làm. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các qui định, qui chế trong quá trình triển khai thực hiện tại các phòng chuyên môn, kịp thời phát hiện những vi phạm trong việc sử dụng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo qui định để có hướng giải quyết phù hợp đúng pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục CCVC thực hiện đúng luật cán bộ, công chức năm 2008, luật viên chức năm 2010 và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007) của Bộ Nội vụ; không để xảy ra trường hợp CCVC vi phạm các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của CCVC.

- Các biện pháp khác:

+ Thực hiện đúng vai trò của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, các phòng chuyên môn, nếu cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn nào để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí sẽ thực hiện nghiêm túc qui định “xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách” theo tinh thần Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Thông tư số 08/2007/TT-BNV ngày 01/10/2007 của Bộ Nội vụ.

+ Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện qui chế tặng quà, nhận quà theo qui định hiện hành.

+ Không để xảy ra tình trạng công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác vi phạm các qui định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

3. Phát hiện, xử lý tham nhũng:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí  trong đơn vị, thực hiện kiểm tra chéo, tự kiểm tra gữa các phòng chuyên môn.

- Chi bộ tăng chường công tác lãnh đạo Công đoàn cơ sở chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân tích cực kiểm tra về các hoạt động thực hiện nội qui, qui chế, thực hiện qui chế dân chủ, chế độ chính sách,… của đơn vị.

III. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch này yêu cầu các Phòng chuyên môn dựa trên chức năng nhiệm vụ của mình:

1. Phổ biến kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2016 đến tất cả viên chức, người lao động trong đơn vị.

2. Triển khai, thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016.

3. Xây dựng nội dung cụ thể những việc làm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng của phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ đối với từng bộ phận, công chức, viên chức và người lao động.

3. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tháng, quí, 06 tháng, năm về Ban Giám đốc theo định kỳ báo cáo của đơn vị.

Nơi nhận:

        -Sở VH,TT&DL;              

        - Đ/c Bùi Văn Lộc, PGĐ Sở VHTTDL;

        - Phòng NV VH Sở VHTTDL;

        - GĐ.TVT;

        - Các Phòng Chuyên môn TVT;

         - BBT Web part TVT;    

         - Lưu : VT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

 

Phạm Thị Thơm

 

Nguồn: BBT

Các bài khác