Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
Ngày đăng: 31/03/2017
Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL quy định vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn chung và trách nhiệm hoạt động chuyên môn của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ban hành ngày 09/12/2016.

Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL quy định vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn chung và trách nhiệm hoạt động chuyên môn của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ban hành ngày 09/12/2016.

 

Xem chi tiết tại đây 

 

1. Tên gọi của thư viện công cộng các cấp

- Thông tư số 13/2016 quy định cách đặt tên gọi của thư viện công cộng như sau: Thư viện + cấp hành chính + tên địa phương nơi đặt thư viện. Các trường hợp đặt tên khác do Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét.

- Theo Thông tư 13/BVHTTDL thì việc đặt tên phải đảm bảo phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Đối tượng và yêu cầu phục vụ của thư viện công cộng các cấp

- Đối tượng phục vụ là mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện.

- Thông tư 13/2016 đưa ra yêu cầu phục vụ đối với thư viện công cộng các cấp như sau:

+ Hình thức phục vụ đa dạng, phong phú; mở cửa đúng theo thời gian quy định; khuyến khích mở cửa ngoài giờ hành chính;

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng thư viện và không đặt ra các quy định hạn chế quyền sử dụng thư viện của người đọc.

3. Kinh phí hoạt động của thư viện công cộng các cấp theo Thông tư số 13/TT-BVHTTDL

- Thư viện công cộng các cấp hoạt động dựa trên nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước và nguồn thu khác theo quy định, cụ thể:

+ Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ lưu động, tuyên truyền.

+ Nguồn thu khác là từ phí làm thẻ thư viện, hoạt động cung ứng dịch vụ thư viện – thông tin và nguồn thu khác từ tài trợ, xã hội hóa, quà biếu, tặng từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn của thư viện công cộng các cấp

- Thông tư 13/2016/BVHTTDL quy định một số nhiệm vụ, quyền hạn chung cho thư viện công cộng các cấp như sau:

+ Nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Pháp lệnh thư viện và Nghị định 72/2002/NĐ-CP;

+ Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL;

+ Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới thư viện đã được phê duyệt, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện;

- Về trách nhiệm của thư viện công cộng các cấp, Thông tư số 13 quy định một số trách nhiệm chung như:

+ Xây dựng và phát triển vốn tài liệu của thư viện;

+ Xử lý thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu;

+ Tổ chức sắp xếp tài liệu khoa học, thuận tiện cho người sử dụng;

+ Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thư viện, xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện và tổ chức triển khai các hình thức tiếp thị và truyền thông vận động.

Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng các cấp có hiệu lực ngày 22/01/2017.

Nguồn: HTTP://THUVIENPHAPLUAT.VN/VAN-BAN/VAN-HOA-XA-HOI/THONG-TU-13-2016-TT-BVHTTDL-QUY-CHE-MAU-HOAT-DONG-THU-VIEN-CONG-CONG-CAP-TINH-HUYEN-XA-335318.ASPX

Các bài khác