Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Văn bản chuyên ngành
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Nghị định này quy định chi tiết về thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư tại điểm a khoản 1 Điều 5; về tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học được Nhà nước đầu tư tại điểm c khoản 1 Điều 5; về không gian đọc, phòng đọc cơ sở tại khoản 1 Điều 6; về điều kiện thành lập thư viện tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18; về trình tự, thủ tục đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện tại khoản 5 Điều 22; về liên thông thư viện tại Điều 29 của Luật Thư viện.
Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL cuả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện
Ngày 28/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá hoạt động thư viện.
Luật Thư Viện
Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Quốc hội ban hành Luật Thư viện số 46/2019/QH 14. Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tư 33 quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu
Mở rộng hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu Đây là nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua tại Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu ngày 15/10/2018.
Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/8/2017
QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL quy định vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn chung và trách nhiệm hoạt động chuyên môn của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ban hành ngày 09/12/2016.
Quyết định 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Đây là mục tiêu được nêu ra tại Quyết định 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT- BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT- BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện đã được Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ ký ban hành ngày 19.5.2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.7.2015.
Văn bản số 1092/KH-UBND về Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2015
Thực hiện Quyết định số 284/Qđ-ttg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về Ngày Sách Việt Nam ...
Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL-NVVH ngày 05/01/2015 Về việc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và mừng Xuân Ất Mùi năm 2015
Hướng dẫn số 1758/HD-SVHTTDL ngày 31/12/2014 Về Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
Công văn số 4632/BVHTTDL-TV ngày 19/12/2014 Về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư
Phân công các loại công việc chuyên môn cho phù hợp với từng hạng viên chức thư viện theo quy định của pháp luật, bảo đảm tránh lãng phí trong việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thư viện
Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
Thông tư này áp dụng đối với các thư viện quy định tại Điều 13 Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia thành lập và quản lý thư viện.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03/5/2007 về việc Phê duyệt chương trình phát triển Công nghiệp nội dung số Việt nam đến năm 2010
Nghị định số 75/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 12/7/2010 về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối