- Đăng Nhập  
 
   CSDL Thư mục    
Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập
Chuyên mục: Giới thiệu sách
Ngày đăng: 29/07/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà hoạt động cách mạng rất chuyên nghiệp. Người đã từ chủ nghĩa yêu nước đến với phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và đến với chủ nghĩa xã hội khoa học. Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; sáng lập các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

 

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập, Thư viện tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu cuốn sách: “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập” của Đàm Đức Vượng. Sách do nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2016, gồm 340 trang, in trên khổ 16x24cm, trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng ta trải qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

Nội dung gồm 3 phần:

Phần I: Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những chặng đường cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Phần II: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trình bày những bước chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; hội nghị thành lập Đảng; sau hội nghị thành lập Đảng.

Phần III: Các đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Giới thiệu từ đại hội I đến đại hội XII.     

Phong trào cách mạng Việt Nam luôn luôn do Đảng lãnh đạo trải qua biết bao thăng trầm, lúc hoạt động bí mật, khi hoạt động công khai hoặc nửa bí mật, nửa công khai, từng bước trưởng thành, để rồi thu giang sơn về một mối, đất nước thống nhất. Thời kỳ nào Đảng hoạt động cũng đều có những thuận lợi và khó khăn, nhìn chung, thuận lợi ít, khó khăn nhiều, nhất là những thời kỳ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Với một đường lối đúng, sáng tạo, có lãnh tụ là Hồ Chí Minh chỉ đường dẫn lối, Đảng và nhân dân ta đã làm nên lịch sử, đưa đất nước từ chỗ bị quân xâm lược xâm chiếm đến chỗ giành được độc lập, tự do trong phạm vi cả nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với Đảng, Hồ Chí Minh hết sức chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức “Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa, chúng ta tin tưởng rằng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhất định giành được những thắng lợi mới. Cuốn sách chắc chắn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sách hiện có tại phòng phục vụ bạn đọc. Hy vọng sách được nhiều bạn đọc đón đọc và hân hạnh được phục vụ.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Nguồn: MỸ HẠNH - PHÒNG NGHIỆP VỤ - TIN HỌC
 
   Thư mục Tài liệu mới    
 
   Thư mục Tài liệu chuyên đề    
 
   Thư mục Tài liệu địa chí    
 
   Thư mục Trích báo, tạp chí