Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
Ngày đăng: 30/12/2014
Thông tư này áp dụng đối với các thư viện quy định tại Điều 13 Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia thành lập và quản lý thư viện.

           Xem nội dung toàn văn >>