Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ngày đăng: 04/03/2013

1. 120 bài thơ hay về Bác Hồ / Nhiều tác giả; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 255tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014299

                Kho Mượn: M.022690-022691

        Chỉ số phân loại: 895.9221008/ M458T

2. 120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 403tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giúp cho bạn đọc hiểu thêm về giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống, tình cảm của Bác Hồ đối với đất nhước, đối với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014289

                Kho Mượn: M.022670-022671

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458T

3. Bác Hồ kính yêu. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 135tr. ; 23cm.

        Tóm tắt: Những chuyện đời hoạt động cách mạng của Bác, giúp các em học tập noi gương, rèn luyện trở thành những chiến sĩ trung thành, xuất sắc và kế tục sự nghiệp vĩ đại của Bác.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008734

                Kho Đọc: TNM.009407-009408

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ B101H

4. BÙI, ĐÌNH PHONG.  Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 338tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Cuốn sách khắc họa trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng của Người

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014282

                Kho Mượn: M.022656-022657

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ B105L

5. ĐỖ, HOÀNG LINH.  Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Biên niên thời niên thiếu / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010. - 159tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt những mốc chính về tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử và một số địa điểm di tích, lưu niệm gắn bó thời niên thiếu của Bác.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014285

                Kho Mượn: M.022662-022663

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ NG527S

6. ĐOÀN, DUY THÀNH.  Một số cảm nhận về tư tưởng hành động của Hồ Chí Minh / Đoàn Duy Thành. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 153tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời, tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh: từ thời thơ ấu, khi xuất dương bôn ba khắp năm Châu tìm đường cứu nước, những hoạt động cách mạng của Người để sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015761

                Kho Mượn: M.026524-026525

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458S

7. Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 266tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

         Đầu trang nhan đề: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

         Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đoc những bài viết về vấn đề: Đảng, đoàn kết, thương binh liệt sỹ, thanh niên,... trong bản Di chúc của Hồ Chí Minh.

         Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014292

                Kho Mượn: M.022676-022677

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ GI-100T

8. Giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh / Bùi Kim Hồng,...[ và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010. - 351tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

         Tóm tắt: Giúp độc giả hiểu thêm về tấm gương tuyệt vời, chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, lòng nhân đạo và yêu mến nhân nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014280

                Kho Mượn: M.022652-022653

        Chỉ số phân loại: 170/ GI-100T

9. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 490tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội Đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn Khoa học Mác - Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng quan sự Hồ Chí Minh....

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015935

                Kho Mượn: M.027077-027078

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ GI-108T

10. HÀ, MINH ĐỨC.  Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2010. - 691tr. ; 24cm.

Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học xã hội Việt Nam

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.015653-015655

        Chỉ số phân loại: 895.922132/ S550N

11. Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người : Sách ảnh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2009. - 60tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện đầy ý nghĩa mang dấu ấn lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008729

                Kho Đọc: TNM.009393-009396

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

12. Hồ Chí Minh - Tư tưởng nhân văn, đạo đức trong sự nghiệp cách mạng của người / Hồ Sơn, Văn Thảo tuyển chọn và giới thiệu. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 447tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Giúp cho bạn đọc tìm hiểu về những gía trị to lớn trong tư tưởng nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh – tư tưởng chủ đạo tạo nên hình tượng Bác Hồ - Cha già dân tộc - Danh nhân thế giới vừa kỳ vĩ vừa gần gũi với mỗi người dân Việt Nam và luôn được sự ngưỡng mộ trong lòng bạn bè thế giới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002781

                Kho Đọc: NC.001674

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

13. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        T.10 1967 - 1969. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 487tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 10 giới thiệu cùng bạn đọc ba năm cuối cùng trong cuộc đời của một vĩ nhân đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014010

                Kho Mượn: M.021917

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

14. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        T.2 1930 - 1945. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 356tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiên cơ bản về những hoạt động sôi động, phong phú trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng đến tháng 9 - 1945, khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014008

                Kho Mượn: M.021902-021903

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

15. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        T.9 1964 - 1966. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 595tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 9 ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 - 1 - 1964 đến ngày 31 - 12 - 1966.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014001

                Kho Mượn: M.021915-021916

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

16. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm. 35

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        T.3 1945 - 1946. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 466tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 3 ghi lại những sự kiên hoạt động cách mạng vô cùng sôi động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt Nam giành lại Độc lập 2 -9 - 1945 đến ngày bắt đầu Toàn quốc kháng chiến 19 - 12 - 1946.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014007

                Kho Mượn: M.021904-021905

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

17. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        T.4 1946 - 1950. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 562tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 4 ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19 - 12 - 1946 đến hết năm 1950.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014006

                Kho Mượn: M.021906-021907

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

18. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

        T.8 1961 - 1963. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 571tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 8 ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm (1961 - 1963).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014002

                Kho Mượn: M.021913-021914

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

19.  Hồ Chí Minh tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi / Trần Đình Thêm sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 493tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích dẫn hầu hết từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập và được hệ thống theo các chủ đề: Muôn dặm đường xa; Không có gì quý hơn độc lập, tự do; Đảng như biển cả non cao; Công bộc của dân; Đầy tớ;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002803

                Kho Mượn: M.023259

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

20. Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại / Phạm Việt Anh sưu tầm, biên soạn ... [và những người khác]. - Khánh Hòa : Tổng hợp Khánh Hòa, 1990. - 125tr. ; 19cm.

       Đầu trang nhan đề: Viện Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu đầy đủ hơn về sự nghiệp, công lao và sự ảnh hưởng của Bác Hồ kính yêu đối với nhân loại.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006875

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

21. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 283tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Đầu trang tên sách: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

        Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những bài phân tích về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc, văn hoá, thanh niên,...trong bản Di chúc lịch sử của Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014297

                Kho Mượn: M.022686-022687

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

22. HỒ CHÍ MINH.  Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu / Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 46tr. ; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết của Bác Hồ về vấn đề tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.015746-015748

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ TH552H

23. HỒ, CHÍ MINH. 120 sắc lệnh quan trọng của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc các sắc lệnh quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, quy định về thiết lập toà án quân sự, thể lệ tổng tuyển cử, tổ chức các đoàn thể luật sư, thuế tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014385

                Kho Đọc: LC.013889-13890

                Kho Mượn: M.022908-022909

        Chỉ số phân loại: 349.597/ M458T

24. HỒ, CHÍ MINH. Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1970. - 458tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu trang vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ lịch sử trước, trong và sau cách mạng tháng Tám năm 1945; một số bài thơ ca ngọi tinh thần đấu tranh anh dũng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam của Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011650

        Chỉ số phân loại: 355.009597/ V250Đ

25. HỒ, CHÍ MINH. 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 403tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Những bài viết của Bác xung quanh các vấn đề: chính trị,  văn hóa, chiến tranh - hòa bình,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014535

                Kho Mượn: M.023232-023233

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458T

26. HỒ, CHÍ MINH. 120 bức điện của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 211tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu là các bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Bác về chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014386

                Kho Mượn: M.022910-022911

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458T

27. Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 79tr. ; 20cm.

        Đầu trang nhan đề: Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008208

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H428Đ

28. LÊ, XUÂN ĐỨC. Đi tìm xuất xứ thơ Hồ Chí Minh / Lê Xuân Đức. - Hà Nội : Văn học, 2012. - 438tr. ; 21cm.

        Chỉ số phân loại: 895.9221/ Đ300T

29. LÊ, XUÂN ĐỨC. Nay ở trong thơ : Phê bình tiểu luận thơ Hồ Chí Minh / Lê Xuân Đức. - Hà Nội : Văn học, 2005. - 283tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu, bình luận về thơ Bác của tác giả được đăng trên các báo, tập san

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012081

                Kho Mượn: M.028184-28185

                Kho Luân chuyển: LC.016782-016783

        Chỉ số phân loại: 895.92213/ N112Ơ

30. Lý luận và phương pháp công tác đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh : Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm / Phạm Đình Nghiệp chủ biên...[ và những người khác ]. - Hà Nội : Giáo dục, 1998. - 284tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những vấn đề chung. Tổ chức và hoạt động đội TNTP. Đội TNTP Hồ Chí Minh với nhi đồng Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với đội TNTP Hồ Chí Minh....

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010557

        Chỉ số phân loại: 371.809597/ L600L

31. MẠCH, QUANG THẮNG. Một số chuyên đề về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng chủ biên. - In lần thứ 4. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 332tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc đối tượng và phương pháp nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên đề về nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề như:độc lập dân tộc, cách mạng dân tộc, về Đảng cộng sản, về Nhà nước,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007443

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458S

32. NGUYỄN, MẠNH HƯỞNG. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh / Nguyễn Mạnh Hưởng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2003. - 133tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nội dung của nhân tố chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội, của đoàn thể dân tộc ta trong chiến tranh nhân dân Việt Nam,..

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008203

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

33. NGUYỄN, THỦY TRƯỜNG. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Thủy Trường. - Hà Nội : Dân trí, 2011. - 95tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ai cũng cần soi lại mình; Dân chủ thanh tra; Nơi Bác đến thăm chúc Tết trong Tết độc lập đầu tiên; Ý chí của Đảng;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.016517-016519

        Chỉ số phân loại: 170/ Đ250H

34. NGUYỄN, XUÂN THÔNG. Những ngày cuối cùng của Bác Hồ kính yêu / Nguyễn Xuân Thông, Sơn Tùng biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 294tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu thêm về tấm gương và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu. Nhất là trong lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai sâu rộng cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014684

                Kho Mượn: M.023604-023605

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ NH556N

35. PHẠM, MINH HẠC. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người / Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 2 tập

         T.1 Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và văn hóa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 251tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo khoa hoc: " Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người".

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014383

                Kho Mượn: M.022904-022905

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

36. PHẠM, MINH HẠC. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người / Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 2 tập

         T.2 Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 201tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo khoa học " Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người"

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014384

                Kho Mượn: M.022906-022907

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

37. Thành phố Hồ Chí Minh 35 năm xây dựng và phát triển. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 204tr. : ảnh ; 25cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu những nét cơ bản trong quá trình 35 năm phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh (1975 - 2010) qua những hình ảnh tư liệu.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002944

        Chỉ số phân loại: 959.779/ TH107P

38. Thơ Bác Hồ. - Hà Nội : Văn học giải phóng, 1975. - 120tr. ; 21cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009807

        Chỉ số phân loại: 895.92213/ TH460B

39. Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 108tr. ; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Một số vấn đề liên quan tới việc công bố di chúc của Hồ chủ tịch. Giới thiệu toàn văn di chúc của Bác. Tổng kết những thành tựu và hạn chế của Đảng và nhân dân ta sau 30 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.015755-015757

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T406V

40. TRẦN, DÂN TIÊN. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch / Trần Dân Tiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Sở Thông tin Văn hóa Sài Gòn - Gia Định, 1975. - 150tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Kể lại những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu trong cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000831

        Chỉ số phân loại: 959.703092/ NH556M

41. TRẦN, ĐÌNH BA. Cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Những câu hỏi trắc nghiệm / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 158tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về 79 mùa xuân của Bác trong hoạt động cách mạng vì dân, vì nước của Ngưởi.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014389

                Kho Mượn: M.022916-022917

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ C514Đ

42. TRẦN, ĐƯƠNG. Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 223tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc một số câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014298

                Kho Mượn: M.022688-022689

        Chỉ số phân loại: 170/ C458C

43. TRẦN, VĂN MIỀU. Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau : Hỏi đáp / Trần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 391tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014387

                Kho Mượn: M.022912-022913

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

44. VĂN TÙNG. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - In lần thứ 2 có bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 198tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỷ XXI, tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác Hồ, Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014388

                Kho Mượn: M.022914-022915

        Chỉ số phân loại: 170/ H450C

45. VŨ, NGỌC KHÁNH. Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010. - 290tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong vấn đề đạo đức học. Bàn về Bác và tâm thức folklore Việt Nam. Nghiên cứu học thuyết tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một minh triết. Vấn đề vận dụng tư tưởng minh triết của Người vào cuộc sống của dân tộc và trong đời thường

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014716

                Kho Mượn: M.023668-023669

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

Nguồn: BBT

Các bài khác