Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Tài liệu mới tháng 2/2017
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 10/04/2017

 KH XÃ HỘI HỌC

1/. Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam / Đinh Xuân Dũng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 603tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Gồm hai phần: công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng Quân đội về chính trị; các bài viết về văn hóa - văn nghệ và đời sống bộ đội.

Ký hiệu môn loại: 355.109597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021484

2/. Những tấm gương bình dị mà cao quý / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - tập ; 21cm. - (Tủ sách " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh") Những tấm gương bình dị mà cao quý. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 252tr. ; 21cm. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")

Tóm tắt: Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng...

Ký hiệu môn loại: 302

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021490

3/. Phát triển kinh tế tập thể trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam / Phan Vĩnh Điển chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 331tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, liên minh hợp tác xã Việt Nam và kinh nghiệm một số nước về phát triển hợp tác xã; thực trạng phát triển kinh tế tập thể và liên minh hợp tác xã Việt Nam trong tiến trình đổi mới; quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và liên minh hợp tác xã Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ký hiệu môn loại: 334.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021488

4/. Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : Tuyển chọn từ Tạp chí Lịch sử quân sự - Sách tham khảo / Phan Sỹ Phúc chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 479tr. : bản đồ ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu, giới thiệu tư liệu phản ánh quá trình các thế hệ người Việt Nam khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo; hồi ký của người từng công tác và chiến đấu tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Ký hiệu môn loại: 320.109597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021483

5/. Những tấm gương bình dị mà cao quý / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - tập ; 21cm. - (Tủ sách " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh") T.11. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 259tr. ; 21cm. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt trên nhiều lĩnh vực, nhiều vùng miền với những cống hiến hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng...

Ký hiệu môn loại: 302

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021487

6/. Chiến lược “diễn biến hòa bình” nhận diện và đấu tranh. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2012. - tập ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Báo Quân đội nhân dân T.5. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 279tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp một số bài báo đã đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân và tạp chí Quốc phòng toàn dân, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về "diễn biến hòa bình" và những cách thức phòng, chống "diễn biến", "tự diễn biến" trong giai đoạn hiện nay: cảnh giác trước những thủ đoạn chống phá nền tảng chính trị tư tưởng ở Việt Nam, xuyên tạc đường lối, phủ nhận thành tựu đổi mới, xuyên tạc truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam.

Ký hiệu môn loại: 355

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021485

7/. Chiến lược “diễn biến hòa bình” nhận diện và đấu tranh. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2012. - tập ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Báo Quân đội nhân dân T.6. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 235tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp một số bài báo đã đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân và tạp chí QUốc phòng toàn dân, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về "diễn biến hòa bình" và những cách thức phòng, chống "diễn biến", "tự diễn biến" trong giai đoạn hiện nay: đề cập tới sự thất bại của những chiêu trò chống phá và hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng; cảnh giác với những thủ đoạn chốg phá cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.

Ký hiệu môn loại: 355

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021486

TÔN GIÁO

1/. THÍCH THÔNG LẠC. Lòng yêu thương / Thích Thông Lạc. - Hà Nội : Tôn giáo. - tập ; 21cm. T.1. - Hà Nội : Tôn giáo, 2012. - 163tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Những câu chuyện nhỏ đề cao lòng yêu thương con người của những cá nhân sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác.

Ký hiệu môn loại: 294.3

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021492

CÔNG NGHỆ

1/. HÀ, VĂN CHIÊU. Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa / Hà Văn Chiêu, Hà Văn Dinh. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2016. - 116tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao tiến bộ công nghệ chăn nuôi thái sinh

Tóm tắt: Giới thiệu chăn nuôi bò sữa và lợi ích của nó; kỹ thuật chọn, tạo và nuôi bò sữa; kỹ thuật nuôi bê cái tơ lỡ; kỹ thuật vắt sữa và vệ sinh bảo quản sữa; kỹ thuật sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn cho bò sữa; phòng và chữa bệnh cho bò sữa; xây dựng chuồng trại cho bò sữa; biện pháp quản lý, kinh doanh bò sữa có lãi cao ở hộ gia đình.

Ký hiệu môn loại: 636.2

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021489

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC

1/. VERNE, JULES. Hai vạn dặm dưới biển = 20000 leagues under the sea / Jules Verne; Lê Anh dịch. - Hà Nội : Văn học, 2010. - 359tr. ; 21cm.

Ký hiệu môn loại: 843

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021491

Nguồn: BBT