Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   CSDL Chuyên đề    
Nâng cao trách nhiệm cấp ủy trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Ngày đăng: 22/06/2018
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Trung ương, tại hội nghị đánh giá kết quả điều tra, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở Cụm các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ (gồm 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ, tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận) diễn ra tại thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) vào ngày 20-6.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước; đồng chí Trần Thị Bích Thủy - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ; các đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã về dự.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các tỉnh, các cấp được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng nền nếp; xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số ban chỉ đạo chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với các loại hình, thành lập các tổ công tác, tổ giúp việc. Công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát và phản biện xã hội ngày càng thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả. Nhiều tỉnh, thành phố, chính quyền các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận, trong đó có việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Ở cấp xã, phường, thị trấn, chính quyền luôn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm phiền hà cho nhân dân. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc và giải quyết công việc. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã quan tâm thực hiện, đã đạt được một số kết quả, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc được quan tâm thực hiện hiệu quả: chủ động động xây dựng kế hoạch công tác năm, sửa đổi bổ sung các quy chế về làm việc, chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm. Công khai các nội dung để người lao động biết, bàn, tham gia ý kiến và giám sát được thực hiện tốt. Các chế độ chính sách đối với người lao động về tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội… được công khai, minh bạch hơn.

Từ thực tế những việc đã thực hiện tốt và những hạn chế còn tồn tại, hội nghị đã đề ra một số giải pháp trong thời gian tới: tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân về dân chủ và thực hành dân chủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, phong trào thi đua: Dân vận khéo; phong trào cả nước xây dựng nông thôn mới; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chương trình giảm nghèo bền vững… Chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân là người đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo thực chất và hiệu quả, tránh hình thức. Rà soát và có các biện pháp đẩy mạnh các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hương ước, quy ước đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục ành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện đúng quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp gắn với trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách ở địa phương và các lĩnh vực. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chuyên sâu đối với từng đối tượng, từng loại hình cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, chú trọng ở những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Xử lý các trường hợp lợi dụng dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiến tiến về thực hiện quy chế các dân chủ cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo niềm tin đối với quần chúng nhân dân. Đừng để nhân dân mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ có niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì Đảng mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh… từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Để quy chế dân chủ cơ sở không còn là hình thức và đi vào thực tiễn. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo các địa phương cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cấp ủy, lấy dân vận làm trọng tâm, là nơi để thực thi chính sách, thực thi quy chế dân chủ cơ sở; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc về khiếu nại, tố cáo trong nhân dân; gắn thực hiện quy chế dân chủ với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Quá trình phát triển kinh tế xã hội phải có sự góp sức từ dân thông qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục đổi mới hoạt động của tổ chức Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội để bảo đảm đáp ứng yêu cầu xu thế của thời đại mới./.

Văn Đoàn

http://www.tapchicongsan.org.vn

 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND    
 
   Đảng Cộng sản Việt Nam    
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Trung ương, tại hội nghị đánh giá kết quả điều tra, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở Cụm các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ (gồm 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ, tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận) diễn ra tại thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) vào ngày 20-6.
 
   Việt Nam - Asean    
 
   Hồ Chí Minh    
Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho cả mai sau. Di chúc bất hủ của Người là chỉ dẫn, là lời dạy, là ngọn đuốc soi đường cho đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững.
 
   Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam    
 
   Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9    
 
   Võ Nguyên Giáp    
 
   Nguyễn Văn Linh    
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1976) đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ trương của Đảng là củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy nhanh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa và nông nghiệp ở miền Nam, xóa bỏ kinh tế tư bản tư nhân, đưa nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, nhằm thống nhất quan hệ sản xuất và chế độ kinh tế trên cả nước.
 
   Quân đội nhân dân Việt Nam    
 
   Đoàn TNCS HCM    
Quan tâm theo dõi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên Thủ đô bày tỏ niềm tin, mong muốn và kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XII sẽ đem lại cho toàn Đảng, toàn dân ta luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới.
 
   Chuyên đề Phụ Nữ    
 
   Điện Biên Phủ    
 
   Chuyên đề Trẻ em    
Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (MIECD) sẽ thí điểm tại 27 xã khó khăn của 9 huyện thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Điện Biên. Ước tính sẽ có khoảng 35.000 trẻ ở độ tuổi 0-8 và 25.000 phụ huynh và người chăm sóc được hưởng lợi từ sáng kiến này.
 
   Cải cách hành chính    
Chiều 27-11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc.
 
   Tuần Lễ Học Tập Suốt Đời    
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi. Trong mối quan hệ biện chứng ấy thì “Học tập” và “Học tập suốt đời” của một con người được coi như điểm khởi đầu, và trong một chừng mực nào đó, có thể nói nó không có hồi kết. Nghĩa là khi người ta còn sống, còn hít thở không khí, thì con người ta vẫn phải ăn, mặc, ở, đi lại, lao động và học hành…
 
 
   Ngày hội Văn hóa Chăm    
Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012”, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Hơn 50 nhà khoa học, nghiên cứu về văn hóa, trong đó có 2 nhà nghiên cứu văn hóa người Nhật Bản đã đến tham dự với 33 tham luận đã được trình bày, thảo luận tại hội thảo…
 
   Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai    
Tối 30/8, tại Sân khấu Trung tâm huyện Bác Ái, sau tiếng chiêng khai mạc, đêm nghệ thuật Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai-Ninh Thuận 2013 đã bắt đầu. Trong thời khắc khai hội, không gian linh thiêng bao phủ của núi rừng cộng với tiếng mã la, kèn bầu Sarakel, đàn Chapi, sáo Talakung... nhịp nhàng cùng các điệu múa truyền thống uyển chuyển sắc màu, đã lôi cuốn mọi người cùng hòa quyện sâu đậm vào nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Raglai.
 
   Thư viện tỉnh 20 năm phấn đấu và trưởng thành    
Thư viện tỉnh Ninh thuận được thành lập ngày 09/05/1992. Điều 1 của Quyết định số 28 QĐ/UB-NT của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận có ghi : " Nay thành lập Thư viện tỉnh Ninh thuận trên cơ sở tiếp nhận phần phân chia về tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, sách báo ...của thư viện tỉnh Thuận Hải và củng cố bổ sung phát triển theo yêu cầu mở rộng hoạt động phục vụ… ". Đến ngày 31/12/1993, UBND tỉnh đã chính thức có Quyết định số 2276 QĐ/UB-NT về việc ban hành bản quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Ninh Thuận.
 
   20 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận    
 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND