- Đăng Nhập  
 
   CSDL Thư mục    
Trước lúc đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá. Tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực, cao đẹp của Người được kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và của thời đại… sẽ mãi mãi có giá trị trường tồn để con cháu hôm nay và mai sau học tập và làm theo. Nhằm giúp bạn đọc có nhiều tư liệu quý báu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Văn học đã cho ra mắt bạn đọc bộ sách mang tên “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” gồm 10 quyển với các tựa đề: Bao dung; Cần kiệm; Đạo đức; Giản dị; Liêm chính; Nghị lực; Nhân ái; Đoàn kết.
 
   Thư mục Tài liệu mới    
 
   Thư mục Tài liệu chuyên đề    
 
   Thư mục Tài liệu địa chí    
 
   Thư mục Trích báo, tạp chí