- Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích tạp chí tháng 01/2014
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 24/01/2014

1/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Bản tin trong tỉnh về thị trường hàng hóa, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, tinh thế giới...

Ký hiệu môn loại: 338.005            

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001874, DCTC.001884

2/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tin trong tỉnh và  ác văn bản mới, các chuyên đề.

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001871, DCTC.001881

3/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 60tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001858, DCTC.001887-1888

4/. Hoa Từ : Quý Tỵ Nhâm thìn. - Ninh Thuận : Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận, 2013  2012.  -  96tr.100tr. ; 29cm. - (Chào mừng Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Ninh Thuận lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017thành công viên mãn.)

Ký hiệu môn loại: 294.305

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001705, DCTC.001886

5/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2013. - 22tr. : hình ảnh ; 27cm. - (Vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân)         

Đầu trang nhan đề: Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe. Sở Y tế

Tóm tắt: Bản tin về y tế, chuyên đề hội nghị y tế Ninh Thuận.

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001877, DCTC.001883

6/. Thông tin Khoa học Công nghệ : Hoạt động thông tin, tuyên truyền của tỉnh Ninh Thuận Phục vụ chương trình phát triển Điện hạt nhân. Cần sớm xây dựng đề án cơ giới hóa ngành mía đường tỉnh Ninh Thuận Điện gió công nghệ mới của Nga lắp đặt tại Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Côngnghệ Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Những hoạt động thông tin, tuyên truyền của tỉnh Ninh Thuận phục vụ chương trình phát triển Điện hạt nhân và tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm ứng dụng khoa học, công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001878-1879, DCTC.001885

Nguồn: BBT