Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2)"
Ngày đăng: 05/02/2013

1. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: học tập phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Đường kách mệnh"; hoạt động của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001654

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

2. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001418-001419

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

3. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, chuyên đề điện hạt nhân, chuyên đề dân số - KHHGĐ và chuyên đề biển, đảo.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001349

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

4. Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hànhTtrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2011) / Nguyễn Trọng Phúc chủ biên...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 858tr. : hình ảnh ; 24cm.

        Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của các Đại hội, các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa XI

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001672

                Kho Mượn: M.028087-028088

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101Đ

5. Đảng viên làm kinh tế tư nhân : Thực trạng và giải pháp / Trần Nguyễn Tuyên chủ biên ... [và những người khác]. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 259tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học của vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân; thực trạng Đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay; định hướng và những giải pháp nhằm thúc đẩy Đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015632

                Kho Mượn: M.026105-26106

                Kho Luân chuyển: LC.014662-014663

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106V

6. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2006. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 71tr. ; 15cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày đầy đủ, rõ ràng về Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008572

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ309L

7. ĐINH, VĂN LIÊN. Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Liên, Phạm Ngọc Bích. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2003. - 257tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Cung cấp những tri thức cần biết về lịch sử Đảng ở mức độ bao quát một cách có hệ thống, dựa trên những sách giáo khoa về lịch sử Đảng của Học viện Chính trị Quốc gia và các trường đại học.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008207

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ H428Đ

8. ĐỖ, MƯỜI. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội / Đỗ Mười. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 19cm.

         T.3. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1993. - 218tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết và phát biểu quan trọng trình bày những luận điểm nhằm cụ thể hoá hơn nữa đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội hiện nay

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003045

        Chỉ số phân loại: 335.009597/ Đ126M

9. DƯƠNG, VĂN LƯỢNG.  Hỏi đáp về những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam / Dương Văn Lượng chủ biên, Nguyễn Văn Quang, Đậu Xuân Luận biên soạn. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - 233tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về những sự kiện chính, những mốc lịch sử quan trọng trong quá trình Đảng lãnh đạo Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc, đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014378

                Kho Mượn: M.022894-022895

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ H428Đ

10. HẢI THU.  Thể dục thể thao trong xã hội mới / Hải Thu. - Hà Nội : Thể dục Thể thao, 1978. - 108tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản trong đường lối và quan điểm của Đảng về thể dục thể thao. Tác dụng của thể dục thể thao đối với sức khoẻ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005604

        Chỉ số phân loại: 796/ TH250D

11. HỒ, CHÍ MINH.  Về tư cách người đảng viên cộng sản / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Sự thật, 1983. - 142tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách chọn lọc một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách của người đảng viên cộng sản nhằm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên để xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007102

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250T

12. HỒ, CHÍ MINH.  Về xây dựng Đảng / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 117tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Đây là những di sản quý báu, là nền tảng lý luận và phương châm xây dựng đảng mà mãi mãi còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng đảng góp phần làm phong phú thêm lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin về xây dựng Đảng của giai cấp công nhân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007178

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250X

13. HOÀNG, LÊ NGỌC ANH.  Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Ma Nới (1945 - 2000) / Hoàng Lê Ngọc Anh. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành xã Ma Nới, 2008. - 200tr. : 1ảnh chân dung và 3 ảnh khác ; 19cm.

        Tóm tắt: Tái hiện một thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, thử thách, tập trung phản ánh những sự kiện tiêu biểu, chân thật, sống động, thể hiện vai trò lao động cần cù, năng động sáng tạo và tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường của đồng bào dân tộc Ma Nới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DCS.000792

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S

14. HỮU THỌ. Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng - văn hóa : Tài liệu nội bộ / Hữu Thọ, Trần Trúc Thanh, Đoàn Thế Nga. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 2 tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

         T.1 1930 - 1986. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 462tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện từ năm 1930 đến năm 1986. Các văn kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian gắn với các kỳ Đại hội Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010620

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ M458S

15.  Kinh nghiệm công đoàn cơ sở tham gia xây dựng Đảng. - Hà Nội : Lao động, 1985. - 117tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Phản ánh kinh nghiệm bước đầu của một số công đoàn cơ sở đã thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào việc tăng cường sức mạnh của Đảng

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006235

        Chỉ số phân loại: 331.87/ K312N

16. LÊ DUẪN.  Thế nào là một Chi bộ tốt, Đảng bộ tốt ở nông thôn hiện nay? / Lê Duẫn. - H. : Sự thật, 1976. - 47tr. ; 19cm.

        Chỉ số phân loại: 3KV3.03/ TH250N

17. LÊ, MẬU HÃN.  Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn biên soạn. - Tái bản có sửa chữa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 147tr. : ảnh ; 19cm.

        Tóm tắt: Khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng và các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi thành lập tới nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015372

                Kho Đọc: LC.014023-14024

                Kho Mượn: M.025370-025371

        Chỉ số phân loại: 324.2957071/ C101C

18. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (1930 - 1975). - Ninh Thuận : Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 1995. - 334tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

        Tóm tắt: Giới thiệu về thiên nhiên, xã hội và con người Ninh Thuận. Đồng thời ghi lại những chặng đường đấu tranh cách mạng kiên cường, nhưng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Ninh Thuận từ năm 1930 - 1975: Chi bộ Cộng sản ra đời và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1/1946 - 7/1954); Đảng bộ và quân dân Ninh Thuận kháng chiến chống Mỹ (7/1954 - 16/4/1975)

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000055

                Kho Đọc: DVN.009978

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S

19. Lời chào mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 183tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng Cộng sản Việt Nam của các đoàn đại biểu của 34 Đảng anh em bạn bè  và một số đảng cầm quyền từ các châu lục trên thế giới đến tham dự đại hội

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007932

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ L462C

20. MÁC, C..  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản / C. Mác, Ph. Ăngghen. - In lần thứ 8. - Hà Nội : Sự thật, 1974. - 115tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản trình bày quan điểm người cộng sản về các giai cấp tư sản và vô sản, mâu thuẫn giữa các giai cấp, tính tất yếu của cách mạng vô sản và lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Các lời tựa viết cho các lần xuất bản tuyên ngôn độc lập.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002185

        Chỉ số phân loại: 335.422/ T527N

21. Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc. - Hà Nội : Thông tin lý luận, 1984. - 4 tập ; 19cm.

         T.2. - Hà Nội : Thông tin lý luận, 1984. - 246tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Mao Trạch Đông cùng những sự kiện lịch sử của Trung Quốc liên quan tới ông.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008088

        Chỉ số phân loại: 951.05092/ M108T

22.  NGÔ, KIM NGÂN.  Về nâng cao chất lượng Đảng viên trong sự nghiệp đổi mới / Ngô Kim Ngân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 220tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu vấn đề xây dựng Đảng Mácxit-Lêninnit chân chính, thực trạng đội ngũ Đảng viên và nguy cơ biến chất thoái hóa của một bộ phận Đảng viên hiện nay, về việc nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên cả ở khâu kết nạp và loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý Đảng viên

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007568

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250N

23. NGUYỄN, HỮU TRI.  Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Thị Phương Hồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 222tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày sơ lược, hệ thống lại những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính đảng của giai cấp vô sản, Đảng cộng sản cầm quyền; quá trình hình thành và phát triển tổ chức bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, những thành công và cả những yếu kém, bất hợp lý cần tiếp tục nghiên cứu để kiện toàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010921

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S

24. Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2006. - 493tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng

        Tóm tắt: Gồm những vấn đề mới và cơ bản trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, những thông tin, tư liệu về Đảng liên quan trực tiếp đến nội dung được đề cập trong các văn kiện Đại hội; các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác báo cáo viên; tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, học tập đạo đức Hồ Chí Minh, những thông tin cơ bản về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, về các tổ chức quốc tế, WTO, APEC và các thành viên APEC, thành tựu bảo vệ  và phát triển quyền con người ở Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010918

        Chỉ số phân loại: 324.597071/ S450T

25. Tài liệu học tập lý luận chính trị dùng cho Đảng viên mới. - In lần thứ 4 có chỉnh lý, bổ sung. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1987. - 215tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên huấn Trung ương

        Tóm tắt: Khái quát về lịch sử loài người, đường lối phát triển cách mạng XHCN ở nước ta, tình hình thế giới và nhiệm vụ, trách nhiệm của người Đảng viên trong giai đoạn phát triển kinh tế những năm 80.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001214

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

26. Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX của Đảng : Dùng cho đảng viên và cán bộ cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 124tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội 9 phù hợp với trình độ của cán bộ, đảng viên cơ sở về các vấn đề: Bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước hiện nay; Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007935

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

27. Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng : Dùng cho cán bộ cơ sở và Đảng viên. – Hà Nội : Sách giáo khoa Mác-Lênin, 1977. - 158tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề : Vụ Biên soạn. Ban Tuyên huấn Trung ương.

        Tóm tắt: Nội dung gồm 8 bài hướng dẫn học tập nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Tháng lợi vĩ đại, bước ngoặt lịch sử; Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; Đường lối đối ngoại của Đảng ta; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1976 - 1980; Tăng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa; Công tác vận động quần chúng và Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005720

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

28.  Thông tin công tác Tư tưởng : Tạp chí phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 28tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tuyên truyền biển, đảo, chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001289

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ TH455T

29. Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng / Nguyễn Văn Thạo đồng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2011. - 315tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu 87 thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c...

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T310H

30. Tìm hiểu Văn kiện Đại hội XI và định hướng đường lối, đổi mới phát triển của Đảng. - Hà Nội : Lao động, 2011. - 500tr. ; 28cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

        Tóm tắt: Gồm 5 phần: cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; những quy định, hướng dẫn mới về công tác Đảng; hỏi đáp về công tác Đảng ở cơ sở; hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002920

                Kho Đọc: NC.001705

                Kho Mượn: M.025312

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ T310H

31. TRẦN, QUỲNH.  Tìm hiểu đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV / Trần Quỳnh. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 152tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số luận điểm cơ bản về đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: quá trình hình thành và những đặc điểm của nó. Chuyên chính vô sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Ba cuộc cách mạng, xây dựng nền sản xuất lớn, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005285

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T320H

32. TRẦN, VĂN MIỀU.  Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau : Hỏi đáp / Trần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 391tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014387

                Kho Mượn: M.022912-022913

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

33. TRỊNH, BÁ QUÁT.  Các dân tộc đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI : Tranh tờ rời / Tranh: Trịnh Bá Quát. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011. - 1 ảnh mảu ; 72cm x 101cm.

        Ấn phẩm Chương trình Mục tiêu Quốc tiêu về văn hóa

        Ký hiệu kho:

                Vật mang tin khác: TRANH.000018

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101D

34. TRƯỜNG - CHINH. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam : Tác phẩm chọn lọc / Trường Chinh. – Hà Nội : Sự thật, 1975. - 2 tập ; 19cm.

         T.2. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 574tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Cuộc quyết chiến của quân dân Việt Nam với thực dân Pháp. Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam. Những nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1946-1954. Nhiệm vụ cải cách ruộng đất và phương châm chiến lược của Đảng ta. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng XHCN. Công tác mặt trận hiện nay

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005881

        Chỉ số phân loại: 959.704/ C102M

35. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Sơn : Sơ thảo. - Ninh Thuận : Đảng bộ huyện Ninh Sơn, 1993. - tập

         T.2 1955 - 1975. - Ninh Thuận : Đảng bộ huyện ủy Ninh Sơn, 1993. - 180tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Ghi lại truyền thống đấu tranh cách mạng và rút ra những bài học kinh nghiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000081

                Kho Đọc: DVN.003134

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TR527T

36. Tư tưởng Hồ Chí Minh về các giá trị văn hoá cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Hải Triều ... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008. - 542tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hoá cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá Việt Nam. Trong tư tưởng vĩ đại của Người thì văn hoá Đông - Tây xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn Việt Nam đã được phát triển trong các phong trào lớn thế kỉ XX. Độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội tiêu biểu cho các giá trị Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002575

                Kho Đọc: NC.001654

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

37. Văn Hải những chặng đường đấu tranh cách mạng (1930 - 1975) / Trần Ngọc Quế biên soạn. - Ninh Thuận : Đảng bộ Thành phố Phan Ràng - Tháp Chàm, 2011. - 94tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề ngoài bìa: Đảng bộ Thành phố Phan Ràng - Tháp Chàm. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Văn Hải

        Tóm tắt: Truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của quân và nhân dân phường Văn Hải trong suốt 45 năm qua, đã giành nhiều thắng lợi.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.001076

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115H

38. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

         T.50 1- 1990 - 5- 1991. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007. - 643tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 1- 1990 đến tháng 5- 1991.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015249

                Kho Mượn: M.025234-025235

        Chỉ số phân loại: 324.25970755/ V115K

39. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

         T.38 1977. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005. - 782tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015272

                Kho Mượn: M.025229-25230

                Kho Luân chuyển: LC.013964

        Chỉ số phân loại: 324.25970754/ V115K

40. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

         T.22 1961. - Hà Nội : Chính trí quốc gia, 2002. - 817tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Những văn kiện của Đảng trong năm 1961, năm đầu tiên Đảng lãnh đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ nhất 1961 - 1965; lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội miền Bắc; lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tiến công địch trên toàn miền Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015262

                Kho Mượn: M.025217-25218

                Kho Luân chuyển: LC.013971

        Chỉ số phân loại: 324.25970753/ V115K

41. Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khoá VIII. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1997. - 118tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề :  Đảng Cộng sản Việt Nam

        Tóm tắt: Toàn văn nội dung Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương khóa VIII về phát huy quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh và chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hienj đại hóa đất nước

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007123

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K

42. Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng / Đức Lượng chủ biên... [ và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 220tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực trạng sinh hoạt Đảng, nhân tố tác động đến sinh hoạt Đảng và gợi mở những giải pháp đổi mới về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong giai đoạn hiện nay

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011593

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250Đ

43. VƯƠNG, MINH.  Nửa thế kỷ tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự phản bội của Mao Trạch Đông / Vương Minh. - Hà Nội; Maxcơva : Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Nxb. Chính trị Moskva, 1978. - 281tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Với "cuộc vận động chỉnh phong" và cách mạng văn hóa, đường lối hợp tác với chủ nghĩa đế quốc của Mao, sự phản bội của Mao và niền tin vào thắng lợi của nhân dân Trung Quốc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.000504

        Chỉ số phân loại: 324.251/ N551T

Nguồn: BBT

Các bài khác