Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   CSDL Chuyên đề    
Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Mặt trận gắn với thực tiễn hiện nay
Chuyên mục: Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/03/2020

Lúc sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến công tác Mặt trận, bởi theo Người đây là một tổ chức chính trị xã hội rộng rãi nhất để tập hợp lòng dân, mà cách mạng muốn thành công thì lại phải dựa vào sức dân là chính. Chính vì lẽ đó mà Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam đã sớm được hình thành. Ngày 18/11/1930 một tổ chức có tên gọi là Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra đời.

Ngay từ khi mới ra đời, Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam đã là một khối thống nhất, có mục tiêu chung là giải phóng dân tộc. Tuy thuộc nhiều giai cấp, tầng lớp, tôn giáo, đảng phái, dân tộc... khác nhau, có vị trí xã hội và quyền lợi khác nhau, nhưng đều vì mục tiêu chung cao cả là “giải phóng dân tộc, tiến bộ xã hội”.Với mục tiêu cao cả đó cho nên Mặt trận đã trở thành một khối đoàn kết vững chắc không gì lay chuyển nổi, đã góp phần rất đáng kể vào công tác vận động quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang.Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Mặt trận là một trong yếu tố cấu thành khoa học dân vận của Đảng ta, mà chúng ta phải kế thừa và phát triển.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì công tác mặt trận Mặt trận - dân  vận phải  kế thừa và phát huy tinh thần “trọng dân”, “yêu dân”, “dựa vào dân” của ông cha ta, để vận động, tổ chức nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho chúng ta rằng: Sự nghiệp cách mạng của Đảng phải đạt tới: “Nhân dân lao động trở thành người chủ của bản thân mình và của vận mệnh đất nước”. Khi đất nước đã giành được độc lập, nhân dân được làm chủ thì Mặt trận-dân vận trước hết phải thấy hết vai trò to lớn của đại chúng nhân dân: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Chủ nghĩa yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đề cao, Người coi đó là nội dung cơ bản, là cơ sở của tổ chức đoàn kết toàn dân. Chủ nghĩa yêu nước được biểu hiện bằng hành động cụ thể ở từng người, nó càng được thể hiện rõ nét nhất khi đất nước gặp lâm nguy. Ở Việt Nam có một điều rất đặc biệt là khi Tổ quốc bị xâm lăng thì hàng triệu người như một quyết tâm sát cánh cùng nhau đứng dậy để đánh đuổi ngoại xâm. Đó là truyền thống quí báu ngàn đời của dân tộc đã được hun đúc bởi một dân tộc anh hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng  biểu dương: “Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm chiếm” . Mặt trận-dân vận phải khơi dậy và liên kết thành sức mạnh thống nhất. Đó chính là công tác Mặt trận-dân vận của Đảng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì trong công tác Mặt trận-dân vận, cần coi trọng giải quyết mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân dân: “Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh đạo khôn khéo, mà chúng ta bẻ gẫy xiềng xích nô lệ, tranh được độc lập tự do. Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối... Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng đều là công bộc của dân... việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh...”

Theo Người thì chính nghĩa luôn thuộc về dân, những người làm công tác Mặt trận phải động viên bằng được nhân dân “lấy nhân nghĩa để thắng bạo tàn”. Đó cũng là một trong những điều kiện thắng lợi của công tác Mặt trận-dân vận. Sức mạnh của nhân dân được tổ chức lại một cách khoa học là sức mạnh vô địch, vì vậy trọng tâm của công tác Mặt trận là đoàn kết, tổ chức được nhân dân, đoàn kết  được dân tộc, tôn giáo tạo thành sức mạnh to lớn để giành thắng lợi trong cách mạng. Sức mạnh đoàn kết toàn dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh ví như một bó đũa. Nếu tách ra từng chiếc đũa thì dễ bẻ gẫy, nhưng bó thành một bó thì không ai bẻ nổi. Người cho rằng sở dĩ có lúc chưa giành được thắng lợi là vì: “Chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức” , Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kêu gọi nhân dân: “Hãy đoàn kết lại! Hãy tổ chức lại!” . Người khẳng định :

“ Đoàn kết!Đoàn kết!Đại đoàn kết!

Thành công! Thành công! Đại thành công”

Trong tổ chức Mặt trận phải biết giải quyết thật tốt, thật hài hòa về quyền lợi giữa các giai cấp, tầng lớp, đơn vị khác nhau, tức là giải quyết hài hòa mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mọi người phải: “Vì lợi nước, quên lợi nhà. Vì lợi ích chung, quên lợi riêng”. Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì  chỉ khi có một tổ chức chặt chẽ, một quyết tâm sắt đá mới tạo nên sức mạnh vô biên chiến thắng kẻ thù: “Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không làm nô lệ. Chỉ có một chí: Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc” . Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Mặt trận phải đạt được ba yêu cầu cơ bản là: “Rất vững chắc, rất rộng rãi, rất thiết thực”. Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam những năm qua đã chứng minh rất rõ một điều là nhờ có tổ chức chặt chẽ và khoa học, nên hiệu quả công tác Mặt trận thật to lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của nhân dân ta là vô địch và Mặt trận dân tộc Thống nhất đã nhiều lần thắng lợi”.

Ngày nay Đảng và Nhà bước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, công tác Mặt trận-dân vận của Đảng chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, phối hợp hành động của các thành viên. Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua yêu nước, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng chống tham nhũng, bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt trong những năm gần đây, các thế lực thù địch đang rắp tâm gây nhũng nhiễu, chống phá cách mạng nước ta, nhiều vụ khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo động do bị kẻ thù kích động liên tiếp xảy ra, và trong tình hình chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới virus Corona (COVID-19) như hiện nay thì vai trò của Mặt trận – dân vận càng cần được thể hiện rõ nét, tập trung vận động cho được tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc Việt Nam cũng như kiều bào ta ở nước ngoài quyết tâm, cực lực phản đối những biểu hiện yêu nước quá khích, manh động, bị kẻ thù lợi dụng chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Vận động nhân dân không nên tham gia các cuộc tụ tập đông người, không được nghe sự xúi dục của kẻ xấu, càng không vì một chút quyền lợi vật chất nhỏ mà gây thiệt hại lớn cho các tổ chức Đảng, Nhà nước. Đồng thời cũng động viên cho được tinh thần thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất để xây dựng đất nước đủ tiềm lực về kinh tế, an ninh, quốc phòng bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, tăng cường đóng góp sức người, sức của quyét tâm đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới, xứng đáng với sự mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Thị Thơm    

* Nguồn tài liệu nghiên cứu:

- Hồ chí Minh toàn tập .- H: Chính trị Quốc gia, 1995 - 1996 .- 12 tập; 21 cm

- Bác Hồ với công tác mặt trận.- H: Sự thật, 1972; 131tr.; 19cm;

- Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc.- H: Lao động,1999.- 199tr.; 19cm.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc.- H: Lao đông, 2001.-159tr.; 19 cm.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong Hiến Pháp mới/Ngô Vương Anh.- WWWtapchicongan.org.vn

 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND    
 
   Đảng Cộng sản Việt Nam    
 
   Việt Nam - Asean    
 
   Hồ Chí Minh    
 
   Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam    
 
   Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9    
 
   Võ Nguyên Giáp    
 
   Nguyễn Văn Linh    
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1976) đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ trương của Đảng là củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy nhanh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa và nông nghiệp ở miền Nam, xóa bỏ kinh tế tư bản tư nhân, đưa nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, nhằm thống nhất quan hệ sản xuất và chế độ kinh tế trên cả nước.
 
   Quân đội nhân dân Việt Nam    
 
   Đoàn TNCS HCM    
 
   Chuyên đề Phụ Nữ    
 
   Điện Biên Phủ    
 
   Chuyên đề Trẻ em    
Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (MIECD) sẽ thí điểm tại 27 xã khó khăn của 9 huyện thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Điện Biên. Ước tính sẽ có khoảng 35.000 trẻ ở độ tuổi 0-8 và 25.000 phụ huynh và người chăm sóc được hưởng lợi từ sáng kiến này.
 
   Cải cách hành chính    
Chiều 27-11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc.
 
   Tuần Lễ Học Tập Suốt Đời    
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi. Trong mối quan hệ biện chứng ấy thì “Học tập” và “Học tập suốt đời” của một con người được coi như điểm khởi đầu, và trong một chừng mực nào đó, có thể nói nó không có hồi kết. Nghĩa là khi người ta còn sống, còn hít thở không khí, thì con người ta vẫn phải ăn, mặc, ở, đi lại, lao động và học hành…
 
 
   Ngày Giải phóng 16/4 và 30/4    
 
   Ngày hội Văn hóa Chăm    
Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012”, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Hơn 50 nhà khoa học, nghiên cứu về văn hóa, trong đó có 2 nhà nghiên cứu văn hóa người Nhật Bản đã đến tham dự với 33 tham luận đã được trình bày, thảo luận tại hội thảo…
 
   Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai    
Tối 30/8, tại Sân khấu Trung tâm huyện Bác Ái, sau tiếng chiêng khai mạc, đêm nghệ thuật Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai-Ninh Thuận 2013 đã bắt đầu. Trong thời khắc khai hội, không gian linh thiêng bao phủ của núi rừng cộng với tiếng mã la, kèn bầu Sarakel, đàn Chapi, sáo Talakung... nhịp nhàng cùng các điệu múa truyền thống uyển chuyển sắc màu, đã lôi cuốn mọi người cùng hòa quyện sâu đậm vào nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Raglai.
 
   Thư viện tỉnh 20 năm phấn đấu và trưởng thành    
Thư viện tỉnh Ninh thuận được thành lập ngày 09/05/1992. Điều 1 của Quyết định số 28 QĐ/UB-NT của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận có ghi : " Nay thành lập Thư viện tỉnh Ninh thuận trên cơ sở tiếp nhận phần phân chia về tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, sách báo ...của thư viện tỉnh Thuận Hải và củng cố bổ sung phát triển theo yêu cầu mở rộng hoạt động phục vụ… ". Đến ngày 31/12/1993, UBND tỉnh đã chính thức có Quyết định số 2276 QĐ/UB-NT về việc ban hành bản quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Ninh Thuận.
 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND