Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
70 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Ngày đăng: 22/12/2014

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân : Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 1996. - 468tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách thể hiện tính chân thực, chính xác về hoàn cảnh, tính cách riêng và những chiến công tiêu biểu trong những hoàn cảnh đặc biệt của cuộc chiến, cũng như động lực giúp các anh hùng có sức mạnh phi thường để lập nên những kỳ tích, những chiền công như huyền thoại. Do vậy, cuốn sách góp phần  giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tình đoàn kết giữa các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.004673         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ A107H 

2. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Quang Cầm : Huyền thoại một con đường. - Ấn bản điện tử. - Ninh Thuận : Đài Truyền hình Ninh Thuận, 2006. - 1 đĩa DVD : đĩa hình ; 43/4 in. - (Một nhân vật một sự kiện)  

Tóm tắt: Giới thiệu về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Quang Cầm (tỉnh Ninh Thuận), một chiến sĩ biệt động, chiến đấu trong lòng địch với những trận đánh và chiến công hiển hách qua lời kể của những người cùng tham gia chiến đấu.         

Ký hiệu kho:                  

Vật mang tin khác: CD.000500         

Chỉ số phân loại: 355.00959758/ A107H 

3. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. - Hà Nội : Quân đội nhân dân. - tập ; 19cm. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1994. - 652tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm 218 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được nhà nước tuyên dương từ năm 1967-1973.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Địa chí: DCS.000377                 

Kho Mượn: M.014348         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ A107H 

4. Bác Hồ với bộ đội, bộ đội với Bác Hồ. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2002. - 266tr. ; 19cm.. - (Tủ sách phòng  Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Những mẩu chuyện kể lại những tình cảm của Bác Hồ dành cho cán bộ chiến sĩ trong những lần Bác về thăm đơn vị. Đồng thời thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của cán bộ chiến sĩ với Người.            

Ký hiệu kho:                     

Kho Đọc: DVN.008127                 

Kho Mượn: M.000922-000924         

Chỉ số phân loại: 959.704092/ B101H 

5. Bác Hồ với các tướng lĩnh / Kim Dung, Chí Thắng, Việt Hải biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2000. - 189tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khắc hoạ một số nét về cuộc đời và sự nghiệp của 23 vị tướng Việt Nam đã được Bác Hồ bồi dưỡng đào tạo, trưởng thành, đồng thời thể hiện tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của các tướng lĩnh Việt Nam đối với Bác Hồ         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.009275                 

Kho Mượn: M.000428-000429         

Chỉ số phân loại: 959.704092/ B101H 

6. Bác Hồ với chiến sĩ. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 2 tập ; 19cm.. - (Tủ sách phòng Hồ Chí  Minh)

Đầu trang nhan đề: Viện Hồ Chí Minh          

T.2. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 183tr. ; 19cm.. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)         

Tóm tắt: Tình cảm của Bác Hồ đối với chiến sĩ được khắc họa sinh động và phong phú qua từng việc làm, lời nói của Bác khi làm việc với quân đội cũng như với từng cá nhân chiến sĩ.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.008000                 

Kho Mượn: M.001015         

Chỉ số phân loại: 959.704092/ B101H 

7. BIGEARD, MARCEL. Lời thú nhận muộn mằn : Hồi ký của tướng 3 sao quân đội Pháp / Marcel Bigeard; Ngô  Bình Lâm, Phạm Xuân Phương dịch. - Hà Nội : Nxb Hà Nội, 2004. - 314tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Marcel Bigeard với quân hàm tướng ba sao của quân đội Pháp đã thuật lại quãng đời trong 9 năm với 3 lần sang tham chiến ở Đông Dương và viết về thời kỳ phục vụ ở Đông Dương lần thứ ba với cương vị  chỉ huy tiểu đoàn dù số 6. Qua 52 ngày nhảy dù xuống ứng cứu cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ,  từ gần  1000 quân, sau rất nhiều lần bổ sung, tiểu đoàn 6 còn lại 25 người. Tác giả thú nhận đây là những ngày bi thảm  nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.010890                 

Kho Mượn: M.013407-013408         

Chỉ số phân loại: 959.7041/ L462T 

8. BÙI, CÁT VŨ. Những năm tháng hào hùng - Sư đoàn 9 anh hùng : Phim tài liệu / Kịch bản: Bùi Cát Vũ. Nguyễn Hổ, Đinh Phong. - Ấn bản điện tử. - Tp. Hồ Chí Minh : Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 2 đĩa ; 43/4 in

Tóm tắt: Giới thiệu về Sư đoàn 9 anh hùng: ra đời trong bão táp, cuộc đụng đầu lịch sử, tiến về Sài Gòn, sư  đoàn quân tỉnh nguyện.         

Ký hiệu kho:                  

Vật mang tin khác: CD.000027         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ NH556N 

9. BÙI, CÁT VŨ. Những năm tháng hào hùng - Sư đoàn 9 anh hùng : Phim tài liệu / Kịch bản: Bùi Cát Vũ. Nguyễn  Hổ, Đinh Phong. - Ấn bản điện tử. - Tp. Hồ Chí Minh : Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 2 đĩa ; 43/4 in         

Tóm tắt: Giới thiệu về Sư đoàn 9 anh hùng: ra đời trong bão táp, cuộc đụng đầu lịch sử, tiến về Sài Gòn, sư đoàn quân tỉnh nguyện.         

Ký hiệu kho:                  

Vật mang tin khác: CD.000026         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ NH556N 

10. BÙI, PHỤNG DƯ. Đoàn kết hợp đồng giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc / Bùi Phụng Dư. - Hà Nội : Công an nhân dân, 1983. - 76tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, củng cố và phát triển tình đoàn kết chiến đấu giữa công an và quân đội         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.004244                 

Kho Mượn: M.003242-003243         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ Đ407K 

11. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2002. - 787tr. : ảnh ; 27cm.         

Đầu trang nhan đề: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương         

Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện và tư liệu quan trọng về công tác thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước. Chân dung 155 anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp năm1945 - 1954. Chân dung các anh  hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ  năm 1954 - 1975. Chân dung 342 anh hùng thời kỳ đổi mới, xây dựng và  bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa năm  1975 - tháng 9-2000         

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.001226         

Chỉ số phân loại: 959.704/ CH121D 

12. Chân dung cuộc sống : Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng. - Hà Nội : Phụ nữ, 2006. - 359tr. ;  21cm.         

Đầu trang nhan đề: Quân khu Thủ Đô. Cục Chính trị         

Tóm tắt: Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu thủ đô.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012500                 

Kho Mượn: M.028386-28387                

Kho Luân chuyển: LC.017511-017512         

Chỉ số phân loại: 355.00959731/ CH121D 

13. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội / Nhóm Trí Thức Việt tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 250tr. ; 21cm. 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về giai cấp công nhân, nông dân, quân đội, công an, đội ngũ trí thức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, thanh thiếu niên, đoàn, đội, phụ nữ Việt Nam, phụ lão, hội người cao tuổi và bản di chúc của Người.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.016380                 

Kho Mượn: M.029672-29673                 

Kho Luân chuyển: LC.018990-018991         

Chỉ số phân loại: 335.4346/ CH500T 

14. Có Bác trong tim : Hồi ức / Lê Trọng Tấn..[ và những người khác]. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 140tr. ; 19cm.. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Những hồi ức về Bác của một số đồng chí cán bộ cao cấp trong quân đội trong những lần vinh dự được gặp Bác kính yêu          

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.009282                 

Kho Mượn: M.001269-001270         

Chỉ số phân loại: 959.7043/ C400B 

15. Công tác chính trị của cán bộ tiểu đội và trung đội. - Tái bản. - Hà Nội : Phòng Tuyên huấn Quân khu 5, [199?]. -  150tr. ; 19cm.         

Đầu trang nhan đề: Tài liệu giáo dục chính trị cho chiến sĩ cũ và hạ sĩ quan         

Tóm tắt: Sự lãnh đạo của Chi bộ và công tác chính trị ở Đại đội. Xây dựng tiểu đội vững mạnh toàn diện. Cán bộ tiểu đội, trung đội làm công tác giáo dục chính trị lãnh đạo tư tưởng...         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.003474         

Chỉ số phân loại: 355.5071/ C455T

16. DIỆU ÂN. Ngọc trong cát / Diệu Ân. - Hà Nội : Lao động, 2006. - 268tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Viết về anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Trọng Tâm, gắn bó với công tác binh vận, lập nhiều  chiến công gây ảnh hưởng lớn trong nước.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.008918                 

Kho Mượn: M.012325-012326          

Chỉ số phân loại: 355.009597/ NG419T 

17. DƯƠNG, QUANG HIỂN. Phát huy hệ giá trị văn hóa quân sự Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc Xã hội  chủ nghĩa hiện nay / Dương Quang Hiển. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2012. - 255tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Những vấn đề lí luận về phát huy hệ giá trị văn hoá quân sự Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ tổ  quốc xã hội chủ nghĩa. Tình hình và một số giải pháp cơ bản phát huy hệ giá trị văn hoá quân sự Việt Nam  trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012254                 

Kho Luân chuyển: LC.016993-016996

Chỉ số phân loại: 355.001/ PH110H 

18. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Hải Triều chủ biên; Phạm Quang Nghị, Nguyễn Tiến Hải biên soạn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 417tr. : ảnh ; 21cm.         

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Những bài viết chọn lọc của Đại tướng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (từ 1964-1967) và những kỷ niệm về Đại tướng.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012373                 

Kho Mượn: M.029959-29960                 

Kho Luân chuyển: LC.017271-017272         

Chỉ số phân loại: 355.0092/ Đ103T        

19. Góp phần phòng, chống "phi chính trị hóa" quân đội. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 250tr. ; 21cm.         

Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012100                  

Kho Mượn: M.028223-28224                   

Kho Luân chuyển: LC.016813-016814         

Chỉ số phân loại: 355/ G434P 

20. HOÀNG, MINH THẢO. Mấy vấn đề về nghệ thuật tác chiến chiến lược / Hoàng Minh Thảo. - Hà Nội : Quân đội  nhân dân, 2001. - 54tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Tổng kết những kinh nghiệm, bài học trong nghệ thuật quân sự. Các phương pháp trong nghệ thuật tác chiến chiến lược. Đánh giá, phân tích thế và lực trong chiến tranh         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.008011                 

Kho Mượn: M.003639-003641         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ M126V 

21. HOÀNG, MINH THẢO. Một số vấn đề phương pháp luận lãnh đạo chiến tranh và quy luật chiến tranh : Sách tham khảo / Hoàng Minh Thảo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 111tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Một số vấn đề phương pháp luận lãnh đạo chiến tranh và quy luật chiến tranh. Chiến tranh nhân dân. Mối quan hệ giữa phương tiện sản xuất với phương tiện và phương pháp chiến đấu. Chiến dịch phòng  không năm 1972 và nghệ thuật quân sự Việt Nam         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012375                 

Kho Luân chuyển: LC.017275         

Chỉ số phân loại: 355/ M458S 

22. HỮU NHƯỢNG. Tìm hiểu binh chủng hóa học / Hữu Nhượng, Thế Viễn, Văn Cứ. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1980. - 98tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Giới thiệu tính năng kỹ thuật khí tài phòng vũ khí hạt nhân, hóa học, cách sử dụng và biện pháp  phòng chống. Nhiệm vụ tổ chức các phân đội chuyên môn và yêu cầu hiệp đồng chiến đấu của binh chủng  hóa học.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.005350                 

Kho Mượn: M.003834         

Chỉ số phân loại: 358.09597/ T310H 

23. LÊ, BỈNH. Tăng cường sức mạnh tư tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Bỉnh. - Hà  Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 180tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Hệ tư tưởng và đặc thù của đấu tranh hệ tư tưởng ở nước ta hiện nay. Sự tác động của đấu tranh hệ  tư tưởng ở nước ta hiện nay đến quân đội. Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường trận địa tư tưởng của quân  đội trong tình hình hiện nay.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.018530                 

Kho Mượn: M.032542-32543                 

Kho Luân chuyển: LC.021219-021220         

Chỉ số phân loại: 355/ T116C 

24. LÊ, DUẨN. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng, bách thắng / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1979. -  23tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Nội dung tài liệu là bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn (tại buổi kỷ niệm 35 năm ngày thành lập  Quân đội nhân dân Việt Nam) về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng, bách chiến bách thắng trong  cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng bảo vệ tổ quốc.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.004467, DVN.004473         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ L552L   

25. LÊ, KHOA. Sự đổi đời và những chặng đường : Hồi ký / Lê Khoa. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2012. - 498tr. : hình ảnh ; 21cm.         

Tóm tắt: Giới thiệu con người, cuộc đời, sự nghiệp và những năm tháng chiến đấu của Trung tướng Lê  Khoa.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012982                 

Kho Mượn: M.029012-29013                 

Kho Luân chuyển: LC.017821-017822         

Chỉ số phân loại: 355.0092/ S550Đ 

26. LÊ, VĂN DŨNG. Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới / Lê Văn Dũng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2009. - 427tr. ; 21cm.        

Tóm tắt: Khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội nhân dân Việt Nam, là cơ sở để quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc; giữ vững và phát huy phẩm chất" Bộ đội Cụ Hồ", bảo vệ vững chác công cuộc xay dựng Tổ quốc Việt  Nam xã hội chủ nghĩa.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.018603                 

Kho Mượn: M.032761-32762                 

Kho Luân chuyển: LC.021443-021446, LC.022093         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ T307T 

 27. LÊ, VĂN DŨNG. Xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới / Lê Văn  Dũng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2006. - 313tr. : ảnh chân dung ; 21cm.         

Tóm tắt: Khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.011533                 

Kho Mượn: M.003689-003692         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ X126D 

28. LÊ, VĂN DŨNG. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Dũng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2004. - 569tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Một số vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị trong giai đoạn hiện nay; công tác Đảng, công tác chính trị với việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.010969                 

Kho Mượn: M.003667-003669         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ X126D 

29. LÊ, VĂN QUANG. Phát triển ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa trong xã hội và quân đội thời kỳ đổi mới / Lê Văn  Quang. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 270tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Trình bày bản chất quá trình phát triển biện chứng của ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa trong xã hội và quân đội. Phương pháp khoa học tiếp cận sự phát triển ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.008008                 

Kho Mượn: M.002128-002129         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ PH110T 

30. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. - Hà Nội : Quân đội nhân dân. - tập ; 21cm.          

T.1. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1994. - 448tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Những sự kiện, những kết luận, bài học kinh nghiệm về lịch sử đấu tranh vũ trang và xây dựng Quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.009683                 

Kho Mượn: M.004595         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ L302S 

31. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. - Hà Nội : Quân đội nhân dân. - tập ; 21cm.          

T.2. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1994. - 605tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Những sự kiện, những kết luận, bài học kinh nghiệm về lịch sử đấu tranh vũ trang và xây dựng Quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.009682                 

Kho Mượn: M.004596         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ L302S 

32. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. - Hà Nội : Hồng Đức, 2008. - 36tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 7 chương: những quy định chung; quân hàm, chức vụ sĩ quan; nghĩa vụ, trách nhiệm và  quyền lợi của sĩ quan; sĩ quan dự bị; quản lý nhà  nước về sĩ quan; khen thưởng xử lý vi phạm; điều khoản thi hành         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.009213                  

Kho Mượn: M.003675         

Chỉ số phân loại: 343.597/ L504S 

33. Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận : 35 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975 - 2010. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2011. - 272tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Nhằm ghi lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự  cường vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh để chiến đấu và chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh  giải phóng của quân và dân Ninh Thuận.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001252         

Chỉ số phân loại: 355.00959758/ L552L 

34. Nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế hiện nay. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2002. -  315tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Giới thiệu các bài tham luận được trình bày tại Hội thảo góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề toàn cầu hóa kinh tế tác động đến việc xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.008125                  

Kho Mượn: M.003877-003879         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ N254Q 

35. NGUYỄN, ĐÌNH MINH. 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam cội nguồn sức mạnh tinh thần / Nguyễn Đình  Minh, Nguyễn Mạnh Hưởng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. - 219tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam - bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ. Xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội trong tình hình mới         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.019002                 

Kho Mượn: M.033504-33508                 

Kho Luân chuyển: LC.022132-022138         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ B112M 

36. NGUYỄN, HỒ. Nữ tướng Nguyễn Thị Định : Phim tài liệu / Kịch bản: Nguyễn Hồ. - Ấn bản điện tử. - Hà Nội : Trung tâm Dịch vụ và Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 2 đĩa VCD ; 43/4 in         

Biên tập và đạo diễn: Phạm Khắc; Quay phim: Vi Nghi; Viết lời bình: Minh Dân; Đọc lời bình: Kiều Oanh         

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời, sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định và những kỉ niệm của đồng nghiệp, người dân với nữ tướng Nguyễn Thị Định. Gồm 02 đĩa VCD, đĩa 1 gồm: bên dòng sông hát, vượt trùng dương;  đĩa 2: ngọn đuốc Đồng Khởi, Bộ Tư lệnh miền, dáng đứng Bến Tre.         

Ký hiệu kho:                  

Vật mang tin khác: CD.000304         

Chỉ số phân loại: 959.7043092/ N550T 

37. NGUYỄN, HỮU AN. Thượng tướng Nguyễn Hữu An - Hồi ký và tác phẩm / Nguyễn Hữu An. - Hà Nội : Quân  đội nhân dân, 2011. - 578tr. ; 24cm.         

Tóm tắt: Giới thiệu hồi ký của Thượng tướng Nguyễn Hữu An về những kinh nghiệm chỉ huy trận đánh; về đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội; về vận dụng những bài học kinh nghiệm trong kháng chiến chống  Pháp và chống Mỹ vào thực tiễn chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay... Những bài viết chọn lọc về quân sự  của Thượng tướng. Một số bài viết về Thượng tướng Nguyễn Hữu An.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVL.001764                 

Kho Mượn: M.028570-28575                  

Kho Luân chuyển: LC.017698-017704         

Chỉ số phân loại: 355.0092/ TH561T 

38. NGUYỄN, MẠNH HƯỞNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay / Nguyễn Mạnh Hưởng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 294tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản, những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân  dân. Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động, những vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012664         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ T550T 

39. NGUYỄN, MẠNH HƯỞNG. Xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Mạnh Hưởng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2011. - 283tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí  Minh. Những nhân tố tác động và yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới. Một số vấn đề vận dụng tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012926                 

Kho Mượn: M.028649-28653                 

Kho Luân chuyển: LC.017749-017753         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ X126D 

40. NGUYỄN, VĨNH THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân / Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Mạnh Hưởng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2004. - 214tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân và một số vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.009293                 

Kho Mượn: M.000869-000870, M.001161         

Chỉ số phân loại: 355/ T550T 

41. Những người con trung hiếu : Viết về các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2004. - 204tr. : hình ảnh ; 19cm.         

Đầu trang nhan đề : Chào mừng 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam         

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng và những thành tích chiến đấu vẻ vang của 11 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Mỗi anh hùng là một bức tranh sinh động thể hiện tinh  thần chiến đấu, dũng cảm, kiên cường, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ, hy sinh vì cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Địa chí: DCS.001406                 

Kho Đọc: DVN.007806                 

Kho Mượn: M.003873-003874         

Chỉ số phân loại: 355.0092/ NH556N 

42. PHẠM, HỒNG CƯ. Kinh nghiệm công tác chính ủy, chính trị viên / Phạm Hồng Cư. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 131tr. ; 19cm.   

Tóm tắt: Sự ra đời và phát triển của chế độ chính uỷ, chính trị viên. Trình bày những kinh nghiệm trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chính uỷ, chính trị viên         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.017271                 

Kho Mượn: M.030438-30439                 

Kho Luân chuyển: LC.020178-020179         

Chỉ số phân loại: 355.3/ K312N 

43. PHẠM, VĂN TRÀ. 60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng / Phạm Văn Trà. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2004. - 417tr. ; 21cm.       

Tóm tắt: Những quan điểm tư tưởng, lý luận và thực tiễn khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phương hướng xây dựng quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.010967                  

Kho Mượn: M.003715-003717         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ S111M 

44. Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong Đại thắng mùa xuân năm 1975. - Hà Nội : Quân đội nhân dân,  2005. - 324tr. ; 21cm.    

Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Pháo binh         

Tóm tắt: Tập hợp một số tham luận phân tích nghệ thuật chỉ đạo và nghệ thuật quân sự; vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị; những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật tác chiến pháo binh trong Đại thắng mùa  xuân 1975.          

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.011400                 

Kho Mượn: M.003713-003714         

Chỉ số phân loại: 358.09597/ PH108B 

45. Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. -  1155tr. ; 24cm.         

Tóm tắt: Gồm các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan và một  số nhà khoa học trong và ngoài quân đội về quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội ta  trong suốt 65 năm qua, nêu lên một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ cơ bản của quân đội trong thời  kỳ mới.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVL.002042                 

Kho Nghiên cứu: NC.001835         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ QU121Đ  

46. Quân giới Ninh Thuận (1945 - 1975). - Ninh Thuận : Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, 1998. - 124tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Sơ lược đặc điểm tình hình tỉnh Ninh Thuận trước cách mạng tháng Tám 1945; Quân giới Ninh Thuận trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; thành lập tổ quân giới, góp sức đánh bại chiến tranh  đặc biệt của đế quốc Mỹ.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Địa chí: DCS.000068         

Chỉ số phân loại: 355.80959758/ QU121G 

47. Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ. - Hà Nội : Quân đội nhân dân. - tập ; 21cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)          

T.2. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 159tr. ; 21cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)         

Tóm tắt: Những tấm gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, kinh tế,...         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.010331                 

Kho Mượn: M.015620-015622         

Chỉ số phân loại: 302/ S106M 

48. SCHELL, JONATHAN. Ký ức không quên = The military half : Cái nhìn của một nhà báo Mỹ về những cuộc ném bom ở Việt Nam / Jonathan Schell; Kiều Phương Thúy, Võ Quang Doãn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,  2008. - 298tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Nội dung tài liệu viết về sự hủy diệt do quân đội Mỹ gây ra đối với một khu vực nông thôn miền Nam Việt Nam.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.013135                 

Kho Mượn: M.019911-19912                 

Kho Luân chuyển: LC.011217-011218         

Chỉ số phân loại: 959.7043373/ K600Ư 

49. Tập truyện anh hùng : Trần Dưỡng, Tạ Thị Kiều, Huỳnh Văn Đảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Chi hội Văn nghệ giải phóng Sài Gòn - Gia Định, 1975. - 192tr. ; 19cm.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.005633         

Chỉ số phân loại: 895.922332/ T123T 

50. Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát vị tướng tài trí / Nhiều tác giả. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2008. -  381tr. : ảnh ; 21cm.         

Tóm tắt: Cuộc đời, sự nghiệp và quá trình chiến đấu của Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát, một người con tiêu biểu của Liên khu 5, một vị tướng tài cúa quân đội ta.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.012454                 

Kho Mượn: M.028355                 

Kho Luân chuyển: LC.017448-017449         

Chỉ số phân loại: 959.704092/ TH309T

51. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - Một đời binh nghiệp / Nguyễn Thống Nhất thể hiện. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 253tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Hồi ức về thiếu tướng Nguyễn Đức Huy gồm có 3 phần: "rũ bùn đứng dậy"; từ chiến trường Khe Sanh đến giải phóng Sài Gòn; lại ra mặt trận.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.018624                 

Kho Mượn: M.032800-32801                 

Kho Luân chuyển: LC.021476-021477         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ TH309T 

52. Tiểu đội dũng sĩ " 1 thắng 20 ". - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1967. - 75tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Ghi lại những chiến công, thành tích của tiểu đội quân giải phóng miền Nam do đồng chí Bùi Ngọc Đủ chỉ huy.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.005356         

Chỉ số phân loại: 355.309597/ T309Đ

53. Tìm hiểu luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam / Thy Anh tuyển soạn. - Hà Nội : Dân trí, 2010. - 47tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam: những quy định chung; quân hàm, chức vụ sĩ quan; nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan; sĩ quan dự bị; quản lý nhà nước về sĩ quan; khen thưởng và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.015661                 

Kho Mượn: M.026163-26164                 

Kho Luân chuyển: LC.014720-014721         

Chỉ số phân loại: 343.597/ T310H 

54. TRẦN, VĂN GIANG. Hồi ức về Sư đoàn Phòng không Cận Vệ Đỏ / Trần Văn Giang. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 157tr. ; 21cm.         

Tóm tắt: Những hồi ức của thiếu tướng Trần Văn Giang về ý chí quyết tử canh giữ bầu trời tổ quốc của bộ  đội Phòng không - Không quân Sư đoàn 361 - những ngày đêm ác liệt bảo vệ thủ đô trong trận "Điện Biên Phủ trên không"            

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.017226                 

Kho Mượn: M.030792-30793                 

Kho Luân chuyển: LC.020464-020465         

Chỉ số phân loại: 358.4/ H452Ư 

55. Truyền thống Bộ đội Đặc công tỉnh Ninh Thuận 1952 -1975 / Lê Như Lê, Nguyễn Sum, Nguyễn Khắc Huề biên  soạn. - Ninh Thuận : Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận, 2001. - 213tr. : bản đồ ; 19cm.         

Đầu trang nhan đề: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận         

Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện tiêu biểu với bao chiến công vang dội, tinh thần chiến đấu ngoan cường, táo bạo của các chiến sĩ Đặc công tỉnh Ninh Thuận từ khi ra đời đến khi kết thúc cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Địa chí: DCS.000077, DCS.000146, DCS.001255, DCS.001434-001435

Chỉ số phân loại: 356.0959758/ TR527T 

56. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội / Trần Văn Quang biên tập. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2004. - 152tr. ; 19cm

Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự         

Tóm tắt: Tác giả đã tập trung làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội với những quan điểm cơ bản, những phẩm chất và những hình thức, biện pháp cơ bản nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội. Phân tích toàn diện các yếu tố tác động, khẳng định tính cấp  thiết nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng nội dung nâng cao đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí  Minh.         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.008314                 

Kho Mượn: M.001058-001059         

Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

57. VĂN, TIẾN DŨNG. Nghệ thuật quân sự Việt Nam lý luận và thực tiễn / Văn Tiến Dũng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 135tr. ; 19cm.         

Tóm tắt: Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta, nguồn gốc sức mạnh cơ bản của nghệ thuật quân sự hiện đại Việt Nam. Chiến dịch - các hình thức, quy mô chiến dịch và nghệ thuật chiến dịch của chiến tranh nhân dân         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.008007                 

Kho Mượn: M.003234-003235         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ NGH250T 

58. Việt Nam giải phóng quân nhớ lại bước khởi đầu. - In lần thứ 2, có bổ sung, sửa chữa. - Hà Nội : Quân đội nhân  dân, 2004. - 570tr. ; 21cm.         

Đầu trang nhan đề : Ban Liên lạc. Việt Nam Giải phóng quân         

Tóm tắt: Tập hợp nhiều hồi ức và một số bài nghiên cứu về thời kỳ đầu của quân đội ta: công cuộc xung  phong Nam tiến mở rộng ảnh hưởng của Việt Minh, phát triển căn cứ địa cách mạng, thành lập khu giải phóng; những hoạt động quân sự và chính trị của đội du kích Pác Bó, đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và  đội du kích Ba Tơ..         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.010970                 

Kho Mượn: M.003573-003575         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ V308N 

59. VÕ, NGUYÊN GIÁP. Chiến đấu trong vòng vây : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp; Hữu Mai thể hiện. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, Thanh niên, 1995. - 436tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam qua các  thời kỳ mới giành độc lập, củng cố chiến khu Việt Bắc, áp dụng chiến tranh du kích, vừa chiến đấu vừa sản  xuất, tiến tới cuộc tổng phản công, chuyển dần sang thế chủ động trên các chiến trường chính         

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.009973                 

Kho Mượn: M.011785-011786         

Chỉ số phân loại: 959.704092/ CH305Đ 

60. VÕ, NGUYÊN GIÁP. Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân / Võ Nguyên Giáp. - Hà Nội : Sự thật, 1972. - 255tr. ; 19cm.        

Tóm tắt: Luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản. Truyền thống và kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của dân tộc ta. Sự sáng tạo của Đảng ta và nhân dân ta trong việc vũ trang quần chúng cách mạng và xây dựng quân đội nhân dân. Vũ trang quần chúng cách mạng mạnh mẽ và rộng khắp, xây dựng quân đội nhân dân chính quy hiện đại.             

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.008103                 

Kho Mượn: M.003883         

Chỉ số phân loại: 355.009597/ V500T 

Các bài khác