Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Luật Thư Viện
Ngày đăng: 01/07/2020
Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Quốc hội ban hành Luật Thư viện số 46/2019/QH 14. Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Xem chi tiết Luật Thư viện: 46_2019_QH14_398157.pdf

Các bài khác