Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Tài liệu mới tháng 3/2018
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 13/04/2018

KH XÃ HỘI HỌC

1/. A LƯU. Bok Set muih tơmo brông kông yang rong= Bok Set phát rừng đá của yang : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt (Sưu tầm, giới thiệu) / A Lưu, Nguyễn Quang Tuệ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017 - 2 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam = Bok Set phát rừng đá của yang Q.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 371tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022352

2/. A LƯU. Bok Set muih tơmo brông kông yang rong= Bok Set phát rừng đá của yang : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt (Sưu tầm, giới thiệu) / A Lưu, Nguyễn Quang Tuệ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017 - 2 tập ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam = Bok Set phát rừng đá của yang Q.1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 679tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022351

3/. Ba truyện thơ người Thái Đen ở Mường Thanh / Tòng Văn Hân sưu tầm và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 441tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597177

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022328

4/. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 258tr. ; 19cm Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo Tổng kết

Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản chỉ đạo tổng kết; báo cáo quốc tế, trong nước và quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học của 30 năm đổi mới; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới

Ký hiệu môn loại: 324.25970709

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022372

5/. BÙI, NGỌC QUANG. Hôn nhân và gia đình của người Brâu ở Việt Nam / Bùi Ngọc Quang. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 234tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về tộc người Brâu ở Việt Nam; tìm hiểu về hôn nhân và gia đình, biến đổi về hôn nhân của người Brâu

Ký hiệu môn loại: 306.80959761

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022282

6/. BÙI, XUÂN TIỆP. Dân ca Gầu Plềnh và lễ hội Gầu Tào của người H'Mông ở Lào Cai - Truyền thống và biến đổi / Bùi Xuân Tiệp. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 598tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về dân tộc H'Mông, dân ca, Gầu Plềnh và lễ hội Gầu Tào của người H'Mông; diễn xướng Gầu Plềnh trong lễ hội Gầu Tào; một số bình diện thi pháp gầu plềnh; sự biến đổi của Gầu Plềnh và lễ hội Gầu Tào

Ký hiệu môn loại: 398.909597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022259

7/. CHU, XUÂN DIÊN. Văn hóa dân gian - mấy vấn đề phương pháp luận và nghiên cứu thể loại / Chu Xuân Diên. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2006. - 466tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hóa dân gian và phương pháp nghiên cứu liên ngành; phương pháp so sánh trong nghiên cứu văn hóa dân gian; nghiên cứu thi pháp văn học dân gian; tiểu luận về tục ngữ Việt Nam..

Ký hiệu môn loại: 398.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022390

8/. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng : Tài liệu tập huấn nghiệp vụ dùng cho các tổ chức Đảng ở cơ sở. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2007. - 195tr. ; 19cm Đầu trang nhan đề: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tóm tắt: Những nội dung chủ yếu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng; ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo thóng kê số liệu..

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022374

9/. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng : Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở - Hà Nội : Tài chính, 2012. - 274tr. ; 19cm Đầu trang nhan đề: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tóm tắt: Những nội dung chủ yếu về công tác giám sát của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; dựa vào tổ chức đảng để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; ..

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022369

10/. DƯƠNG, THỊ CẨM. Văn hóa ẩm thực phố Hiến : Nghiên cứu / Dương Thị Cẩm chủ biên, Hoàng Mạnh Thắng, Hoàng Thị Dừa. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 271tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu sự hình thành, phát triển của phố Hiến trong quan hệ với văn hóa ẩm thực; văn hóa ẩm thực phố Hiến; bổ sung, phát triển văn hóa ẩm thực phố Hiến và các giải pháp bảo tồn, phát huy

Ký hiệu môn loại: 394.10959733

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022291

11/. ĐẶNG, QUỐC MINH DƯƠNG. Kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giới : Sưu tầm và giới thiệu / Đặng Quốc Minh Dương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 542tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Tóm tắt: Tìm hiểu kết cấu của kiểu truyện con vật tinh ranh; nhân vật của kiểu truyện con vật tinh ranh; một số motif thường gặp; ..

Ký hiệu môn loại: 398.2

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022285

12/. Đề cương bài giảng chính trị học. - Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - 168tr. ; 19cm Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Gồm 11 bài giảng về bộ môn chính trị học: đối tượng và phương pháp nghiên cứu chính trị học; lịch sử tư tưởng chính trị; quyền lực chính trị và cơ chế thực hiện, ..

Ký hiệu môn loại: 320.07

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022367

13/. ĐOÀN, TRÚC QUỲNH. Truyện cổ dân gian dân tộc H'Mông huyện Sa Pa : Sưu tầm / Đoàn Trúc Quỳnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 258tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022296

14/. ĐỖ, DANH GIA. Địa danh Ninh Bình trong tục ngữ ca dao / Đỗ Danh Gia. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 575tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.90959739

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022303

15/. ĐỖ, THỊ HẢO. Chợ Hà Nội xưa và nay / Đỗ Thị Hảo chủ biên. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 607tr. : hình ảnh ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về các chợ ở trung tâm Hà Nội cũ và các chợ Hà Nội mở rộng như: chợ Hà Nội cuối thế kỷ 19, chợ Bưởi, chợ Đồng Xuân, chợ Bát Tràng, chợ Chúc Sơn, chợ Mui - chợ Ba Hàng... và chợ qua các câu ca dao

Ký hiệu môn loại: 381.0959731

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022258

16/. Fônclo Bâhnar / Tô Ngọc Thanh chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 315tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về fôn-clo của người Bâhnar An Khê như: phác thảo khuôn mặt fôn-clo của người Bâhnar An Khê; hội lễ fôn-clo; nghệ thuật múa fôn-clo; nghệ thuật âm nhạc fôn-clo; nghệ thuật Hơ Amon; fôn-clo và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo Bâhnar

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022274

17/. GIANG THU. Tìm hiểu hội mở mặt Thủy Nguyên Hội hát đúm Hải Phòng / Giang Thu, Trần Sản, Phạm Thị Huyền. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2003. - 328tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về Hội mở mặt và Hội hát đúm ở Hải Phòng; những bài hát đúm được sưu tầm

Ký hiệu môn loại: 398.0959735

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022384

18/. H'mon Giông Mài Đao (Giông pat dao) chàng Kram Ngai (Tơdăm Kram Ngai) / Phan Thị Hồng sưu tầm, chú thích và giới thiệu; Y Ngao nghệ nhân truyền xướng; Y Tưr cộng tác viên. - Hà Nội : Nxb Hội Nhà văn, 2017. - 447tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022264

19/. HÀ, THỊ BÌNH. Những giá trị tiêu biểu của truyện thơ Tày Lương Nhân Tam Mậu Ngọ : Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu / Hà Thị Bình. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 278tr. ; 21cm Tên thật tác giả: Hà Thu Bình, Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022330

20/. HOÀNG, QUỐC THÁI. Văn hóa dân gian dân chài thủy cư trên Vịnh Hạ Long : Chuyên khảo / Hoàng Quốc Thái. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 535tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu đôi nét về đặc điểm văn hóa Vịnh Hạ Long; quá trình hình thành và phát triển các làng chài thủy cư; văn hóa dân gian dân chài; văn hóa ăn, ở, mặc; nghi lễ vòng đời; tín ngưỡng dân gian; chế tác thuyền; dân ca..

Ký hiệu môn loại: 390.0959729

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022304

21/. HOÀNG, SỸ CỪ. Các trò chơi và câu đố vui dân gian ở Quảng Trị / Hoàng Sỹ Cừ, Nguyễn Xuân Lực. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 198tr. : ảnh màu ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi dân gian ở vùng nông thôn Quảng Trị và một số câu đố sưu tầm qua các trò chơi

Ký hiệu môn loại: 394.0959747

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022332

22/. HOÀNG, THỊ NHUẬN. Đồng dao dân tộc Tày : Nghiên cứu / Hoàng Thị Nhuận, Nông Thị Huế. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 270tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.809597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022260

23/. HOÀNG, TUẤN CƯ. Lượn lồng thồng, hát ví của người Tày ở Định Hóa : Sưu tầm, dịch, giới thiệu / Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Luận. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 183tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về lượn, hát ví trong lễ hội lồng thồng một thời rực rỡ của người Tày ở Định Hóa; lượn lồng thồng nguyên bản tiếng Tày và bản dịch sang chữ Quốc ngữ

Ký hiệu môn loại: 398.80959714

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022325

24/. Hỏi đáp nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở / Đào Duy Quát chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 303tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm 330 câu hỏi và trả lời một số vấn đề chung về Đảng và nghiệp vụ công tác đảng; giới thiệu một số biểu mẫu, văn bản phục vụ công tác tổ chức của chi bộ

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022380

25/. KÊ SỬU. Tục ngữ dân tộc Ta Ôi : Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 374tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.909597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022311

26/. KIỀU, THU HOẠCH. Văn học dân gian người Việt - góc nhìn thể loại / Kiều Thu Hoạch. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2006. - 846tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về văn học dân gian của người Việt

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022389

27/. Kình Lương pyạ po / Nguyễn Văn Kể sưu tầm và dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 231tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597163

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022265

28/. LÊ, HỒNG LÝ. Những sinh hoạt văn hóa dân gian của một làng ven đô : Làng Đăm / Lê Hồng Lý, Phạm Thị Thủy Chung. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2003. - 205tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về làng Đăm trong bối cảnh chung của thủ đô Hà Nội; những sinh hoạt văn hóa dân gian ở làng Đăm; hội đua thuyền làng Đăm; làng Đăm trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay

Ký hiệu môn loại: 390.0959731

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022388

29/. LÊ, SỸ GIÁO. Văn hóa ẩm thực liên quan đến cây ngô của người H'Mông Trắng ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang : Nghiên cứu, tìm hiểu / Lê Sỹ Giáo, Nguyễn Thị Thu Huyền. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 243tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tộc người H'Mông Trắng ở Lũng Táo huyện Đồng Văn; tri thức dân gian liên quan đến các đồ ăn, thức uống từ ngô; các dụng cụ chế biến, phục vụ ăn uống và cất đựng đồ ăn, thức uống; các nghi lễ tín ngưỡng liên quan và ứng xử trong ăn uống; những thay đổi trong cách ăn uống hiện nay

Ký hiệu môn loại: 394.109597163

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022333

30/. LÊ, THÚY QUỲNH. "Hảy Súng Khon" bản trường ca khát vọng vô tận : Giới thiệu / Lê Thúy Quỳnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 447tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022334

31/. Lễ Pồn Pôông Eng Cháng : Song ngữ / Cao Sơn Hải sưu tầm, biên dịch, khảo cứu. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 306tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về các lễ Pồn Pôông và lễ Pồn Pôông Eng Cháng của dân tộc Mường ở Thanh Hóa; phân loại trò diễn Pồn Pôông; diễn trình và hát đối đáp trong đêm Pồn Pôông; văn bản kịch thơ lễ Pồn Pôông Eng Cháng bằng phiên âm tiếng Mường và dịch ra tiếng Việt

Ký hiệu môn loại: 394.26959741

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022287

32/. LÒ, VĂN CHIẾN. Văn hóa ẩm thực người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 219tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về người Pu Nả và những môi trường ảnh hưởng đến ẩm thực; cách chế biến một số món ăn, thức uống, đôi điều nhận xét

Ký hiệu môn loại: 394.109597173

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022314

33/. LÒ, XUÂN DỪA. Lễ hội Khai hạ, chơi hang Vàng Bản Mỏ xã Tân Lang / Lò Xuân Dừa sưu tầm và nghiên cứu. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 159tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Bản Mỏ xã Tân Lang; nội dung lễ hội Khai hạ; lễ hội Khai hạ và tục chơi hang Vàng nhìn từ thực trạng; lời các bài ca nghi lễ

Ký hiệu môn loại: 394.26959718

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022276

34/. Luật phòng, chống tham nhũng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 67tr. ; 19cm

Tóm tắt: Ttrình bày đầy đủ, rõ ràng về Lệnh số 26/2005/L-CTN ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về công bố Luật phòng, chống tham nhũng và toàn bộ văn bản về luật này

Ký hiệu môn loại: 345.597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022377

35/. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 70tr. ; 19cm

Tóm tắt: Những nội dung chung về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các điều khoản thi hành

Ký hiệu môn loại: 344.597

 Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022382

 36/. LÝ, VIẾT TRƯỜNG. Tri thức dân gian trong quản lý xã hội : Trường hợp tổ chức hàng phường của người Tày, Nùng xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn / Lý Viết Trường. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 258tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về người Tày, Nùng xã Thạch Đạn và những nghiên cứu về tổ chức hàng phường; tổ chức hàng phường của người Tày, Nùng xã Thạch Đạn; tổ chức hàng phường với vai trò quản lý cộng đồng

Ký hiệu môn loại: 390.0959711

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022267

37/. MA, VĂN ĐỨC. Then cổ Tuyên Quang : Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Ma Văn Đức. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 4 tập ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.3. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 363tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.809597153

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022343

38/. MA, VĂN ĐỨC. Then cổ Tuyên Quang : Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Ma Văn Đức. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 4 tập ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.4. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 382tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.809597153

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022344

39/. MA, VĂN ĐỨC. Then cổ Tuyên Quang : Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Ma Văn Đức. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 4 tập ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 411tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.809597153

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022341

40/. MA, VĂN ĐỨC. Then cổ Tuyên Quang : Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Ma Văn Đức. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 4 tập ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 439tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.809597153

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022342

41/. MAI, ĐỨC HẠNH. Địa danh trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Mai Đức Hạnh chủ biên, Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 4 tập ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.3. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 467tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và ý nghĩa của các địa danh có trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ M - T

Ký hiệu môn loại: 398.90959739

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022339

42/. MAI, ĐỨC HẠNH. Địa danh trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Mai Đức Hạnh chủ biên, Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 4 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.4. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 474tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và ý nghĩa của các địa danh có trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ U - Y.

Ký hiệu môn loại: 398.90959739

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022340

43/. MAI, ĐỨC HẠNH. Địa danh trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Mai Đức Hạnh chủ biên, Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 4 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.1. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 351tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và ý nghĩa của các địa danh có trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A - D

Ký hiệu môn loại: 398.90959739

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022337

44/. MAI, ĐỨC HẠNH. Địa danh trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Mai Đức Hạnh chủ biên, Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 4 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 443tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và ý nghĩa của các địa danh có trong phương ngôn - tục ngữ - ca dao Ninh Bình được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ Đ - L

Ký hiệu môn loại: 398.90959739

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022338

45/. MAI, ĐỨC HẠNH. Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên cứu, giới thiệu / Mai Đức Hạnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 3 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 478tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.20959739

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022346

46/. MAI, ĐỨC HẠNH. Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên cứu, giới thiệu / Mai Đức Hạnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 3 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 463tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.20959739

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022345

47/. MAI, ĐỨC HẠNH. Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên cứu, giới thiệu / Mai Đức Hạnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 3 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.3. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 463tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.20959739

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022347

48/. May ngần Byoóc Láp : Truyện thơ dân gian dân tộc Tày / Nguyễn Văn Kể sưu tầm và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 239tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022286

49/. Một số quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2007. - 143tr. ; 19cm

Đầu trang nhan đề: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tóm tắt: Giới thiệu các quyết định, quy định hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022378

50/. Nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở / Đào Duy Quát, Phạm Văn Linh chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 295tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về công tác tuyên giáo của Đảng; nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022381

51/. NGUYỄN, HỮU HIỆP. An Giang văn hóa một vùng đất / Nguyễn Hữu Hiệp. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2003. - 336tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tổng thể cảnh quan An Giang buổi sơ thời, dựng lập; an cư; lạc nghiệp - văn hóa An Giang từng bước được hình thành; những dấu ấn thời gian khó quên

Ký hiệu môn loại: 390.0959791

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022386

52/. NGUYỄN, HỮU HIẾU. Mùa nước nổi trong đời sống văn hóa đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Hữu Hiếu. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 271tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về mùa nước nổi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; nơi ăn chốn ở trong mùa nước nổi; hoạt động sản xuất, đi lại và chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong mùa nước nổi; mùa nước nổi trong đời sống văn hóa

Ký hiệu môn loại: 306.095978

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022289

53/. NGUYỄN, HỮU HIẾU. Sông nước trong đời sống văn hóa Nam bộ / Nguyễn Hữu Hiếu. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 578tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về môi trường sông nước đồng bằng Nam bộ; nơi ăn chốn ở trong miền sông nước; phương tiện đi lại và vận chuyển; hoạt động sản xuất ở miền sông nước

Ký hiệu môn loại: 306.095977

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022322

54/. NGUYỄN, HỮU HIẾU. Tục thờ Bà Chúa Xứ - ngũ hành và nghi lễ bóng rỗi Nam bộ / Nguyễn Hữu Hiếu. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 271tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu tín ngưỡng Pô Inư Nagar của người Chàm đến tục thờ Bà Chúa Xứ Nam Bộ; thuyết âm dương - ngũ hành đến tục thờ ngũ hành; nguồn gốc và nội dung nghi lễ Bóng rỗi Nam bộ

Ký hiệu môn loại: 390.095977

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022292

55/. NGUYỄN, HỮU NHÀN. Văn hóa dân gian dân tộc Dao ở Phú Thọ / Nguyễn Hữu Nhàn, Phạm Thị Thiên Nga. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 262tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về nguồn gốc người Dao ở Phú Thọ; hoạt động kinh tế; văn hóa vật thể; tổ chức xã hội; phong tục và lễ nghi gia đình; văn hóa phi vật thể

Ký hiệu môn loại: 390.0959721

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022281

56/. NGUYỄN, PHƯƠNG THẢO. Tri thức dân gian của người Việt ở miền núi / Nguyễn Phương Thảo - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 198tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về tri thức dân gian của người Việt ở miền núi tỉnh Hà Giang từ việc thích ứng với môi trường tự nhiên đến thích ứng với các mối quan hệ xã hội

Ký hiệu môn loại: 305.895922

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022294

57/. NGUYỄN, QUANG KHẢI. Văn hóa dân gian làng Xuân Hội : Tìm hiểu và giới thiệu / Nguyễn Quang Khải. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 195tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về làng Xuân Hội; những tri thức dân gian của người dân làng Xuân Hội; nếp sống và một số phong tục tập quán cổ truyền của người dân; khoán lệ làng và cách quản lý làng xã theo lệ làng; tín ngưỡng thờ tự ở chùa; tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng

Ký hiệu môn loại: 390.0959727

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022323

58/. NGUYỄN, THANH MỪNG. Văn hóa dân gian miền đất võ / Nguyễn Thanh Mừng. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 125tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về miền đất võ Bình Định; nghi lễ Bàu Đá; tư duy Bình Định; sứ mệnh văn hóa của sông nước vùng kinh thành xưa ở Binh Định; ..

Ký hiệu môn loại: 390.0959754

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022270

59/. NGUYỄN, THỊ BÍCH NGỌC. Tục lệ hôn nhân của người H'Mông Hoa / Nguyễn Thị Bích Ngọc. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 251tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về người H'Mông ở Việt Nam, lịch sử tộc người và địa bàn cư trú; tục lệ hôn nhân truyền thống của người H'Mông Hoa; hôn nhân của người H'Mông Hoa hiện nay

Ký hiệu môn loại: 392.509597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022263

60/. NGUYỄN, THỊ DUNG. Thế giới mộng ảo trong truyện cổ tích Việt Nam : Khảo sát, nghiên cứu / Nguyễn Thị Dung. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 199tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022317

61/. NGUYỄN, THỊ DUNG. Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Thị Dung nghiên cứu và tìm hiểu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 2 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 699tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022357

62/. NGUYỄN, THỊ DUNG. Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện cổ tích thần kỳ các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Thị Dung nghiên cứu và tìm hiểu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 2 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 411tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022356

63/. NGUYỄN, THỊ HOA. Thơ ca dân gian người Hà Nhì ở Lào Cai / Nguyễn Thị Hoa. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 211tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về người Hà Nhì và quá trình nghiên cứu sưu tầm về thơ ca dân gian; khái niệm về thơ ca dân gian; nhận diện loại hình thơ ca dân gian người Hà Nhì ở Lào Cai; giới thiệu một số thể loại thơ ca dân gian người Hà Nhì

Ký hiệu môn loại: 398.209597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022326

64/. NGUYỄN, THỊ HÒA. Văn hóa ẩm thực của người Êđê M'Dhur ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hòa. - Hà Nội : Mỹ thuật. - tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 598tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu môi trường, nhu cầu và đặc trưng bản sắc văn hóa ẩm thực của người Êđê M'Dhur ở Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 394.109597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022348

65/. NGUYỄN, THỊ LAN. Đời sống của ông, bà đồng ở phường Bình An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) / Nguyễn Thị Lan. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 184tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; các khía cạnh đời sống của các ông, bà đồng ở phường Bình An, thị xã Dĩ An; nghi lễ hầu đồng ở Dĩ An và những vấn đề đặt ra

Ký hiệu môn loại: 390.0959774

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022266

66/. NGUYỄN, THỊ MINH NGUYỆT. Tri thức dân gian của người Chăm về dinh dưỡng của phụ nữ giai đoạn mang thai, cho con bú : Nghiên cứu ở tỉnh Tây Ninh / Nguyễn Thị Minh Nguyệt. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 232tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu và khái quát về người Chăm ở Việt Nam và Tây Ninh; tri thức dân gian trong sử dụng thức ăn với dinh dưỡng của phụ nữ Chăm giai đoại mang thai, cho con bú; các yếu tố xã hội tác động đến dinh dưỡng của phụ nữ Chăm giai đoại mang thai, cho con bú

Ký hiệu môn loại: 392.10959772

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022295

67/. NGUYỄN, THỊ MINH TÚ. Văn hóa ẩm thực của người Lào ở Lai Châu / Nguyễn Thị Minh Tú. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 263tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về người Lào; ẩm thực của người Lào; phong tục tập quán liên quan trong ăn uống

Ký hiệu môn loại: 394.109597173

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022280

68/. NGUYỄN, THỊ NGÂN. Nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình / Nguyễn Thị Ngân chủ biên. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 395tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về điều kiện tự nhiên, môi trường, nguồn gốc tộc người và dân số; hoạt động kinh tế đảm bảo đời sống tộc người; văn hóa vật thể; văn hóa phi vật thể

Ký hiệu môn loại: 305.895929009597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022256

69/. NGUYỄN, THỊ NGÂN. Văn hóa dân gian người Ơ Đu / Nguyễn Thị Ngân chủ biên. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 330tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về môi trường, dân số, nguồn gốc dân tộc Ơ Đu; tri thức dân gian; văn hóa vật thể; văn hóa phi vật thể dân tộc Ơ Đu

Ký hiệu môn loại: 398.0959742

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022277

70/. NGUYỄN, THỊ SONG HÀ. Văn hóa tinh thần của người Mường / Nguyễn Thị Song Hà. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 479tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Mường ở Hòa Bình; lễ hội và trò chơi dân gian; nghi lễ sinh đẻ và nuôi dạy con; nghi lễ trong hôn nhân; nghi lễ trong tang ma; nguyên nhân của những biến đổi trong văn hóa tinh thần người Mường

Ký hiệu môn loại: 390.0959719

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022271

71/. NGUYỄN, XUÂN KÍNH. Thi pháp ca dao / Nguyễn Xuân Kính. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2006. - 451tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về thi pháp học và việc nghiên cứu thi pháp ca dao; mấy điều cần chú ý khi nghiên cứu thi pháp ca dao; ngôn ngữ; thể thơ; kết cấu; thời gian và không gian nghệ thuật; một số biểu tượng, hình ảnh; các yếu tố thi pháp trong một chỉnh thể nghệ thuật ca dao

Ký hiệu môn loại: 398.809597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022387

72/. PHẠM, LAN OANH. Việc phụng thờ Hai Bà Trưng ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội : Nghiên cứu / Phạm Lan Oanh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 559tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về diện mạo làng Hạ Lôi; việc phụng thờ Hai Bà Trưng ở làng Hạ Lôi; việc phụng thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi trong diện mạo sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng này ở một số vùng lân cận

Ký hiệu môn loại: 390.0959731

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022262

73/. PHẠM, VĂN THÀNH. Cầu lộc thánh mẫu tại phủ Tây Hồ - Hà Nội / Phạm Văn Thành, Nguyễn Thị Kim Oanh. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 174tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về quần thể tín ngưỡng phủ Tây Hồ; cộng đồng những người cầu lộc Thánh mẫu; cách thức xin lộc Thánh mẫu; cầu lộc Thánh mẫu nhìn từ góc độ đời sống văn hóa-xã hội và tâm linh

Ký hiệu môn loại: 390.0959731

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022268

74/. PHAN, NGỌC KHUÊ. Lễ cấp sắc của người Dao Lô Gang ở Lạng Sơn / Phan Ngọc Khuê. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2003. - 192tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về người Dao Lô Gang trong cộng đồng dân tôc; lễ đường; nhân sự trong lễ cấp sắc; các giai đoạn trong lễ cấp sắc; lễ trả ơn bàn vương - Kiáo Nhụn..

Ký hiệu môn loại: 398.0959711

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022383

75/. PHAN, THỊ HỒNG. Giông thử thách - Sử thi Bana : Sưu tầm, giới thiệu / Phan Thị Hồng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 339tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022329

76/. PHAN, THỊ KIM. Văn hóa duyên hải Đà Nẵng / Phan Thị Kim. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 259tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vùng duyên hải Đà Nẵng; văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, như: văn hóa ẩm thực; du lịch biển; tri thức dân gian biển; trò chơi dân gian; ..

Ký hiệu môn loại: 390.0959751

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022279

77/. Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh sưu tầm, biên khảo. - Hà Nội : Mỹ thuật. - tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.1. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 459tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát về làng Vạn Ninh; những đặc trưng về phong tục, tập quán của người Vạn Ninh; lễ hội dân gian; nghề truyền thống; tri thức dân gian; những "báu vật nhân văn sống" ở Vạn Ninh; mấy suy nghĩ về giá trị văn hóa dân gian của người Vạn Nình và những giải pháp bảo tồn - phát huy giá trị của di sản; sưu tầm về hát nhà tơ, chúc thánh hội đình và các bài dâng hương

Ký hiệu môn loại: 390.0959729

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022361

78/. QUÁN, VI MIÊN. Sử thi Thái Nghệ An : Sưu tầm, biên dịch / Quán Vi Miên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 659tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu về sử thi Khun Chương; nội dung của sử thi Chương; giới thiệu 2 tác phẩm Xuống Mường và Trông Mường bằng tiếng Thái và tiếng Việt

Ký hiệu môn loại: 398.20959742

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022318

79/. QUÁN, VI MIÊN. Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá : Khảo sát giới thiệu / Quán Vi Miên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.3. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 378tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu nghề dệt thổ cẩm của, những món ăn ngon của người Thái, những món ăn - vị thuốc, lễ hội nông nghiệp người Thái - Nghệ An, ..

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022353

80/. Quy chế, hướng dẫn về bầu cử trong đảng. - Hà Nội : Tạp chí Xây dựng Đảng, 2009. - 83tr. ; 15cm

Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương

Tóm tắt: Gồm có Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; các chỉ thị và văn bản hướng dẫn

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022365

81/. Văn hóa dân gian người Xá Phó ở Lào Cai / Dương Tuấn Nghĩa chủ biên ... [và những người khác]; Nguyễn Lệ Phượng, Hoàng Thị Phương tìm hiểu và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 2 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 555tr. ; 21cm

Tóm tắt: Khái quát chung về người Xa Phó; canh tác nông nghiệp của người Xa Phó ở Lào Cai; tín ngưỡng dân gian người Xa Phó ở Lào Cai; tập quán săn bắt, hái lượm truyền thống của người Xa Phó ở Lào Cai; nghề thủ công truyền thống; nhà truyền thống của người Xa Phó; ẩm thực truyền thống của người Xa Phó

Ký hiệu môn loại: 390.09597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022358

82/. Văn hóa dân gian người Xá Phó ở Lào Cai / Dương Tuấn Nghĩa chủ biên ... [và những người khác]; Nguyễn Lệ Phượng, Hoàng Thị Phương tìm hiểu và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 2 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 531tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu lễ tết và trò chơi dân gian truyền thống; phong tục liên quan đến sinh đẻ và nuôi con; nghi lễ cưới truyền thống của người Xa Phó; nghi lễ tang ma truyền thống của người Xa Phó; văn học dân gian người Xa Phó; nghệ thuật tạo hình dân gian

Ký hiệu môn loại: 390.09597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022359

83/. Tài liệu học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X : Dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 47tr. ; 19cm

Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản của hai nghị quyết: về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022379

84/. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở / Ngô Đình Xây biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014. - 76tr. ; 19cm

Đầu trang nhan đề ngoài bìa: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Trình bày về Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; một số chủ trương về xây dựng đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022366

85/. Tài liệu hỏi - đáp các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng : Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 204tr. ; 19cm

Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Gồm 103 câu hỏi - đáp về:ý nghĩa, tầm quan trọng, nhiệm vụ và phương châm của Đại hội XII; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Ký hiệu môn loại: 324.2597075

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022368

86/. Tài liệu hỏi - đáp về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX : Phổ biến rộng rãi trong nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 61tr. ; 19cm

Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Tóm tắt: Gồm 24 câu hỏi và trả lời về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa IX; mục tiêu nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội IX; các chủ trương, giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022375

87/. Then bách hoa, bách điểu, bắt ve sầu : Sưu tầm, giới thiệu / Nông Phúc Tước chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 254tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về các then của dân tộc Tày, gồm bản tiếng Tày và bản tiếng Việt: then bách hoa, bách điểu, bắt ve sầu

Ký hiệu môn loại: 398.809597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022298

88/. Then đại lễ cáo lão của then lão Nông Thị Kịt : Sưu tầm, giới thiệu / Đặng Hoành Loan ... [và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 650tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về các then trong đại lễ cáo lão của then lão Nông Thị Kịt, gồm bản phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Ký hiệu môn loại: 398.809597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022305

89/. Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hiển chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 200tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý

Tóm tắt: Gồm 3 chương: quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ trong nhà nước pháp quyền; quyền hành pháp và thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 và một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Chính phủ trong việc thực hiện quyền hành pháp

Ký hiệu môn loại: 342.597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022255

90/. TRẦN, BÌNH. Tây Bắc vùng văn hóa giàu bản sắc / Trần Bình. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 467tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về Tây Bắc - vùng lãnh thổ giàu tài nguyên thiên nhiên và đa dạng thành phần tộc người; tri thức về mưu sinh (văn hóa sinh kế) của các dân tộc Tây Bắc đa dạng loại hình và đậm đà tính truyền thống; văn hóa vật thể; văn hóa phi vật thể; xu hướng phát triển văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Tây Bắc hiện nay

Ký hiệu môn loại: 306.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022272

91/. TRẦN, HẠNH MINH PHƯƠNG. Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nay / Trần Hạnh Minh Phương. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 351tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu về người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nay; nghi lễ chuyển đổi của người Hoa; chức năng của nghi lễ; những yếu tố ảnh hưởng đến nghi lễ chuyển đổi và sự biến đổi trong nghi lễ chuyển đổi ngày nay

Ký hiệu môn loại: 395.0959779

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022310

92/. TRẦN, MẠNH TIẾN. Nguồn xưa xứ Lâm Tuyền / Trần Mạnh Tiến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 511tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu về văn nghệ dân gian và văn hóa phong tục ở xứ Lâm Tuyền, như: tục kết thân, hát then, đồng dao, tục thờ Mẫu, chợ phiên với văn học dân gian miền núi, trò chơi dân gian..

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022309

93/. TRẦN, MINH CHÍNH. Sinh hoạt văn hóa quan họ làng : Nghiên cứu / Trần Minh Chính. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 519tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hóa quan họ; sinh hoạt văn hóa quan họ cổ truyền ở làng Viêm Xá xưa và nay; bảo tồn, phát huy sinh họat văn hóa quan họ làng

Ký hiệu môn loại: 398.0959727

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022306

94/. TRẦN, MINH HƯỜNG. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam : Tìm hiểu và giới thiệu / Trần Minh Hường. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 339tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về hình tượng rắn qua tục thờ và huyền thoại; những biến thể của hình tượng rắn trong truyện cổ tích; hình tượng rắn - người anh hùng trong truyền thuyết và lễ hội dân gian

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022283

95/. TRẦN, MINH THƯƠNG. Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam bộ / Trần Minh Thương. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 351tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về đời sống văn hóa sinh hoạt của người dân miền Tây Nam Bộ, như: cách đặt tên cho sông, rạch; xuồng, ghe; văn hóa chợ nổi; tìm hiểu về tín ngưỡng, phong tục, văn nghệ dân gian với môi trường sông nước; văn hóa sông nước và tính cách người bình dân miền Tây Nam bộ

Ký hiệu môn loại: 306.095978

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022331

96/. TRẦN, NGUYỄN KHÁNH PHONG. Tiếp cận văn hóa Tà Ôi : Giới thiệu / Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 310tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày một số nhận diện ban đầu về văn hóa vật thể; văn hóa Tà Ôi qua tập quán và nghi lễ đời người; nhận diện ban đầu về văn hóa phi vật thể

Ký hiệu môn loại: 305.89593

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022324

97/. TRẦN, THỊ LIÊN. Xứ Thanh những sắc màu văn hóa : Nghiên cứu văn hóa / Trần Thị Liên, Phạm Hoàng Mạnh Hà. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 383tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hóa truyền thống người Mường ở Thanh Hóa; xứ Thanh và nghề thủ công truyền thống; truyền thuyết dân gian vùng Tây Đô; văn học dân gian của người Thái và truyền thuyết về Lê Lợi ở vùng Thái; góc nhìn văn hóa xứ Thanh

Ký hiệu môn loại: 398.0959741

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022275

98/. TRẦN, THỊ NGỌC LY. Trò chơi dân gian Nam bộ : Tìm hiểu và giới thiệu / Trần Thị Ngọc Ly. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 310tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu đôi nét về trò chơi dân gian Nam bộ; giới thiệu các trò chơi dân gian Nam bộ như: trò chơi trên sông nước; ngoài đồng ruộng, trong sân vườn, trò chơi trong các dịp tết, lễ, cúng đình,..

Ký hiệu môn loại: 394.095977

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022297

99/. TRẦN, TUẤN ANH. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 198tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, cộng đồng người Mạ, như: tổ chức cư trú, hoạt động mưu sinh, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp, ..

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022319

100/. TRIỀU NGUYÊN. Truyện cổ tích loài vật Việt Nam : Nghiên cứu, sưu tập, giới thiệu / Triều Nguyên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 427tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022354

101/. TRIỀU NGUYÊN. Truyện cổ tích loài vật Việt Nam : Nghiên cứu, sưu tập, giới thiệu / Triều Nguyên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.3. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 543tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022355

102/. TRƯƠNG, BI. Các bài cúng trong nghi lễ nông nghiệp của dân tộc Ê Đê : Sưu tầm, biên dịch và giới thiệu / Trương Bi, Y Wơn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 241tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung một số bài cúng trong các nghi lễ nông nghiệp của dân tộc Ê Đê, như: lễ cúng rẫy vào mùa; cúng gốc lúa; cúng thần gió; cúng cầu mưa; cúng thu hoạch lúa... bằng tiếng Việt và tiếng Ê Đê

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022300

103/. TRƯƠNG, THU TRANG. Lễ hội Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu / Trương Thu Trang. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 243tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về lễ hội Quán Âm Nam Hải ở vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu như: tín ngưỡng, diễn trình lễ hội, đặc điểm và giá trị của lễ hội

Ký hiệu môn loại: 394.26959797

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022288

104/. Văn hóa dân gian dân tộc Mảng / Trần Hữu Sơn chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 555tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Mảng ở Việt Nam; tín ngưỡng dân gian; tri thức dân gian trong hoạt động sinh kế; văn hóa ẩm thực; phong tục tập quán trong chu kỳ đời người; văn học nghệ thuật dân gian

Ký hiệu môn loại: 305.89593

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022320

105/. Văn hóa dân gian dân tộc Nùng ở Việt Nam / Hoàng Nam, Hoàng Thị Lê Thảo sưu tầm và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 370tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm địa lý tự nhiên và lịch sử quan hệ xã hội - tiền đề văn hóa dân gian dân tộc Nùng; tri thức dân gian; văn hóa dân gian trong ăn, ở, mặc, đi lại; tín ngưỡng tôn giáo - lễ hội; nếp sống và phong tục

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022313

106/. Văn hóa dân gian Lâm Thao / Phạm Bá Khiêm chủ biên; Nguyễn Hữu Lân tìm hiểu, nghiên cứu và giới thiệu ... [và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 607tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về Lâm Thao; văn hóa dân gian như: ca dao, tục ngữ, vè; truyện kể dân gian; dân ca...và hương ước làng xã

Ký hiệu môn loại: 398.0959721

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022269

107/. Văn hóa dân gian miệt Sa Đéc / Nguyễn Hữu Hiếu chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 723tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vùng Sa Đéc; di tích liên quan đến truyền thuyết lịch sử - văn hóa; nghệ nhân; đời sống vật chất; đời sống tâm linh; văn học dân gian; nghệ thuật diễn xướng; một số trò chơi dân gian miệt Sa Đéc

Ký hiệu môn loại: 390.0959789

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022278

108/. Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng : sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Lâm Nhân chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 497tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội và lịch sử tỉnh Sóc Trăng; tìm hiểu về ngữ văn truyền miệng và nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghi lễ vòng đời, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống của các dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng; đưa ra những khuyến nghị và giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể tỉnh Sóc Trăng

Ký hiệu môn loại: 390.0959799

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022290

109/. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. - Hà Nội : Văn phòng Trung ương Đảng, 2016. - 448tr. ; 19cm

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm có diễn văn khai mạc đại hội; báo cáo về các văn kiện đại hội; báo cáo chính trị; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết đại hội; diễn văn bế mạc đại hội lần thứ XII

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022371

110/. Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. - Hà Nội : Văn phòng Trung ương Đảng, 2016. - 208tr. ; 19cm Lưu hành nội bộ,

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc và bế mạc; quy định thi hành điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022376

111/. Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. - Hà Nội : Văn phòng Trung ương Đảng, 2014. - 176tr. ; 19cm

Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín; báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định 165 về lấy phiếu tín nhiệm; ..

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022373

112/. Văn kiện Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. - Hà Nội : Văn phòng Trung ương Đảng, 2015. - 350tr. ; 19cm

Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020..

Ký hiệu môn loại: 324.2597071

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022370

113/. VÕ, TRIỀU DƯƠNG. Dấu xưa ... nền cũ ... đất Ninh Hòa / Võ Triều Dương. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 639tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về tập tục và hương ước liên quan đến hôn sự, sinh đẻ xưa ở Ninh Hòa; người Ninh Hòa ngày xưa ăn tết; những lễ tục và cầu cúng trong dân gian Ninh Hòa xưa

Ký hiệu môn loại: 390.0959756

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022302

114/. VÕ, TRIỀU DƯƠNG. Nhà tranh vách đất trong dân gian Khánh Hòa xưa / Võ Triều Dương. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 554tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu khái quát về vùng đất Khánh Hòa xưa và nay; nhà ở tạm buổi đầu của dân di cư; nhà tranh vách đất trong ca dao tục ngữ, những kiểu mẫu nhà tranh và cách phân bố bài trí; công đoạn và vật liệu chuẩn bị làm nhà; lễ tục về nhà mới và một số tục lệ liên quan; phòng cháy, chữa cháy, chống trộm đào vách và lễ tục cúng đuổi hỏa quái đốt nhà; truyện dân gian liên quan đến nhà tranh vách đất

Ký hiệu môn loại: 392.30959756

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022308

115/. VŨ, TIẾN KỲ. Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 2 tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 298tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật dân gian; văn hóa ẩm thực; đánh giá, giải mã một số biểu tượng và biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hưng Yên

Ký hiệu môn loại: 390.0959733

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022350

116/. VŨ, TIẾN KỲ. Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 2 tập ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 514tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu phong tục tập quán làng - xã; nghi trình hội làng; tri thức dân gian Hưng Yên

Ký hiệu môn loại: 390.0959733

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022349

117/. VŨ, TRƯỜNG GIANG. Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hóa / Vũ Trường Giang. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 371tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về địa bàn sinh sống của người Thái ở miền núi Thanh Hóa; tri thức bản địa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; trong tổ chức và quản lý xã hội

Ký hiệu môn loại: 305.89591

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022293

CÔNG NGHỆ

1/. Làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên / Hoàng Mạnh Thắng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 350tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về làng nghề và di sản văn hóa làng nghề ở Hưng Yên; di sản văn hóa làng nghề tiêu biểu ở Hưng Yên

Ký hiệu môn loại: 680.0959733

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022284

2/. LƯƠNG, VĂN THIẾT. Tri thức dân gian trong chăm sóc sức khỏe của người Thái ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An / Lương Văn Thiết. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 394tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về người Thái ở huyện Con Cuông và tri thức dân gian trong chăm sóc sức khỏe của họ, như: chẩn đoán bệnh, chữa bệnh bằng cây thuốc; kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe hàng ngày; nghi lễ cúng chữa bệnh của người Thái..

Ký hiệu môn loại: 615.8

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022321

3/. YANG DANH. Công cụ săn bắt chim, thú, cá, tôm của người Bana Kriêm - Bình Định : Giới thiệu / Yang Danh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 222tr. ; 21cm Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm tự nhiên và địa bàn dân cư của người Bana; công cụ săn bắt, chim, thú và tôm, cá; thực trạng săn bắt chim, thú

Ký hiệu môn loại: 639.0959754

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022336

NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ

1/. BÙI, THIÊN HOÀNG QUÂN. Cấu trúc và âm điệu trong các "lòng bản" nhạc Tài tử Nam bộ / Bùi Thiên Hoàng Quân. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 275tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu những yếu tố cấu thành; cấu trúc bài bản nhạc tài tử Nam bộ và âm điệu trong "lòng bản" của nhạc tài tử Nam bộ

Ký hiệu môn loại: 781.62

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022261

2/. Dân ca xứ Nghệ : Tư liệu của bản thân và đồng nghiệp) / Đặng Thanh Lưu sưu tập và khảo cứu. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 167tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về dân ca xứ Nghệ; tiểu luận về dân ca xứ Nghệ: thân phận người phụ nữ, ý nghĩa giáo huấn, tình yêu hôn nhân gia đình qua dân ca xứ Nghệ; danh sách các nghệ nhân vừa được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian ưu tú

Ký hiệu môn loại: 782.42162

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022335

3/. ĐINH, THỊ THANH HUYỀN. Tục chơi quan họ (xứ Kinh Bắc) xưa và nay / Đinh Thị Thanh Huyền. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 431tr. : ảnh màu ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về quan họ Bắc Ninh từ những nghiên cứu đến vấn đề lý thuyết và phương pháp tiếp cận; lối chơi quan họ xưa và nay ở làng Diềm (Viêm Xá); làng Bịu (Hoài Thị); văn hóa quan họ truyền thống, biến đổi và bảo tồn

Ký hiệu môn loại: 781.62

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022315

4/. ĐỖ, THỊ THANH NHÀN. Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người Việt xứ Thanh / Đỗ Thị Thanh Nhàn. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 327tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa xã hội tỉnh Thanh Hóa; những cơ sở hình thành lễ hội; các bước chuẩn bị cho lễ hội; các thể loại âm nhạc dùng trong lễ hội

Ký hiệu môn loại: 781.62

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022299

5/. Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường / Kiều Trung Sơn chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 383tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về diễn xướng; nghiên cứu Mo Mường; bối cảnh của diễn xướng Mo Mường; các yếu tố nghệ thuật hỗ trợ diễn xướng; nghệ thuật ngôn từ Mo Mường; cách thức diễn xướng Mo Mường; ông Mo và hiện tượng biến đổi diễn xướng Mo

Ký hiệu môn loại: 781.62

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022312

6/. NGUYỄN, HUY HỒNG. Nghệ thuật múa rối Tày - Nùng / Nguyễn Huy Hồng. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2003. - 203tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về đồng bào Tày - Nùng và nghệ thuật múa rối như: cách tổ chức, nghệ thuật tạo hình quân rối, nghệ thuật biểu diễn..

Ký hiệu môn loại: 791.509597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022385

7/. NGUYỄN, THỊ MỸ LIÊM. Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam bộ / Nguyễn Thị Mỹ Liêm. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 295tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về quá trình hình thành và biến đổi của nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam bộ; những thành tố của nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam bộ; một số đặc điểm âm nhạc của nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam bộ

Ký hiệu môn loại: 781.62

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022307

8/. PHẠM, VĂN HỌC. Hát đúm ở Quảng Ninh / Phạm Văn Học. - Hà Nội : Sâu khấu, 2017. - 526tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát vài nét về hát đúm ở Quảng Ninh và giới thiệu những bài hát đúm sưu tầm ở Quảng Ninh

Ký hiệu môn loại: 782.42162

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022257

9/. TÔ, NGỌC THANH. Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc / Tô Ngọc Thanh. - Tái bản có sửa chữa. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 166tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Đại cương về người Thái Tây Bắc; những hình thức sinh hoạt âm nhạc; những làn điệu dân ca Thái; các nhạc cụ dân gian Thái Tây Bắc; âm nhạc cho múa; một số tư liệu về cách ghi âm Thái..

Ký hiệu môn loại: 781.62

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022327

10/. TÔ, NGỌC THANH. Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam / Tô Ngọc Thanh. - Tái bản có sửa chữa. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 177tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu một số nhạc cụ phổ biến nhất của một số dân tộc thiểu số Việt Nam như: Goong và Goong-đe; bro; đàn môi; trống đồng; cồng chiêng; ..

Ký hiệu môn loại: 784.19597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022273

11/. VĨNH PHÚC. Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam / Vĩnh Phúc. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 543tr. ; 21cm

Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Phúc, Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát về sự phát triển của âm nhạc truyền thống Huế; mối tương quan giữa thể loại âm nhạc cung đình Huế và ca nhạc thính phòng Huế; sự độc đáo và khác biệt của âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên so với cồng chiêng các nước trong khu vực Đông Nam Á; điểm lại những khảo cứu về âm nhạc cổ truyền Nam bộ; ..

Ký hiệu môn loại: 781.62

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022316

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

1/. CAO, CHƯ. Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam : Tìm hiểu và giới thiệu / Cao Chư. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 526tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về địa danh học - câu chuyện lịch sử; các khái niệm liên quan đến địa danh học; tiếp cận địa danh ở Việt Nam và nước ngoài; nguồn gốc, sự phát triển, biến đổi và biến mất của địa danh..

Ký hiệu môn loại: 915.97

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022301

2/. LƯU, THẾ NHÂN. Mai theo em về Hầm Hồ = Greeting from Ham Ho : Miền đất kỳ diệu / Lưu Thế Nhân; Nguyễn Đức dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2002. - 75tr. : hình màu ; 13cm

Tóm tắt: Giới thiệu thắng cảnh hấp dẫn nổi tiếng thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Ký hiệu môn loại: 915.9754

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022362

3/. Giữa nanh vuốt kẻ thù / Phan Thêm ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm T.1. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 335tr. ; 21cm

Tóm tắt: Gồm các bài ký, hồi ký, ghi chép, chuyện kể, thơ ca, tranh ảnh, ... của những người trong cuộc trực tiếp đối mặt với kẻ thù, phản ánh một cách sinh động thực tế đấu tranh trong tù, những điều tưởng như kỳ lạ mà có thật

Ký hiệu môn loại: 959.762

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022364

4/. Nhân vật lịch sử Hải Phòng / Ngô Đăng Lợi, Trịnh Minh Hiên biên soạn. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - tập ; 19cm

Đầu trang nhan đề: Sở Văn hóa Thông tin Hải Phòng. Thư viện Hải Phòng T.1. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1998. - 215tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và những hoạt động có nhiều cống hiến của các nhân vật lịch sửtrên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng từ thời Hùng Vương dựng nước đến trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ở Hải Phòng

Ký hiệu môn loại: 959.735

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022363

5/. Tìm hiểu địa danh Việt Nam qua tư liệu dân gian / Ngô Văn Ban sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Sân khấu. - tập ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.1 Địa danh dọc đường ven biển Khánh Hòa qua ca dao, truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian địa phương. Quảng Nam, những địa danh ghi dấu qua ca dao xứ Quảng. - Hà Nội : Sân khấu, 2017. - 759tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu một số địa danh của tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Quảng Nam qua tư liệu dân gian như tục ngữ, ca dao, truyền thuyết, tín ngưỡng, phong tục, ẩm thực ... của các làng, xã trong tỉnh

Ký hiệu môn loại: 915.97

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.022360 

Nguồn: BBT