Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   CSDL Chuyên đề    
Triển khai kế hoạch công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021
Chuyên mục: Thông tin & Sự kiện
Ngày đăng: 01/07/2021
Ngày 08 tháng 03 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1070/KH – UBND về việc triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo đó mục tiêu chính nội dung kế hoạch cụ thể như sau:

 

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai nghiện và nạn nhân bị mua bán trở về; tăng tỷ lệ các đối tượng trên tái hòa nhập cộng đồng, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm và có thu nhập ổn định cuộc sống.

 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; hỗ trợ đối tượng mại dâm, người nghiện ma túy và nạn nhân bị mua bán trở về. Thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ với các chương trình, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; giảm thiểu các tác hại của mại dâm, ma túy đối với đời sống xã hội. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người và lạm dụng tình dục phụ nữ, trẻ em. Quan tâm đến các hoạt động trợ giúp người bán dâm, người nghiện ma túy sau cai nghiện tại cộng đồng; tạo điều kiện, cơ hội để đối tượng hòa nhập với cộng đồng xã hội.

 

- 100% các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy, tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống  mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

 

- 100% các vụ việc được phát hiện được xử lý nghiêm minh; tổ chức triệt phá các đường dây ma túy, ổ nhóm hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

 

- 100% xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch liên tịch xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; phấn đấu duy trì 15 xã, phường, thị trấn và xây dựng mới từ 1-2  xã, phường, thị trấn lành mạnh không có  tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

- 100%  cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và phải đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương; phối hợp tổ chức, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn.

 

- 100% đối tượng nghiện ma túy tại địa phương phải có hồ sơ quản lý; khoảng 50% người cai nghiện ma túy trở về được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, tạo thu nhập cho bản thân và gia đình.

 

- 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức điều hành, phối hợp giám sát, đánh giá trong công tác phòng, chống mại dâm, ma túy và mua bán người.

 

 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy; công tác hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về; tuyên truyền để mọi người hiểu về tác hại của ma túy, mại dâm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn xã hội.

 

Tiến hành khảo sát, thống kê, phân loại đối tượng, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội.

 

Điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến mại dâm, ma túy. Xét xử nghiêm minh tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, ma túy; mua bán người và có các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử nhất là nạn nhân là trẻ em.

 

 Lồng ghép chương trình, chính sách an sinh xã hội với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp như đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, trẻ em, các hộ gia đình nghèo nhằm phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến mại dâm, ma túy, mua bán người.

 

 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện ma túy. Tổ chức thực hiện có hiệu quả theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tổ chức tốt công tác tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục duy trì và mở rộng Đội Công tác xã hội tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn.

 

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện cho Cơ sở cai nghiện của tỉnh để mỗi năm có thể tổ chức cai nghiện tập trung cho từ 150 đến 200 lượt người nghiện (bao gồm cai nghiện tự nguyện và bắt buộc).

 

Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ và bí mật thông tin, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

 

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội và tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

         Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh tại các địa phương./.
Văn Tiến - Phòng NCC&XH
Nguồn: HTTP://WWW.NINHTHUAN.GOV.VN/CHINHQUYEN/SOLDTBXH/PAGES/TRIEN-KHAI-KE-HOACH-CONG-TAC-PHONG,-CHONG-MAI-DAM;-CAI-NGHIEN-MA-TUY;-TIEP-NHAN-VA-HO-TRO-NAN-NHAN-BI-MUA-BAN-TRO-VE-NAM-20.ASPX
 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND    
 
   Đảng Cộng sản Việt Nam    
Sáng 1/2, tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
   Việt Nam - Asean    
 
   Hồ Chí Minh    
Vào cuối thế kỷ XIX, dân tộc Việt Nam bị thực dân Pháp thống trị. Khi đó, thực dân Pháp và giai cấp phong kiến đã cấu kết với nhau thống trị nước ta, dân ta một cổ hai tròng, thân phận nô lệ bị đọa đày áp bức và đau khổ không kể xiết. Các phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng Việt Nam, tuy nổ ra liên tiếp và theo nhiều khuynh hướng tư tưởng, con đường khác nhau, nhiều nhà yêu nước nổi tiếng như Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Lương Văn Can... đi tìm đường cứu nước, nhưng kết cục đều bị thất bại.
 
   Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam    
 
   Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9    
 
   Võ Nguyên Giáp    
 
   Nguyễn Văn Linh    
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1976) đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ trương của Đảng là củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy nhanh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa và nông nghiệp ở miền Nam, xóa bỏ kinh tế tư bản tư nhân, đưa nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, nhằm thống nhất quan hệ sản xuất và chế độ kinh tế trên cả nước.
 
   Quân đội nhân dân Việt Nam    
 
   Đoàn TNCS HCM    
 
   Chuyên đề Phụ Nữ    
Không chỉ có Bác Hồ kính yêu của chúng ta, mà còn có cả những nhà kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học luôn đánh giá cao vai trò to lớn của phụ nữ trong xã hội.
 
   Điện Biên Phủ    
 
   Chuyên đề Trẻ em    
Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (MIECD) sẽ thí điểm tại 27 xã khó khăn của 9 huyện thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Điện Biên. Ước tính sẽ có khoảng 35.000 trẻ ở độ tuổi 0-8 và 25.000 phụ huynh và người chăm sóc được hưởng lợi từ sáng kiến này.
 
   Cải cách hành chính    
Chiều 27-11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc.
 
   Tuần Lễ Học Tập Suốt Đời    
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi. Trong mối quan hệ biện chứng ấy thì “Học tập” và “Học tập suốt đời” của một con người được coi như điểm khởi đầu, và trong một chừng mực nào đó, có thể nói nó không có hồi kết. Nghĩa là khi người ta còn sống, còn hít thở không khí, thì con người ta vẫn phải ăn, mặc, ở, đi lại, lao động và học hành…
 
 
   Ngày Giải phóng 16/4 và 30/4    
 
   Ngày hội Văn hóa Chăm    
Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012”, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Hơn 50 nhà khoa học, nghiên cứu về văn hóa, trong đó có 2 nhà nghiên cứu văn hóa người Nhật Bản đã đến tham dự với 33 tham luận đã được trình bày, thảo luận tại hội thảo…
 
   Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai    
Tối 30/8, tại Sân khấu Trung tâm huyện Bác Ái, sau tiếng chiêng khai mạc, đêm nghệ thuật Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai-Ninh Thuận 2013 đã bắt đầu. Trong thời khắc khai hội, không gian linh thiêng bao phủ của núi rừng cộng với tiếng mã la, kèn bầu Sarakel, đàn Chapi, sáo Talakung... nhịp nhàng cùng các điệu múa truyền thống uyển chuyển sắc màu, đã lôi cuốn mọi người cùng hòa quyện sâu đậm vào nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Raglai.
 
   Thư viện tỉnh 20 năm phấn đấu và trưởng thành    
Thư viện tỉnh Ninh thuận được thành lập ngày 09/05/1992. Điều 1 của Quyết định số 28 QĐ/UB-NT của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận có ghi : " Nay thành lập Thư viện tỉnh Ninh thuận trên cơ sở tiếp nhận phần phân chia về tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, sách báo ...của thư viện tỉnh Thuận Hải và củng cố bổ sung phát triển theo yêu cầu mở rộng hoạt động phục vụ… ". Đến ngày 31/12/1993, UBND tỉnh đã chính thức có Quyết định số 2276 QĐ/UB-NT về việc ban hành bản quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Ninh Thuận.
 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND