Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Thư mục thông báo sách mới tháng 12/2020
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 14/12/2020

 

THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  KH XÃ HỘI HỌC  
   
 
  1/. BÀN, QUỲNH GIAO. Tang ca của người Dao Tuyển / Bàn Quỳnh Giao. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 215tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày khái quát diện mạo văn hoá tâm linh và tang ca của người Dao Tuyển; diễn trình các bài tang ca trong thực hành nghi lễ tang ma của người Dao Tuyển; thế giới biểu tượng trong tang ca của người Dao Tuyển.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 393.09597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024341  
     
 
  2/. BÀN TUẤN NĂNG. Lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam / Bàn Tuấn Năng. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 291tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam; lễ cấp sắc 3 đèn trong gia đình người Dao Tiền; lễ cấp sắc 12 đèn của dòng họ người Dao Tiền; lễ cấp sắc 12 đèn của dòng họ người Dao Tiền; lễ cấp sắc của người Dao Tiền và vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa tộc người.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024398  
     
 
  3/. Bảng tra từ - ngữ kho tàng sử thi Tây nguyên / Vũ Quang Dũng biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 487tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu bảng tra từ, ngữ trong kho tàng sử thi Tây Nguyên theo từng dân tộc: Ba Na, Chăm, Ê Đê, Mơ Nông, Ra Giai, Xơ Đăng.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024410  
     
 
  4/. Cúng ma tình yêu = Xền chuông / Cà Chung sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 759tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về lễ cúng ma tình yêu của người Thái: chuẩn bị đám cúng, chuẩn bị ngày cúng, thầy cúng vào mâm cúng, nội dung bài cúng xền chuông, phần phiên âm và phần chữ Thái của bài cúng.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024236  
     
 
  5/. DANH, VĂN NHỎ. Vai trò của Kru Achar trong đời sống người Khmer ở Nam Bộ / Danh Văn Nhỏ. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 215tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm địa lý, lịch sử tộc người, dân số, địa bàn cư trú, sự phân bố dân cư, văn hoá - xã hội của người Khmer ở Nam Bộ. Vai trò của Kru Achar trong đời sống của người Khmer ở Nam Bộ trong thực hành các nghi lễ gia đình và thực hành nghi lễ cộng đồng.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.095977  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024414  
     
 
  6/. DƯƠNG, HUY THIỆN. Văn hóa dân gian dân tộc Dao Phú Thọ : Khảo cứu / Dương Huy Thiện sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 531tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Trang 1  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Khái quát về địa bàn cư trú của người Dao ở Phú Thọ, nguồn gốc và các loại hình văn hoá truyền thống của người Dao. Giới thiệu văn hoá lễ hội, diễn xướng dân gian, thơ ca, truyện dân gian, tiếng nói, chữ viết, ẩm thực của người Dao ở Phú Thọ.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.0959721  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024413  
     
 
  7/. ĐÀO, QUANG TỐ. Tang ma hỏa táng người Thái Đen Yên Châu - Sơn La / Đào Quang Tố. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 199tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát vài nét về điều kiện tự nhiên - xã hội; phong tục tang ma - hỏa táng; nghi thức đưa, hỏa táng của người Thái Đen ở Yên Châu, Sơn La.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 395.20959718  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024277  
     
 
  8/. ĐOÀN, TRÚC QUỲNH. Lễ cưới của người Si La ở Lai Châu : Giới thiệu văn hoá dân gian / Đoàn Trúc Quỳnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 219tr.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về người Si La ở Lai Châu và quan niệm về cưới hỏi; diễn trình của lễ cưới hỏi; trang phục, ẩm thực trong đám cưới.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 395.209597173  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024399  
     
 
  9/. ĐỖ, DUY VĂN. Ca dao - Tục ngữ - Thành ngữ Quảng Bình / Đỗ Duy Văn. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 495tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu một số bài ca dao, tục ngữ, thành ngữ, địa danh tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình về các chủ điểm tình yêu, gia đình, vợ chồng...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.80959745  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024375  
     
 
  10/. Hái trộm lá nhuộm của Chil, Chơ vợ Bôp : Sử thi M'nông / Điểu Klưt hát kể; Điểu Kaau biên dịch; Trương Bi, Vũ Dũng sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 647tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024430  
     
 
  11/. LÊ, THỊ DỰ. Phong tục tập quán và lễ hội tiêu biểu ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương / Lê Thị Dự. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 231tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày khái quát chung, phong tục tập quán huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; lễ hội dân gian tiêu biểu, trò chơi pháo đất tại một số xã của huyện Ninh Giang.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 394.0959734  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024355  
     
 
  12/. LÒ, VĂN CHIẾN. Mo của người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến sưu tầm và biên dịch. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 687tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về mo của người Pu Nả ở Lai Châu, vai trò tín ngưỡng mo trong đời sống tinh thần của người Pu Nả; một số lời ca trong nghi lễ mo của Pu Nả: Lên cung tìm hồn, Tìm hồn  
   
   
 
  Trang 2  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  ở dưới nước, Gọi hồn chóp đầu.  
   
  Ký hiệu môn loại: 395.2309597173  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024348  
     
  13/. LỘC, BÍCH KIỆM. Khóc đám ma người Tày Cao Lộc / Lộc Bích Kiệm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 195tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu chung về khóc đám ma của người Tày huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và những bài (lời) khóc đám ma tiếng Tày có phần dịch tiếng Việt.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 393.0959711  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024276  
     
  14/. LÝ, VIẾT TRƯỜNG. Nghi lễ cưới hỏi của người Nùng Phàn Slình : Giới thiệu văn hóa dân gian / Lý Viết Trường. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 267tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về xã Thạch Bàn và người Nùng Phàn Slình, quan niệm và nguyên tắc liên quan đến cưới hỏi người Nùng Phàn Slình, nghi lễ cưới hỏi truyền thống và mạng lưới quan hệ xã hội của người Nùng Phàn Slình.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 395.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024359  
     
  15/. M'prong, N'jong làm giàu từ nhỏ = M'prŏng, N'jŏng. Ƀư Ndrŏng Bơh Jê̆ : Tập truyện cổ M'nông / Tô Đình Tuấn, Y Tâm Mlốt, Y Châu sưu tầm, biên dịch. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 371tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024394  
     
 
  16/. MA NGỌC DUNG. Văn hóa tộc người Si La ở Việt Nam / Ma Ngọc Dung chủ biên, Hoàng Lương, Hoàng Hoa Toàn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 285tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát điều kiện tự nhiên - xã hội và dân cư; đời sống vật chất; quan hệ xã hội; phong tục, tập quán; tín ngưỡng dân gian; ngôn ngữ và văn học nghệ thuật dân gian của người Sila ở Việt Nam.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.8954  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024225  
     
 
  17/. Mo sinh nhật dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt. Truyện dân gian / Mông Lợi Chung sưu tầm; Mông Ký Slay dịch, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 875tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024433  
     
  18/. Mùa xuân mùa hoa = Chiêng xoong mố bók / Đỗ Thị Tấc sưu tầm, dịch. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 799tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.80959717  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024407  
     
 
  Trang 3  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  19/. Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội / Vũ Thị Uyên tìm hiểu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 371tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái quát về người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì; tìm hiểu về nghi lễ vòng đời truyền thống, chức năng, giá trị nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 395.20959731  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024397  
     
 
  20/. NGÔ, THỊ THANH. Địa danh tỉnh Vĩnh Long qua góc nhìn văn hoá dân gian / Ngô Thị Thanh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 791tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn; nghiên cứu về chủ thể và quá trình giao lưu văn hóa chi phối nguồn gốc hình thành địa danh tỉnh Vĩnh Long; địa danh tỉnh Vĩnh Long hình thành và biến đổi trong không gian và thời gian văn hóa; mối quan hệ giữa vùng văn hóa Tây Nam bộ với địa danh tỉnh Vĩnh Long qua góc nhìn văn hóa dân gian.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.0959787  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024395  
     
 
  21/. NGUYỄN, DUY THỊNH. Văn hóa Kánh Loóng của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình / Nguyễn Duy Thịnh tìm hiểu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 239tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về sinh hoạt văn hoá Kánh loóng. Những biểu hiện tín ngưỡng và vai trò phụ nữ Thái Mai Châu trong sinh hoạt văn hoá Kánh loóng. Lý giải biến đổi sinh hoạt văn hoá kánh loóng trong sự đối sánh với Khắc Luống.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.8959719  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024361  
     
 
  22/. NGUYỄN, ĐÌNH PHÚC. Du nhập nghề mới thích ứng của người nông dân trong điều kiện công nghiệp hóa : Trường hợp làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội / Nguyễn Đình Phúc. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 263tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận; khái quát chung về làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; sự du nhập nghề cơ khí và nghề mộc dân dụng; tác động của việc du nhập nghề cơ khí và nghề mộc dân dụng ở làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; tác động của việc du nhập nghề cơ khí và nghề mộc dân dụng ở làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.  
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.30959731  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024403  
     
 
  23/. NGUYỄN, NGỌC THANH. Trang phục của người Hmông Xanh ở Lào Cai / Nguyễn Ngọc Thanh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 149tr. : ảnh ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về người Hmông Xanh ở tỉnh Lào Cai; các nguyên liệu, kỹ thuật dệt vải và trang trí hoa văn trên trang phục của người Hmông Xanh; trang phục truyền thống của người Hmông Xanh; những biến đổi trang phục của người Hmông Xanh trong đời sống hiện nay.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 391.009597167  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024408  
     
 
  24/. NGUYỄN, NGỌC THANH. Trang phục truyền thống của người Pa Dí, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai / Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Thị Vượng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 223tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 4  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương; những đặc điểm cơ bản trong trang phục truyền thống của người Pa Dí: nguyên liệu và kỹ thuật cắt may, phân loại trang phục, trang sức truyền thống; một số biến đổi về trang phục hiện nay và giải pháp bảo tồn.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 391.009597167  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024378  
     
  25/. NGUYỄN, TÂM CẨN. Từ văn hóa dân gian Làng Quỳnh Khôi mở rộng ra văn hóa dân gian vùng đồng chiêm trũng (Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945) : Nghiên cứu, phê bình văn học / Nguyễn Tâm Cẩn, Phan Bá Hàm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 383tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế và một số dòng họ chiếm ưu thế trong làng Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; văn hoá, văn học dân gian làng Quỳnh Khôi và một số làng trong vùng đồng chiêm trũng.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 390.0959742  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024377  
     
 
  26/. NGUYỄN, THỊ ANH TRÂM. Tục thờ Thiên hậu Thánh mẫu của người Hoa ở Đà Nẵng / Nguyễn Thị Anh Trâm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 183tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Đà Nẵng và cộng đồng người Hoa ở Đà Nẵng; sự phụng thờ Thiên hậu Thánh mẫu; ý nghĩa và giá trị văn hóa tục thờ Thiên hậu Thánh mẫu của người Hoa ở Đà Nẵng.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 394.0959751  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024239  
     
 
  27/. NGUYỄN, THỊ HUẾ. Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 583tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu văn hóa và đặc điểm địa - văn hóa các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam; văn hóa truyền thống, văn học dân gian, ngôn ngữ chữ viết và nghệ thuật truyền thống các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam với những xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.095971  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024402  
     
 
  28/. NGUYỄN, THỊ LÀNH. Tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Lành. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 215tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Nghiên cứu về tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai: Quan niệm và chuẩn bị trước khi người chết tắt thở, nghi thức tiến hành tang lễ, các nghi lễ diễn ra sau mai táng, lời ca, nghệ thuật và ẩm thực trong đám tang.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 393.09597167  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024372  
     
 
  29/. NGUYỄN, THỊ MINH THU. Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị / Nguyễn Thị Minh Thu. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 327tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan vê khu vực miền núi phía Bắc và việc nghiên cứu truyện kể dân gian  
   
 
  Trang 5  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; một số thể loại truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; đặc trưng truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.2095971  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024432  
     
 
  30/. NGUYỄN, THỊ NGÂN. Văn hóa Rơ Măm / Nguyễn Thị Ngân, Tô Thị Thu Trang. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 563tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về người Rơ Măm ở Kon Tum. Giới thiệu các đặc trưng của hoạt động kinh tế, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Rơ Măm cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của người Rơ Măm phục vụ hoạt động bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.89593  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024350  
     
 
  31/. NGUYỄN, THỊ THÚY. Hoa văn trên trang phục của người Dao Tiền ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn / Nguyễn Thị Thúy. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 217tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về người Dao tiền ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; hoa văn trang trí trên trang phục của người Dao tiền ở Ngân Sơn; bảo tồn và phát huy những giá trị của hoa văn trên trang phục người Dao tiền ở Ngân Sơn trong đời sống hiện nay.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 391.00959713  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024404  
     
 
  32/. Nọc rắn : Truyện cổ M'Nông / Tô Đình Tuấn, Y Tâm, Thị Mai sưu tầm, dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 339tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024422  
     
 
  33/. PHÙNG SƠN. Trò chơi dân gian của người Xơ Đăng : Dơdruông pơxôh hêu wi kuan pơlê gông hơdiang / Phùng Sơn, A Jar sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 273tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu 51 trò chơi dân gian của người Xơ Đăng cùng những hình vẽ minh hoạ sinh động để hướng dẫn cách chơi như: Thi xúc cá, thi nhảy một chân, cờ cọp, đánh trận giả, lặn nước tìm báu vật, chạy cà kheo trên đồi, phá rào làng, chạy thi...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 394.0959761  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024412  
     
 
  34/. Sử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản / Vũ Quang Dũng sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 299tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu công tác điều tra, sưu tầm sử thi Tây Nguyên và vùng phụ cận; văn bản hóa, biên dịch, xuất bản sử thi Tây Nguyên; lưu trữ và bảo quản.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.2095976  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024317  
     
 
  35/. Truyện cổ M'Nông / Bùi Minh Vũ sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 2 tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Trang 6  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  T.1. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 333tr. ; 21cm.  
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024291  
     
  36/. Chàng Lêng diệt quỷ cổ dài / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số

T.1 Tiếng Việt. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 859tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024287  
     
 
  37/. Diều thần cướp nàng Bing xinh đẹp : Truyện cổ dân gian / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số

T.1 Tiếng Việt. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 1231tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024285  
     
 
  38/. Truyện cổ M'Nông / Bùi Minh Vũ sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 2 tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số

T.2. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 435tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024292  
     
 
  39/. Chàng Lêng diệt quỷ cổ dài / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số

T.2 Tiếng Mơ Nông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 839tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024288  
     
  40/. Diều thần cướp nàng Bing xinh đẹp : Truyện cổ dân gian / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số

T.2 Tiếng Mơ Nông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 1219tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024286  
     
 
  41/. Ting, Mbong con Kop rước Lêng, Kông : Sử thi M'Nông / Điểu Mpiơih hát kể; Điểu Kâu, Thị Mai biên dịch; Trương Bi, Vũ Dung sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 535tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024343  
     
  42/. TÒNG, VĂN HÂN. Học tập theo đạo đức Bác Hồ / Tòng Văn Hân sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 563tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 7  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu các lời hát dân gian và các câu nói vần (tục ngữ, thành ngữ) với ý nghĩa giáo dục học tập theo tấm gương của Bác Hồ.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 335.4346  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024358  
     
 
  43/. TRẦN, HỒNG HOA. Văn hóa ẩm thực làng Nguyễn / Trần Hồng Hoa. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 331tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về văn hóa ẩm thực; khái quát về làng Nguyễn, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; văn hóa ẩm thực của làng Nguyễn xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 394.10959736  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024223  
     
  44/. TRẦN, NGUYỄN KHÁNH PHONG. Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi ở Việt Nam / Trần Nguyễn Khánh Phong nghiên cứu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 551tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi trong tổ chức xã hội cổ truyền; trong việc khai thác, sở hữu và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; trong sinh hoạt kinh tế và trong các nghi lễ vòng đời.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024338  
     
  45/. TRẦN, PHỎNG DIỀU. Đình Cần Thơ tín ngưỡng và nghi lễ / Trần Phỏng Diều sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 235tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày khái quát về đình Cần Thơ và tín ngưỡng như: Tín ngưỡng thờ thành Hoàng, thần linh, danh nhân, các đối tượng thờ cúng khác, thần thánh ở các tư gia gởi tới cùng các nghi lễ: Lễ vật cúng trong lễ Kỳ yên, những quy định về chọn người trao nhiệm vụ tế lễ, các lễ chính và các nghi lễ khác trong lễ Kỳ yên.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.0959793  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024415  
     
  46/. TRẦN, PHỎNG DIỀU. Miễu thờ ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 143tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về miễu thờ ở Cần Thơ; sự thờ cúng miễu thờ Cần Thơ; đặc điểm và giá trị của miễu thờ Cần Thơ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 390.0959793  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024246  
     
  47/. Truyện cổ Gia Rai ở Ea H'Leo : Song ngữ Việt - Gia Rai / Trương Bi, Tô Đông Hải sưu tầm, hiệu đính. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 335tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024242  
     
 
  48/. Truyện thơ Tày - Nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại / Vũ Anh Tuấn nghiên cứu,  
   
  Trang 8  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 679tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc thể loại truyện thơ Tày; quá trình phát triển truyện thơ Tày; thi pháp của thể loại truyện thơ Tày.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024237  
     
 
  49/. TUẤN GIANG. Đặc điểm dân ca Mông, Tày, Nùng, Thái : Nghiên cứu / Tuấn Giang. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 329tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát một số dân ca nhóm dân tộc miền núi phía Bắc, nghiên cứu phân loại các thể loại dân ca, cấu trúc thang âm giai điệu hệ hình dân ca, nhận diện phong cách, đặc điểm dân ca từng dân tộc.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024252  
     
 
  50/. Tục ngữ - câu đố Hmôngz : Song ngữ Hmôngz - Việt / Mã A Lềnh sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 571tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan vê khu vực miền núi phía Bắc và việc nghiên cứu truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; một số thể loại truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; đặc trưng truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.609597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024431  
     
 
  51/. VÀNG, THỊ NGA. Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng cho trẻ em của người Nùng Dín ở Lào Cai / Vàng Thị Nga. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 243tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về trang phục và nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng phục vụ trẻ em của người Nùng Dín; giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ dùng phục vụ trẻ em của người Nùng Dín ở Lào Cai.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 391.009597167  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024349  
     
 
  52/. Văn hóa làng Phượng Dực / Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng, Nghiêm Xuân Mừng sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 387tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về đất và người Phương Dực; văn hóa dân gian làng Phương Dực.  
  Ký hiệu môn loại: 390.0959731  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024265  
     
 
  53/. VŨ, KIÊM NINH. Văn hóa dân gian "Kẻ Bưởi" : Nghiên cứu văn hóa / Vũ Kiêm Ninh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 210tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về sự hình thành "Kẻ Bưởi" trong lịch sử và khái quát những phong tục dân gian "Kẻ Bưởi" về tập tục thờ cúng đền thờ , miếu thờ của người dân nơi đây.
 
 
   
   
   
   
  Trang 9  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 390.0959731  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024224  
     
  54/. VŨ, THỊ THU HÀ. Cổng làng người Việt ở châu thổ Bắc Bộ / Vũ Thị Thu Hà. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 295tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về cổng làng, châu thổ Bắc Bộ và làng Việt Bắc Bộ; nhận diện cổng làng truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ; chức năng và giá trị của cổng làng; cổng làng trong lịch sử và trong cuộc sống đương đại và những vấn đề bàn luận.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.095973  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024339  
     
  55/. Xở phi hươn (Cúng gia tiên) / Sầm Văn Bình sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 623tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về tập tục cúng gia tiên của người Thái ở Nghệ An như: cúng làm nhà mới, cúng rượu cần trong đám cưới dâu, cúng rượu cần đãi anh em, ...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 390.0959742  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024248  
     
 
  TÔN GIÁO  
   
 
  1/. NGUYỄN, HÙNG MẠNH. Tết tháng Bảy của người La Chí ở Lào Cai / Nguyễn Hùng Mạnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 239tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về người La Chí ở Lào Cai; Tết tháng Bảy của người La Chí ở Lào Cai, một số biến đổi trong Tết tháng Bảy hiện nay của người La Chí ở Lào Cai.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 263.26309597167  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024262  
     
 
  2/. VŨ, QUANG LIỄN. Nghi lễ Phật giáo liên quan đến vòng đời người : Qua khảo sát tại chùa Tri Chỉ, xã Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Nội / Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 771tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, kiến trúc, tôn sư trụ trì chùa Tri Chỉ, xã Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Nội; những nghi lễ Phật giáo liên quan đến vòng đời người như: Nghi lễ Phật giáo và ý nghĩa của việc cúng Phật, lễ cầu an, tôn nhang - bán khoán, Vu Lan báo hiếu, già quy y Phật, trả nợ Tào Quan, lễ Tứ cửu.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 294.3  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024351  
     
 
  CÔNG NGHỆ  
   
 
  1/. VÀNG, THUNG CHÚNG. Nghề thủ công truyền thống của người Nùng Dín ở Lào Cai / Vàng Thung Chúng. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 339tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và vai trò của nghề thủ công truyền thống trong đời sống của người Nùng Dín ở Lào Cai; nghề thủ công của người Nùng Dín; các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống của người Nùng Dín ở Lào Cai hiện nay.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 680.09597167  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024337  
     
 
  Trang 10  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
   
 
  1/. LINH NGA NIÊ KDAM. Âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1955 - 2017) / Linh Nga Niê Kdam. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 391tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu các nhạc sĩ, ca khúc chọn lọc, gương mặt ca sĩ có ảnh hưởng đến nền âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên giai đoạn 1955 - 2017.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 780.95976  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024409  
     
 
  2/. SANG SẾT. Nội dung 72 vở diễn ca kịch Dù Kê dân tộc Khmer Nam bộ : Song ngữ Khmer - Việt / Sang Sết sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 307tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu nội dung 72 vở diễn ca kịch Dù Kê dân tộc Khmer Nam bộ theo song ngữ Khmer - Việt, được chia theo nhóm vở diễn với đề tài cổ và hiện đại.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 792.6095977  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024401  
     
 
  3/. SANG SẾT. Sự hình thành và phát triển Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tỉnh Trà Vinh : Nghiên cứu, phê bình văn học / Sang Sết. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 271tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và những thành tích đạt được cùng những gương mặt nghệ sĩ có công đóng góp cho sự phát triển của Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh trong 55 năm qua (1963 - 2018).  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 781.6200959786  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024406  
     
 
  4/. TRẦN, QUỐC VIỆT. Âm nhạc dân gian của người Bố Y / Trần Quốc Việt. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 135tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về người Bố Y; khái quát âm nhạc dân gian của người Bố Y; những thay đổi trong đời sống âm nhạc của người Bố Y; bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian của người Bố Y.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 781.62009597163  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024411  
     
 
  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC  
   
 
  1/. BÌNH NGUYÊN. Hoa thảo mộc : Tập thơ / Bình Nguyên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 539tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024364  
     
 
  2/. BÙI, THANH MINH. Bên dòng sông Mê : Tiểu thuyết / Bùi Thanh Minh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 493tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
 
  Trang 11  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024418  
     
  3/. BÙI, THANH MINH. Cõi đời hư thực : Tiểu thuyết / Bùi Thanh Minh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 309tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024305  
     
 
  4/. BÙI, THỊ NHƯ LAN. Những con đường sau lặng im tiếng súng : Tập bút ký / Bùi Thị Như Lan. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 295tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024227  
     
  5/. BÙI, THỊ SƠN. Khăn Piêu : Thơ / Bùi Thị Sơn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 165tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024366  
     
  6/. BÙI, VIỆT PHƯƠNG. Về núi : Tản văn / Bùi Việt Phương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 247tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024386  
     
 
  7/. BÚT NGỮ. Hàn khẩu : Tập truyện ngắn / Bút Ngữ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 339tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024298  
     
  8/. CAO, VĂN TƯ. Biên cương huyền thoại và yêu thương : Bút ký / Cao Văn Tư. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 187tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024334  
     
  9/. CHU, BÁ NAM. Khi hoa cúc nở : Truyện ngắn chọn lọc / Chu Bá Nam. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 299tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024282  
     
 
  10/. CHU, ĐỨC HÒA. Một thời máu lửa : Truyện ký / Chu Đức Hòa. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 255tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các
 
   
   
   
   
 
  Trang 12  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92283403  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024234  
     
 
  11/. CHU, NGỌC PHAN. Con cáo mù : Tập truyện ngắn / Chu Ngọc Phan. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 255tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024321  
     
 
  12/. CHU, NGỌC PHAN. Kể chuyện Hoàng Hoa Thám : Truyện thơ / Chu Ngọc Phan. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 619tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024346  
     
  13/. CHU, NGỌC PHAN. Nghìn xưa động giáp : Truyện thơ / Chu Ngọc Phan. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 451tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024272  
     
 
  14/. CHU, VĂN THẮNG. Tuyển tập thơ : Song ngữ Việt - Tày / Chu Việt Thắng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 479tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024238  
     
  15/. DU AN. Lên cao thấy trời thấp thật : Tập truyện / Du An. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 491tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024330  
     
 
  16/. DƯƠNG, THỊ NHỤN. Kiếp phù du : Tập truyện ngắn / Dương Thị Nhụn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 301tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024294  
     
 
  17/. DƯƠNG, THỊ NHỤN. Men của tình yêu : Tập truyện ngắn / Dương Thị Nhụn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 171tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024380  
     
 
  Trang 13  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  18/. DƯƠNG, THIÊN LÝ. Người trên đảo vắng : Tiểu thuyết / Dương Thiên Lý. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 157tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024315  
     
  19/. ĐÀO, AN DUYÊN. Ngày đã qua : Tập thơ / Đào An Duyên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 175tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024356  
     
 
  20/. ĐÀO, SỸ QUANG. Trời đang vào thu : Tập truyện ngắn / Đào Sỹ Quang. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 423tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024240  
     
 
  21/. ĐẶNG, BÁ CANH. Đất đắng : Truyện ngắn / Đặng Bá Canh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 191tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024312  
     
 
  22/. ĐẶNG, QUANG VƯỢNG. Bài ca trên núi : Trường ca và thơ / Đặng Quang Vượng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 399tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024392  
     
 
  23/. ĐẶNG, QUANG VƯỢNG. Những bông hoa đẹp nhất : Tập truyện ký / Đặng Quang Vượng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 311tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024235  
     
 
  24/. ĐẶNG, QUỐC HOÀNG. Gió thổi từ cánh rừng già : Thơ / Đặng Quốc Hoàng. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 163tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024367  
     
 
  25/. ĐOÀN, HỮU NAM. Hai miền quê trong tôi : Thơ và trường ca / Đoàn Hữu Nam. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 447tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  Trang 14  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024271  
     
  26/. ĐOÀN, NGỌC MINH. Cánh thu rơi : Thơ / Đoàn Ngọc Minh. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 331tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024365  
     
 
  27/. ĐỖ, BÍCH THÚY. Lặng yên dưới vực sâu : Tiểu thuyết / Đỗ Bích Thúy. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 269tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024233  
     
 
  28/. ĐỖ, DŨNG. Đa tình thả một dòng mơ : Tập thơ / Đỗ Dũng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 293tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024373  
     
  29/. ĐỖ, DŨNG. Lính 312 khúc bi tráng thời đại : Tiểu thuyết / Đỗ Dũng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 655tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024342  
     
  30/. ĐỖ, DŨNG. Thành phố yêu thương : Tập ký, tản văn, tùy bút / Đỗ Dũng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 339tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92284  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024279  
     
 
  31/. ĐỖ, KIM CUÔNG. Sau rừng là biển : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 303tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024254  
     
  32/. ĐỖ, KIM CUÔNG. Vùng trời mộng ảo : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024300  
     
 
  33/. ĐỖ, TIẾN THUỴ. Người trong núi : Tập truyện ngắn / Đỗ Tiến Thuỵ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 511tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 15  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024382  
     
 
  34/. ĐỖ, XUÂN THU. Chiều không tắt nắng : Tiểu thuyết / Đỗ Xuân Thu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 627tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024420  
     
  35/. HÀ, THỊ CẨM ANH. Đồng đội : Tiểu thuyết / Hà Thị Cẩm Anh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 333tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024336  
     
 
  36/. HOÀNG, CHIẾN THẮNG. Ngằn ngặt khóc cười : Tập truyện ngắn / Hoàng Chiến Thắng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 204tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024313  
     
 
  37/. HOÀNG, THÁI SƠN. Chuông gió : Tập truyện ngắn / Hoàng Thái Sơn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 323tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024301  
     
 
  38/. HOÀNG, THANH HƯƠNG. Mở mắt ngày đã trôi : Tập truyện ngắn / Hoàng Thanh Hương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 271tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024376  
     
 
  39/. HOÀNG, THANH HƯƠNG. Phía trước là bầu trời : Tập truyện ngắn / Hoàng Thanh Hương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 171tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024318  
     
  40/. HOÀNG, THẾ DŨNG. Bác Hồ và đội du kích Pác Bó : Hồi ký / Hoàng Thế Dũng; Lê Quảng Bá kể. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 222tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Chủ trương của Bác Hồ về xây dựng thí điểm và chỉ đạo hoạt động một đội du kích tập trung - tại Pác Bó; những mẩu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt của Bác trong những ngày ở Pác Bó.  
   
   
 
  Trang 16  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922803  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024347  
     
  41/. HỒ, PHƯƠNG. Kan lịch : Tiểu thuyết / Hồ Phương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 337tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024283  
     
 
  42/. HỒ, THỦY GIANG. Phố núi : Tiểu thuyết / Hồ Thủy Giang. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 207tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024303  
     
  43/. HUỆ NINH. Cây nước mắt : Tiểu thuyết / Huệ Ninh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 951tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024324  
     
 
  44/. HUỲNH, NGUYÊN. Lửa Tây Bắc : Tiểu thuyết / Huỳnh Nguyên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 575tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024267  
     
 
  45/. HỮU TIẾN. Hữu hạn - Dòng đời : Tiểu thuyết / Hữu Tiến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 523tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024370  
     
  46/. HỮU TIẾN. Trái tim rừng : Tập truyện ngắn / Hữu Tiến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 415tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024244  
     
 
  47/. KHUẤT, QUANG THỤY. Trong cơn gió lốc : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thụy. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 577tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024331  
     
 
  48/. KHUẤT QUANG THUỴ. Góc tăm tối cuối cùng : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thuỵ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 163tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 17  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024438  
     
 
  49/. KHUẤT QUANG THUỴ. Không phải trò đùa : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thuỵ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 599tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024417  
     
  50/. LA, QUÁN MIÊN. Bên dòng nặm huống : Truyện dài / La Quán Miên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 895tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024326  
     
 
  51/. LÂM TIẾN. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : Nghiên cứu / Lâm Tiến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 249tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Nghiên cứu chung về văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại: đối tượng và phương pháp nghiên cứu văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; những vấn đề liên quan tới văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; phác thảo diện mạo văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; thơ; văn xuôi; kịch.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024400  
     
 
  52/. LÊ, HOÀI NAM. Hạc hồng : Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 383tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024302  
     
 
  53/. LÊ, HOÀI NAM. Mỹ nhân nơi đồng cỏ : Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 391tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024320  
     
 
  54/. LÊ, THỊ BÍCH HỒNG. Bản tình ca lều nương : Tiểu luận - phê bình văn học / Lê Thị Bích Hồng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 431tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm những bài tiểu luận - phê bình văn học về tác giả và tác phẩm: Lưu Quang Vũ và "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"; Nông Viết Toại và khúc ngoặt cuộc đời; Thơ Mã Thế Vình; Phạm Tiến Duật; ...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922434  
   
  Trang 18  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024390  
     
  55/. LÊ, THỊ BÍCH HỒNG. Đợi nhau ở Khau Vai : Truyện và ký / Lê Thị Bích Hồng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 406tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024280  
     
 
  56/. LÊ, THỊ BÍCH HỒNG. Vệ đê trong đêm trăng : Tập truyện ngắn / Lê Thị Bích Hồng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 255tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024306  
     
  57/. LÊ, TIẾN THỨC. Phương Bắc hoang dã : Tiểu thuyết / Lê Tiến Thức. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 451tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024258  
     
 
  58/. LÊ THỊ BÍCH HỒNG. Khi nghe gió thổi qua Phja Bjoóc : Tiểu luận phê bình văn học / Lê Thị Bích Hồng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 711tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận phê bình văn học: Nghiên cứu văn học viết các dân tộc thiểu số Việt Nam; thơ dân tộc thiểu số nhìn từ ký hiệu học văn hóa; văn học thiểu số trong nhà trường - những điều bất cập; ...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024250  
     
 
  59/. LÒ, VĂN CHIẾN. Đường về bản : Thơ song ngữ "Giáy - Việt" / Lò Văn Chiến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 461tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024308  
     
 
  60/. LỤC, MẠNH CƯỜNG. Gió từ phía mặt trời : Tập truyện ngắn / Lục Mạnh Cường. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 433tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024332  
     
 
  61/. LỮ MAI. Những mùa hoa còn lại : Tản văn / Lữ Mai. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 163tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228408  
   
 
  Trang 19  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024435  
     
  62/. LƯU, THỊ BẠCH LIỄU. Hoa chè thì trắng : Tập ký / Lưu Thị Bạch Liễu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024436  
     
 
  63/. LƯU, THỊ BẠCH LIỄU. Nhớ trăng : Thơ / Lưu Thị Bạch Liễu. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 303tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024363  
     
 
  64/. LÝ, A KIỀU. Hòn đá vía : Tập truyện ngắn / Lý A Kiều. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 247tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024383  
     
  65/. LÝ, THỊ MINH KHIÊM. Cõi người : Thơ / Lý Thị Minh Khiêm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 149tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024231  
     
 
  66/. MA, VĂN KHÁNG. Vùng biên ải : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 671tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024268  
     
  67/. MA VĂN KHÁNG. Đồng bạc trắng hoa xòe : Tiểu thuyết / Ma Văn Kháng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 767tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024419  
     
 
  68/. NGỌC, THỊ KẸO. Gió đồng làng am : Tiểu thuyết / Ngọc Thị Kẹo. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 415tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024340  
     
  69/. NGÔ, MINH BẮC. Lối hoang sơ : Tập thơ / Ngô Minh Bắc. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 127tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 20  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024357  
     
 
  70/. NGÔ, MINH BẮC. Vùng đất lửa : Tiểu thuyết / Ngô Minh Bắc. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 315tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024311  
     
 
  71/. NGUYỄN, DIỆU LINH. Cảm nhận thời gian : Nghiên cứu, phê bình văn học / Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Long. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 519tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình về bút pháp nghệ thuật, phong cách sáng tác, cảm nhận của tác giả về thơ của một số nhà thơ lớn như: Chế Lan Viên, Nông Quốc Chấn, Sóng Hồng, Tố Hữu, ...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9221009  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024278  
     
  72/. NGUYỄN, ĐÌNH TÚ. Kín : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 493tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024256  
     
 
  73/. NGUYỄN, ĐỨC MẬU. Từ hạ vào thu : Thơ / Nguyễn Đức Mậu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 507tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024229  
     
  74/. NGUYỄN, HIỀN LƯƠNG. Trên đỉnh Tà Sua : Truyện và ký / Nguyễn Hiền Lương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 719tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024275  
     
 
  75/. NGUYỄN, HOÀNG THU. Con đường đêm : Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng Thu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 269tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024434  
     
  76/. NGUYỄN, HOÀNG THU. Đi qua bóng tối : Tiểu thuyết / Nguyễn Hoàng Thu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 279tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 21  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024385  
     
 
  77/. NGUYỄN, HUY BỈNH. Y Phương - Sáng tạo văn chương từ nguồn cội : Nghiên cứu, phê bình / Nguyễn Huy Bỉnh, Lê Thị Bích Hồng, Đỗ Thị Thu Huyền. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 707tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Phác họa về con người, sự nghiệp văn chương và những đóng góp của Y Phương trong tiến trình phát triển văn học hiện đại các dân tộc thiểu số Việt Nam. Giới thiệu những biểu tượng cơ bản, nổi bật nhất trong sáng tác và thế giới nghệ thuật trong các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Y Phương.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024273  
     
 
  78/. NGUYỄN, HỮU NHÀN. Tết ở bản Dèo : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hữu Nhàn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 363tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024247  
     
 
  79/. NGUYỄN, KIM CHUNG. Thời hoa lửa : Tiểu thuyết / Nguyễn Kim Chung. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 295tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024304  
     
 
  80/. NGUYỄN, LIÊN. Đường hạnh phúc : Tập ký / Nguyễn Liên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 519tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024228  
     
 
  81/. NGUYỄN, LONG. Đi giữa non sông : Thơ / Nguyễn Long. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 131tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024333  
     
  82/. NGUYỄN, LONG. Ngược dòng sông Lô : Thơ / Nguyễn Long. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 103tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024296  
     
 
  Trang 22  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  83/. NGUYỄN, MINH HẰNG. Tuyển tập truyện ngắn - thơ - trường ca / Nguyễn Minh Hằng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 215tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024241  
     
  84/. NGUYỄN, NHƯ BÁ. Nửa chiều Pleiku : Thơ / Nguyễn Như Bá. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 219tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024281  
     
 
  85/. NGUYỄN, QUANG. Gầm vang thác vệ : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 307tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024416  
     
 
  86/. NGUYỄN, THỊ MINH THÔNG. Tiếng gọi : Thơ / Nguyễn Thị Minh Thông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 315tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024307  
     
 
  87/. NGUYỄN, THU LOAN. Pơ Thi : Tiểu thuyết / Nguyễn Thu Loan. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 483tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024269  
     
 
  88/. NGUYỄN, TRẦN BÉ. Phá lồng : Tập ký / Nguyễn Trần Bé. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 343tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024425  
     
 
  89/. NGUYỄN, VĂN HỌC. Mùa nhan sắc : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 275tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024264  
     
 
  90/. NGUYỄN, VĂN TÔNG. Dòng sông vẫn chảy : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Tông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 271tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các
 
   
   
   
   
 
  Trang 23  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024379  
     
 
  91/. NGUYỄN, VĂN TÔNG. Nước mắt đàn ông : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Tông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 267tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024387  
     
 
  92/. NGUYỄN, XUÂN MẪN. Bức tranh vùng cao mới : Bút ký / Nguyễn Xuân Mẫn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 499tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024251  
     
 
  93/. NGUYỄN, XUÂN MẪN. Ý nguyện Ngũ Chỉ Sơn : Truyện ngắn / Nguyễn Xuân Mẫn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 223tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024230  
     
 
  94/. NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG. Lễ mừng công : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Mỹ Hồng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 363tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024266  
     
 
  95/. NÔNG, THỊ NGỌC HÒA. Có ngày rồi sẽ vậy thôi : Thơ, trường ca / Nông Thị Ngọc Hòa. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 371tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024328  
     
 
  96/. PHẠM, MAI CHIÊN. Nhìn về xứ Nghệ : Tản văn / Phạm Mai Chiên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 115tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92284  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024310  
     
  97/. PHẠM, THỊ KIM KHÁNH. Cõi vọng : Thơ / Phạm Thị Kim Khánh. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 111tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
 
  Trang 24  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024293  
     
  98/. PHẠM, TIẾN TRIỀU. Người Mường trại : Thơ / Phạm Tiến Triều. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 199tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024325  
     
  99/. PHẠM, TÚ ANH. Bùa trời : Tập thơ / Phạm Tú Anh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 123tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024329  
     
 
  100/. PHAN, NGUYỆT. Khúc nhạc biên cương : Tập ký / Phan Nguyệt. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 263tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024314  
     
  101/. PHONG NGUYÊN. Nhà của Mỉ : Tập truyện ngắn / Phong Nguyên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 207tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024295  
     
 
  102/. PHÙNG, PHƯƠNG QUÝ. Ma rừng : Tiểu thuyết / Phùng Phương Quý. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 347tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024261  
     
  103/. PHÙNG, PHƯƠNG QUÝ. Trôi theo phận nước : Tiểu thuyết / Phùng Phương Quý. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 363tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024309  
     
 
  104/. PHÙNG, VĂN KHAI. Thập bát điền trang : Truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 483tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024270  
     
  105/. QUANG ĐẠI. Đi qua những mùa xuân : Tập bút ký / Quang Đại. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 351tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 25  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92284  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024322  
     
 
  106/. SONG HÀO. Tân trào (ký sự) : Tập ký / Song Hào. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 117tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm những kí sự ngắn của thượng tướng Song Hào về chiến tranh thế giới lần thứ 2 và phong trào cách mạng Việt Nam, chiến khu Nguyễn Huệ (Khu B), vượt ngục chợ Chu, phát triển lực lượng và cơ sở xây dựng căn cứ địa Tân Trào, khởi nghĩa Thanh La đến giải phóng Sơn Dương, thành lập châu Tự Do...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92283403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024345  
     
 
  107/. THẠCH ĐỜ NI. Nét đẹp chùa Khmer : Thơ / Thạch Đờ Ni. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 183tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024381  
     
 
  108/. THU BÌNH. Thơ ca song ngữ Việt - Tày = Noọng - cần khau phja / Thu Bình. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 175tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024243  
     
 
  109/. THY LAN. Mạch ngầm con chữ : Nghiên cứu, phê bình văn học / Thy Lan. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 203tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu, đánh giá phê bình về các tác phẩm của một số nhà thơ, nhà văn như: Lê Quang Sinh, Văn Đắc, Từ Nguyên Tĩnh, ...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024284  
     
 
  110/. THY NGUYÊN. Đời đá : Trường ca / Thy Nguyên. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 111tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024426  
     
 
  111/. Tiếng đàn núi : Tập thơ văn / Vân Du, Đào An Nguyên, Lê Thanh Hồng.... - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 515tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228008  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024354  
     
 
  Trang 26  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  112/. TỐNG, NGỌC HÂN. Âm binh và lá ngón : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 411tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024249  
     
  113/. TỐNG, NGỌC HÂN. Huyết ngọc : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 367tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024344  
     
 
  114/. TỐNG, NGỌC HÂN. Khu vườn yên tĩnh : Tập truyện / Tống Ngọc Hân. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 247tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024423  
     
 
  115/. TỐNG, NGỌC HÂN. Mây không bay về trời : Truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 175tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024437  
     
 
  116/. TỐNG, NGỌC HÂN. Vợ đẹp : Truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 131tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024335  
     
 
  117/. TRẦN, CAO ĐÀM. Âm vang ngòi vần : Truyện ký / Trần Cao Đàm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 259tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024369  
     
 
  118/. TRẦN, CAO ĐÀM. Đất Mường thời dông lũ : Tiểu thuyết / Trần Cao Đàm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 291tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024352  
     
  119/. TRẦN, HUY VÂN. Nơi ngọn gió không tới : Tập truyện ngắn / Trần Huy Vân. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 319tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
 
  Trang 27  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024260  
     
  120/. TRẦN, KHOÁI. Miền xa : Thơ / Trần Khoái. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 243tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024323  
     
  121/. TRẦN, LỆ THỦY. Người đàn bà nhặt trăng : Thơ / Trần Lệ Thủy. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 135tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024374  
     
  122/. TRẦN, NGỌC TRÁC. Duyên nợ Đà Lạt : Viết về vùng đất và con người của các dân tộc gắn bó với mảnh đất Đà Lạt / Trần Ngọc Trác. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 711tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về thành phố ngàn hoa thơ mộng Đà Lạt cùng những gương mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu và những chính khách đã từng gắn bó và làm nên diện mạo đáng tự hào của thành phố Đà Lạt từ xa xưa, từ hôm qua cho đến hôm nay.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024253  
     
 
  123/. TRẦN, NHƯƠNG. Thơ lục bát / Trần Nhương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 159tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024362  
     
 
  124/. TRẦN, THANH CẢNH. Kỳ nhân làng Ngọc : Tập truyện ngắn / Trần Thanh Cảnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 335tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024299  
     
 
  125/. TRẦN, THỊ NƯƠNG. Hẹn với hoa hồng : Tập thơ / Trần Thị Nương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 223tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024297  
     
 
  126/. TRẦN, THU HẰNG. Đàn đáy : Tiểu thuyết / Trần Thu Hằng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 443tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024389  
     
 
  127/. TRẦN, THU HẰNG. Vườn đá : Truyện / Trần Thu Hằng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 291tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 28  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024316  
     
 
  128/. TRẦN, VĂN TRỌNG. Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX : Chuyên luận / Trần Văn Trọng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 295tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX; vấn đề tiếp nhận truyện Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX; sự vận động của truyện ngắn Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024353  
     
 
  129/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Sống khó hơn là chết : Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 243tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024424  
     
  130/. TRƯƠNG, THANH HÙNG. Tốc khu : Truyện ký bên dòng kinh Tri Tôn / Trương Thanh Hùng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 607tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024274  
     
 
  131/. TRƯƠNG, THỊ THƯƠNG HUYỀN. Trường Sa! Trường Sa! : Bút ký / Trương Thị Thương Huyền. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 213tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024428  
     
  132/. UÔNG TRIỀU. Hà Nội quán xá, phố phường : Tản văn / Uông Triều. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 223tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024232  
     
 
  133/. UÔNG TRIỀU. Sương mù tháng giêng : Tiểu thuyết / Uông Triều. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 311tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024384  
     
  134/. VĂN, CÔNG HÙNG. Tây Nguyên trôi : Những ghi chép về Tây Nguyên / Văn Công Hùng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 411tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 29  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92283403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024255  
     
 
  135/. VĂN, CÔNG HÙNG. Trong cơn mơ có thực : Thơ / Văn Công Hùng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 139tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024360  
     
 
  136/. VĂN CHINH. Dưới rêu phong : Tập truyện ngắn / Văn Chinh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 399tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024393  
     
 
  137/. VIỄN SƠN. Hang dơi : Tập truyện ngắn / Viễn Sơn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 323tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024427  
     
 
  138/. VÕ, KHẮC NGHIÊM. Thị Lộ chính danh : Tiểu thuyết / Võ Khắc Nghiêm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 635tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024391  
     
 
  139/. VŨ, NGỌC THẢO. Cúc muộn : Tập truyện ngắn / Vũ Ngọc Thảo. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 335tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024263  
     
 
  140/. VŨ, THẢO NGỌC. Bến đa đoan : Tiểu thuyết / Vũ Thảo Ngọc. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 323tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024319  
     
 
  141/. VŨ, XUÂN ĐỘ. Dưới tán cóc rừng : Tập truyện ngắn / Vũ Xuân Độ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 595tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
 
  Trang 30  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024327  
     
  142/. VŨ, XUÂN TỬU. Chúa Bầu : Tiểu thuyết / Vũ Xuân Tửu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 503tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024421  
     
 
  143/. VŨ, XUÂN TỬU. Dòng suối du ca : Trường ca / Vũ Xuân Tửu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 127tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024259  
     
  144/. VŨ, XUÂN TỬU. Tiếng kèn lá trên đỉnh Mã Pì Lèng : Tập truyện ngắn / Vũ Xuân Tửu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 435tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024388  
     
 
  145/. VƯƠNG, ANH. Trăng mắc võng : Thơ / Vương Anh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 175tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024429  
     
  146/. Y PHƯƠNG. Sóng tiếng Tày : Tản văn - Chân dung - Phê bình tiểu luận / Y Phương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 927tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92284  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024226  
     
 
  147/. Y PHƯƠNG. Tình yêu nâng cách bay : Thơ / Y Phương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 183tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024368  
     
 
  LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ  
   
 
  1/. ĐÀO, TAM TỈNH. Tìm trong di sản văn hóa xứ Nghệ / Đào Tam Tỉnh. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 571tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu địa danh - di tích - danh thắng du lịch; nhân vật tiêu biểu qua tư liệu cổ; văn hóa dân gian - lễ hội nổi tiếng của xứ Nghệ.  
   
   
 
  Trang 31  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 959.742  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024405  
     
  2/. Kiên Giang những dấu ấn / Nguyễn Anh Động sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 269tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày khái quát vị trí vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa Kiên Giang; những dấu ấn nổi bật của Kiên Giang trong dòng chảy lịch sử dân tộc và những địa danh nổi tiếng như: Chợ Sái Phu và thôn Lạc Dục, huyện Rạch Giá, huyện Long Mỹ xưa và nay.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 915.9795  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024396  
     
  3/. NGUYỄN, THỊ TÔ HOÀI. Làng cọi khê truyền thống và đổi mới / Nguyễn Thị Tô Hoài. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 279tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển làng Cọi Khê, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; tình hình kinh tế trước Cách mạng tháng Tám đến nay; các vấn đề liên quan tới đời sống xã hội và văn hoá ở làng.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.736  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024371  
     
  4/. NGUYỄN, TỪ CHI. Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc bộ : Nghiên cứu / Nguyễn Từ Chi. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 227tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Nghiên cứu cơ cấu tổ chức làng xã cổ truyền ở Bắc bộ; ảnh hưởng của cơ cấu đó trong sự hình thành, phát triển nền kinh tế tiểu nông nghiệp, sự ra đời của phường hội, chế độ công điền, công thổ và sự phân hoá giai cấp ở nông thôn Bắc bộ Việt Nam trong lịch sử.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.71  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024257  
     
  5/. PHẠM, MINH ĐỨC. Đất và người Thái Bình / Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số

T.1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 639tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và người Thái Bình qua các giai đoạn từ thời tiền sử đến nay: Thời Hùng Vương mở nước; Thái Bình trong thiên niên kỷ I; Thái Bình - quê hương Lý Bí và cuộc khởi nghĩa Lý Bí ở Thái Bình; Thái Bình trong cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ; Thái Bình thời Lý Trần; Thái Bình dưới vương triều Lê.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.736  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024289  
     
  6/. PHẠM, MINH ĐỨC. Đất và người Thái Bình / Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 2 tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số

T.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 323tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và người Thái Bình qua các giai đoạn từ thời tiền sử đến nay: Thái Bình thời Tây Sơn; Thái Bình dưới triều Nguyễn; Thái Bình dưới thời thuộc Pháp; Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; quá trình chia định các đơn vị hành chính trên vùng đất nay là tỉnh Thái Bình.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.736  
   
 
  Trang 32  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024290  
     
  7/. Vùng biển đảo Tây Nam / Nguyễn Thị Mỹ Hồng biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 289tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát vài nét về vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc và một số tập tục dân gian; nghiên cứu kỹ thuật khai thác, chế biến, phong tục ăn uống cùng các loài động vật được khai thác trên vùng biển, đảo Tây Nam.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.78  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024245  
     
 
  Trang 33