Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Công văn số 4632/BVHTTDL-TV ngày 19/12/2014 Về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư
Ngày đăng: 30/12/2014
Phân công các loại công việc chuyên môn cho phù hợp với từng hạng viên chức thư viện theo quy định của pháp luật, bảo đảm tránh lãng phí trong việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thư viện

               Xem nội dung toàn văn >>