Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Cách Mạng Tháng Tám (19/8)"
Ngày đăng: 19/08/2013

1. Cách mạng tháng 8(1945). - In lần thứ 4 có sửa chữa bổ sung. - H. : Sự thật, 1980. - 195tr. ; 19cm.

        ĐTTS ghi: Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương

        Chỉ số phân loại: 9(V)164/ C102M

2. Cách mạng tháng Tám 1945. - Hà Nội : Sự thật, 1970. - 170tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng

        Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử cuộc cách mạng tháng Tám 1945; Những sự kiện lịch sử chuẩn bị cho khởi nghĩa; Tổng khởi nghĩa thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000253, DVN.001750

        Chỉ số phân loại: 959.7032/ C102M

3. HOÀNG, VĂN THÁI.  Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 / Hoàng Văn Thái. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1984. - 152tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu thêm một cách sâu sắc về cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ,... và trình bày một cách rõ ràng, ngắn gọn về bối cảnh lịch sử, những diễn biến chính, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi to lớn của chiến cuộc Đông Xuân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005818

        Chỉ số phân loại: 959.7041/ C514T

4.  Khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Ninh Thuận. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 149tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận

        Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về điều kiện tự nhiên và đặc điểm xã hội của tỉnh Ninh Thuận; sự hình thành tổ chức Đảng và quá trình xây dưng lực lượng cách mạng chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Ninh Thuận; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000087

        Chỉ số phân loại: 959.704/ KH462N

5. Khu Quang Trung trong cuộc vận động Cách mạng tháng ở Việt Bắc. - Việt Bắc : Nxb. Việt Bắc, 1972. - 60tr. ; 19cm.

        Trang tên sách ngoài bìa : Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng. Khu tự trị Việt Bắc

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001752, DVN.001997

        Chỉ số phân loại: 959.704/ KH500Q

6. LÊ, VĂN HIỀN.  Mười năm nhìn lại : Hồi kí / Lê Văn Hiền. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2006. - 174tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những sự kiện, những chặng đường mười năm từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954 - chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên quê hương Ninh Thuận.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000061

                Kho Mượn: M.011897-011898, M.012812

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ M558N

7.  Lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945 / Trịnh Nhu ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 295tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng

        Tóm tắt: Vị trí, ảnh hưởng sâu rộng và sức sống mạnh mẽ của lịch sử cách mạng tháng Tám 1945, cụ thể: những chuyển biến mới về thời cuộc và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẩn trương chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1941 - 3/1945); cao trào chống Nhật, cứu nước (9/3/1945 - trước tổng khởi nghĩa) tổng khởi nghĩa thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; nguyên nhân thắng lợi, tầm vóc vĩ đại và kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005027

                Kho Mượn: M.009396

        Chỉ số phân loại: 959.70414/ L302S

8. Mùa thu rồi, ngày hăm ba. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 519tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Gồm 4 phần chính: tập trung nói về thời kỳ từ 1940 đến 3 - 1945; thời kỳ tiền khởi nghĩa và Tổng khởi nghĩa diễn ra từ 3 - 1945 đến 23 - 9 - 1945; ; thời kỳ Nam bộ kháng chiến cho đến toàn quốc kháng chiến; toàn bộ diễn tiến Nam bộ kháng chiến sau ngày 19 - 12 - 1946 chia theo vùng và chia theo tuyến.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.000046

                Kho Mượn: M.012024-012025

        Chỉ số phân loại: 959.704/ M501T

9. NGUYỄN, ANH DŨNG.  Đấu tranh vũ trang trong Cách mạng tháng Tám / Nguyễn Anh Dũng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1985. - 254tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách đi sâu nghiên cứu, hệ thống hóa các sự kiện và tư liệu lịch sử nhằm dựng lại một cách tổng quát bức tranh về quá trình phát triển của đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng Tám. Đòng thời tác gải cố gắng làm nổi bật những đặc điểm, qui luật của đấu tranh vũ trang - một hình thức, phương thức đáu tranh cách mạng, dùng nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, và những bài học rút ra từ cuộc đấu tranh cách mạng này.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006562

                Kho Mượn: M.009532

        Chỉ số phân loại: 959.7032/ Đ125T

10. NGUYỄN, KIÊN GIANG.  Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám : Tháng Tám 1945 - Tháng chạp 1946 / Nguyễn Kiên Giang. - Hà Nội : Sự thật, 1961. - 265tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Khái quát lại những nét chủ yếu của cuộc đấu tranh của nhân dân ta sau Cách mạng Tháng Tám và một số nhận xét.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002300

        Chỉ số phân loại: 959.7041/ V308N

11. Những sự kiện lịch sử Đảng. - Hà Nội : Sự thật, 1979. - 2 tập ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương

         T.1. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 701tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm những sự kiện chính trong lịch sử hoạt động của Đảng từ những ngày chuẩn bị thành lập Đảng cho đến Cách mạng tháng Tám thành công

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004591

                Kho Mượn: M.008731

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ NH556S

12. PHẠM, HỒNG SƠN.  Nửa đời chiến trận : Hồi ký / Phạm Hồng Sơn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 89tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Hệ thống lại quá trình tham gia cách mạng, trực tiếp chiến đấu của bản thân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010523

                Kho Mượn: M.011991-011992

        Chỉ số phân loại: 959.7041/ N551Đ

13. PHẠM, KHẮC HOÈ.  Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc : Hồi ký / Phạm Khắc Hoè. - In lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1985. - 417tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Ghi lại quá trình chuyển biến, đi theo con đường cách mạng của cụ Phạm Khắc Hoè (1902-1994), qua đó ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc ta trong những ngày Cách mạng tháng Tám.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005152

        Chỉ số phân loại: 959.7092/ T550T

14. PHẠM, VĂN ĐỒNG.  Vững  bước tiến lên giành thắng lợi / Phạm Văn Đồng. - Hà Nội : Sự thật, 1972. - 38tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Toàn văn diễn văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại lễ kỉ niệm lần thứ 27 cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Nêu thắng lợi của cách mạng miền Nam và xây dựng CNXH ở miền Bắc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002140

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V556B

15. PHAN, BỘI CHÂU.  Chân tướng quân Tái Sinh Sinh / Phan Bội Châu; Chương Thâu dịch và giới thiệu. - Hà Nội : Văn học, 1967. - 73tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000263

        Chỉ số phân loại: 895.92233/ CH121T

16. PHAN, KẾ HOÀNH.  Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam 1945 - 1975 : Hoạt đông sáng tác và biểu diễn / Phan Kế Hoành, Vũ Quang Vinh. - Hà Nội : Văn hóa, 1982. - 259tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Kịch nói cách mạng giai đoạn đầu cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. Kịch nói cách mạng giai đoạn xây dựng chủn ghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước 1955 - 1975.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008087

        Chỉ số phân loại: 792.09597/ B557Đ

17. PHAN, KẾ HOÀNH.  Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam trước cách mạng tháng Tám / Phan Kế Hoành, Huỳnh Lý. - Hà Nội : Văn hóa, 1978. - 203tr. ; 19cm.

18. Tháng Tám mùa thu năm ấy : Hồi ký / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2005. - 331tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu 15 bài viết của các tác giả khác nhau đã trực tiếp tham gia vào cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 về những tấm gương hy sinh bất khuất, những cuộc đấu tranh không khoan nhượng, dũng cảm của những chiến sĩ cách mạng và đồng bào thủ đô Hà Nội với kẻ thù

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016131

                Kho Luân chuyển: LC.018331

        Chỉ số phân loại: 959.7032/ TH106T

        19. TRẦN ,VĂN GIÀU. Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng Tám / Trần Văn Giàu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993. - 2 tập ; 19cm.. - (Đất nước 4000 năm)

         T.2 Hệ ý thức Tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993. - 602tr. ; 19cm.. - (Đất nước 4000 năm)

        Tóm tắt: Bàn về ý thức hệ tư sản, các dạng của nó, các biểu hiện của nó ở Việt Nam từ thế kỷ 19 đến cách mạng tháng Tám và sự bất lực của nó trước nhiệm vụ của lịch sử.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002961

                Kho Mượn: M.000083

        Chỉ số phân loại: 959.702/ S550P

20. TRẦN, ĐỘ.  Bên sông đón súng : Hồi ký về những ngày cách mạng tháng Tám / Trần Độ. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 1976. - 231tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006325

        Chỉ số phân loại: 895.92283403/ B254S

21. TRƯỜNG CHINH.  Cách mạng tháng Tám / Trường Chinh. - In lần thứ 6. - Hà Nội : Sự thật, 1960. - 68tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Ghi lại lịch sử một cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc ta; phê phán cuộc ấy một cách thẳng thắn, định rõ tính chất và ý nghĩa cuộc Cách Mạng tháng tám

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001751

                Kho Mượn: M.001924-001925

        Chỉ số phân loại: 959.7032/ C102M

22. TRƯỜNG CHINH.  T.1. - Hà Nội : Sự thật, 1975. - 426tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tình hình thế giới và Cách mạng Việt Nam nói chung; Các vấn đề về sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam ; Đường lối chính trị, chiến lược và sách lược của Đảng trong giai đoạn Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000304

        Chỉ số phân loại: 959.704/ C102M

Nguồn: BBT

Các bài khác