Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3"
Ngày đăng: 25/03/2013

1. BÙI, THẠC CHUYÊN.  Bác Hồ với thanh niên : Phim tài liệu / Kịch bản và đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên. - Ấn bản điện tử. - Tp. Hồ Chí Minh : Hãng phim Trẻ, 2002. - 1 đĩa ; 43/4 in. - (Công trình Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII)

        Biên tập: Kim Phương. Quay phim: Nguyễn Thước. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Dũng. Giám đốc sản xuất: Nguyễn Vĩnh Thiện

        Tóm tắt: Giới thiệu phim tư liệu Bác Hồ với thanh niên, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII.

        Ký hiệu kho:

                Vật mang tin khác: CD.000013

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B102H

2. HOÀNG, NGỌC HÀ.  Chuyện ở văn phòng Đoàn : Ghi chép của một cán bộ Đoàn / Hoàng Ngọc Hà. - Hà Nội : Thanh niên, 1984. - 129tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Bao gồm các bài ký: cách nghĩ khác nhau giữa các lứa tuổi, những cậu con trai, tình yêu và sáng tạo, Duyên và Thanh... của một cán bộ đoàn. Những mẩu chuyện, những cảm xúc và suy nghĩ của tác giả về thanh niên và công tác thanh niên, công tác đoàn trong giai đoạn hiện nay

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008063

        Chỉ số phân loại: 895.922803/ CH527Ơ

3. HỮU  THỌ. Tuổi trẻ và đồng ruộng / Hữu Thọ. - Hà Nội : Thanh niên, 1974. - 93tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gương người tốt việc tốt trên mặt trận kinh tế nông nghiệp

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005617

        Chỉ số phân loại: 630/ T515T

4. LÊ, DUẨN. Hãy xứng đáng là thanh niên anh hùng của dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng / Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Song Hào. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1966. - 95tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói chuyện tại Đại hội thanh niên Quyết thắng toàn quân ngày 18 tháng 5 năm 1966 của các đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Song Hào đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân dội nước ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004004

        Chỉ số phân loại: 324.259701/ H112X

5. LÊ, DUẪN. Thanh niên với cách mạng xã hội chủ nghĩa / Lê Duẫn. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Thanh niên, 1968. - 242tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Sáu bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn ở các hội nghị của Đoàn và hội nghị của Đảng về công tác tư tưởng: Tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần cách mạng của Đoàn thanh niên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội, càng yêu người bao nhiêu thì càng yêu nghề bấy nhiêu, Đoàn thanh niên là người đứng mũi chịu sào, đi đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng tư tưởng làm chủ tập thể trên lập trường giai cấp vô sản.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002359

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH107N

6. LÊ, TÁM.  Giáo dục truyền thống / Lê Tám. - Hà Nội : Thanh niên, 1978. - 92tr. ; 18cm.

        Tóm tắt: Mục đích tầm quan trọng của vấn đề giáo dục truyền thống. Những nội dung chủ yếu về truyền thống cần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ; Các biện pháp, hình thức phong phú để giáo dục truyền thống và việc giáo dục truyền thống ở cơ sở Đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001827

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ GI-108D

7. LÊ, VĂN CẦU.  Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở / Lê Văn Cầu. - Hà Nội : Thanh niên, 2011. - 159tr. ; 21cm

        Tóm tắt: Những kiến thức kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; các nguyên tắc về tổ chức hoạt động, bầu cử của Đoàn; vấn đề cơ bản về đoàn viên; phương pháp công tác của người cán bộ Đoàn cơ sở;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011762

                Kho Mượn: M.027498-027499

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S450T

8. LÊ, VĂN PHONG.  Tuổi trẻ Ninh Thuận những chặng đường đấu tranh cách mạng (1930 - 1975) / Lê Văn Phong, Trần Ngọc Quế biên soạn. - Ninh Thuận : Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, 2001. - 168tr. ; 19cm.

        Đầu trang tên sách ngoài bìa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận

        Tóm tắt: Nêu bật vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên các dân tộc Ninh Thuận trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000054

                Kho Đọc: DVN.007875

        Chỉ số phân loại: 959.704/ T515T

9. LÊNIN, V. I..  Nhiệm vụ của đoàn thanh niên / V. I. Lênin. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Sự thật, 1975. - 38tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003727

        Chỉ số phân loại: 324.20947/ NH304V

10. NGUYỄN, THẾ TRUẬT.  Sổ tay đoàn viên trong trường học / Nguyễn Thế Truật. - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2003. - 141tr. ; 19cm. - (Tủ sách kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên)

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, hướng dẫn mới nhất, cần thiết nhất để phục vụ các bạn đoàn viên trong nhà trường: cách sử dụng sổ đoàn viên, các hình thức khen thưởng của đoàn,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008232

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T

11. PHẠM, ĐÌNH NGHIỆP.  Sổ tay bí thư chi đoàn : 155 câu hỏi và trả lời / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu. - In lần 6 có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 155tr. ; 21cm

        Tóm tắt: Những hiểu biết cơ bản về Đoàn, Hội, Đội; vấn đề cơ bản về chi đoàn; sinh hoạt chi đoàn, đại hội chi đoàn;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011763

                Kho Mượn: M.027500-027501

        Chỉ số phân loại: 324.597071/ S450T

12. QUANG NGUYÊN.  Xây dựng và nhân điển hình / Quang Nguyên. - H. : Thanh niên, 1981. - 131tr. ; 18cm.

        Chỉ số phân loại: 3KTV.5/ X112D

13. THÁI, DOÃN THỜI.  Thế nào là người cán bộ Đoàn / Thái Doãn Thời. - Hà Nội : Thanh niên, 1981. - 41tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Chức năng chủ yếu của Đoàn. Quan niệm đúng về cán bộ đoàn. Những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ đoàn thanh niên, hướng phấn đấu và rèn luyện để trở thành cán bộ Đoàn ưu tú

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000140, DVN.001965

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH250N

14. TỐ HỮU.  Tinh thần cơ bản Nghị quyết Ban Bí thư Trung ương Đảng công tác vận động Thanh niên / Tố Hữu. - Hà Nội : Thanh niên, 1970. - 39tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Đánh giá phong trào thanh niên, công tác của Đoàn Thanh niên lao động và công tác thanh vận của Đảng; Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh vận và Đoàn Thanh niên lao động trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh vận và Đoàn Thanh niên lao động.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000171, DVN.000184

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T312T

15. UMANXKI, L..  Tâm lý học về công tác của bí thư chi đoàn / L. Umanxki, A. Lutoskin. - In lần thứ 2 có sửa chữa. - Hà Nội : Thanh niên, 1984. - 231tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Phổ biến những kết quả nghiên cứu khoa học về công tác của người bí thư chi đoàn với tư cách là người tổ chức, lãnh đạo và giáo dục đoàn viên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005162

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T120L

16. VINÔGRAĐỐP, A..  Cán bộ đoàn phải là người như thế nào / A. Vinôgrađốp; Nguyễn Việt dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 107tr. ; 18cm.

        Tóm tắt: Nhiệm vụ, phẩm chất, yêu cầu của người làm công tác Đoàn thanh niên.

        Ký hiệu kho:

                Thư viện Ninh Thuận: DVN.000662, DVN.000139

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C105B

17. VÕ, VĂN KIỆT.  Thế hệ thứ tư trong thế trận mới / Võ Văn Kiệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1985. -

154tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những bài nói chuyện với thanh niên Tp.Hồ Chí Minh trong thời gian đồng chí Võ Văn Kiệt  còn trọng trách  Bí thư Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh. Đây là nguồn động viên sâu sắc nhiệt tình tuổi trẻ, trách nhiệm đoàn viên, ý thức để rèn luyện con người mới...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001066, DVN.002114

        Chỉ số phân loại: 324.29597071/ TH250H

18. VĂN, TIẾN DŨNG.  Thế hệ trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa / Văn Tiến Dũng. – Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1980. - 22tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Văn Tiên Dũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong bài phát biểu Đại tướng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, một nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên trong suốt cả một thời kỳ lâu dài của dân tộc ta, đồng thời vạch ra phương hướng cho thanh niên rèn luyện thành những con người mới XHCN, những quân nhân cách mạng ưu tú.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003411

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH250H

19. VĂN TÙNG.  Theo bước cha anh / Văn Tùng, Xuân Sách, Phạm Thắng. - Hà Nội : Kim Đồng, 2011. - 238tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2011)

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: TNLC.006352-006354, TNLC.006751-006753

        Chỉ số phân loại: 895.9223/ TH205B

20. VŨ, CÔNG CẨN.  Những chặng đường lịch sử của Đoàn(1975-1980) / Vũ Công Cẩn, Văn Tùng. - Hà Nội : Thanh niên, 1981. - 179tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách ghi lại giai đoạn lịch sử của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 1980, một gia đoạn đấu tranh quyết liệt, sôi động trên nhiều mặt với sự đóng góp to lớn của đoàn viên và thanh niên cả nước nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004725

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556C

21. VŨ, MÃO.  Tuổi trẻ với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc / Vũ Mão. - Hà Nội : Công an nhân dân, 1984. - 120tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Vị trí, vai trò, vinh dự và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam. Hoạt động của tuổi trẻ trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Một số kinh nghiệm về các hình thức thu hút thanh niên tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ chức thanh niên xung kích... Phương hướng và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản trong việc giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005378

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T515T

22. VŨ, OANH.  Nói chuyện về Đảng với thanh niên / Vũ Oanh. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 177tr. ; 18cm.

        Tóm tắt: Một số điểm cơ bản nói lên tính chất giai cấp của Đảng cộng sản Việt Nam; Quá trình rèn luyện, sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin vào việc xây dựng Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000103, DVN.000775, DVN.002124

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ N428C

23. ĐẶNG, QUỐC BẢO.  Mấy vấn đề cơ bản về công tác thanh niên hiện nay / Đặng Quốc Bảo. - Hà Nội : Sự thật, 1981. - 83tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Bàn về công tác thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết  của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002423

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M126V

24. ĐẶNG, QUỐC BẢO.  Thanh niên và công tác thanh niên trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta / Đặng Quốc Bảo. - Hà Nội : Thanh niên, 1982. - 102tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm các bài viết trong năm 1981 của đồng chí Đặng Quốc Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IV, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí MInh như: Một số vấn đề về thanh niên và công tác thanh niên trong cách mạng XHCN ở nước ta. Nửa thế kỷ chiến đấu và trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ quyết phấn đấu tiến lên xứng đáng với sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Nhà nước trao cho.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003418

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH107N

25. Bác Hồ với sự nghiệp bồi dưàng thế hệ trẻ. - H. : Thanh niên, 1985. - 162tr. ; 19cm.

        Chỉ số phân loại: 3KTV/ B101H

26.  Ba thế hệ xanh một chặng đường : Ký sự lịch sử / Nguyễn Đức Lân; Phan Văn hiệu đính. - Tây Ninh : Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh, 1998. - 607tr. : hình ảnh ; 24cm.

        Ký sự lịch sử phong trào thanh thiếu niên Tây Ninh ( 1930 - 1975)

        Tóm tắt: Tuổi trẻ Tây Ninh vừa chống giặc Pháp vừa xây dựng tổ chức Đoàn. Tuổi trẻ trong phong trào chiến tranh nhân dân góp phần đánh bại chiến lược " Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai (1961 -1965). " Năm xung phong" đánh Mỹ thắng Mỹ  ( 1965 - 1968) và " Đánh cho Mỹ cút - Đánh cho ngụy nhào" (1969 - 1975)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001097

        Chỉ số phân loại: 959.704/ B100T

27.  30 câu hỏi và trả lời về Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị : Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 41tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đê: Ban Tuyên huấn Trung ương Đoàn

        Tóm tắt: Giải đáp các vấn đề cụ thể được đặt ra trong Nghị quyết với cách viết ngắn gọn, trích dẫn các nội dung theo từng vấn đề đã được chia nhỏ, tiện cho việc nghiên cứu và chỉ đạo hoạt động của các đồng chí cán bộ Đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002003

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B100M

28.  72 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam = 72 years of Ho Chi Minh communist youth union and the Vietnamese youth's movement. - Hà Nội : Thông tấn, 2002. - 201tr. ; 29cm.

        Tóm tắt: Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương ra đời và tham gia vào cuộc đấu tranh giành chính quyền; tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng và anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; góp phần vào sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001192

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B112M

29.  Bản tin thanh niên. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 40tr. ; 28cm. - (Chào mừng Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017)

        Tóm tắt: Gồm những bài viết về vai trò xung kích của Đoàn thanh niên trong tham gia và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận; Phát huy đoàn kết, tuổi trẻ Ninh Thuận xây hoài bão lớn, xung kích tình nguyện của thanh niên trong tỉnh nhà...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001723

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

30.  Bản tin thanh niên : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 64tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Gồm những bài viết về học tập và làm theo lời Bác; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nâng cao chất lượng; nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001413

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

31.  Bản tin thanh niên : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 48tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Gồm những bài viết: vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng trong giai đoạn hiện nay; nước ta mang tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam từ khi nào?: kế hoạch tổ chức đại hội Hội các cấp như đại hội Hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV và tiến tới đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VI; một số điểm mới về vấn đề đoàn viên trong hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn khóa IX;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCTC.001412

        Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T

32.  Bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 79tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đoàn Lý Tự Trọng

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Việt Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011768

                Kho Mượn: M.027510-027511

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B452D

33. Chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2005) và tháng 3 – Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Ninh Thuận thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Ninh Thuận : Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Thuận, 2005. - 32tr. ; 19cm

        Thông tin Thanh niên Ninh Thuận số tháng 3

        Tóm tắt: Tài liệu tuyên truyền lịch sử, quá trình hình thành và các giai đoạn trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt 74 năm qua; đồng thời tuyên truyền về " Tháng Thanh niên 2005 tuổi trẻ hành động vì cộng đồng xã hội chăm lo, bồi dưàng thanh niên"

        Chỉ số phân loại: NT.237/ CH108M

34.  Chìa khoá của thành công / Nguyễn Việt, Kim Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 1977. - 299tr. ; 18cm.

        Chỉ số phân loại: 3KT/ CH301KH

35.  Chúng tôi làm công tác Chi đoàn / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 1981. - 73tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu một số việc làm và bài học kinh nghiệm của các cán bộ Đoàn cơ sở rút ra trên một số mặt công tác, trong một số ngành nghề và địa phương khác nhau

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002352

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ CH513T

36.  Công tác chi đoàn trong thanh niên học sinh : Sách dùng cho cán bộ đoàn cơ sở. - Hà Nội : Thanh niên, 1974. - 105tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm 5 bài: nhà trường xã hội chủ nghĩa và Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh trong nhà trường; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của chi đoàn; công tác chi đoàn trong học tập; công tác chi đoàn trong lao động; công tác tổ chức của chi đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005976

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T

37.  Công tác của bí thư đoàn trong cơ quan, xí nghiệp. - Hà Nội : Thanh niên, 1978. - 42tr. ; 18cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Công nghiệp Trung ương Đoàn

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000138

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T

38.  Công tác tư tưởng cấp huyện. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1986. - 263tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm 14 bài viết về nội dung công tác tư tưởng ở cấp huyện về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác văn hoá  thông tin, báo chí, công tác khoa giáo, tổ chức và phương thức công tác của ban Tuyên huấn huyện...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001135

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T

39.  Công tác vận động thanh niên ở các nước xã hội chủ nghĩa. - Hà Nội : Thông tin lý luận, 1986. - 254tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001130

        Chỉ số phân loại: 335.0084/ C456T

40.  Công tác Đoàn 1984 - 1985. - Hà Nội : Thanh niên, 1984. - 103tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn 1984 -1985; Các văn bản chung về công tác đoàn và hướng dẫn tổ chức thực hiện

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007340

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T

41. Cẩm nang công tác cán bộ Đoàn cơ sở / Nguyễn Đình Nghiệp ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 117tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TW 1

        Tóm tắt: Hướng dẫn các cán bộ Đoàn về kỹ năng giao tiếp đến các hoạt động trong thanh thiếu niên, kỹ năng nói, kỹ năng viết và kỹ năng thực hành nghiệp vụ, ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006686

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C120N

42.  Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 76tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức Trung ương

        Tóm tắt: Tập hợp các văn bản của BCH, BTV và Ban Tổ chức TW Đoàn hướng dẫn các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005990

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C513C

43.  Hướng dẫn công tác Chi đoàn : Sách cho cán bộ Đoàn cơ sở. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 115tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu một số nhận thức cơ bản về chức năng, vai trò, vị trí, tính chất, nguyên tắc tổ chức và nhiệm vụ của chi đoàn; một số qui định về đoàn viên; chức trách, nhiệm vụ, lề lối làm việc của Ban chấp hành chi đoàn; nêu những nội dung chủ yếu của công tác chi đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004016

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H561D

44.  Hướng dẫn hoạt động của Đoàn trong thanh niên nông thôn / Vũ Văn Tám ... [và những ngững người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 115tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Phong trào

        Tóm tắt: Cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nên hoạt động Đoàn trong nông nghiệp và nông thôn theo đó tất yếu phải chuyển hướng, đổi mới cho phù hợp.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006683

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H561D

45.  Hướng dẫn hoạt động trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo". - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 54tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Trung ương Đoàn T.N.C.S. Hồ Chí Minh. Ban Thanh niên C.N.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu bao gồm các nghị quyết liên tịch giữa tổ chức Công đoàn với Đoàn thanh niên về các vấn đề - nội dung hợp tác chỉ đạo phong trào, những quy định hoạt động cụ thể của phong trào tuổi trẻ sáng tạo; các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban khoa học kỹ thuật trẻ, của Hội triển lãm tuổi trẻ sáng tạo, các quy chế về biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích trong hoạt động này.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003780

        Chỉ số phân loại: 331.8/ H561D

46.  Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn / Nguyễn Tiến Thăng biên tập. - H. : Thanh niên, 2005. - 108tr. ; 19cm.

        ĐTTS ghi : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc thực hiện điều lệ Đoàn ; những vấn đề về đoàn viên, những vấn đề tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và tổ chức cơ sở Đoàn nói riêng.

        Chỉ số phân loại: 3KTV/ H561D

47.  Hỏi đáp về lịch sử Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1977. - 95tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào cách mạng của thanh niên nước ta ; về những chủ trương, đường lối công tác của Đoàn và những sự việc quan trọng trong lịch sử Đoàn cũng như những gương đoàn viên ưu tú trong các thời kỳ lịch sử từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007083

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H452Đ

48.  Hồi ký về Đoàn. - H. : Thanh niên giải phóng, 1975. - 395tr. ; 19cm.

        Chỉ số phân loại: 3KTV.1-1/ H452K

49.  Hồi ký về Đoàn : Trước năm 1945. - Hà Nội : Thanh niên, 1971. - 309tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Lịch sử và truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ những ngày chuẩn bị thành lập đến cách mạng tháng Tám.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002155

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H452K

50.  Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ III : Nhiệm kỳ 2002 - 2007. – Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2002. - 109tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành tỉnh Ninh Thuận

        Tóm tắt: Đánh giá một cách toàn diện về tình hình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 1997 - 2002, rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000082

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ K600Y

51.  Kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 138tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trường Đào tạo cán bộ Thanh thiếu niên I

        Tóm tắt: Khái quát những lý luận thiết thực và một số vấn đề nghiệp vụ then chốt nhất trong công tác xây dựng Đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005998

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ K600N

52.  Lê Nin nói về thanh niên. - Matxcơva : Thông tấn xã Nôvôxti, 1985. - 77tr. ; 17cm.

        Tóm tắt: Lênin chủ nghĩa xã hội, thanh niên; Thanh niên tham gia phong trào cách mạng; Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000241

        Chỉ số phân loại: 335.43/ N428V

53.  Lê Đình Chinh con người và cuộc sống chiến đấu. - Hà Nội : Thanh niên, 1978. - 103tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Các bài viết về cuộc đời và hành động chiến đấu dũng cảm của anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc, chống bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002324, DVN.004447

        Chỉ số phân loại: 355.009597/ L250Đ

54.  Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam (1925 - 2006) : Hỏi - đáp. - Hà Nội : Thanh niên, 2007. - 163tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện có ý nghĩa đã diễn ra trong 75 năm xây dựng và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012060

                Kho Mượn: M.028145-28146

                Kho Luân chuyển: LC.016753-016754

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ L302S

55.  Một số sự kiện lịch sử Đoàn : Tóm tắt. - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 38tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Các sự kiện lịch sử chính của đoàn thanh niên và phong trào thanh niên từ 1925 đến 1985 và những đóng góp của thanh niên vào công cuộc giải phóng đất nước và xây dựng CNXH.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002002

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S

56.  Nghiệp vụ công tác Đoàn : Dành riêng cho bí thư đoàn các cấp / Hồng Yến, Lan Anh sưu tầm biên soạn. – Hà Nội : Lao động, 2008. - 591tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Tìm hiểu thêm sự ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ; lịch sử của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; quá trình rèn luyện và phát triển của Đoàn; Truyền thống của Đoàn; Điều lề Đoàn; những nội dung cơ bản; danh sách bí thư Đoàn khóa Ĩ; các trò chơi trong sinh hoạt Đoàn; tin học dành cho những người làm công tác Đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002464

                Kho Đọc: NC.001626

                Kho Mượn: M.019521

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NGH307V

57.  Người bạn vĩ đại của thanh niên : Hồi ký về V.I. Lênin / Nguyễn Trọng Báu dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 137tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tập hồi ký của nhiều tác giả viết về những năm truổi trẻ của Lênin, và vai trò của Lênin đối với phong trào thanh niên, đoàn thanh niên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001830-1831

                Kho Mượn: M.000439

        Chỉ số phân loại: 335.43/ NG558B

59. Những chặng đường vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh (1954-1984). - Hà Nội : Thanh niên, 1985. - 298tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những năm 1954 đến 1984.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004749

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556C

60.  Những chặng đường vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : 1924 - 1954. - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 252tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Sự hình thành, phát triển và những đóng góp quan trọng của đoàn TNCS HCM trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002007

        Chỉ số phân loại: 324.25797071/ NH556C

61.  Những chặng đường vẻ vang của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (1924-1954). - H. : Thanh niên, 1986. - 252tr. ; 19cm.

        Chỉ số phân loại: 3KTV/ NH556CH

62. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - tập

         T.2. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 192tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những kiến thức về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam 1925 - 2007 và biên niên về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Chỉ số phân loại: 305.235/ NH556K

63. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - tập ; 19cm.

         T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - 219tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số kiến thức cần thiết cho thanh niên và công tác thanh niên cụ thể về: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và một số nguyên tắc, thủ tục cơ bản của Đoàn, kiến thức cần thiết về lịch sử dân tộc .

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012051

                Kho Mượn: M.028127-28128

                Kho Luân chuyển: LC.016761

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ NH556K

64.  Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Văn Tùng chủ biên...[và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 230 tr. ; 21 cm

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cần thiết về thanh niên và về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh… Và trình bày về lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ NH556K

65. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - tập

         T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 230tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Các kiến thức cần thiết về thanh niên và về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh… Và trình bày về lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930.

        Chỉ số phân loại: 305.235/ NH556K

66. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - tập ; 21cm.

         T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 230tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cần thiết về thanh niên và về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh… Và trình bày về lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011866

                Kho Mượn: M.027356-027357

        Chỉ số phân loại: 305.235/ NH556K

67. Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - tập ; 21cm.

         Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 191tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam 1925-2007 và biên niên về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011865

                Kho Mượn: M.027354-027355

        Chỉ số phân loại: 305.235/ NH556K

68.  Những nguyên tắc và thủ tục về tổ chức Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1972. - 175tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề : Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Nội dung sách bao gồm những chỉ thị, nghị quyết, thông tri của Ban chấp hành trung ương Đoàn và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ban tổ chức trung ương Đoàn, trong đó có nêu những nguyên tắc và thủ tục về kết nạp và phát triển đoàn viên, về giới thiệu, tiếp nhận sinh hoạt Đoàn, về đoàn viên xin ra Đoàn và đoàn viên bỏ sinh hoạt, về khen thưởng, kỷ luật và quyền khiếu nại, về Đoàn tham gia xây dựng Đảng và 4 yêu cầu nâng cao chất lượng đoàn viên, về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và sáp xếp lại tổ chức cơ sở Đoàn ở nông thôn, về nguyên tắc tài chính của Đoàn và một số qui định khác về tổ chức và lề lối làm việc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004143

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556N

69.  Những sự kiện trọng đại của Đảng, Bác Hồ và đoàn, hội, đội / Nguyễn Lam Châu biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 151tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những "cột mốc vàng" của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bác Hồ vĩ đại, của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong suốt những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015575

                Kho Mượn: M.025964-25965

                Kho Luân chuyển: LC.014525-014526

        Chỉ số phân loại: 959.7/ NH556S

70. Những tổ chức thanh niên Thế giới / Ban Quốc tế Trung ương Đoàn T.N.C.S. Hồ Chí Minh trích dịch và biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên. - tập ; 19cm.

         T.2 Châu Phi - Mỹ. - Hà Nội : Thanh niên, 1985. - 167tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm các tổ chức thanh niên ở Châu Phi, Châu Mỹ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003679

        Chỉ số phân loại: 324.26/ NH556T

71. Những điều cần biết về nguyên tắc tổ chức Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1973. - tập ; 13cm.

         T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 1973. - 112tr. ; 13cm.

        Tóm tắt: Những điều trong những lá thư các nơi gửi đến để trao đổi, nhằm làm sáng tỏ thêm tinh thần nội dung những nguyên tắc tổ chức của Đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005086

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556Đ

72.  Những điều cần biết cho cán bộ đoàn cơ sở. - Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 1976. - 109tr. ; 11x18cm.

        Chỉ số phân loại: 3KTV/ NH556Đ

73.  Những điều cần biết về công tác Đoàn cơ sở : Sách cho cán bộ Đoàn cơ sở. - Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa. - Hà Nội : Thanh niên, 1976. - 109tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức, một số hiểu biết cần thiết cho các cấp bộ Đoàn, nhất là cán bộ chi, phân đoàn về công tác tổ chức Đoàn ở cơ sở.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004255

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556Đ

74.  Những điều cần biết về nguyên tắc tổ chức Đoàn : Sách cho cán bộ đoàn cơ sở. - Hà Nội : Thanh niên, 1976. - 88tr. ; 18cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách trình bày dưới dạng hỏi đáp về những điều cần biết về nguyên tắc tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003887

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ NH556Đ

75.  Những điều cần biết về nguyên tắc tổ chức Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1973. - tập ; 13cm.

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556Đ

76.  Qui định về hướng dẫn công tác kiểm tra. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 62tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung công tác của Ban kiểm tra Trung ương và Ban kiểm tra các cấp; về kỷ luật của Đoàn; quyền khiếu tố và giải quyết khiếu tố của đoàn viên; nguyên tắc sử dụng con dấu của Đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000047

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ QU300Đ

77.  Quy định và hướng dẫn về công tác phát triển Đoàn và giới thiệu Đoàn viên ưu tú với Đảng để lựa chọn kết nạp / Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Thanh niên, 1978. - 72tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề : Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM. Ban Tổ chức TW

        Tóm tắt: Trích các nghị quyết, chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đoàn về công tác phát triển Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng để lực chọn kết nạp

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001864

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ QU523Đ

78.  Sinh hoạt và tư tưởng : Tập chuyên đề "3 sẳn sàng". - H. : Thanh niên, 1967. - 71tr. ; 19cm.

        Chỉ số phân loại: 3KTV.4/ S312H

79.  Sống và làm việc theo pháp luật : Một số vấn đề về giáo dục pháp luật cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 251tr. ; 19cm.

        Kỷ yếu Hội thảo khoa học nhận thức pháp luật trong thanh niên - thực trạng và giải pháp

        Tóm tắt: Các bài tham luận về "nhận thức pháp luật trong thanh niên" như: Giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục pháp luật, thực trạng nhận thức pháp luật của thanh niên,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005606

        Chỉ số phân loại: 340.084/ S455V

80.  Sổ tay Bí thư chi đoàn : 100 câu hỏi và đáp / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu biên soạn. - In lần thứ 6 có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 2005. - 119tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

        Tóm tắt: Thông qua 100 câu hỏi - đáp giúp các Bí thư chi đoàn có những hiểu biết cơ bản về Đoàn, Hội, Đội, về công tác đoàn và cơ cấu của đoàn, về tổ chức câu lạc bộ thanh niên, về các hoạt động dã ngoại

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009179

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T

81.  Sổ tay Bí thư chi đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1987. - 78tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên tự do Đức

        Tóm tắt: Hướng dẫn công tác tổ chức đoàn cơ sở cho các cán bộ đoàn. Nhiệm vụ củ bí thư chi đoàn. Hướng dẫn công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở chi đoàn. Kinh nghiệm trong công tác đoàn ở một số nước: Đức, đội thiếu niên Ecnettenlơman

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001274

        Chỉ số phân loại: 324.243/ S450T

82.  Sổ tay công tác tuyên truyền giáo dục thanh niên. - In lần thứ 2 có bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 144tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Tư tưởng Văn hóa

        Tóm tắt: Các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương công tác của Đoàn - Hội - Đội; tổ chức các hoạt động.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005991

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S450T

83.  Sổ tay công tác đoàn trong nông nghiệp. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 105tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Nông nghiệp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Phát huy công tác Đoàn, thanh niên trong các hợp tác xã nông nghiệp.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000084

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S450T

84.  Thanh niên với phòng, chống tệ nạn xã hội : Sách dành cho cán bộ Đoàn cơ sở và tuyên truyền viên. - Hà Nội : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cục phòng chống tệ nạn xã hội, 1993. - 127tr. : hình ảnh ; 19cm.

        Tóm tắt: Tệ nạn xã hội - Một số khái niệm, đặc trưng và tác hại của nó. Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và ma túy. Một số hoạt động cụ thể trong công

tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008027

        Chỉ số phân loại: 344.59705/ TH107N

85. Tìm hiểu về Đoàn - Hội - Đội / Minh Khánh biên soạn. - Hà Nội : Thời đại, 2011. - 204tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh từ khi ra đời cho đến nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: TNLC.006195-006196, TNLC.006742-6744

                Kho Thiếu nhi Đọc: TND.009084

                Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.010320-010321

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ T310H

86.  Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2007. - 40tr. ; 21 cm

        Tóm tắt: Trong số này: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; Những mẫu chuyện về Bác; Tháng thanh niên năm 2007; Trao đổi nghiệp vụ Đoàn; Nghệ thuật sống; Tin phong trào và chuyên trang sức khỏe sinh sản.

        Chỉ số phân loại: 05059758/ T515T

87. Tương lai đang chờ bàn tay thanh niên : Một số bài nói của các đồng chí Chu Văn Tấn, Hoàng Bắc Dũng, Lê Dục Tôn. - Việt Bắc : Nxb. Việt Bắc, 1972. - 127tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số bài nói về đề tài thanh niên, các bài nói đã vận dụng quan điểm đường lối của Đảng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực của phong trào thanh niên các địa phương

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005250

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T561L

88. Tập bài hát sinh hoạt chi đoàn. - Ninh Thuận : Tỉnh đoàn Ninh Thuận, 2002. - 47tr. ; 19cm

        ĐTTS ghi: Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Ninh Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2002-2007

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát ca ngợi Đoàn và thường xuyên được dùng trong sinh hoạt chi đoàn nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Ninh Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2002-2007.

        Chỉ số phân loại: NT.74/ T123B

89.  Văn kiện Đoàn : Từ năm 1969 đến năm 1976. - Hà Nội : Thanh niên, 1977. - 243tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương.

        Tóm tắt: Những nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh ban hành từ 1969 đến  năm 1976 gồm những vấn đề về xây dựng tổ chức Đoàn, hoạt động Đoàn cơ sở, tổ chức Đoàn trong thanh niên xung phong tập trung, công tác thiếu niên nhi đồng, ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006952

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ V115K

90. Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ II - nhiệm kỳ 2007-  2012. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, 2007. - 84tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận

        Tóm tắt: Gồm có diễn văn khai mạc; Báo cáo đại hội; Báo cáo kiểm điểm BCH; Bài phát biểu lãnh đạo; Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Đoàn; Nghị quyết; Diễn văn bế mạc của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ II - nhiệm kỳ 2007-  2012.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000084

        Chỉ số phân loại: 324.2597/ V115K

91.  Về thanh niên và công tác thanh niên / Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1985. - 60tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số bài viết của các tác giả viết về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001774

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250T

92. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ đại hội đến đại hội / Đặng Hoà, Phương Trang, Đào Phiếu biên soạn. - H. : Thanh niên, 1986. - 66tr. ; 19cm.

        Chỉ số phân loại: 3KTV/ Đ406TH

93.  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tự giới thiệu từ đại hội đến phong trào / Đặng Hòa biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1995. - 103tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Đoàn TNCS Đông Dương và quá trình tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất (1931 - 1950); giới thiệu đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 1, 2,3, 4, 5, 6.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005947

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406T

94.  Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ Đại hội đến Đại hội / Đặng Hoà ...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1999. - 137tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nêu lên nội dung, ý nghĩa và kết quả của các kỳ đại hội; Đại biểu Đoàn toàn quốc từ lần thứ nhất (1931-1950) đến làn thứ bảy (Từ ngaỳ 26 đến ngày 29-11-1997)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007053

                Kho Mượn: M.000011

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406T

95.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2007. - 40tr. ; 19cm

        Tóm tắt: Một số thành tích nổi bậc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên toàn tỉnh năm 2006; Những nội dung và chỉ tiêu cơ bản của chương trình thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần IV, nhiệm kỳ 2007-2012 cùng một số hoạt động khác...

        Chỉ số phân loại: NT.5/ Đ406TH

96.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2004. - 32 tr. ; 30 cm

        Tóm tắt: Tài liệu gồm các bài viết về các hoạt động của Đoàn Thanh niên Ninh Thuận và một số phương hướng,  mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên trong giai đoạn mới và phong trào Thanh thiếu niên tại tỉnh nhà.

        Chỉ số phân loại: NT.5/ Đ406TH

97.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận : Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2006). - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2006. - 35tr. ; 30cm

        Tóm tắt: Tạp chí tập trung những bài viết về các nội dung chỉ đạo, tuyên truyền, kết qủa hoạt động tiêu biểu, gương điển hình, phong trào sáng tạo trẻ...nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận (26/3/1931-26/3/2006).

        Chỉ số phân loại: NT.5/ Đ406TH

98. Đoàn viên cần biết. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 150tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức

        Tóm tắt: Mỗi đoàn viên tự nghiên cứu, tìm hiểu trang bị cho mình những kiến thức cơ bản và cần thiết; từ đó có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn sinh hoạt học tập và công tác, đặc biệt là trong quan hệ với thanh niên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005549

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406V

99.  Đổi mới hình thức phương pháp vận động thanh niên / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 1987. - 211tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nhận thức chung về công tác thanh vận; triển khai các công tác cụ thể và phần kinh nghiệm công tác...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001989, DVN.002112

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ452M

Nguồn: BBT

Các bài khác