- Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Nghị định số 75/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 12/7/2010 về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
Ngày đăng: 17/09/2014

NghÞ ®Þnh

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

__________

 

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø LuËt Di s¶n v¨n ho¸ ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Di s¶n v¨n ho¸ ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2009;

C¨n cø LuËt §iÖn ¶nh ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §iÖn ¶nh ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2009;

C¨n cø Ph¸p lÖnh Th­ viÖn ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2000;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;

C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002 vµ Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2008;

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch,

NghÞ ®Þnh:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸; h×nh thøc xö ph¹t, møc xö ph¹t; thÈm quyÒn xö ph¹t, thñ tôc xö ph¹t vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶.

2. Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ lµ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®iÖn ¶nh; c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt biÓu diÔn; ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ kinh doanh dÞch vô v¨n ho¸ c«ng céng; mü thuËt, triÓn l·m v¨n ho¸, nghÖ thuËt, nhiÕp ¶nh; qu¶ng c¸o, viÕt, ®Æt biÓn hiÖu; di s¶n v¨n ho¸; th­ viÖn; c«ng tr×nh v¨n ho¸, nghÖ thuËt; xuÊt khÈu, nhËp khÈu s¶n phÈm v¨n ho¸; c«ng bè, phæ biÕn t¸c phÈm ra n­íc ngoµi do tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn mét c¸ch cè ý hoÆc v« ý mµ ch­a ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh.

3. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh kh¸c trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ kh«ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc cã liªn quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong ho¹t ®éng văn hoá.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong ho¹t ®éng văn hoá trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp ®iều ước quốc tế mà Céng hoµ x· héi chñ nghÜa Việt Nam là thành viên có quy định khác th× thùc hiÖn theo ®iÒu ­íc quèc tÕ ®ã.

§iÒu 3. Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ trong xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh

1. Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 128/2008/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2008.

2. T×nh tiÕt t¨ng nÆng, t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trong xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 8 vµ 9 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 vµ §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 128/2008/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008.

§iÒu 4. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh

1. Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ lµ mét n¨m, riªng ®èi víi vi ph¹m trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, nhËp khÈu s¶n phÈm v¨n hãa th× thêi hiÖu lµ hai n¨m, kÓ tõ ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh ®­îc thùc hiÖn. NÕu qu¸ thêi hiÖu nãi trªn mµ vi ph¹m hµnh chÝnh míi bÞ ph¸t hiÖn th× kh«ng tiÕn hµnh xö ph¹t nh­ng vÉn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.

Ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nÕu cã lçi trong viÖc ®Ó qu¸ thêi hiÖu xö ph¹t th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 121 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002.

2. §èi víi c¸ nh©n ®· bÞ khëi tè, truy tè hoÆc cã quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nh­ng sau ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh nÕu hµnh vi cña ng­êi ®ã cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh; trong thêi h¹n 03 ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh chØ vô ¸n, ng­êi ra quyÕt ®Þnh ph¶i göi quyÕt ®Þnh cho ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t; trong tr­êng hîp nµy, thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ba th¸ng, kÓ tõ ngµy ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m.

3. Trong thêi h¹n ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy, nÕu ng­êi vi ph¹m thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ hoÆc cè t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu xö ph¹t quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy; thêi hiÖu xö ph¹t ®­îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc thêi ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t.

§iÒu 5. H×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶

1. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh

Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ bÞ ¸p dông mét trong c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau:

a) C¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn.

2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung

Tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn bÞ ¸p dông mét hoÆc c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau:

a) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn ®­îc sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh;

b) T­íc quyÒn sö dông giÊy phÐp.

3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶

Tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh cßn bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh cô thÓ t¹i c¸c ®iÒu cña Ch­¬ng II NghÞ ®Þnh nµy.

Trong tr­êng hîp hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ khi ph¸t hiÖn ®· qu¸ thêi hiÖu xö ph¹t th× kh«ng xö ph¹t nh­ng c¬ quan, ng­êi cã thÈm quyÒn cã thÓ ¸p dông mét hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh cô thÓ t¹i c¸c ®iÒu cña Ch­¬ng II NghÞ ®Þnh nµy.

Điều 6. Thêi h¹n ®­îc coi lµ ch­a bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh

Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸, nÕu qu¸ mét n¨m, kÓ tõ ngµy chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc kÓ tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t quy ®Þnh t¹i §iÒu 69 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 mµ kh«ng t¸i ph¹m th× ®­îc coi nh­ ch­a bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.

Ch­¬ng II

Hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸, h×nh thøc vµ møc xö ph¹t

Môc 1

Hµnh vi vi ph¹m trong lÜnh vùc ®iÖn ¶nh,

h×nh thøc vµ møc ph¹t

§iÒu 7. Vi phạm các quy định về quay phim, sản xuất phim

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hµnh vi quay phim ë nh÷ng khu vùc cÊm quay phim.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà không được người đó cho phép;

b) Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép sản xuất phim đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam;

c) Sửa chữa, tẩy xoá, chuyển nhượng giấy phép sản xuất phim đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp giấy phép sản xuất phim tại Việt Nam.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp dịch vụ s¶n xuÊt phim cho tæ chøc, c¸ nh©n nước ngoài hoặc hợp tác liªn doanh s¶n xuÊt phim với tæ chøc, c¸ nh©n nước ngoài không đúng nội dung quy định trong giấy phép;

b) Sản xuất phim có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sản xuất phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, khuyến khích tệ nạn xã hội, hành vi tội ác, mê tín dị đoan, ảnh hưởng xÊu đến thuần phong mỹ tục và môi trường sinh thái;

b) Hîp t¸c, liªn doanh s¶n xuÊt phim, cung cÊp dÞch vô s¶n xuÊt phim cho tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi mµ kh«ng cã giÊy phÐp;

c) Kh«ng thµnh lËp Héi ®ång thÈm ®Þnh kÞch b¶n, Héi ®ång lùa chän dù ¸n s¶n xuÊt phim, kh«ng tæ chøc ®Êu thÇu ®èi víi s¶n xuÊt phim sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc theo quy ®Þnh.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sản xuất phim có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

b) Sản xuất phim có nội dung đồi trụy, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, g©y hËn thï giữa các dân tộc và nhân dân các nước, thể hiện tư tưởng, văn hoá phản động, các hành vi tội ác;

c) Sản xuất phim có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm d©n téc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc;

d) Tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam mà không có giấy phép.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này;

c) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại c¸c đim a vµ b khoản 4 và kho¶n 5 Điều này.

Điều 8. Vi phạm các quy định về in, nhân bản, tàng trữ phim

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép phim thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 10 bản đến dưới 50 bản.

2. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép phim thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 50 bản đến dưới 100 bản.

3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nhân bản phim chưa được phép phổ biến với số lượng dưới 20 bản;

b) Tàng trữ trái phép phim thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 100 bản đến dưới 500 bản;

c) Tàng trữ nhằm lưu hành hình ảnh, phim có nội dung cấm phổ biến với số lượng dưới 10 phim.

4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nhân bản phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 20 bản đến dưới 100 bản;

b) Tàng trữ trái phép phim thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 500 bản trở lên;

c) Tàng trữ nhằm lưu hành phim có nội dung cấm phổ biến với số lượng từ 10 phim đến d­íi 50 phim.

5. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nhân bản phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 100 bản trở lên;

b) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh quảng cáo những mặt hàng cấm quảng cáo vào phim ®Ó phæ biÕn;

c) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có tính chất đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực vào phim đã được phép phổ biến;

d) Tàng trữ nhằm lưu hành phim có nội dung cấm phổ biến với số lượng từ 50 phim đến d­íi 100 phim.

6. Phạt tiền từ trªn 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ hoặc cấm phổ biến;

b) Nhân bản phim có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực;

c) Tàng trữ nhằm lưu hành phim có nội dung cấm phổ biến với số lượng 100 phim trë lªn.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4, các khoản 5 và 6, tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 9. Vi phạm các quy định về phát hành phim nhựa, băng đĩa phim

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Mua băng đĩa phim không dán nhãn với số lượng từ 10 bản đến dưới 20 bản;

b) Bán hoặc cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả với số lượng dưới 20 bản;

c) Mua, bán nhãn băng đĩa phim giả với số lượng từ 10 nhãn đến dưới  50 nhãn;

d) Tẩy xoá, sửa đổi nhãn dán trên băng đĩa phim.

2. Phạt tiền từ trên 1.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Bán, cho thuê hoặc lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim chưa được phép phổ biến với số lượng dưới 20 bản;

b) Mua, bán hoặc cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả với số lượng từ 20 bản đến dưới 100 bản;

c) Đánh tráo nội dung băng đĩa phim đã được dán nhãn để kinh doanh;

d) Mua, bán nhãn băng đĩa phim giả với số lượng từ 50 nhãn trở lên.

3. Phạt tiền từ trên 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Mua băng đĩa phim không dán nhãn với số lượng từ 100 bản đến dưới 500 bản;

b) Bán, cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả với số lượng từ 100 bản đến dưới 500 bản;

c) Bán, cho thuê băng đĩa phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 20 bản đến dưới 100 bản.

4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Phát hµnh phim nhựa, băng đĩa phim khi chưa có giÊy phép phổ biến hoÆc ch­a cã quyÕt ®Þnh ph¸t sãng cña ng­êi ®øng ®Çu ®µi truyÒn h×nh, ®µi ph¸t thanh - truyÒn h×nh;

b) Phát hành phim nhựa, băng đĩa phim quá phạm vi được phép ph¸t hµnh ở trong nước;

c) Mua, bán, cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả với số lượng từ 500 bản đến dưới 1.000 bản;

d) Bán, cho thuê băng đĩa phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 100 bản trở lên;

®) Sản xuất nhãn băng đĩa phim giả để tiêu thụ;

e) Bán, cho thuê hoặc lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực.

5. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thêm, bớt làm sai nội dung phim đã được phép phổ biến để bán, cho thuê;

b) Mua, bán, cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả từ 1.000 bản đến dưới 5.000 bản.

6. Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tàng trữ nhằm phổ biến phim thuộc loại cấm phổ biến hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy;

b) Bán, cho thuê hoặc phát hành phim nhựa, băng đĩa phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến hoặc tiêu hủy;

c) Bán, cho thuê hoặc phát hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung đồi trụy;

d) Mua, bán, cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả từ 5.000 bản trở lên;

đ) Xuất khẩu phim thuộc loại phải có quyết định cho phép phổ biến mà chưa có quyết định hoặc chưa được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khon 1, 2 và 3, các điểm a, c, d, ®, v, e khoản 4, khoản 5 và 6 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm ® khoản 4 Điều này.

Điều 10. Vi phạm các quy định về chiếu phim

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Chiếu phim tại nơi công cộng gây ồn quá mức quy định hoặc quá 12 giờ đêm;

b) Cho trẻ em dưới 16 tuổi vào rạp chiếu phim để xem loại phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi.

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chiếu băng đĩa phim không dán nhãn tại nơi công cộng.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chiếu phim chưa được phép phổ biến tại nơi công cộng.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chiếu phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực tại nơi công cộng.          

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Chiếu phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến hoặc tiêu hủy tại nơi công cộng;

b) Chiếu phim có nội dung đồi trụy tại nơi công cộng.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.  

Điều 11. Vi phạm các quy định về lưu chiểu, lưu trữ tác phẩm điện ảnh

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp lưu chiểu, lưu trữ tác phẩm điện ảnh không đủ số lượng, không đúng chủng loại theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lưu chiểu, lưu trữ tác phẩm điện ảnh theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc phải nộp lưu chiểu, lưu trữ tác phẩm điện ảnh theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Mục 2

HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT 

Điều 12. Vi phạm các quy định về nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 10 bản đến dưới 100 bản.

2. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 100 bản đến dưới 300 bản.

3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mét trong c¸c hµnh vi sau:

a) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 300 bản đến dưới 500 bản;

b) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực.

4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

5. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi  sau:

a) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành hoặc quyết định thu hồi, tịch thu;

b) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung đồi truỵ;

c) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với  số lượng từ 1.000 bản đến dưới 5.000 bản.

6. Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 5.000 bản trở lên.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Điều 13. Vi phạm các quy định về s¶n xuÊt, ph¸t hµnh, d¸n nh·n kiÓm so¸t băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sửa chữa giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu;

b) D¸n nh·n kiÓm so¸t kh«ng ®óng ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh víi sè l­îng tõ 50 b¶n ®Õn d­íi 500 b¶n;

c) Thay ®æi néi dung b¨ng, ®Üa ca nh¹c s©n khÊu sau khi ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh;

d) Không nộp lưu chiểu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu;

®) Phßng thu mµ thu b¨ng, ®Üa cã néi dung vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c vµ d kho¶n 1 §iÒu 3 Quy chÕ ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ kinh doanh dÞch vô v¨n ho¸ c«ng céng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh s 103/2009/N§-CP ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2009.

2. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có nội dung cÊm vào băng, đĩa ca nhạc, sân khấu đã được phép phát hành;

b) D¸n nh·n kiÓm so¸t kh«ng ®óng ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh víi sè l­îng tõ 500 b¶n ®Õn d­íi 1000 b¶n;

c) Phßng thu mµ thu b¨ng, ®Üa cã néi dung vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 3 Quy chÕ ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ kinh doanh dÞch vô v¨n ho¸ c«ng céng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh s 103/2009/N§-CP ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2009.

3. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Ph¸t hµnh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm;

b) D¸n nh·n kiÓm so¸t kh«ng ®óng ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh víi sè l­îng tõ 1000 b¶n trë lªn;

c) S¶n xuÊt b¨ng ®Üa, ca nh¹c, s©n khÊu cã néi dung vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c vµ d kho¶n 1 §iÒu 3 Quy chÕ ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ kinh doanh dÞch vô v¨n ho¸ c«ng céng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 103/2009/N§-CP ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2009.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 3 Quy chÕ ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ kinh doanh dÞch vô v¨n ho¸ c«ng céng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 103/2009/N§-CP ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2009.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép ph¸t hµnh đối với hành vi quy định tại c¸c ®iÓm a vµ c khoản 1 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các điểm b, c ® khon 1, khoản 2, khoản 3 và kho¶n 4 Điều này;

c) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại ®iÓm ® kho¶n 1, c¸c điểm a vµ c khoản 2, ®iÓm c kho¶n 3 và khoản 4 Điều này.

6. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:

Buéc nép l­­u chiÓu b¨ng, ®Üa ca nh¹c ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy.

Điều 14. Vi phạm các quy định về mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép phát hành với số lượng dưới 50 bản;

b) Bán hoặc cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng dưới 50 bản;

c) L­u hµnh b¨ng, ®Üa ca nh¹c, s©n khÊu kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh thuéc lo¹i ch­a ®­îc phÐp ph¸t hµnh víi sè l­îng tõ 50 b¶n trë lªn.

2. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 50 bản đến dưới 100 bản;

b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu từ 50 bản đến dưới 100 bản.

3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm với số lượng dưới 20 bản;

b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 100 bản đến dưới 300 bản;

c) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 100 bản đến dưới 300 bản.

4. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm với số lượng từ 20 bản đến dưới 50 bản;

b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép phát hành với số lượng từ 300 bản đến dưới 500 bản;

c) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 300 bản đến dưới 500 bản.

5. Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm với số lượng từ 50 bản đến dưới 100 bản;

b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép phát hành với số lượng từ 500 bản đến dưới 1.000 bản;

c) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

6. Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm với số lượng từ 100 bản trở lên;

b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép phát hành với số lượng từ 1.000 bản trở lên;

c) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 1.000 bản trở lên.

7. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Điều 15. Vi phạm các quy định về tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phổ biến tại nơi công cộng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung mê tín dị đoan tại nơi công cộng;

b) Tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại nhân bản lậu với số lượng dưới 50 bản.

3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại cấm phổ biến với số lượng dưới 20 bản;

b) Tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại nhân bản lậu với số lượng từ 50 bản đến dưới 100 bản;

c) Phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực tại nơi công cộng;

d) Ph¸t hµnh b¨ng, ®Üa ca nh¹c, s©n khÊu mµ kh«ng d¸n nh·n kiÓm so¸t hoÆc d¸n nh·n kh«ng ®óng néi dung b¨ng, ®Üa ®­îc phÐp ph¸t hµnh víi sè l­îng d­íi 300 b¶n.

4. Phạt tiền từ trªn 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại cấm phổ biến với số lượng từ 20 bản đến dưới 100 bản;

b) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại nhân bản lậu với số lượng từ 100 bản đến dưới 300 bản;

c) Tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung phản động, đồi trụy;

d) Phát hành băng, đĩa ca nhạc sân khấu mà không dán nhãn kiểm soát hoặc dán nhãn không đúng nội dung băng, đĩa được phép phát hành víi sè l­îng tõ 300 b¶n trë lªn;

®) Tµng tr÷ b¨ng, ®Üa ca nh¹c, s©n khÊu thuéc lo¹i ch­a ®­îc phÐp l­u hµnh víi sè l­îng tõ 50 b¶n ®Õn d­íi 300 b¶n.

5. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại cấm phổ biến với số lượng từ 100 bản trở lên;

b) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại nhân bản lậu với số lượng từ 300 bản trở lên;

c) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép lưu hành với số lượng từ 300 bản trở lên.

6. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 16. Vi phạm các quy định về biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tự tiện thêm bớt lời ca, lời thoại hoặc thêm động tác diễn xuất khác với khi duyệt cho phép công diễn g©y hËu qu¶ xÊu;

b) Tự tiện thay đổi trang phục khác với trang phục đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt và cho phép;

c) Mặc trang phục, ho¸ trang g©y ph¶n c¶m, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam;

d) Người biểu diễn lợi dụng giao lưu với khán giả để có những hành vi thiếu văn hoá hoặc phát ngôn thô tục, không đúng đắn.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nghệ sĩ là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài vào biểu diễn tại Việt Nam mà không cã giÊy phép;

b) Dùng băng, đĩa hoặc các phương tiện kü thuËt âm thanh khác đã thu sẵn để thay cho giọng h¸t thËt của người biểu diễn;

c) Mua, bán, chuyển nhượng, sửa chữa, cho mượn, cho thuê giấy phép công diễn để tổ chức biểu diễn;

d) Biểu diễn sau 12 giờ đêm mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

®) Tổ chức biểu diễn nhằm mục đích từ thiện nhưng không thực hiện đúng mục đích xin phép.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tự tiện thay ®æi néi dung ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn nghÖ thuËt, tr×nh diÔn thêi trang sau khi ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp;

b) Tổ chức biểu diễn tác phẩm thuộc loại chưa được phép phổ biến.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tổ chức cho các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại nơi công cộng mà không có giấy phép công diễn hoặc không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước cã thÈm quyÒn cấm biểu diễn;

c) Tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn theo quy định phải có giấy phép công diễn mà không có giấy phép công diễn;

d) Giả mạo giấy phép công diễn để tổ chức biểu diễn;

®) NghÖ sĩ, diÔn viªn, ng­êi mÉu ra n­íc ngoµi biÓu diÔn nghÖ thuËt, tr×nh diÔn thêi trang mµ kh«ng ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp;

e) BiÓu diÔn, tæ chøc biÓu diÔn cã néi dung truyÒn b¸ tÖ n¹n x· héi, mª tÝn dÞ ®oan, ph¸ ho¹i thuÇn phong mü tôc d©n téc; xóc ph¹m uy tÝn cña tæ chøc, danh dù, nh©n phÈm cña c¸ nh©n;

g) Tổ chức trình diễn thời trang mà không có giấy phép.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực;

b) Đưa người mẫu ra nước ngoài dự thi hoặc trình diễn thời trang mà không có giấy phép.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn tác phẩm bÞ cÊm biÓu diÔn;

b) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn tác phẩm nghệ thuật có nội dung kích động chiến tranh xâm lược, gây hËn thï chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước;

c) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn tác phẩm nghệ thuật có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép công diễn đối với hành vi quy định tại ®iÓm c kho¶n 2, điểm a khon 3 Điều này;

b) Tịch thu ph­¬ng tiÖn vi ph¹m ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2, ®iÓm e kho¶n 4, điểm a khoản 5 và khoản 6 §iÒu nµy;

c) Tịch thu tang vật vi ph¹m đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm e khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này.

8. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶:

a) Cấm biÓu diÔn tõ 06 th¸ng ®Õn 02 n¨m ®èi víi người biểu diễn vi phạm quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 4, điểm a khoản 5 và khoản 6 §iÒu nµy;

b) TÞch thu sè lîi thu bÊt chÝnh ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm ®  kho¶n 2 §iÒu nµy.

Điều 17. Vi phạm các quy định vÒ tæ chøc thi Hoa hËu, Hoa kh«i, Ng­êi ®Ñp

1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi víi thÝ sinh dù thi Hoa hËu, Hoa kh«i, Ng­êi ®Ñp cã hµnh vi xóc ph¹m uy tÝn cña tæ chøc, danh dù, nh©n phÈm cña c¸ nh©n.

2. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi tæ chøc thi mµ kh«ng ®óng néi dung ®· ®­îc cÊp phÐp nh­ sau:

a) Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tæ chøc thi Ng­êi ®Ñp;

b) Ph¹t tiÒn 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tæ chøc thi Hoa kh«i;

c) Ph¹t tiÒn 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tæ chøc thi Hoa hËu.

3. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi tæ chøc thi mµ kh«ng cã giÊy phÐp nh­ sau;

a) Ph¹t tiÒn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tæ chøc thi Ng­êi ®Ñp;

b) Ph¹t tiÒn 30.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tæ chøc thi Hoa kh«i;

c) Ph¹t tiÒn 40.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tæ chøc thi Hoa hËu.

4. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi ra nước ngoài thi Hoa hậu hoặc đưa thí sinh ra nước ngoài thi Hoa hậu mà không có giấy phép như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thí sinh ra nước ngoài dự thi Hoa hậu mà không có giấy phép;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đưa thí sinh ra nước ngoài dự thi Hoa hậu mà không giấy phép.

5. Ph¹t tiÒn ®èi víi hµnh vi kh«ng trao gi¶i th­ëng vµ cÊp giÊy chøng nhËn cho thÝ sinh ®o¹t gi¶i ngay trong ®ªm chung kÕt nh­ sau:

 a) Ph¹t tiÒn 10.000.000 ®ång ®èi víi tæ chøc thi Ng­êi ®Ñp;

b) Ph¹t tiÒn 20.000.000 ®ång ®èi víi tæ chøc thi Hoa kh«i;

c) Ph¹t tiÒn 30.000.000 ®ång ®èi víi tæ chøc thi Hoa hËu.

Mục 3

HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HOÁ CÔNG CỘNG, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 18. Vi phạm các quy định về nÕp sèng v¨n ho¸

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cho người say rượu, bia vào vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke;

b) Say rượu, bia ở công sở, nơi làm việc, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke, nơi hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, trên các phương tiện giao thông và những nơi công cộng khác;

c) §ốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, n¬i c«ng céng kh¸c.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tổ chức hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan;

b) Tuyên truyền mê tín dị đoan để tiêu thụ hàng mã;

c) Treo cờ Tổ quốc ở khu vực lễ hội không cao hơn, không trang trọng hơn các cờ khác;

d) Lợi dụng tín ngưỡng để quyên góp tiền của, vật chất khác.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phục hồi hủ tục trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng lễ hội để tổ chức hoạt động gây mất trật tự, an ninh; tuyên truyền trái pháp luật; chia rẽ đoàn kết dân tộc.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại c¸c đim a vµ b khoản 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 Điều này;

b) Tịch thu sung công quỹ số tiền thu bất chính đối với hành vi quy định tại các điểm a và d khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc treo cờ Tổ quốc cao hơn, trang trọng hơn các cờ khác đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buéc kh¾c phôc « nhiÔm m«i tr­êng, c¶nh quan ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy.

Điều 19. Vi phạm các quy định về điều kiện tổ chức hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi cho người dưới 18 tuổi vào khiêu vũ tại nơi hoạt động kinh doanh vũ trường.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kinh doanh trò chơi điện tử ở địa điểm cách trường học dưới 200 m hoặc quá 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng;

b) Không bảo đảm đủ ánh sáng theo quy định tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng hát karaoke;

c) Sử dụng người lao động làm việc tại vũ trường, nhà hàng karaoke mà không có hợp đồng lao động theo quy định;

d) Phát hành vé quá số ghế, quá sức chứa hoặc quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại nơi tổ chức hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không bảo đảm đủ diện tích theo quy định của vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke sau khi đã được cấp giấy phép;

b) Che kín cửa hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào làm cho bên ngoài không nhìn rõ toàn bộ phòng karaoke;

c) Tắt đèn tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke khi đang hoạt động; kho¸ hoÆc chèt ca phßng karaoke khi đang hot động;

d) Sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc tại vũ trường, nhà hàng karaoke.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đặt thiết bị báo động tại nhà hàng karaoke để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép tõ 03 th¸ng ®Õn 12 th¸ng ®èi víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vµ b kho¶n 3 §iÒu nµy;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại khoản 4 và tái phạm hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 20. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Dùng loa phóng thanh hoặc các loại âm thanh khác để quảng cáo, cổ động tại nơi công cộng mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Tổ chức lễ hội theo quy định phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không báo cáo hoặc có báo cáo nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý mà vẫn tổ chức;

c) Khách sạn, cơ sở lưu trú từ một sao trở lên kinh doanh karaoke mà không bảo đảm các điều kiện về cửa phòng, diện tích phòng theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kinh doanh hoạt động vũ trường, karaoke không đúng nội dung, không đúng phạm vi quy định trong giấy phép, không đúng quy định của pháp luật;

b) Chuyển nhượng giấy phép cho tổ chức, cá nhân khác hoặc sử dụng giấy phép của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh hoạt động vũ trường, karaoke, trình diễn thời trang.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kinh doanh karaoke không có giấy phép;

b) Tổ chức lễ hội theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hoạt động vũ trường không có giấy phép.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 3 khoản 4 Điều này.

Điều 21. Vi phạm các quy định về s¶n xuÊt, l­u hµnh b¨ng, ®Üa trß ch¬i ®iÖn tö

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mét trong c¸c hµnh vi sau:

a) Tæ chøc trß ch¬i ®iÖn tö cã néi dung khiªu d©m, kích động bạo lực hoặc có nội dung độc hại khác;

b) Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực hoặc có nội dung độc hại khác;

c) NhËp khÈu m¸y, b¨ng, ®Üa trß ch¬i ®iÖn tö cã néi dung kÝch ®éng b¹o lùc, ph¶n ®éng ®åi trôy hoÆc c¸c néi dung ®éc h¹i kh¸c.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mét trong c¸c hµnh vi sau:

a) T chc trß chơi đin t cã néi dung ph¶n ®éng, ®åi trôy;

b) Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung ph¶n ®éng, ®åi trôy;

c) S¶n xuÊt m¸y, b¨ng, ®Üa trß ch¬i ®iÖn tö cã néi dung khiêu dâm, kích động bạo lực, ph¶n ®éng, ®åi trôy hoặc có nội dung độc hại khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 22. Vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi uống rượu tại phòng karaoke;

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Bán rượu tại phòng karaoke;

b) Sử dụng từ  2 đến 3 nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke;

c) Bán tranh, ảnh có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực.

3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Treo, trưng bày tranh, ảnh, lịch hay vật khác có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke hoặc tại nơi hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác;

b) Lưu hành tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke, phim, băng đĩa, vật liệu có nội dung ca nhạc, sân khấu hoặc biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa chưa được phép lưu hành;

c) Sử dụng từ  4 đến 5 nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke;

d) Hoạt động karaoke, quÇy bar, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, vui ch¬i gi¶i trÝ quá giờ được phép;

®) S¶n xuÊt, nhËp khÈu, bu«n b¸n ®å ch¬i g©y h¹i cho gi¸o dôc nh©n c¸ch vµ søc kháe trÎ em, khuyÕn khÝch b¹o lùc, kinh dÞ.

4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke, nơi hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác;

b) Sử dụng từ 06 nhân viên phục vụ trở lên trong một phòng karaoke;

c) Hoạt động vũ trường quá giờ được phép.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Dung túng, bao che cho các hoạt động có tính chất đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực, hoạt động mại dâm, sử dụng ma tuý, đánh bạc hoặc “cá độ” được thua bằng tiền hoặc hiện vật tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke và những nơi tổ chức hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác;

b) Lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành, quyết định thu hồi, tịch thu hoặc có nội dung đồi trôy, khiêu dâm, kích động bạo lực tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke và những nơi tổ chức hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác;

c) Tæ chøc kinh doanh khiªu vò hoÆc thiÕu tr¸ch nhiÖm ®Ó cho kh¸ch lîi dông ®Þa ®iÓm kinh doanh ®Ó khiªu vò ngoµi nh÷ng n¬i ®­îc phÐp kinh doanh vò tr­êng theo quy ®Þnh;

d) Nh¶y móa tho¸t y t¹i vò tr­êng, nhµ hµng karaoke, nhµ hµng ¨n uèng, n¬i tæ chøc ho¹t ®éng v¨n hãa vµ kinh doanh dÞch vô v¨n hãa c«ng céng kh¸c.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lưu hành phim đã có quyết định cấm lưu hành, quyết định thu hồi, tịch thu hoặc có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke và những nơi tổ chức hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác.

7. Phạt tiền tõ 30.000.000 ®ång ®Õn 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoÆc thiÕu tr¸ch nhiÖm ®Ó cho khách t nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại vũ trường, n¬i ho¹t ®éng v¨n ho¸ c«ng céng, nhà hàng ăn uống, giải khát, nhµ hµng karaoke.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại c¸c ®iÓm a vµ b khoản 4, kho¶n 5, kho¶n 6 và kho¶n 7, tái phạm hành vi quy định tại khoản 2, c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n 3, ®iÓm c kho¶n 4, c¸c ®iÓm c vµ d kho¶n 5 Điều này;

b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, các điểm a và c khoản 2, các điểm a, b và đ khoản 3, ®iÓm b khon 5 và kho¶n 6 Điều này.

Điều 23. Vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, dịch vụ công cộng

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi treo, trưng bày tranh, ảnh có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực tại cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, n¬i c«ng céng kh¸c.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, giải khát, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 24. Vi phạm các quy định về dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ của cơ sở dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ ngoài công lập

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ theo quy định phải đăng ký với Sở Văn hoá, ThÓ thao vµ Du lÞch sở tại mà không đăng ký.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ hoặc sử dụng người dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ không đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 ®ång ®Õn 15.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi d¹y ©m nh¹c, d¹y khiªu vò cã néi dung cÊm.

Mục 4

HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MỸ THUẬT; TRIỂN LÃM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT; NHIẾP ẢNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 25. Vi phạm các quy định về giấy phép, đăng ký hoạt động

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển lãm văn hoá, nghệ thuật; tæ chøc thi hoÆc liªn hoan ¶nh không đúng với nội dung đăng ký.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tổ chức triển lãm văn hoá, nghệ thuật theo quy định phải ®¨ng ký víi c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn mµ kh«ng ®¨ng ký;

b) Chủ địa điểm triển lãm cho thực hiện triển lãm văn hoá, nghệ thuật mà tổ chức, cá nhân triển lãm không có giấy đăng ký triển lãm hoặc giấy phép triển lãm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Tổ chức triển lãm văn hoá, nghệ thuật; tæ chøc thi hoÆc liªn hoan ¶nh không đúng nội dung giấy phép.

3. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tổ chức triển lãm văn hoá, nghệ thuật; tæ chøc thi hoÆc liªn hoan ¶nh mµ kh«ng cã giÊy phÐp.

4. Ph¹t tiÒn tõ 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi x©y dùng t­îng ®µi, tranh hoµnh tr¸ng không đúng nội dung giấy phép.

5. Ph¹t tiÒn tõ 30.000.000 ®ång ®Õn 40.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi x©y dùng t­îng ®µi, tranh hoµnh tr¸ng mµ kh«ng cã giÊy phÐp.

6. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải tháo dỡ triển lãm quy định tại kho¶n 1, c¸c ®iÓm a vµ c kho¶n 2, kho¶n 3  Điều này;

b) Buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi quy định tại c¸c khoản 4 5 Điều này.

Điều 26. Vi phạm các quy định cấm trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm văn hoá, nghệ thuật, nhiếp ảnh

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hµnh vi chôp ¶nh ë khu vùc cã biÓn cÊm.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lång ghÐp ¶nh gây hËu qu¶ xÊu cho quan hÖ cña ng­êi kh¸c hoÆc xóc ph¹m c¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc;

b) Nhân bản tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để kinh doanh mà mẫu tượng đó chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt và cho phép;

c) Sản xuất, kinh doanh hoặc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không bảo đảm sự trang trọng, tôn kính đối với lãnh tụ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm ra tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh có nội dung độc hại để phổ biến hoặc tàng trữ nhằm mục đích phổ biến.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi triển lãm những ấn phẩm, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và những sản phẩm văn hoá, nghệ thuật khác thuộc loại cấm phổ biến.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng có nội dung kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, thể hiện tư tưởng, văn hoá phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, các hành vi tội ác;

b)  Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc;

c) Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng có nội dung độc hại nhưng không thuộc quy định tại các điểm a và b khoản này.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a)  Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại c¸c khoản 1, 2, 3 4  Điều này;

b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, c¸c ®iÓm a vµ b kho¶n 2, c¸c kho¶n 3 vµ 4 Điu này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buéc ph¶i b¶o ®¶m sù trang träng, t«n kÝnh l·nh tô ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu nµy;

b) Buộc phải tháo dỡ công trình đã xây dựng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

Mục 5

HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO, VIẾT,

ĐẶT BIỂN HIỆU, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 27. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động quảng cáo

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mỗi băng-rôn quảng cáo không có giấy phép.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo bằng thùng hàng có diện tích từ 0,5 m² trở lên gắn trên mỗi xe máy mà không có giấy phép;

b) Quảng cáo bằng băng-rôn đã hết thời hạn ghi trong giấy phép mà không tự tháo dỡ;

c) Quảng cáo bằng áp - phích không ghi tên người xuất bản, tên cơ sở in.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với mỗi m2 vượt quá diện tích quy định trong giấy phép quảng cáo trên bảng, biển quảng cáo.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không ghi số giấy phép, thời hạn giấy phép, tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép quảng cáo trên bảng, biển quảng cáo hoặc các hình thức tương tự;

b) Quảng cáo trên bảng, biển, hộp đèn có diện tích dưới 40 m², vật phát quang, vật thể trên không, vật thể dưới nước mà không có giấy phép thực hiện quảng cáo;

c) Qu¶ng c¸o qu¸ diÖn tÝch ®­îc phÐp trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµ vËt thÓ di ®éng kh¸c;

d) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở tỉnh, thành phố khác mà không thông báo cho Sở Văn hoá, ThÓ thao vµ Du lÞch nơi đặt chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo trong lĩnh vực y tế trái với quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ;

b) Quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp trái với quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của            Chính phủ;

c) Quảng cáo trên bảng, biển quảng cáo đã hết hạn quy định trong giấy phép mà không tự tháo dỡ;

d) Quảng cáo trên các phương tiện giao thông và vật thể di động tương tự khác mà không có giấy phép;

đ) Quảng cáo trên phim nhựa, băng đĩa phim, băng đĩa ca nhạc, sân khấu, mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép lưu hành các sản phẩm đó duyệt và cho phép;

e) Chuyển nhượng giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân khác hoặc sử dụng giấy phép của tổ chức, cá nhân khác để thực hiện quảng cáo;

g) Đưa sản phẩm quảng cáo lên màn hình điện tử mà không gửi trước sản phẩm đó đến Sở Văn hoá, ThÓ thao vµ Du lÞch sở tại theo quy định.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Treo, dựng, đặt, gắn bảng, biển quảng cáo có diện tích từ 40 m² trở lên hoặc đặt màn hình quảng cáo mà không có giấy phép thực hiện quảng cáo;

b) Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thay đổi về tên gọi, quốc tịch, họ tên người đại diện, số người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện, nội dung hoạt động, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện mà không thông báo cho cơ quan cấp phép biết;

c) Qu¶ng c¸o cho ho¹t ®éng mµ theo quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp nh­ng ch­a ®­îc cÊp giÊy phÐp ®· qu¶ng c¸o.

7. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi sö dông biÓu tr­ng, nh·n hiÖu thÓ hiÖn d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo ®Ó qu¶ng c¸o cho hµng ho¸, dÞch vô thuéc lo¹i cÊm qu¶ng c¸o.

8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc thực hiện quảng cáo ở Việt Nam mà chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép;

b) Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, điểm đ khoản 5, điểm a khoản 6, kho¶n 7 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 5 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ hoặc xóa sản phẩm quảng cáo đối với hành vi quy định tại c¸c ®iÓm b vµ c khoản 2, điểm b khoản 4, các điểm c và d khoản 5, điểm a khoản 6, kho¶n 7 Điều này;

b) Buộc ghi đủ thông tin trên bảng, biển quảng cáo đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

Điều 28. Vi phạm các quy định về hình thức quảng cáo

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi dùng âm thanh quảng cáo cho việc bán báo hoặc bán hàng rong, rao vặt gây ồn tại nơi công cộng.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi dùng ma-nơ-canh hoặc các hình thức tương tự để trưng bày quảng cáo hàng hoá gây mất mỹ quan.

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi ép buộc quảng cáo dưới mọi hình thức.              

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo sản phẩm hàng hoá do tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động ở Việt Nam sản xuất mà không ký kết hợp đồng quảng cáo với tổ chức, cá nhân Việt Nam làm dịch vụ quảng cáo;

b) Trên một sản phẩm quảng cáo có cả tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng nước ngoài mà tiếng nước ngoài viết trước tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hoặc khổ chữ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam lớn hơn khổ chữ tiếng Việt;

c) Quảng cáo nói xấu, so sánh hoặc gây nhầm lẫn với hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của người khác;

d) Dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không được phép của tổ chức, cá nhân đó;

đ) Quảng cáo biểu trưng, nhãn hiệu chung cho nhiều loại hàng hoá, dịch vụ mà trong đó có loại hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo nhưng không ghi rõ loại hàng hoá, dịch vụ cần quảng cáo mà pháp luật không cấm quảng cáo;

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Qu¶ng c¸o trên báo chí kh«ng cã dÊu hiÖu ph©n biÖt víi nh÷ng th«ng tin kh«ng ph¶i lµ qu¶ng c¸o;

b) Dùng âm thanh quảng cáo trên màn hình điện tử đặt ngoài trời;

c) Treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo của nhà tài trợ trong các hoạt động văn hoá, thể thao, hội nghị, hội thảo quá số lượng được phép theo quy định.

6. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2, Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc phải tháo dỡ sản phẩm quảng cáo đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4, các điểm b và c khoản 5 Điều này.

Điều 29. Vi phạm các quy định về địa điểm, vị trí quảng cáo

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với mỗi áp - phích, tờ rơi, tờ gấp quảng cáo không đúng nơi quy định, kh«ng ghi râ sè l­îng, n¬i in.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với mỗi băng-rôn quảng cáo không đúng nơi quy định trong giấy phép.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo làm ảnh hưởng đến sự trang nghiêm tại nơi làm việc của cơ quan nhà nước;

b) Treo, dựng, đặt, gắn bảng, biển quảng cáo không đúng địa điểm, vị trí đã quy định trong giấy phép.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo tại địa điểm cấm quảng cáo.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Treo, dựng, đặt, gắn bảng, biển quảng cáo trong hành lang an toàn giao thông, phạm vi bảo vệ công trình giao thông, lưới điện, công trình viễn thông, đê điều gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn lưới điện, công trình viễn thông, đê điều;

b) Quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định; viết, vẽ, d¸n, quảng cáo lên tường, gốc cây, cột điện và các vật thể khác làm mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường.

6. Ph¹t tiÒn tõ 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi t¸i ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 5 §iÒu nµy.

7. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại ®iÓm a khon 5 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tháo dỡ, xóa các sản phẩm quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;

b) Cắt liên lạc điện thoại đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5, kho¶n 6  Điều này;

c) Buéc thu dän ¸p-phÝch, tê r¬i, tê gÊp kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy;

d) Buéc kh«i phôc mü quan do qu¶ng c¸o ®· lµm hoen bÈn ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 5, kho¶n 6 §iÒu nµy.

Điều 30. Vi phạm các quy định về nội dung quảng cáo

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với mỗi tranh, ảnh, áp-phích, tờ rơi, tờ gấp, dù che, xe đẩy, dây cờ và những hình thức tương tự để quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với mét trong c¸c hµnh vi sau:

a) Quảng cáo về kinh doanh hàng hoá, dịch vụ sinh lời mà dùng màu cờ Tổ quốc làm nền hoặc chăng ngang đường giao thông;

b) Quảng cáo không rõ ràng, không sạch đẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan;

c) Quảng cáo dùng từ ngữ không lành mạnh.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo bằng áp-phích, tờ rơi, tờ gấp và các hình thức tương tự mà có nội dung cấm quảng cáo;

b) Kinh doanh loại hàng hoá có quảng cáo cho hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo trên bảng, biển quảng cáo có hình dáng, màu sắc, hình thức thể hiện tương tự các tín hiệu giao thông, biển báo công cộng;

b) Dùng hình ảnh đồng tiền Việt Nam để quảng cáo;

c) Quảng cáo không dùng tiếng nói, chữ viết Việt Nam trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 của Pháp lệnh Quảng cáo.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Sửa đổi làm sai lệch nội dung quảng cáo đã duyệt trong giấy phép;

b) Quảng cáo hàng hoá chưa được phép kinh doanh, dịch vụ chưa được phép thực hiện tại thời điểm quảng cáo;

c) Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo trên thùng hàng gắn trên xe máy, phương tiện giao thông, vật thể di động khác, hoặc đặt cố định tại nơi công cộng;

d) Sử dụng biểu trưng, nhãn hiệu thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào để quảng cáo cho hàng hoá, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo;

đ) Quảng cáo rượu có độ cồn tõ 30 ®é trë lªn;

e) Quảng cáo có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo sai sự thật, sai chất lượng hàng hoá đã đăng ký;

b) Lợi dụng quảng cáo để xúc phạm danh dự, uy tín hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

c) Quảng cáo có nội dung so sánh làm giảm uy tín, chất lượng hàng hoá của tổ chức, cá nhân khác;

d) Sản xuất loại hàng hoá có quảng cáo cho hàng hoá, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo;

đ) Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo;

e) Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, điểm c khoản 4 Điều này.

7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với mét trong c¸c hành vi sau:

a) Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và an toàn xã hội.

b) Sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc tế ca để quảng cáo.

8. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, ®iÓm a kho¶n 2, kho¶n 3, ®iÓm a kho¶n 4, khoản 5, điểm d khoản 6 và kho¶n 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc xãa hoÆc tháo dỡ sản phẩm quảng cáo vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

Điều 31. Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm chưa được phép xuất bản, phát hành, phổ biến

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo cho phim nhựa, băng đĩa phim, băng đĩa ca nhạc, sân khấu, tác phẩm nghệ thuật chưa được phép xuất bản, chưa được phép phát hành, phổ biến hoặc công diễn.

Điều 32. Vi phạm các quy định về quảng cáo trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thời trang, hoạt động văn hoá, thi đấu thể dục thể thao

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Quảng cáo trong các cuộc liên hoan, hội nghị, hội thảo, biểu diễn nghệ thuật, thời trang, giao lưu văn hoá, thi đấu thể dục thể thao hoặc chương trình vui chơi, giải trí trên đài truyền hình mà trên phông có treo, dựng, đặt, gắn  sản phẩm của các nhà tài trợ nhưng không có tên của chương trình đó hoặc có tên của chương trình đó nhưng treo, dựng, đặt, gắn sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn, khổ chữ lớn hơn tên của chương trình đó;

b) Quảng cáo bằng hình thức biểu diễn nghệ thuật hoặc xen trong chương trình biểu diễn nghệ thuật mà không đúng nội dung được phép hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt và cho phép;

c) Quảng cáo về biểu diễn mạo danh nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; quảng cáo giới thiệu diễn viên không đúng với danh hiệu hoặc thành tích nghệ thuật do Nhà nước hoặc cơ quan có chức năng phong tặng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo trong chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang, vui chơi, giải trí, thi đấu thể dục thể thao, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo trong các cuộc liên hoan, biểu diễn nghệ thuật, thời trang, giao lưu văn hoá, thi đấu thể dục thể thao có quy mô quốc gia.

Điều 33. Vi phạm các quy định về viết, đặt biển hiệu

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu không sát cổng hoặc mặt trước trụ sở của cơ quan, tổ chức, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu hoặc có biển hiệu qu¸ sè l­îng được phÐp;

b) Treo, dùng, ®Æt, g¾n biÓn hiÖu làm mất mỹ quan đô thị;

c) Không ghi đúng, không ghi đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Trên biển hiệu của cơ quan, tổ chức Việt Nam không viết bằng chữ Việt Nam mà chỉ viết bằng chữ nước ngoài;

b) Thể hiện trên biển hiệu tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ Việt Nam;

c) Thể hiện trên biển hiệu tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế  bằng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn tên bằng chữ Việt Nam;

d) Biển hiệu có kèm quảng cáo.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh mà không có biển hiệu.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;

b) Buộc phải có biển hiệu đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Mục 6

HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HOÁ, THƯ VIỆN,

CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ, NGHỆ THUẬT, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Điều 34. Vi phạm các quy định về bảo vệ công trình văn hoá, nghệ thuật, bảo vệ di sản văn hoá

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi làm hoen bẩn di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến, trình diễn sai lệch nội dung và giá trị di sản văn hoá phi vật thể;

b) Tuyên truyền, giới thiệu sai lệch nội dung, giá trị di tích lịch sử - văn hoá.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Làm hư hại hiện vật có giá trị dưới 50.000.000 đồng trong các bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa;

b) Không đăng ký bảo vật quốc gia với cơ quan có thẩm quyền hoặc khi thay đổi chủ sở hữu bảo vật quốc gia mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

c) Sửa chữa, tẩy xóa bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá;

d) Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép;

®) Bu«n b¸n tr¸i phÐp di vËt, cæ vËt.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Làm hư hại nhưng chưa nghiêm trọng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật;

b) Làm thay đổi yếu tố gốc của di sản văn hoá.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Làm hư hại hiện vật có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên trong bảo tàng; làm hư hại nghiêm trọng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các công trình văn hoá, nghệ thuật;

b) Lấn chiếm, sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, công trình văn hoá, nghệ thuật vào bất cứ mục đích gì;

c) Xây dựng trái phép trong các khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

d) Bu«n b¸n tr¸i phÐp b¶o vËt quèc gia.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại các di tích lịch sử - văn hoá, công trình văn hoá, nghệ thuật.

7. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung

TÞch thu tang vËt ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 3, ®iÓm d kho¶n 5 §iÒu nµy.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại trạng thái ban đầu đối với hành vi quy định tại c¸c khoản 1, 4 vµ 6 Điều này;

b) Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, thu hồi diện tích lấn chiếm đối với hành vi quy định tại các điểm b và c khoản 5 Điều này.

Điều 35. Vi phạm các quy định về khai quật khảo cổ, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Th¨m dß, khai quật khảo cổ học không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá không đúng nội dung và thiết kế kỹ thuật đã được duyệt.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Th¨m dß, khai quật khảo cổ học không có giấy phép; đào bới, trục vớt trái phép tại các địa điểm khảo cổ;

b) Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá mà không có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sưu tầm, nghiên cứu văn hoá phi vật thể ở Việt Nam mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoặc thực hiện không đúng nội dung được phép.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại ®iÓm a  khoản 1 và kho¶n 3 Điều này;

b) Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại ®iÓm a khoản 2 Điều này.

Điều 36. Vi phạm các quy định về phát hiện, bảo vệ, khai báo và giao nộp di sản văn hóa (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)

1. Phạt tiền đối với hành vi phát hiện được di sản văn hoá mà không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có giá trị dưới 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ trên 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ  trên 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ trên 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ trên 30.000.000 ®ång ®Õn 35.000.000 ®ång đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ trên 35.000.000 ®ång ®Õn 40.000.000 ®ång đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạt tiền 40.000.000 đồng đối với hành vi phát hiện được di sản văn hoá có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên mà không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt.

3. Phạt tiền đối với hành vi gây hư hại di sản văn hoá do phát hiện được mà không tự giác giao nộp như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại di sản văn hoá có giá trị dưới 100.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại di sản văn hoá có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại di sản văn hoá có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại di sản văn hoá có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 37. Vi phạm các quy định trong lĩnh vực thư viện

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm hư hại, chiếm dụng tài liệu thư viện có giá trị dưới 500.000 đồng.

2. Phạt tiền từ trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Làm hư hại hoặc chiếm dụng tài liệu thư viện có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng;

b) Sao chụp trái phép tài liệu thư viện;

c) Sử dụng trái phép tài liệu thư viện có nội dung quy định tại Điều 5 của Pháp lệnh Thư viện và các tài liệu thuộc loại sử dụng hạn chế khác;

d) Không thực hiện việc đăng ký hoạt động thư viện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ trên 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi làm hư hại hoặc chiếm dụng tài liệu thư viện có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ trên 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ hoại tài liệu có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 7.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ hoại tài liệu có giá trị từ 7.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng.

6. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ hoại tài liệu có giá trị từ 15.000.000 đồng đến d­íi 30.000.000 đồng.

7. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ hoại tài liệu có giá trị từ 30.000.000 đồng đến d­íi 50.000.000 đồng.

8. Phạt tiền 15.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ hoại tài liệu có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên.

9. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép tài liệu có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 5 của Pháp lệnh Thư viện hoặc các xuất bản phẩm đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi. 

10. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 9 Điều này.

11. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phải trả chi phí cho việc phục hồi tài liệu đã bị hư hại đối với hành vi quy định tại kho¶n 1, điểm a khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này;

b) Buộc phải trả lại tài liệu thư viện đã chiếm dụng đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Mục 7

HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM; CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

 

Điều 38. Vi phạm các quy định về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo, khai báo không chính xác văn hoá phẩm thuộc loại phải khai báo theo quy định với số lượng dưới 10 bản trong khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi  không khai báo, khai báo không chính xác phẩm thuộc loại phải khai báo theo quy định với số lượng từ 10 đến 30 bản trong khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo, khai báo không chính xác văn hóa phẩm thuộc loại phải khai báo theo quy định với số lượng trên 30 bản trong khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 39. Vi phạm các quy định về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nhập khẩu văn hoá phẩm vượt quá số lượng ghi trong giấy phép với số lượng từ 10 bản đến dưới 30 bản;

b) Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hoá.

2. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nhập khẩu văn hoá phẩm không đúng danh mục ghi trong giấy phép với số lượng từ 10 bản đến dưới 30 bản;

b) Nhập khẩu văn hoá phẩm vượt quá số lượng ghi trong giấy phép với số lượng từ 30 bản trở lên;

c) Nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép với số lượng dưới 30 bản.

3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép với số lượng từ 30 bản đến dưới 300 bản;

b) Xuất khẩu di sản văn hoá theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép.

4. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép với số lượng từ 300 bản trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 40. Vi phạm các quy định cấm xuất khẩu, nhập khẩu đối với văn hoá phẩm

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm bao gồm cả bản thảo thuộc loại cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu với số lượng dưới 10 bản.

2. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm bao gồm cả bản thảo thuộc loại cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu với số lượng từ 10 bản đến dưới 100 bản;

b) Sử dụng văn hoá phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh ®Ó kinh doanh có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

c) Chuyển đổi mục đích sử dụng văn hoá phẩm nhập khẩu mà chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm thuộc loại cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu với số lượng từ 100 bản trở lên;

b) Sử dụng văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh để kinh doanh có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên.

4. Phạt tiền đối với việc xuất khẩu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không được phép như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm mà tang vật có giá trị dưới 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm mà tang vật có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm mà tang vật có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm mà tang vật có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc phải tái xuất tang vật vi phạm trong trường hợp không tịch thu đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2, điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 41. Vi phạm các quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh mà không có giấy phép;

b) Công bố, phổ biến tác phẩm mỹ thuật mà không có giấy phép.

c) Công bố, phổ biến tác phẩm sân khấu mà không có giấy phép;

d) Công bố, phổ biến tác phẩm âm nhạc mà không có giấy phép.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hµnh vi c«ng bè, phæ biÕn t¸c phÈm ®iÖn ¶nh mµ kh«ng cã giÊy phÐp.

3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh thuéc lo¹i cÊm c«ng bè, phæ biÕn;

b) Công bố, phổ biến tác phẩm mü thuËt thuéc lo¹i cÊm c«ng bè, phæ biÕn;

c) C«ng bè, phæ biÕn t¸c phÈm s©n khÊu thuéc lo¹i cÊm c«ng bè, phæ biÕn;

d) C«ng bè, phæ biÕn t¸c phÈm ©m nh¹c thuéc lo¹i cÊm c«ng bè, phæ biÕn.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi công bố, phổ biến tác phẩm điện ảnh thuộc loại cấm công bố, phổ biến.

 

Chương III

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA

Điều 42. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chñ tÞch Ủy ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy định tại c¸c kho¶n 4 vµ 5 §iÒu 1 Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2008 vµ §iÒu 30 của Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 trong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng m×nh qu¶n lý ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc v¨n ho¸ được quy định tại Nghị định này.

Điều 43. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra chuyên ngành

1. Thanh tra viên chuyên ngành văn hóa đang thi hành công vụ có quyền:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång;

d) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng II NghÞ ®Þnh nµy, trõ biÖn ph¸p buéc th¸o dì c«ng tr×nh x©y dùng tr¸i phÐp.

2. Chánh Thanh tra V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch có quyền:

 a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn 30.000.000 ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh;

d) T­íc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ theo thÈm quyÒn;

®) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. 

3. Ch¸nh Thanh tra Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch cã quyÒn:

a) Ph¹t c¶nh c¸o;

b) Ph¹t tiÒn ®Õn 40.000.000 ®ång;

c) TÞch thu tang vËt, ph­¬ng tiÖn sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh;

d) T­íc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ theo thÈm quyÒn;

®) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. 

Điều 44. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của C«ng an nh©n d©n, Bộ đội Biên phòng, C¶nh s¸t biÓn, Hải quan, c¬ quan ThuÕ, Qu¶n lý thÞ tr­êng vµ Thanh tra chuyªn ngµnh kh¸c

C«ng an nh©n d©n, Bộ đội Biên phòng, C¶nh s¸t biÓn, Hải quan, c¬ quan ThuÕ, Qu¶n lý thÞ tr­êng vµ Thanh tra chuyªn ngµnh kh¸c cã thÈm quyÒn xö ph¹t ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh được quy định tại Nghị định này thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý.

Điều 45. Ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh

1. Trong tr­êng hîp vi ph¹m hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy thuéc thÈm quyÒn xö ph¹t cña nhiÒu ng­êi th× viÖc xö ph¹t do ng­êi thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn.

2. ThÈm quyÒn xö ph¹t cña nh÷ng ng­êi ®­îc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 42, 43 vµ 44 NghÞ ®Þnh nµy lµ thÈm quyÒn ¸p dông ®èi víi mét sè hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong tr­êng hîp ph¹t tiÒn th× thÈm quyÒn xö ph¹t ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo møc tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t ®­îc quy ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m cô thÓ.

3. Trong tr­êng hîp xö ph¹t mét ng­êi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th× thÈm quyÒn xö ph¹t ®­îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 kho¶n 17 §iÒu 1 Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2008.

Điều 46. Thủ tục xử phạt

1. Khi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸, ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i ra lÖnh ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh.

2. Tr­êng hîp xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh b»ng h×nh thøc ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång, ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t t¹i chç theo thñ tôc xö ph¹t ®¬n gi¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 21 §iÒu 1 Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2008 vµ t¹i §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 128/2008/N§-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008.

3. Tr­êng hîp xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh b»ng h×nh thøc ph¹t tiÒn trªn 200.000 ®ång, ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i kÞp thêi lËp biªn b¶n vÒ hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. Thñ tôc lËp biªn b¶n, thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 22 vµ 23 NghÞ ®Þnh sè 128/2008/N§-CP tháng 16 tháng 12 năm 2008.

4. Khi ¸p dông h×nh thøc ph¹t tiÒn, møc ph¹t tiÒn cô thÓ ®èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh lµ møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t đối víi hµnh vi ®ã ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. Tr­êng hîp vi ph¹m cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ th× cã thÓ ph¹t thÊp h¬n, nh­ng kh«ng ®­îc d­íi møc thÊp nhÊt cña khung tiÒn ph¹t ®· ®­îc quy ®Þnh. Tr­êng hîp vi ph¹m cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× cã thÓ ph¹t cao h¬n, nh­ng kh«ng được v­ît møc tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t ®· ®­îc quy ®Þnh. Khi ph¹t tiÒn, ph¶i c«ng bè cho ng­êi bÞ ph¹t biÕt khung tiÒn ph¹t vµ møc ph¹t cô thÓ.

5. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký, trõ tr­êng hîp trong quyÕt ®Þnh quy ®Þnh ngµy cã hiÖu lùc kh¸c.

QuyÕt ®Þnh xö ph¹t ®­îc göi cho c¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vµ c¬ quan thu tiÒn ph¹t trong thêi h¹n 03 ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t.

Điều 47. Thu, nộp tiền phạt

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong ho¹t ®éng văn hoá mà bị phạt tiền thì phải nộp tiền tại địa điểm theo quy định t¹i §iÒu 58 của Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002.

Điều 48. Thủ tục tịch thu và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm

1. Khi áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong ho¹t ®éng văn hoá, người có thẩm quyền xử phạt phải thực hiện đúng thủ tục quy định tại Điều 60 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính n¨m 2002.         

2. Người ra quyết định tịch thu có trách nhiệm tổ chức bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, người ra quyết định tịch thu phải chuyển giao quyết định xử phạt, biên bản tịch thu và toàn bộ tang vật, phương tiện bị tịch thu cho cơ quan có thẩm quyền để tổ chức bán đấu giá theo quy định tại Điều 61 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính n¨m 2002, trừ băng đĩa và các sản phẩm văn hoá đã có nội dung.

3. Đối với tang vật là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, người ra quyết định phải báo cáo Bộ Văn hoá, ThÓ thao vµ Du lÞch để Bộ trưởng Bộ Văn hoá, ThÓ thao vµ Du lÞch giao cho cơ quan thích hợp quản lý, sử dụng.

4. Tiền thu được từ bán tang vật, phương tiện bị tịch thu, sau khi trừ các chi phí theo quy định của pháp luật, phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 49. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép

Thủ tục tước quyền sử dụng các loại giấy phép trong ho¹t ®éng văn hóa thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính n¨m 2002 vµ §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 128/2008/N§-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008.         

Điều 50. Thủ tục tiêu huỷ văn hoá phẩm độc hại

1. Đối với văn hoá phẩm bị tịch thu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá quyết định tiêu hủy thì phải thành lập Hội đồng xử lý để tiêu hủy. Thành phần Hội đồng xử lý bao gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, cơ quan công an, tài chính và các cơ quan liên quan cùng cấp.

2. Khi tiến hành tiêu huỷ văn hoá phẩm, cơ quan có trách nhiệm phải lập biên bản tiêu huỷ. Biên bản phải có chữ ký xác nhận của các thành viên Hội đồng xử lý. Trong trường hợp cần thiết có thể mời đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan chứng kiến việc tiêu hủy.           

3. Bé tr­ëng Bộ Văn hoá, ThÓ thao vµ Du lÞch hướng dẫn cụ thể thủ tục tiêu huỷ các loại văn hoá phẩm cần phải tiêu huỷ theo quy định tại Nghị định này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH

Điều 51. Hiệu lực của Nghị định

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2010.

2. C¸c quy ®Þnh vÒ hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc vµ møc ph¹t trong c¸c lÜnh vùc v¨n hãa t¹i c¸c môc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vµ 10 Ch­¬ng II NghÞ ®Þnh sè 56/2006/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t ®éng v¨n ho¸ - th«ng tin hÕt hiÖu lùc kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc.

Điều 52. Trách nhiệm thi hành Nghị định

1. Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan h­íng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:                                                                                                                                                             

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;                                                (đã ký)

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                   

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                   

- Văn phòng Quốc hội;                                                                     

- Tòa án nhân dân tối cao;                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Các bài khác