Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Thương Binh Liệt Sĩ 27/7"
Ngày đăng: 26/07/2013

1. 55 năm sự nghiệp "Hiếu nghĩa bác ái" (27/7/1947 - 27/7/2002) / Nguyễn Đình Liêu chủ biên; Nguyễn Đình Khả biên soạn. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2002. - 291tr. : hình ảnh ; 29cm.

        Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

        Tóm tắt: Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng những thành quả to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp " Hiếu nghĩa, bác ái đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ"

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001209

        Chỉ số phân loại: 344.59703/ N114M

2. Các quy định của pháp luật về chế độ đối với người có công với cách mạng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 283tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với người có công với cách mạng. Chế độ trợ cấp, phụ cấp; quy định về chế độ bảo hiểm; một số chính sách ưu đãi khác và quy định về thủ tục lập và quản lý hồ sơ

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006331

                Kho Mượn: M.003430-003431

        Chỉ số phân loại: 368.3/ C101Q

3. Các văn bản về chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công : Ban hành năm 2000. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2001. - 224tr. ; 27cm.

        Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

        Tóm tắt: Các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với  thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công: hỗ trợ về nhà ở, đất đai; chế độ trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ nuôi dưỡng, điều dưỡng; giám định thương tật; công tác tổ chức hồ sơ; chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, mộ liệt sĩ

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001295

                Kho Mượn: M.004172-004173

        Chỉ số phân loại: 344.59703/ C101V

4. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2002. - 787tr. : ảnh ; 27cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện và tư liệu quan trọng về công tác thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước. Chân dung 155 anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp năm1945 - 1954. Chân dung các anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ  năm 1954 - 1975. Chân dung 342 anh hùng thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa năm  1975 - tháng 9-2000

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001226

        Chỉ số phân loại: 959.704/ CH121D

5. Chân dung các nhà văn liệt sĩ / Ngô Vĩnh Bình, Phùng Văn Khai sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 350tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012102

                Kho Mượn: M.028227-28228

                Kho Luân chuyển: LC.016817-016818

        Chỉ số phân loại: 895.92209/ CH121D

6. Chuyện kể về các anh hùng liệt sĩ. - H. : Quân đội nhân dân, 1997. - 559tr. ; 19cm

        Ngoài bìa ghi: Tổ quốc ghi công

        Tóm tắt: Sách gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu những chuyện kể về các anh hùng liệt sĩ. Phần 2 giới thiệu tóm tắt về các anh hùng liệt sĩ được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1952 - 1996. (Viết về Ninh Thuận tr.58)

        Chỉ số phân loại: NT.02(92)/ CH527K

7. Chuyến xe đêm : Tuyển tập văn xuôi tiêu biểu kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2007 / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 317tr. ; 21cm.

        Những truyện ngắn tiêu biểu đề tài Thương binh Liệt sĩ

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012604

                Kho Luân chuyển: LC.017607

        Chỉ số phân loại: 895.92233408/ CH527X

. Công tác tư tưởng : Tài liệu sinh hoạt nội bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ NT., 2002. - 56tr. ; 20cm

        Tóm tắt: Trong số này:Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI.-Chỉ thị của tỉnh uỷ Ninh thuận về việc tổ chức kỷ niệm ngày tái thành lập tỉnh.-Tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thương binh liệt sĩ.-Thứ trưởng ba nước Việt Nam,Cam-pu-chia,Lào bàn về xây dựng tam giác phát triễn.-Một số kết quả thực hiện kế hoạch năm 2001 của ngành giao thông vận tải...

        Chỉ số phân loại: NT.5/ C455T

9. Cuối trời mây trắng bay / Nhiều tác giả; Đặng Vương Hưng biên soạn và giới thiệu. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2006. - 362tr. : ảnh ; 21cm. - (Tủ sách " Mãi mãi tuổi hai mươi". Bộ mới)

        Tóm tắt: Những trang nhật ký, những bức thư của các liệt sỹ: Trấn Danh Hải, Phạm Phòng Ngự, Nguyễn Thanh viết về đồng chí, đồng đội, bạn bè, gia đình và những ngày chiến đấu nơi chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011282

                Kho Mượn: M.012003-012004

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ C515T

10. ĐẶNG, THÙY TRÂM.  Nhật ký Đặng Thùy Trâm / Đặng Thùy Trâm; Đặng Kim Trâm chỉnh lý; Vương Trí Nhàn giới thiệu. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2005. - 322tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Viết về những ngày tháng sống và chiến đấu của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm trên chiến trường  Đức Phổ, Quảng Ngãi.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010802

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ NH124K

11. ĐẶNG, THÙY TRÂM.  Nhật ký Đặng Thùy Trâm / Đặng Thùy Trâm; Đặng Kim Trâm chỉnh lý; Vương Trí Nhàn giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2007. - 322tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Viết về những ngày tháng sống và chiến đấu của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm trên chiến trường  Đức Phổ, Quảng Ngãi.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.012612

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ NH124K

12. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/1997). - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 1997. - 54tr. ; 19cm

        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận

        Tóm tắt: Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

        Chỉ số phân loại: 3KV4/ Đ250C

13. Đời đời Tổ quốc ghi công / Phạm Gia Đức biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2003. - 586tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đồng thời giúp người đọc nắm được những chế độ chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước ta đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001191

        Chỉ số phân loại: 361.6/ Đ462Đ

14. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng : Sách ảnh. - Hà Nội : Thông tấn xã Việt Nam, 1976. - 280tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tập ảnh giới thiệu về đất nước con người Việt Nam và những chiến công của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.000538

                Kho Mượn: M.000126-000127

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ D558L

15. Họ ra đi khi còn rất trẻ / Lưu Diễm Chi, Trần Ngọc Sinh người đọc. - Ấn bản điện tử. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh. Dịch vụ sản xuất Sách nói, 2007. - 1 đĩa ; 43/4 in

        Tóm tắt: Những câu chuyện kể về những người anh hùng, liệt sĩ tuổi trẻ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ.

        Ký hiệu kho:

                Vật mang tin khác: CD.000168

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H400R

16. Huyền thoại Điện Biên : Kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2007. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2007. - 415tr. ; 29cm.

        Tóm tắt: Sự ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và của những người đã đóng góp cho chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002453

                Kho Mượn: M.025329

                Kho Nghiên cứu: NC.001618

        Chỉ số phân loại: 959.7041092/ H527T

        17. Một số chính sách hậu phương của Đảng, Nhà nước và quân đội. - Thuận Hải : Ty Văn hóa thông, Ty thương binh xã hội, 1978. - 40tr. ; 19cm.

        Chỉ số phân loại: 362/ M458S

18. Nguyễn Viết Xuân sống mãi / Nguyễn Quang Hà... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1967. - 71tr. ; 13cm.

        Tóm tắt: Thân thế và sự nghiệp của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, qua đó càng hiểu rõ thêm về một người anh hùng luôn "trung với Đảng, hiếu với dân".

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005082

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ NG527V

19. NGUYỄN, THẾ TRƯỜNG.  Trung tướng Nguyễn Bình / Nguyễn Thế Trường; Duy Tường hoàn chỉnh bản thảo. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 223tr. : ảnh chân dung ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử thân thế, sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Bình ( 1908 - 1951)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008010

                Kho Mượn: M.012059-012061

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ TR513T

20. Những anh hùng tuổi trẻ / Nhiều tác giả. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999. - 149tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu  tiểu sử các lãnh tụ cách mạng, các anh hùng, chiến sĩ từ ngày có Đảng đến nay, mà đa số ở tuổi thanh xuân, đã lập nên những thành tích kỳ vĩ như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Ngô Mây, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xuân....

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007818

                Kho Mượn: M.001085-001086

        Chỉ số phân loại: 959.7092/ NH556A

21. Những bài nói của Bác Hồ về công tác lao động - thương binh và xã hội. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2004. - 358tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của Bác về các lĩnh vực: Bác Hồ nói về công tác lao động; Bác Hồ với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ; Bác Hồ nói về công tác xã hội.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008272

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ NH556B

22. Những điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2004. - 304tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

        Tóm tắt: Một số lời phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác thương binh xã hội. Những tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và những cá nhân thương binh làm kinh tế giỏi

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007871

                Kho Mượn: M.003794

        Chỉ số phân loại: 361.6/ NH556Đ

23. Những điển hình trong phong trào " Đền ơn đáp nghĩa" và thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2002. - 195tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu những xã, phường điển hình làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa và những gương thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008132

                Kho Mượn: M.003793

        Chỉ số phân loại: 361.6/ NH556Đ

24. Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thương binh liệt sĩ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 130tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu  một số bài nói và viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh liệt sĩ

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009307

                Kho Mượn: M.001342-001343

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ NH556L

25. Những xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2006. - 394tr. ; 27cm.

        Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

        Tóm tắt: Giới thiệu danh sách 9.334 xã, phường, thị trấn của 64 tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ và được UBND tỉnh, thành phố cấp bằng công nhận làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc chăm sóc, hỗ trợ thương binh gia đình liệt sĩ và người có công theo đạo lý  "Uống nước nhớ nguồn" của cả nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng (tài liệu nằm ở trang 251- 254)

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000030

        Chỉ số phân loại: 361.8/ NH556X

26. Nổi dậy của Nguyễn Thái Bình. - Hà Nội : Thanh niên, 1975. - 117tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tuyển tập một số bài viết của Nguyễn Thái Bình về những cảm nhận của anh đối với quâ hương đất nước, tình yêu nước để gây ra tiếng bom Nguyễn Thái Bình, và một số bài bình luận về sự kiện anh hùng đó

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003686

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ N452D

27. Noi gương những người cộng sản. - Hà Nội : Thanh niên. - tập ; 19cm.

         T.2. - Hà Nội : Thanh niên, 1974. - 89tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Hồi ký viết về các đảng viên tiên phong trong những ngày đầu Đảng lãnh đạo cách mạng: Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Hới, Phan Đăng Lưu, Tô Hiệu, Võ Văn Tần, Lương Khánh Thiện.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003684

                Kho Mượn: M.000976

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ N428G

28. OLBICH, ALECXANDR.  Những tấm ảnh trở về : Ảnh, thư từ, nhật ký chiến tranh của liệt sĩ Nguyễn Văn Giá. – Hà Nội : Phụ nữ, 2005. - 243tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu một số bức thư, nhật ký, hình ảnh và tư liệu của 50 liệt sĩ, chiến sĩ, bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011342

                Kho Mượn: M.012303-012304

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ NH556T

29. Sáng tác văn học - Tâm sự liệt sĩ Trình Văn Vũ. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 236tr. : ảnh ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ( 27.7.1947 - 27.7.2007)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012101

                Kho Mượn: M.028225-28226

                Kho Luân chuyển: LC.016815-016816

        Chỉ số phân loại: 895.922803/ S106T

30. T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 1968. - 88tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm 1 số câu chuyện về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng, gương chiến đấu, hy sinh của những chiến sĩ như Lý tự Trọng, Hồng Quang... trong cuộc kháng chiến chống Pháp, giành chính quyền cách mạng

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004217

        Chỉ số phân loại: 895.922803/ T515T

31. T.4. - Hà Nội : Thanh niên, 1969. - 135tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm 1 số câu chuyện về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng, gương chiến đấu, hy sinh của những chiến sĩ như Nguyễn Viết Xuân, Trần Thị Lý,... trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004218

        Chỉ số phân loại: 895.922803/ T515T

32. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2002 ). - Ninh Thuận, tháng 6 năm 2005.. - 63 tr ; 19 cm.

        Tài liệu tuyên truyền.

        Tóm tắt: Nội dung về Chỉ thị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, về kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và  là tài liệu tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp  nhân dân trong tỉnh về chủ trương, chính sách của Nhà nước , truyền thống của dân tộc và những thành qủa của công tác Thương binh liệt sĩ và người có công trong 55 năm qua ỏ tỉnh nhà.

        Chỉ số phân loại: NT.257(3)/ T103L

33. TÔ, PHƯƠNG.  Bà mẹ của mười liệt sĩ : Truyện ký / Tô Phương. - Hà Nội : Thanh niên, 1997. - 298tr. : hình ảnh ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007386

                Kho Mượn: M.010580-010581

        Chỉ số phân loại: 895.922334/ B100M

34. VĂN TÙNG.  Lý Tự Trọng sống mãi tên anh / Văn Tùng. - Hà Nội : Thanh niên, 2004. - 71tr. ; 19cm

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng (1914 - 1931), người có tinh thần ham học hỏi, ham hiểu biết, thiết tha yêu nước, yêu đồng bào, có chí lớn... đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân vì lý tưởng của Đảng

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009267

                Kho Mượn: M.011189-011190

        Chỉ số phân loại: 959.703092/ L600T

35. Vọng mãi ngàn năm : Một số hình ảnh, tranh tượng, ca khúc và sân khấu về đề tài thương binh, liệt sĩ. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1997. - 150tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Đầu trang nhan đê: Bộ Văn hóa Thông tin

        Tóm tắt: Ghi lại một số hình ảnh của chặng đường lịch sử dân tộc đã đi qua và một số chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là những tác phẩm sáng tạo tiêu biểu của giới nghệ sĩ Việt Nam về nhạc, họa, nhiếp ảnh, sân khấu...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001203

                Kho Mượn: M.008540-008541

        Chỉ số phân loại: 700/ V431M

Nguồn: BBT

Các bài khác