Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Tài liệu mới tháng 6/2017
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 12/07/2017

KH XÃ HỘI HỌC

1/. BALANDIER, GEORGES. Nhân học chính trị / Georges Balandier; Thắng Vũ dịch. - Hà Nội : Tri thức, 2016. - 426tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Gồm 7 chương: Kiến tạo nhân học chính trị; lĩnh vực chính trị; quan hệ thân tộc và quyền lực; phân tầng xã hội và quyền lực; tôn giáo và quyền lực; những khía cạnh của nhà nước truyền thống; truyền thống và hiện đại.

Ký hiệu môn loại: 320

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021985

2/. Bảo hiểm nông nghiệp: Chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu : Sách chuyên khảo / Đặng Minh Đức chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2016. - 327tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu châu Âu

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về bảo hiểm nông nghiệp, thực tiễn triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở một số nước châu Âu, một số bài học kinh nghiệm và gợi mở cho Việt Nam. Ký hiệu môn loại: 368

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021931

3/. Biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển. - Hà Nội : Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2016. - 187tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Tổng cục Biển và Hải đảo

Tóm tắt: Gồm 4 phần: nguyên nhân của biến đổi khí hậu toàn cầu; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam; kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam; các giải pháp thích ứng và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ký hiệu môn loại: 363.7

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021902

4/. BÙI, THỊ NGỌC MAI. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước / Bùi Thị Ngọc Mai. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 187tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày khái quát cơ sở lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và thực tiễn trách nhiệm của người đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Ký hiệu môn loại: 352.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021836

Xem nội dung chi tiết >> 

Nguồn: BBT