Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Tài liệu mới tháng 5/2017
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 11/07/2017

KH XÃ HỘI HỌC

1/. Bà chúa Trầm Hương / Nguyễn Công Hoan tranh; Tô Chiêm biên soạn. - Hà Nội : Kim Đồng, 2016. - 31tr. ; 21cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.004785

2/. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 3 / Nguyễn Văn Tùng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016. - 36tr. : tranh màu ; 24cm.   

Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh lớp 3.

Ký hiệu môn loại: 372.83

Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.004859

3/. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5 / Nguyễn Văn Tùng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016. - 44tr. : tranh màu ; 24cm.   

Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh lớp 5.

Ký hiệu môn loại: 372.83

Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.004861

4/. BANNER, ANGELA.  Bảng chữ cái vui vẻ : Giúp các bạn nhỏ dễ dàng nhận biết các chữ cái / Angela Banner; Thùy Dương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 94tr. : tranh vẽ ; 13cm. - (Ong và Kiến)

Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn nhỏ cách dễ dàng nhận biết các chữ .

Ký hiệu môn loại: 372.21

Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.004822

5/. BANNER, ANGELA. Bảng số đếm vui vẻ : Giúp các bạn nhỏ dễ dàng ghi nhớ số đếm từ 1 đến 10 / Angela Banner; Thùy Dương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 91tr. : tranh vẽ ; 13cm. - (Ong và Kiến)

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp thú vị, giúp các bạn nhỏ có thể dễ dàng ghi nhớ được thứ tự của các số đếm từ 1 đến 10.

Ký hiệu môn loại: 372.21

Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.004820

Xem nội dung chi tiết >>

Nguồn: BBT