Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Thư mục thông báo sách mới tháng 11/2020
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 14/12/2020

 

THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  KH XÃ HỘI HỌC  
   
 
  1/. Biển Đông - Luận bàn của các học giả trên thế giới / Lê Văn Toan sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 500tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp một số công trình nghiên cứu của các học giả trên thế giới luận bàn về địa chính trị Biển Đông, nghĩa vụ, lợi ích và chiến lược của các nước liên quan; những vấn đề và giải pháp nhằm ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 327  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024217  
     
 
  2/. HOÀNG, CHÍ BẢO. 5 tác phẩm tiểu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật Quốc gia / Hoàng Chí Bảo, Trần Thị Minh Tuyết. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2020. - 312tr. ; 21cm. - (Bộ sách " Học và làm theo Bác")  
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quát 5 tác phẩm bảo vật quốc gia của Hồ Chí Minh gồm " Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Di chúc" và nêu giá trị, ý nghĩa cũng như vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 335.4346  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024214  
     
 
  3/. Lịch sử, truyền thống quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng : Hỏi và đáp / Nguyễn Đăng Quàng biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 294tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Phản ánh cô đọng, ngắn gọn quá trình hình thành, phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày đầu thành lập đến nay, dưới dạng hỏi và đáp.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.009597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024192  
     
 
  4/. Luật Chứng khoán năm 2019. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 203tr. ; 19cm.  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Chứng khoán năm 2019: Những quy định chung; chào bán chứng khoán; công ty đại chúng, thị trường giao dịch chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát; công bố thông tin; thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại; điều khoản thi hành.  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 346.597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024207  
     
 
  5/. Luật Dân quân tự vệ năm 2019. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 63tr. ; 19cm.  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Dân quân tự vệ bao gồm những quy định chung; tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của dân quân tự vệ; đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã; tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy; huấn luyện dân quân tự vệ; hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi cho dân quân tự vệ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ; thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành.  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 343.597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024203  
     
  6/. Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 47tr. ; 19cm.  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 bao gồm những qui định chung; xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và các điều khoản thi hành;  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 343.597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024204  
     
 
  7/. Luật Ngân sách nhà nước : Có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. - Hà Nội : Lao động, 2019. - 111tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Ngân sách nhà nước với những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách nhà nước; nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp; lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước; điều khoản thi hành.  
   
   
   
   
   
   
 
  Trang 1  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 343.597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024206  
     
  8/. Luật Thương mại (sửa đổi năm 2017, 2019). - Hà Nội : Lao động, 2020. - 191tr. ; 19cm.  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Thương mại (sửa đổi năm 2017, 2019) bao gồm những quy định chung và các quy định cụ thể về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại; một số hoạt động thương mại cụ thể khác, chế tài và giải quyết tranh chấp trong thương mại, xử lý vi phạm pháp luật về thương mại và điều khoản thi hành.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 346.59707  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024205  
     
 
  9/. NGUYỄN, HOÀNG VĨNH THANH. Sổ tay pháp luật lao động : Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 / Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 221tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày nội dung văn bản và những quy định chung của Bộ luật Lao động năm 2019; so sánh và phân tích những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 về: Hợp đồng lao động, học nghề, tập nghề, đối thoại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể, tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 344.59701  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024215  
     
  10/. Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2020. - 216tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa; kết quả và kinh nghiệm phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam hiện nay; yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam hiện nay.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024210  
     
  11/. Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2020. - 212tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Một số vấn đề cơ bản về lý luận phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam; kết quả, kinh nghiệm và những vấn đê đặt ra đối với phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam; yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam hiện nay.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 320.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024209  
     
 
  12/. Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2020. - 224tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Phân tích làm rõ khái niệm "diễn biến hòa bình", tác động của "diễn biến hòa bình" và những vấn đề cơ bản về phòng, chống "diễn biến hoà bình" của Việt Nam; thành tựu và những vấn đề đặt ra đối với phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam hiện nay; những nhân tố tác động và giải pháp đẩy mạnh phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam trong tình hình mới.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 320.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024212  
     
 
  13/. Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2020. - 200tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam; thực tiễn phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam; yêu cầu và giải  
   
   
 
  Trang 2  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  pháp phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong tình hình mới.  
   
  Ký hiệu môn loại: 330.9597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024211  
     
  14/. Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2020. - 235tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Một số vấn đề cơ bản lý luận về phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam; kết quả và kinh nghiệm phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam; yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực cquốc phòng ở Việt Nam hiện nay.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.009597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024208  
     
 
  15/. Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2020. - 248tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay; khái quát những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; đồng thời nêu rõ những vấn đề đặt ra, các nhân tố tác động, yêu cầu và đề xuất các giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở Việt Nam hiện nay .  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 320.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024213  
     
  16/. TRẦN, THỊ NGỌC ANH. Truyện cổ dân tộc Dao từ góc nhìn văn hóa / Trần Thị Ngọc Anh, Ngô Phương Thảo. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2019. - 299tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tìm hiểu về nguồn gốc, nếp sống và những phong tục tập quán độc đáo ... của ngườ Dao. Truyện cổ dân tộc Dao là nơi lưu trữ tương đối nhiều giá trị tinh thần cốt lõi và bản sản độc đáo của dân tộc.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024222  
     
 
  NGÔN NGỮ  
   
 
  1/. LÊ, TRUNG HOA. Thú chơi chữ / Lê Trung Hoa, Hồ Lê. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. - 254tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Hệ thống các trường hợp chơi chữ đắt giá nhất, lấy từ tác phẩm văn học cũng như từ ngôn ngữ hàng ngày, Giới thiệu 14 kiểu chính, mỗi kiểu xếp thành một chương. Mỗi chương nêu đinh nghĩa về kiểu chơi chữ được nêu và tóm tắt những kiến thức cần thiết nhằm giúp bạn đọc dễ tiếp thu và thưởng thức sự thú vị qua các ngữ liệu dẫn ra ở sau.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 495.922  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024193  
     
 
  CÔNG NGHỆ  
   
  1/. Dạy con như người Nhật - Làm bạn cùng con / Yamazaki Fusaichi, Takayanagi Shizue; Hoàng Quỳnh dịch; Trần Kiều Huế hiệu đính. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 191tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Chia sẻ phương pháp giáo dục con của bà mẹ người Nhật với quan điểm coi con trẻ như một người bạn gần gũi. Đưa ra nền tảng nuôi dạy trẻ là "Tình bạn" và "Lòng can đảm" giúp cha mẹ có thể thấu hiểu được tâm trạng của con để con có được lòng can đảm mà từ đó trưởng thành.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 649  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024190  
     
 
  2/. LÊ, TIỂU MY. Con ơi, ba mẹ vẫn chờ / Lê Tiểu My. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 95tr. : minh họa ; 20cm.  
   
   
 
  Trang 3  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, vô sinh hiếm muộn, các yếu tố dẫn đến vô sinh, phương pháp hỗ trợ sinh sản, điều trị hiếm muộn, chăm sóc sức khỏe trước và sau khi thụ tinh trong ống nghiệm.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 616.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024172  
     
 
  3/. MAI, PHÙNG. Cơm ngon quá, con cảm ơn mẹ / Mai Phùng. - Hà Nội : Kim Đồng, 2020. - 138tr. : tranh vẽ ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm thực tế trong hành trình nuôi con và rèn luyện thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 613.2083  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024182  
     
 
  4/. MARSHALL, DAN. Mẹo vặt 18+ / Dan Marshall; Kwang Đặng dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 191tr. : hình vẽ ; 18cm. - (Mẹo hay cho đời bớt cay)  
   
   
  Tóm tắt: Hướng dẫn bạn giải quyết những tình huống trớ trêu trong cuộc sống của bạn, từ việc tận dụng tối đa khoản vay sinh viên cho đến những mẹo ôn luyện bài vở và hơn thế nữa: mẹo làm việc nhà, mẹo sắp xếp và cất đồ, mẹo học tập và thi cử, mẹo cho sức khỏe và đời sống, mẹo làm đồ ăn thức uống, các mẹo thiết yếu khác.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 640  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024199  
     
 
  5/. MARSHALL, DAN. Mẹo vặt đời sống / Dan Marshall; Quế Chi dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 191tr. : hình vẽ ; 18cm. - (Mẹo hay cho đời bớt cay)  
   
   
 
  Tóm tắt: Cung cấp những mẹo vặt trong đời sống hàng ngày như: mẹo làm việc nhà; mẹo cho thức ăn và đồ uống; mẹo vặt nhà bếp, mẹo vặt phòng tắm, mẹo vặt văn phòng; mẹo vặt cho điện thoại, mẹo khi ra ngoài, mẹo cho sức khỏe, các mẹo hay khác.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 640  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024200  
     
  6/. MARSHALL, DAN. Mẹo vặt gia đình / Dan Marshall; Thu Ngọc, Lê Dung dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 191tr. : hình vẽ ; 18cm. - (Mẹo hay cho đời bớt cay)  
   
   
 
  Tóm tắt: Hé lộ giải pháp tiết kiệm không gian, bí quyết dọn dẹp hay vô số mẹo tự chế: mẹo lau dọn, mẹo tiết kiệm không gian, bảo quản quần áo, ...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 640  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024198  
     
  7/. NGUYỄN, VĂN ĐỨC. Ăn uống và dinh dưỡng trong gia đình hiện đại / Nguyễn Văn Đức; Ngô Quang Thái. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2020. - 188tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về ăn uống cần phải tuân thủ trong sinh hoạt hằng ngày và những căn cứ khoa học về những điều kiện nên tránh.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 613.2  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024171  
     
 
  8/. RANDEL, JIM. Muốn lười phải khôn : Kỹ năng quản lí thời gian cho người thích chơi / Jim Randel; Vi Mệnh dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 244tr. ; 20cm.
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Skinny on time management: How to maximize your 24-hour gift
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm những kinh nghiệm thú vị được đúc kết và vẽ lại theo phong cách tối giản, hài hước với nhân vật là một anh chàng còm nhom, bằng cách tái hiện lại suy nghĩ của Jim về những tình huống, sai lầm mà anh chàng mắc phải cùng những nỗ lực âm thầm nhằm cải thiện, nâng cao bản thân; chỉ cho bạn cách quản lí thời gian một cách hiệu quả, hoàn thành được hết thảy công việc cần làm rất có kỷ luật, kiên trì từng ngày, phải sắt đá với chính mình để đạt được thành công.  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 640  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024201  
     
 
  NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
   
 
  1/. MINH CHIẾN. Những chiến binh sao vàng / Viết lời: Minh Chiến, Ngọc Anh; Phan Nguyễn minh  
   
 
  Trang 4  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  họa. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 103tr. : tranh màu ; 18cm.  
   
  Tóm tắt: Điểm lại những chiến tích qua từng trận đấu của Đội tuyển bóng đá Việt Nam trong năm 2018 - 2019 của các giải U23 châu Á, ASIAD, AFF Cup, ASEAN Cup và SEA Games. Giới thiệu về tiểu sử và thành tích thi đấu của các cẩu thủ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 796.33409597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024181  
     
 
  2/. NAELA ALI. Tôi buồn chán, tôi vẽ tranh / Naela Ali; Tường Vân dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 121tr. : tranh vẽ ; 18cm.  
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu những bức tranh của tác giả vẽ trong lúc tâm trạng buồn chán.  
   
  Ký hiệu môn loại: 759.9598  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024184  
     
 
  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC  
   
 
  1/. BURROUGHS, EDGAR RICE. Tanzan / Edgar Rice Burroughs; Nguyễn Thành Long dịch. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 427tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024219  
     
 
  2/. CHU LAI. Bức chân dung người đàn bà lạ : Tiểu thuyết / Chu Lai. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2020. - 279tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024195  
     
  3/. DEAVER, MASON. Điều đẹp nhất cho em = I wish you all the best : Tiểu thuyết / Mason Deaver; Diệu Linh dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 387tr. ; 23cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024218  
     
 
  4/. DEFOE, DANIEL. Những cuộc phiêu lưu kì thú Robinson Crusoe / Daniel Defoe; Hoàng Duy dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 479tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024220  
     
 
  5/. DƯƠNG, KỲ ANH. Đổi mới, làm mới thơ : Phê bình tiểu luận / Dương Kỳ Anh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 175tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp một số bài phê bình tiểu luận của tác giả - những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong sáng tác thơ hiện nay.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9221409  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024183  
     
 
  6/. ĐIỀN PHẢN. Lực cơ học của tình yêu : Tiểu thuyết / Điền Phản; Tú Phương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 2 tập ; 21cm.
T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 366tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024175  
     
 
  7/. ĐIỀN PHẢN. Lực cơ học của tình yêu : Tiểu thuyết / Điền Phản; Tú Phương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 2 tập ; 21cm.
T.2. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 366tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024176  
     
 
  8/. GEMEINHART, DAN. 5 ngày đi bụi hay cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một cậu nhóc ung thư / Dan Gemeinhart; Khôi Nam dịch. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 277tr. ; 21cm.
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The hornest truth
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
 
  Trang 5  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024194  
     
  9/. HIGHSMITH, PATRICIA. Tận đáy cảm xúc / Patricia Highsmith; Mai Trang dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 419tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024179  
     
 
  10/. HIGHSMITH, PATRICIA. Thế giới ngầm của Ripley / Patricia Highsmith; Nguyễn Mai Trang dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 458tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024178  
     
 
  11/. HỒ, BIỂU CHÁNH. Vì nghĩa vì tình / Hồ Biểu Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 289tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922332  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024185  
     
  12/. KIM WOOK. Gửi tuổi trẻ thân thương / Kim Wook; Thanh Châu dich. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 308tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024221  
     
 
  13/. LÊ, QUÝ ĐÔN. Quế Đường thi tập / Lê Quý Đôn; Trần Thị Băng Thanh chủ biên; Trần Thị Băng Thanh dịch chú ... [và những người khác]; Băng Thanh dịch thơ ... [và những người khác]; Phạm Ngọc Lan phụ lục. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2020. - 2 tập ; 21cm.
T.2. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2020. - 897tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92211  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024174  
     
  14/. LÊ, QUÝ ĐÔN. Quế Đường thi tập / Lê Quý Đôn; Trần Thị Băng Thanh chủ biên; Trần Thị Băng Thanh dịch chú ... [và những người khác]; Băng Thanh dịch thơ ... [và những người khác]; Phạm Ngọc Lan phụ lục. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2020. - 2 tập ; 21cm.
T.1. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2020. - 1098tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92211  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024173  
     
 
  15/. NAM CAO. Đôi mắt / Nam Cao. - Tái bản. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 277tr. ; 21cm. - (Danh tác văn học Việt Nam)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922332  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024188  
     
  16/. NGÔ, TẤT TỐ. Việc làng : Phóng sự / Ngô Tất Tố. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 127tr. ; 21cm. - (Danh tác văn học Việt Nam)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92283203  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024187  
     
 
  17/. NGUYỄN, CÔNG HOAN. Cái thủ lợn / Nguyễn Công Hoan. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 198tr. ; 21cm. - (Danh tác văn học Việt Nam)  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922332  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024186  
     
 
  18/. PHẠM, NGỌC THÁI. Chiến tranh và tình yêu : Tiểu thuyết / Phạm Ngọc Thái. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 2 tập ; 19cm.
T.2. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 238tr. ; 19cm.
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024197  
     
 
  19/. PHẠM, NGỌC THÁI. Chiến tranh và tình yêu : Tiểu thuyết / Phạm Ngọc Thái. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 2 tập ; 19cm.  
   
   
 
  Trang 6  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  T.1. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 230tr. ; 19cm.  
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024196  
     
  20/. PUSKIN, A. X.. Thơ trữ tình và hai truyện thơ Người tù Kapkaz, Đoàn người Tsigan / A. X. Puskin; Hoàng Trung Thông dịch ... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 283tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 891.71  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024189  
     
 
  21/. QUÂN ƯỚC. Anh giải cứu thế giới, em đến bảo vệ anh : Tiểu thuyết / Quân Ước; Ngọc Hoàng dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 534tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024177  
     
 
  22/. VERNE, JULES. Bay vòng quanh mặt trăng / Jules Verne; Thanh Yên dịch. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 310tr. ; 21cm.
Tên sách tiếng Pháp: Autour de la lune. Dịch từ bản tiếng Anh: From the earth to the moon & around the moon
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 843  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024180  
     
 
  LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ  
   
 
  1/. Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài / Nguyễn Đăng Quàng biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 262tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu, phân tích về chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân ta, đã anh dũng kiên cường và chiến đấu suốt chín năm gây cho bọn xâm lược Pháp nhiều thất bại to lớn.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7041  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024191  
     
 
  TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT  
   
  1/. NGUYỄN, VĂN THIÊN. Đổi mới quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam / Nguyễn Văn Thiên. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 284tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại, sự biến đổi của thư viện Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại, thực trạng quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 025.109597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024216  
     
 
  TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC  
   
 
  1/. SHIN DOHYEON. Sức mạnh của ngôn từ / Shin Dohyeon, Yun Naru; V-BTS Vietnamese Fanpage dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 208tr. ; 20cm.
Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Hướng dẫn bạn sử dụng ngôn từ để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm và giúp bạn đạt được ý chí riêng..  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 153.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024202  
     
 
  2/. YUKIKO KANEKO. 68 bí quyết sống gọn gàng cho tâm hồn nhẹ nhàng / Yukiko Kaneko; Lê Trần Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 179tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Chia sẻ 68 kĩ năng sống và sinh hoạt giúp cho bạn có một cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái, đạt được hạnh phúc theo cách của cá nhân mình.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 158.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024170  
     
 
  Trang 7