Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Biển Đảo"
Ngày đăng: 26/03/2013

1. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo). Gồm những bài: tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên; Ninh Thuận có thể nổi lên như một mô hình mới về tăng trưởng trong tương lai; Chỉ thị về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Tái lập tỉnh Ninh Thuận;....

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001624

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

2. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo). Gồm những bài: Bác Hồ nói về phê bình và tự phê bình; Tuyên giáo kiên trì đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng tiếp tục giành những thắng lợi mới; một số vấn đề cần quan tâm trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001623

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

3. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tuyên truyền biển, đảo, chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001310

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

4. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tuyên truyền biển, đảo, chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001311

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

5. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, chuyên đề điện hạt nhân, chuyên đề dân số - KHHGĐ và chuyên đề biển, đảo.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001349

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

6. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, chuyên đề điện hạt nhân, chuyên đề dân số - KHHGĐ và chuyên đề biển, đảo.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001350, DCTC.001414

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

7. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001415

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

8. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001416-001417

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

9. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001418-001419

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

10. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001420

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

11. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001546

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

12. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001547

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

13. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001560

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

14. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001559

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

15. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo). Gồm những bài:so sánh, thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh qua 5 năm thực hiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001588

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

16. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo). Gồm những bài: đường về Tổ quốc hay là ý chí và nghị lực lớn lao của Bác Hồ, một số kết quả về thi hành án dân sự năm 2011,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001589

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

17. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo). Gồm những bài:chúc mừng Năm mới - Xuân Nhâm Thìn 2012, Người sống mãi mãi dẫn đường cho chúng ta, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bàn về nhiệm vụ 2012 và định hướng cho nhiều năm tới,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001590, DCTC.001622

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

18. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, chuyên đề điện hạt nhân, chuyên đề dân số - KHHGĐ và chuyên đề biển, đảo.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001678

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

19. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, chuyên đề điện hạt nhân, chuyên đề dân số - KHHGĐ và chuyên đề biển, đảo.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001679

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

20. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh". Các chuyên đề về điện hạt nhân, thuế nhà nước, dân số kế hoạch hóa gia đình và chuyên đề về biển đảo.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001680

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

21. Biển Đông và hải đảo Việt Nam / Thiện Cẩm ... [và những người khác]. - Hà Nội : Tri thức, 2010. - 164tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết tại buổi tọa đàm khoa học về biển Đông và hải đảo Việt Nam, chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên vùng biển Đông.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012393

                Kho Mượn: M.028310

                Kho Luân chuyển: LC.017319-017320

        Chỉ số phân loại: 915.97/ B305Đ

22. N.N.Ban Tuyên giáo tỉnh ủy : Triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam / N.N. - Số 2347.- Ninh Thuận

        Tóm tắt: Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

23. NGUYỄN, XUÂN THỦY.  Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa / Nguyễn Xuân Thủy. - Hà Nội : Kim Đồng, 2011. - 90tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Khái quát về cuộc sống, thiên nhiên, cây cối, loài vật... ở quần đảo Trường Sa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: TNLC.006253-006255, TNLC.006646-6648

                Kho Thiếu nhi Đọc: TND.009263

                Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.010899-010900

        Chỉ số phân loại: 915.9756/ T452K

24. Sổ tay công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở xã vùng biển, đảo và ven biển : Đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2012. - 47tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Sở Y tế Ninh Thuận. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

        Tóm tắt: Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở trong việc thực hiện đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCAP.000092

        Chỉ số phân loại: 304.60959758/ S450T

25. Thông tin công tác Tư tưởng : Tạp chí phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 28tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin hoạt động, tìm hiểu lịch sử về mít tinh Ngày chiến tranh đế quốc (01-8-1930) ở Ninh Thuận, sinh hoạt tư tưởng, tuyên truyền biển, đảo, chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001288

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ TH455T

26. Thông tin công tác Tư tưởng : Tạp chí phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, cụ thể: tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về vai trò nhân dân, "là đạo đức, là văn minh", hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, ngày vì người nghèo, lạm phát, kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, kinh tế tư nhân, quan hệ giữa Việt Nam với các nước, quốc phòng và an ninh Asean, quyền con người; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tưởng; tuyên truyền biển, đảo; chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001194

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TH455T

27. Thông tin công tác Tư tưởng : Tạp chí phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 28tr. : hình ảnh ; 21cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tuyên truyền biển, đảo, chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001289

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ TH455T

28. Thông tin công tác Tư tưởng : Tạp chí phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, cụ thể: tin trong tỉnh (làm theo lời Bác); tin trong nước (mục tiêu năm 2010, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tuyên giáo, chất độc hóa học do Mỹ tiến hành); tin thế giớ (quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc); văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tưởng; tuyên truyền biển, đảo; chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001192

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TH455T

29. Thông tin công tác Tư tưởng : Tạp chí phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, cụ thể: kỷ niệm ngày thành lập Đảng; điện hạt nhân; "học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tin tức trong nước (phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, nhà lãnh đạo Hà Huy Tập, đổi mới tổ chức Nghị quyết của chi bộ, chính sáh an sinh xã hội, thị trường trong nước); tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tưởng; tuyên truyền biến, đảo; chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đinh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001191

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TH455T

30. Thông tin công tác Tư tưởng : Tạp chí phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, cụ thể: tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh,hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, cống tác kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tham nhũng; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tưởng; tuyên truyền biển, đảo; chuyên mục dân số - kế hoạch hóa gia đình.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001193

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TH455T

31. Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Đậu Xuân Luận sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2009. - 255tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biển, Luật biển của quốc tế và Việt Nam; nhận rõ vai trò quan trọng, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của đảo, quần đảo, vịnh, vũng, các bãi biển ở nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vẹ Tổ quốc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012230

                Kho Mượn: M.028941-28942

                Kho Luân chuyển: LC.016948-016949

        Chỉ số phân loại: 915.97/ T310H

32. TRẦN, NAM TIẾN.  Hoàng Sa - Trường Sa : Hỏi và đáp / Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 358tr. ; 20cm. - (Biển đảo Việt Nam)

        Tóm tắt: Trình bày dưới dạng câu hỏi và trả lời những thông tin về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, phát triển, tiềm năng kinh tế và vấn đề chủ quyền... của Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt công bố một số bản đồ của châu Âu và Trung Quốc từ thế kỷ XVII cho thấy chủ quyền của Đại Việt đối với hai "Bãi Cát Vàng" nằm ở "Giao Chỉ dương" này.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011726

                Kho Mượn: M.027426-027427

        Chỉ số phân loại: 320.109597/ H407S

Nguồn: BBT

Các bài khác