Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
        
 
   CSDL Chuyên đề    
 
   Giới thiệu tài liệu    
ồng chí Lê Đức Thọ là một trong những học trò xuất sắc, là cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, để lại cho đồng bào, đồng chí những tình cảm vô cùng sâu sắc.
 
   Ấn phẩm Thư viện