Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL cuả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện
Ngày đăng: 04/09/2020
Ngày 28/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá hoạt động thư viện.

Theo đó, thư viện tự đánh giá theo các tiêu chí của tiêu chuẩn quốc gia hoặc các tiêu chí do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện lựa chọn từ bộ tiêu chí theo tiêu chuẩn quốc gia trên nguyên tắc bảo đảm các nhóm tiêu chí phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quy mô và vai trò của thư viện. Thư viện tự đánh giá và gửi báo cáo kết quả chậm nhất vào ngày 30/12 hằng nằm hoặc 60 ngày sau khi kết thúc năm học đối với trường hợp đánh giá theo năm học.

Đồng thời, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện và cơ quan quản lý Nhà nước về thư viện thực hiện đánh giá theo một trong ba phương thức sau: Thông qua báo cáo kết quả tự đánh giá hoạt động hằng năm của thư viện; Trực tiếp đánh giá hoạt động tại thư viện; Trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm xử lý số liệu.

Ngoài ra, việc thực hiện đánh giá hoạt động thư viện gồm các bước: Lập kế hoạch; Thu thập thông tin, số liệu; Phân tích kết quả; Hoàn tất đánh giá. Đánh giá hằng năm với kỳ đánh giá được thư viện thực hiện tính từ ngày 01/12 của năm trước đến hết ngày 30/11 của năm báo cáo. Thư viện thuộc cơ sở giáo dục có thể được kết hợp thực hiện theo năm học.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020.

Nội dung chi tiết xem tại đây: thongtu05.pdf

Các bài khác