- Đăng Nhập  
 
        
Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho cả mai sau. Di chúc bất hủ của Người là chỉ dẫn, là lời dạy, là ngọn đuốc soi đường cho đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững.
 
   CSDL Chuyên đề    
Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho cả mai sau. Di chúc bất hủ của Người là chỉ dẫn, là lời dạy, là ngọn đuốc soi đường cho đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững.
 
   Giới thiệu tài liệu    
Trước lúc đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá. Tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực, cao đẹp của Người được kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và của thời đại… sẽ mãi mãi có giá trị trường tồn để con cháu hôm nay và mai sau học tập và làm theo. Nhằm giúp bạn đọc có nhiều tư liệu quý báu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Văn học đã cho ra mắt bạn đọc bộ sách mang tên “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” gồm 10 quyển với các tựa đề: Bao dung; Cần kiệm; Đạo đức; Giản dị; Liêm chính; Nghị lực; Nhân ái; Đoàn kết.
 
   Ấn phẩm Thư viện