Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "85 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản VIệt Nam"
Ngày đăng: 26/01/2015

1. CAO, VĂN THỐNG.  Cẩm nang về kỹ năng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và  đảng viên / Cao Văn Thống. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 247tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về thực hiện nhiện vụ kiểm tra; phương pháp, trình tự, kĩ năng, qui  trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nghị quyết về  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng, hướng dẫn qui trình và các văn bản trong kiểm tra tổ chức  đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.016028          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C120N 

2. DƯƠNG, VĂN LƯỢNG. Hỏi đáp về những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam / Dương Văn Lượng  chủ biên, Nguyễn Văn Quang, Đậu Xuân Luận biên soạn. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - 233tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về những sự kiện chính, những mốc lịch sử quan  trọng trong quá trình Đảng lãnh đạo Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc, đổi mới đất nước  theo định hướng xã hội chủ nghĩa.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.014378                  

Kho Mượn: M.022894-022895          

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ H428Đ 

3. DƯƠNG, VĂN LƯỢNG.  Hỏi đáp về đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta / Dương Văn  Lượng chủ biên, Lê Đại Nghĩa, Đậu Xuân Luận biên soạn. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - 205tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời góp phần khăng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giải quyết vấn đề  dân tộc, đấu tranh chống các âm mưu thủ đoạn lợi dung vấn đề dân tộc để chống phá Việt Nam của các thế  lực thù địch.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.014377                  

Kho Mượn: M.022892-022893          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H428Đ 

4. GOÓC BA CHỐP, M.X..  Báo cáo chính trị của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tại Đại hội XXVII của  Đảng / M.X. Goóc Ba Chốp. - Hà Nội : Sự thật, Thông tấn xã Nôvôxti Mátxcơva, 1986. - 184tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa từ giai đoạn thấp  lên giai đoạn cao. Đây là văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ với Liên Xô mà cả với cộng đồng xã  hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và đối với cuộc đấu tranh của các dân tộc toàn thế  giới quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.009700          

Chỉ số phân loại: 320.5322/ B108C 

5. HOÀNG, LÊ NGỌC ANH.  Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Ma Nới (1945 - 2000) / Hoàng Lê Ngọc  Anh. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành xã Ma Nới, 2008. - 200tr. : 1ảnh chân dung và 3 ảnh khác ; 19cm.          

Tóm tắt: Tái hiện một thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, thử thách, tập trung phản ánh những sự kiện tiêu biểu, chân thật, sống động, thể hiện vai trò lao động cần cù, năng động sáng tạo và tinh thần đoàn kết, tự lực tự  cường của đồng bào dân tộc Ma Nới dưới sự lãnh đạo của Đảng.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000792          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

6. HẢI THU.  Thể dục thể thao trong xã hội mới / Hải Thu. - Hà Nội : Thể dục Thể thao, 1978. - 108tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản trong đường lối và quan điểm của Đảng về thể dục thể thao. Tác dụng của  thể dục thể thao đối với sức khoẻ.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.005604                  

Kho Mượn: M.008013-008017          

Chỉ số phân loại: 796/ TH250D 

7. HỒ, CHÍ MINH.  Về tư cách người đảng viên cộng sản / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Sự thật, 1983. - 142tr. ; 20cm.          

Tóm tắt: Nội dung sách chọn lọc một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách của người đảng viên cộng sản nhằm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên để xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư  tưởng và tổ chức.

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007102          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250T 

8. HỒ, CHÍ MINH.  Về xây dựng Đảng / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 242tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Nội dung sách tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng  Đảng. Đây là những di sản quý báu, là nền tảng lý luận và phương châm xây dựng đảng mà mãi mãi còn  nguyên giá trị trong công tác xây dựng đảng góp phần làm phong phú thêm lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin về  xây dựng Đảng của giai cấp công nhân.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007178                  

Kho Mượn: M.000871-000874          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250X 

9. HỮU THỌ. Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng - văn hóa : Tài liệu nội bộ / Hữu Thọ, Trần Trúc Thanh, Đoàn Thế Nga. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 2 tập ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương           

T.1 1930 - 1986. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 462tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện từ năm 1930 đến năm 1986. Các văn kiện được sắp xếp theo trình tự thời  gian gắn với các kỳ Đại hội Đảng.        

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.010620                  

Kho Mượn: M.000953-000954          

Chỉ số phân loại: 324.2597075/ M458S 

10. LÊ, DUẪN.  Thế nào là một chi bộ tốt, đảng bộ tốt ở nông thôn hiện nay? / Lê Duẫn. - Hà Nội : Sự thật, 1976. -  47tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Tiêu chuẩn để đánh giá một số tổ chức Đảng ở nông thôn: Am hiểu công tác quản lý HTX, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt ba cuộc cách mạng ở nông thôn, có quan hệ tốt và quan tâm đến đời sống của  nhân dân.         

Ký hiệu kho:                   

Kho Mượn: M.016809          

Chỉ số phân loại: 324.259707/ TH250N 

11. LÊ, MẬU HÃN.  Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn biên soạn. - Tái bản  có sửa chữa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 147tr. : ảnh ; 19cm.          

Tóm tắt: Khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng và các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi  thành lập tới nay.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015372                  

Kho Mượn: M.025370-25371                  

Kho Luân chuyển: LC.014023-014024          

Chỉ số phân loại: 324.2957071/ C101C 

12. LÊNIN, V.I..  Về xây dựng Đảng / V.I. Lê-Nin. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Sự thật, 1977. - 491tr. ; 19cm.  

Tóm tắt: Nội dung chủ yếu đề cập nhiều vấn đề như công tác cán bộ, công tác đảng viên, tăng cường sự  đoàn kết thống nhất trong Đảng, phê bình và tự phê bình trong Đảng          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.004276                     

Kho Mượn: M.000949-000950          

Chỉ số phân loại: 324.247/ V250X 

13. MÁC, C.. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản / C. Mác, Ph. Ăngghen. - In lần thứ 8. - Hà Nội : Sự thật, 1974. - 115tr. ;  19cm.          

Tóm tắt: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản trình bày quan điểm người cộng sản về các giai cấp tư sản và vô  sản, mâu thuẫn giữa các giai cấp, tính tất yếu của cách mạng vô sản và lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản  chủ nghĩa. Các lời tựa viết cho các lần xuất bản tuyên ngôn độc lập.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.002185          

Chỉ số phân loại: 335.422/ T527N 

14.  Đồng chí Trường Chinh = Comrade Trương Chinh. - Hà Nội : Thông tấn, 2007. - 201tr. : ảnh màu ; 25cm.          

Đầu trang nhan đề: Thông tấn xã Việt Nam          

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh với  các nội dung cụ thể như: Đường đến với cách mạng, cuộc đời hoạt động cách mạng và nhà văn hóa lớn của  dân tộc.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.002040          

Chỉ số phân loại: 324.259707092/ Đ455C

15. NGÔ, KIM NGÂN.  Về nâng cao chất lượng Đảng viên trong sự nghiệp đổi mới / Ngô Kim Ngân. - Hà Nội : Chính  trị Quốc gia, 1999. - 220tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu vấn đề xây dựng Đảng Mácxit-Lêninnit chân chính, thực trạng đội ngũ Đảng viên và nguy  cơ biến chất thoái hóa của một bộ phận Đảng viên hiện nay, về việc nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên  cả ở khâu kết nạp và loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo và  quản lý Đảng viên          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007568          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250N 

16. NGUYỄN, HUY ĐỘNG. Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu  nước (1959 - 1975) / Nguyễn Huy Động. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 222tr. ; 21cm.  

Tóm tắt: Trình bày quá trình lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát triển tuyến đường Trường Sơn  giai đoạn 1959 - 1975, kết quả và một số kinh nghiệm          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.018055          

Chỉ số phân loại: 324.25970753/ Đ106L 

17. NGUYỄN, HỮU TRI. Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Thị Phương Hồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 222tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Trình bày sơ lược, hệ thống lại những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ  Chí Minh về chính đảng của giai cấp vô sản, Đảng cộng sản cầm quyền; quá trình hình thành và phát triển tổ  chức bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, những thành công và cả những yếu  kém, bất hợp lý cần tiếp tục nghiên cứu để kiện toàn.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.010921                  

Kho Mượn: M.000890-000891          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S 

18. NGUYỄN, THÀNH. Báo dân chúng / Nguyễn Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1981. - 215tr. ;  19cm.          

Tóm tắt: Nội dung tập sách sưu tầm nghiên cứu, nêu lên cho chúng ta biết được một trong những thời kỳ  hoạt động sôi nổi, công khai của Đảng qua trên một năm tồn tại của tờ báo từ 27/7/1938 đến đầu tháng 9 năm  1939, khi chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007066          

Chỉ số phân loại: 070.509597/ B108D 

19. NGUYỄN, TRỌNG PHÚC. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2005 / Nguyễn Trọng Phúc. - Hà  Nội : Lao động, 2005. - 649tr. ; 28cm.          

Đầu trang nhan đề: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện lịch sử Đảng          

Tóm tắt: Nội dung giới thiệu về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các Hội nghị Trung ương  trước Đại hội I; Đại hội Đại biểu lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương; Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng  Cộng sản Đông Dương; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam (5-9 đến 10-9-1960);  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng lao động Việt Nam (14 đến ngày 20-12-1976); Đại hội Đại biểu  toàn quốc lần thứ V của Đảng lao động Việt Nam (Từ ngày 27 đến ngày 31-3-1982);  Đại hội Đại biểu toàn quốc  lần thứ VI của Đảng lao động Việt Nam (Từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986)...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.001457          

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ T310H

20. PHAN, THANH CHÂU. Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Phước (1930  - 1975) / Phan Thanh Châu. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Phước, 1990. - 192tr. : hình chụp,  bản đồ ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Phước          

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, dân số, điều kiện tự nhiên... huyện Ninh Phước tỉnh Ninh  Thuận; truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Phước trong cuộc khởi nghĩa giành  chính quyền tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn  1945 - 1975 dưới sự lãnh đạo của Đảng.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000073                  

Kho Đọc: DVN.003103                  

Kho Mượn: M.001287-001288          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TR527T 

21. PHẠM, NGỌC QUANG.  Góp phần tìm hiểu sự phát triển tư duy lãnh đạo của Đảng ta trong công cuộc đổi mới  trên các lĩnh vực chủ yếu / Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Viết Thông. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 199tr. ;  19cm.          

Tóm tắt: Khái quát sự phát triển tư duy về CNXH của Đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu thông qua mối quan  hệ giữa phương thức lãnh đạo với chức năng quản lý của Nhà nước; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng  cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007873                  

Kho Mượn: M.001167          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ G434P 

22. PHẠM, VĂN ĐỊNH. Tìm hiểu quy trình tiến hành Đại hội Đảng các cấp / Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Tùng. - Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2009. - 203tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp. Quy trình, nguyên tắc thủ tục tiến hành Đại  hội và một số câu hỏi, cách giải quyết một số tình huống thường gặp ở Đại hội các cấp          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.016822          

Chỉ số phân loại: 324.259707/ T310H 

23. TRƯỜNG CHINH. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam : Tác phẩm chọn lọc / Trường Chinh. - Hà  Nội : Sự thật, 1975. - 2 tập ; 19cm.           

T.2. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 574tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Cuộc quyết chiến của quân dân Việt Nam với thực dân Pháp. Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt  Nam. Những nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1946-1954. Nhiệm vụ cải cách ruộng đất và  phương châm chiến lược của Đảng ta. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách mạng dân tộc dân chủ và  cách mạng XHCN. Công tác mặt trận hiện nay          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.005881                  

Kho Mượn: M.001953-001954          

Chỉ số phân loại: 959.704/ C102M 

24. TRẦN, QUỲNH.  Tìm hiểu đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Nghiên cứu Văn kiện  Đại hội Đảng lần thứ IV / Trần Quỳnh. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 152tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Một số luận điểm cơ bản về đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: quá  trình hình thành và những đặc điểm của nó. Chuyên chính vô sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao  động.  Ba cuộc cách mạng, xây dựng nền sản xuất lớn, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa  

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.005285                  

Kho Mượn: M.001212          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T320H 

25. TRẦN, THỊ HƯỜNG. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến đấu của Đảng bộ  phường Phủ Hà / Trần Thị Hường. - Ninh Thuận : Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận, 2006. - 39tr. ; 30 cm.. -  324.2597070959758/ TH552T          

Tiểu luận tốt nghiệp          

Tóm tắt: Nội dung đề tài bao gồm phần cơ sở lý luận; Thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của  Đảng bộ phường Phủ Hà (2001-2006); Mục tiêu, phương hướng và giải pháp, kiến nghị để nâng cao năng lực  lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ phường Phủ Hà trong giai đoạn hiện nay.

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000439          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TH552T 

26. TRẦN, VĂN MIỀU.  Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau : Hỏi đáp / Trần Văn Miều,  Nguyễn Việt Hùng. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 391tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch  Hồ Chí Minh)          

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời  sau.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.014387                  

Kho Mượn: M.022912-022913          

Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C 

27. TRẦN, ĐÌNH HUỲNH. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / Trần Đình Huỳnh. - Hà Nội : Chính trị  Quốc gia, 1993. - 283tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Sách gồm một số bài viết của một số tác giả nghiên cứu đề tài " Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây  dựng Đảng trong điều kiện đã có chính quyền " thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX 02 "  Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh"          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.003083                  

Kho Mượn: M.001179, M.001372          

Chỉ số phân loại: 335.4346/ T310H 

28. TRỊNH, BÁ QUÁT. Các dân tộc đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI : Tranh tờ rời / Tranh: Trịnh Bá Quát. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011. - 1 ảnh mảu ; 72cm x 101cm.  

Ấn phẩm Chương trình Mục tiêu Quốc tiêu về văn hóa          

Ký hiệu kho:                   

Vật mang tin khác: TR.000018          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101D 

29. VÕ, NGUYÊN GIÁP. Những kinh nghiệm lớn của Đảng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 2 có bổ sung. - Hà Nội : Sự thật, 1967. - 105tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Những kinh nghiệm lớn của Đảng về đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng  trong thời kỳ Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và  bộn can thiệp Mỹ được tác giả trình bày khái quát lại trong sách, giúp bạn đọc hiểu được đường lối quân sự  mác - xít của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Đảng trong  cuộc kháng chiến  chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Băc, thống nhất Tổ quốc.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.004738                  

Kho Mượn: M.001351          

Chỉ số phân loại: 324.259707/ NH556K 

30. VÕ, NGUYÊN GIÁP. Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến tranh nhân dân ở  nước ta / Võ Nguyên Giáp. - Hà Nội : Sự thật, 1970. - 136tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Chiến tranh nhân dân thắng lợi chống chiến tranh xâm lược của 3 nước đế quốc. Cả nước đánh giặc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa và hậu phương của chiến tranh nhân dân. Vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự. Sự lãnh đạo của Đảng  trong khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.002091                  

Kho Mượn: M.003800-003801          

Chỉ số phân loại: 355.009597/ Đ561L 

31. VŨ, QUANG HIỂN. Đảng lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích ở đồng bằng Bắc Bộ (1946-1954) / Vũ Quang  Hiển. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 327tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Sự lãnh đạo dúng đắn, sáng suốt của Đảng trong việc xây dựng và bảo vệ khu du kích, căn cứ du  kích thời kỳ 1946 - 1950, thời kỳ 1951 - 1954 ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Qua đó nêu năm bài học kinh nghiệm  quý báu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng            

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.012377                  

Kho Luân chuyển: LC.017278-017279           

Chỉ số phân loại: 324.25970752/ Đ106L 

32. VƯƠNG, MINH.  Nửa thế kỷ tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự phản bội của Mao Trạch Đông /  Vương Minh. - Hà Nội; Maxcơva : Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Nxb. Chính trị Moskva, 1978. - 281tr. ; 27cm.          

Tóm tắt: Với "cuộc vận động chỉnh phong" và cách mạng văn hóa, đường lối hợp tác với chủ nghĩa đế  quốc của Mao, sự phản bội của Mao và niền tin vào thắng lợi của nhân dân Trung Quốc.              

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.000504                  

Kho Mượn: M.001424          

Chỉ số phân loại: 324.251/ N551T 

33. ĐÀO, DUY TÙNG. Tuyển tập Đào Duy Tùng / Đào Duy Tùng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - tập ; 22cm.           

T.2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 513tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Những bài nói, bài viết tiêu biểu của Đào Duy Tùng trước thời kỳ đổi mới và từ năm 1986 đến năm 1989          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.018501                  

Kho Mượn: M.032548          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T527T 

34. ĐÀO DUY TÙNG.  Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng : Nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV /  Đào Duy Tùng. - H. : Sự thật, 1978. - 95tr. ; 20cm.          

Chỉ số phân loại: 3KV.3/ B106CH  35. ĐINH, VĂN LIÊN.  Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Liên, Phạm Ngọc Bích. - Tái bản  lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2003. - 257tr. ; 20cm.  

Tóm tắt: Cung cấp những tri thức cần biết về lịch sử Đảng ở mức độ bao quát một cách có hệ thống, dựa  trên những sách giáo khoa về lịch sử Đảng của Học viện Chính trị Quốc gia và các trường đại học.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.008207                  

Kho Mượn: M.001307-001308          

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ H428V 

36. ĐỖ, MƯỜI. Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội / Đỗ Mười. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ;  19cm.           

T.3. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1993. - 218tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Tuyển tập các bài viết và phát biểu quan trọng trình bày những luận điểm nhằm cụ thể hoá hơn  nữa đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội  hiện nay          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.003045                  

Kho Mượn: M.000961-000963          

Chỉ số phân loại: 335.009597/ Đ126M 

37.  Bác Tôn (1888 - 1980) cuộc đời và sự nghiệp. - Hà Nội : Sự thật, 1988. - 213tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ An Giang          

Tóm tắt: Giới thiệu những nét chủ yếu về thân thế và sự nghiệp cách mạng, về phẩm chất và đạo đức cách  mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xứng với sự tuyên dương của Đảng và Nhà nước ta...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.001990          

Chỉ số phân loại: 959.703092/ B101T 

38. Định hướng chuẩn bị đại hội toàn quốc lần thư XI của Đảng Cộng sản Việt Nam quy chế bầu cử trong Đảng và  công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp / Tăng Thị Bình sưu tầm và hệ thống hóa. - Hà Nội :  Lao động, 2009. - 531tr. ; 27cm.          

Tóm tắt: Gồm 8 phần: Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới đại hội đảng toàn quốc; hướng dẫn quy chế bầu  cử, chất vấn đối với đảng viên; quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng;...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Nghiên cứu: NC.001860          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ312H  

39. 300 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 433tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ, hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của  Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương thực hiện nhiệm vụ đổi mới, chỉnh  đốn Đảng trên từng vấn đề cụ thể dưới dạng câu hỏi và trả lời          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007881                     

Kho Mượn: M.001255-001256          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B100T 

40. Biên niên sử các Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam / Phan Ngọc Liên chủ biên, ...[ và những người khác]. - Hà  Nội : Từ điển Bách khoa, 2006. - 2 tập ; 24cm.           

T.2. - Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2006. - 1250tr. ; 24cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam từĐại hội lần thứ V đến Đại hội X của  Đảng. Mỗi đại hội được trình bày theo cơ cấu thống nhất gồm các vấn đề như: bối cảnh diễn ra Đại hội, nội  dung Đại hội, kết quả và ý nghĩa của Đại hội, văn kiện của Đại hội.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.000705          

Chỉ số phân loại: 324.2597075/ B305N 

41. Định hướng chuẩn bị đại hội toàn quốc lần thư XI của Đảng Cộng sản Việt Nam quy chế bầu cử trong Đảng và  công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp / Tăng Thị Bình sưu tầm và hệ thống hóa. - Hà Nội :  Lao động, 2009. - 531tr. ; 27cm.          

Tóm tắt: Gồm 8 phần: Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới đại hội đảng toàn quốc; hướng dẫn quy chế bầu  cử, chất vấn đối với đảng viên; quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng;...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Nghiên cứu: NC.001860          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ312H  

42. Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hànhTtrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2011)  / Nguyễn Trọng Phúc chủ biên...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 858tr. : hình ảnh ;  24cm.          

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của các Đại hội, các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng  từ khóa I đến khóa XI            

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.001672                  

Kho Mượn: M.028087-028088          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101Đ 

43. Cách mạng và khoa học : Nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1977. - 295tr.  ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học          

Tóm tắt: Bản chất cách mạng và khoa học trong đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước  ta. Về làm chủ tập thể, kinh tế, kế hoạch Nhà nước 1976-1980, cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa  học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật          

Ký hiệu kho:                  

Kho Đọc: DVN.005894                  

Kho Mượn: M.001193          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C102M 

44. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội / Nhóm Trí Thức Việt tuyển chọn. - Hà Nội :  Lao động, 2013. - 250tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về giai cấp công nhân, nông dân, quân đội, công an, đội ngũ trí thức, Mặt  trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, thanh thiếu niên, đoàn, đội, phụ nữ Việt Nam, phụ lão, hội  người cao tuổi và bản di chúc của Người.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.016380                  

Kho Mượn: M.029672-29673                  

Kho Luân chuyển: LC.018990-018991          

Chỉ số phân loại: 335.4346/ CH500T 

45. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội : Bổ sung, phát triển năm 2011. - Hà  Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 35tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI          

Tóm tắt: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hệ thống chính trị và vai  trò lãnh đạo của Đảng.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015362                  

Kho Mượn: M.025350-25351                  

Kho Luân chuyển: LC.014003-014004          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C561L 

47. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Hệ lý luận chính trị cao cấp / Nguyễn Trọng Phúc chủ biên. - Tái  bản có sửa chữa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 449tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng          

Tóm tắt: Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng  chế độ mới, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới, giữ vững mục tiêu độc lập  dân tộc, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân  tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.016991                  

Kho Mượn: M.030812-30814                  

Kho Luân chuyển: LC.019874          

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ GI-108T 

48. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Hệ lý luận chính trị cao cấp / Nguyễn Trọng Phúc chủ biên. - Hà  Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 450tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng          

Tóm tắt: Lịch sử hơn 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam những sự kiện và những thành tựu đạt  được, tạo thế và lực mới cho cách mạng nước ta          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.017499                  

Kho Mượn: M.030827-30828                  

Kho Luân chuyển: LC.020495-020496          

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ GI-108T 

49. Đảng ủy cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội : Tài liệu dành cho cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn / Nguyễn  Dũng Sinh chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 290tr. ; 21cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị  trấn)          

Đầu bìa sách: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn          

Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế  hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.018273          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106U

50. Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2010. - 310tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị          

Tóm tắt: Đề cập những vấn đề cấp thiết của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay; vấn đề bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, vạch trần bản chất, âm mưu,  thủ đoạn" diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch đang chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chống  phá Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị, tư tưởng và tổ chức.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.018782          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ GI-550V 

51. Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng. - Hà Nội : Lý luận Chính trị,  2005. - 510tr. ; 27cm.          

Tóm tắt: Phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Quy định, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các  cấp. Văn bản phục vụ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.001431                  

Kho Mượn: M.001130-001131          

Chỉ số phân loại: 324.259707/ H561D 

52. Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 68tr. ; 21cm. - (Tủ  sách Xã - Phường - Thị trấn)          Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam          

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn hướng dẫn của Ban Bí thư số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.          Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.016022          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H561D     

53. Hướng dẫn ôn thi Môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 100tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề  ghi: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lênin          

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Ký hiệu kho:                   

Kho Mượn: M.001469-001470, M.008301          

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ H561D 

54. Đảng viên làm kinh tế tư nhân : Thực trạng và giải pháp / Trần Nguyễn Tuyên chủ biên ... [và những người  khác]. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 259tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học của vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân; thực trạng Đảng viên làm kinh  tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay; định hướng và những giải pháp nhằm thúc đẩy Đảng viên làm kinh tế tư nhân ở  Việt Nam trong thời gian tới.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015632                  

Kho Mượn: M.026105-26106                  

Kho Luân chuyển: LC.014662-014663          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106V   

55.  Học tập và làm theo phong cách "dân vận khéo" Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 175tr. ;  21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)          

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn          

Tóm tắt: Tìm hiểu lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận. Một số phương pháp và đề xuất nhằm hiện thực hoá tư tưởng "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Học tập và  làm theo phong cách " Dân vận khéo" của Hồ Chí Minh. Trích dẫn những câu nói và viết về dân vận và công  tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.013001          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H419T 

56. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo /  Ngô Huy Tiếp chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 258tr. ; 19cm.  

Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh          

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Đảng lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân - một số vấn đề và thực tiễn; thực  trạng Đảng lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân từ năm 1986 đến nay; mục tiêu, quan điểm và giải pháp đổi  mới sự lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân của Đảng trong giai đoạn hiện nay.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015545                  

Kho Mượn: M.025857-25858                  

Kho Luân chuyển: LC.014413-014414          

Chỉ số phân loại: 324.25970755/ Đ106C 

57.  Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 1227tr. ; 24cm.          

Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm ba phần: Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và tiến hành  cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành đổi mới và hội  nhập; Đảng cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.002746                  

Kho Mượn: M.021918          

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ Đ106C

58.  Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cu  Ba : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 219tr. ; 21cm.  

Đầu trang nhan đề: Hội đồng lý luận Trung ương          

Tóm tắt: Phân tích về vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, trong đó có  sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quần chúng, về tăng cường dân chủ  trong Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.018283          

Chỉ số phân loại: 324.259707/ Đ106C

59. Kinh nghiệm công đoàn cơ sở tham gia xây dựng Đảng. - Hà Nội : Lao động, 1985. - 117tr. ; 19cm.       

Tóm tắt: Phản ánh kinh nghiệm bước đầu của một số công đoàn cơ sở đã thực hiện công tác tham gia xây  dựng Đảng, góp phần tích cực vào việc tăng cường sức mạnh của Đảng          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.006235                  

Kho Mượn: M.002219          

Chỉ số phân loại: 331.87/ K312N 

60. Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2005 - 2010. - Ninh Thuận : Đảng bộ Quân sự  tỉnh Ninh Thuận, 2005. - 140tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ Quân sự tỉnh Ninh Thuận          

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Tham luận của các tổ chức cơ sở Đảng; Kết qủa thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu  trong nhiệm kỳ 2001-2005, phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương  nhiệm kỳ 2005 - 2010.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000075, DCS.001377          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y 

61. Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005 - 2010. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện Bác Ái, 2005. - 275tr. ; 21cm.            

Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái          

Tóm tắt: Diễn văn Khai mạc Đại hội; báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) nhiệm kỳ 2000 - 2005; bài phát biểu của thường trực Tỉnh ủy;...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000085, DCS.000430          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y 

62.  Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 - 2015 : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận :  Huyện ủy Thuận Nam, 2010. - 95tr. ; 27cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Huyện ủy Thuận Nam          

Tóm tắt: Tuyên truyền kết quả Đại hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gồm những văn  kiện, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 - 2015 của Đảng bộ huyện Thuận Nam.        

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001070, DCS.001319          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y 

63.  Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo tỉnh Ninh Thuận, 2006. - 520tr.  ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận          

Tóm tắt: Tập hợp những văn bản, bài viết, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận góp phần tích cực  vào hoạt động công tác tư tưởng, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, dấy lên phong trào hành  động cách mạng, với quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.       

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000010, DCS.000382-000383, DCS.001389                  

Kho Đọc: DVN.014069                  

Kho Mượn: M.022107-022109, M.033230-33231                  

Kho Luân chuyển: LC.012955-012956, LC.021805-021813          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y 

64. Lẽ phải của chúng ta. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 421tr. ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề : Hội đồng Lý luận Trung ương          

Tóm tắt: Giữ vững nền tảng tư tưởng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Kiên định mục  tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát  triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm dân chủ và nhân quyền trong điều kiện Việt Nam hiện nay          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.010846                  

Kho Mượn: M.002102-002103          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ L200P  

65. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam / Trịnh Nhu chủ biên...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị  Quốc gia. - tập ; 21cm.           

T.2 Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng  hòa (1930 - 1945). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 1115tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Trình bày những sự kiện phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông  Dương lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  (1930-1945)            

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.016261                  

Kho Mượn: M.030835-030836          

Chỉ số phân loại: 324.25970751/ L302S 

66. Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận 1945 - 2010. - Hà Nội :  Quân đội Nhân dân, 2011. - 456tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận          

Tóm tắt: Cuốn sách đã tái hiện toàn bộ hoạt động lãnh đạo và công tác chính trị đối với lực lượng vũ trang  tỉnh nhà: Phản ánh chân thực khách quan mọi mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, làm sáng tỏ cả  về lý luận và thực tiễn, góp phần giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ hiện tại và sau này.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001253          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

67. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phương Hải (1930 - 1975). - Ninh Thuận : Đảng ủy xã Phương Hải, 2011. - 120tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng ủy xã Phương Hải          

Tóm tắt: Ghi chép lại trung thực những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, những nhân chứng và tư liệu vô cùng  quý báu về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phương Hải.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001085, DCS.001127                  

Kho Mượn: M.028675-028678          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

68. Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Hải 1945-2010. - Ninh Thuận : Đảng ủy Ninh Hải,  2011. - 221tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Hải          

Tóm tắt: Quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Hải.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001250          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

69. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Chính (1945 - 2010). - Ninh Thuận : Đảng  ủy xã Phước Chính, 2013. - 148tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Bộ huyện Bác Ái. Đảng ủy xã Phước Chính          

Tóm tắt: Ghi chép lại trung thực những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, những nhân chứng và tư liệu vô cùng  quý báu về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Chính.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001315, DCS.001330          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

70. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Chiến 1945-2010. - Ninh Thuận : Đảng ủy  xã Phước Chiến, 2012. - 183tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ huyện Thuận Bắc. Đảng ủy xã Phước Chiến          

Tóm tắt: Ghi chép lại trung thực những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, những nhân chứng và tư liệu vô cùng  quý báu về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phước Chiến.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001257          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

71. Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Bắc (1930 - 2010) / Nguyễn Công Mạnh biên tập và biên soạn. - Hà Nội : Thời  đại, 2012. - 273tr. ; 20cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Bắc          

Tóm tắt: Giới thiệu Thuận Bắc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước (1930 - 1975); Đảng bộ và nhân dân Thuận Bắc trong 35 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc thành quả  cách mạng xã hội chủ nghĩa (1975 - 2010).          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001134-001135          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

72. Lịch sử Đảng bộ huyện Bác Ái. - Ninh Thuận : Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái. - tập ; 19cm.           

Lịch sử Đảng bộ huyện Bác Ái. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Aí, 2004. - 127tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương Bác Ái; Phong trào đấu tranh của nhân dân Bác Ái; Đảng bộ và quân dân  Bác Ái trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000090, DCS.000147          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

73. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (1930-2005) / Nguyễn Ngọc Nam... [và những người  khác]. - Ninh Thuận : Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm, 2007. - 348tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm          

Tóm tắt: Ghi lại chặng đường 45 năm đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do  cho Tổ quốc; những thành quả cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Phan Rang -  Tháp Chàm tỉnh  Ninh Thuận đạt được trong sự nghiệp xây dựng tổ quốc là việc làm có ý nghĩa thiết thực, truyền thống cách  mạng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000078, DCS.000201, DCS.001408                      

Kho Mượn: M.028514          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

74. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (1930 - 1975) / Nguyễn Thị Hoàng Liên, Lê Duy Hoàn biên soạn. - Xuất bản  lần thứ 2 có chỉnh lý, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 479tr. ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận          

Tóm tắt: Quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và sự lãnh đạo của Đảng bộ Ninh Thuận đối với cách mạng tỉnh nhà.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001073-1074                  

Kho Mượn: M.026316-026319, M.032184                  

Kho Luân chuyển: LC.014866-014869          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

75.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (1930 - 1975). - Ninh Thuận : Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 1995. - 334tr. : hình ảnh ;  21cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam          

Tóm tắt: Giới thiệu về thiên nhiên, xã hội và con người Ninh Thuận. Đồng thời ghi lại những chặng đường đấu tranh cách mạng kiên cường, nhưng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Ninh Thuận từ năm 1930 -  1975: Chi bộ Cộng sản ra đời và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến  chống thực dân Pháp xâm lược ( 1/1946 - 7/1954); Đảng bộ và quân dân Ninh Thuận kháng chiến chống Mỹ  (7/1954 - 16/4/1975)          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000055, DCS.001343, DCS.001353                  

Kho Đọc: DVN.009978                  

Kho Mượn: M.001422                  

Kho Luân chuyển: LC.020482          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S 

76. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Khê (1930 - 2010). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 264tr. ;  21cm.          

Đầu trang nhan đề: Huyện uỷ Vĩnh Lĩnh. Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Khê          

Tóm tắt: Giới thiệu miền đất, con người và truyền thống của xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.  Sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc lãnh đạo nhân dân xã Vĩnh Khê kiên cường trong kháng chiến chống  Pháp, chống Mỹ, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới  đất nước          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.018299          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959747/ L302S 

77. Đảng, Bác Hồ về tự phê bình và phê bình : Lưu hành nội bộ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 623tr. ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2)          

Tóm tắt: Gồm một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số văn kiện của Đảng và một số bài nói, viết của các đồng chí Tổng bí thư của Đảng ta qua các thời kỳ về công tác phê bình và tự phê          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.010801                  

Kho Mượn: M.000834-836                  

Kho Luân chuyển: LC.021567-021568          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106B

78. Lời chào mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 183tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng Cộng sản Việt Nam  của các đoàn đại biểu của 34 Đảng anh em bạn bè  và một số đảng cầm quyền từ các châu lục trên thế giới  đến tham dự đại hội          Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007932          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ L462C 

79. Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc. - Hà Nội : Thông tin lý luận, 1984. - 4 tập ; 19cm.           

T.2. - Hà Nội : Thông tin lý luận, 1984. - 246tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Mao Trạch Đông cùng những sự kiện lịch sử của Trung Quốc liên  quan tới ông.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.008088          

Chỉ số phân loại: 951.05092/ M108T 

80. Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ đổi mới đất nước vấn đề và kinh nghiệm : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Sáu, Trần Xuân Sầm, Lê Doãn Tá đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 494tr. ;  21cm.            

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong giai đoạn mới của cách mạng  nước ta hiện nay; những giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong giai đoạn mới của  cách mạng nước ta hiện nay, vấn đề và kinh nghiệm thực tiễn.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.012146                  

Kho Mượn: M.028775-28776                  

Kho Luân chuyển: LC.021224-021225          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M452Q 

81. Một chặng đường văn hóa : Hồi ức và tư liệu về việc tiếp nhận đề cương văn hóa (1943 ) của Đảng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 1985. - 247tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu bản đề cương văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam và bài viết của đồng chí Trường  Chinh về việc triển khai các nội dung chính của đề cương, hồi ức của các cán bộ văn hoá về quá trình tiếp nhận  và tuyên truyền đề cương. Nhận thức các tư tưởng lớn của đề cương và đấu tranh bảo vệ tính cương lĩnh của nó  trong những năm 1945-1946          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.006959          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458C 

82. Một số văn bản của Đảng và Nhà nước về công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1983. - 487tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Một số nghị quyết, nghị định, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công nghiệp và tiểu, thủ công  nghiệp để từng bước đưa công tác quản lý kinh tế trong từng lĩnh vực này vào nề nếp theo đúng đường lối và  pháp luật          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.008081                  

Kho Mượn: M.003414          

Chỉ số phân loại: 343/ M458S 

83. Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng / Phạm Quang Nghị chủ biên ... [và những người khác]. -  Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 298tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng, việc bồi dưỡng lý luận và  nghiệp vụ công tác tư tưởng, rút ra những kinh nghiệm cho những người làm công tác tư tưởng là rất cần thiết. Đồng thời cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các đồng chí làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và  đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.004679                  

Kho Mượn: M.002134-002135, M.002221          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S 

84. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào. - Hà  Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 215tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Hội đồng lý luận Trung Ương          

Tóm tắt: Những bài viết nghiên cứu về công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam và Lào: quá trình đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa và sự phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Lào. Phân tích kinh nghiệm thực tiễn và một số thành tựu của hai nước trong quá trình đổi mới về kinh tế, xã hội, văn  hoá, giáo dục...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.017076          

Chỉ số phân loại: 324.2/ M458S 

85. Nghiệp vụ công tác đảng viên và văn bản hướng dẫn thực hiện. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 371tr. ;  21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)          

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản Sách xã, phường, thị trấn          

Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về công tác sinh hoạt đảng như vấn đề thực tế hiện nay về sinh hoạt chi  bộ; về công tác phát triển đảng; việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của chi bộ...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.016031          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NGH307V 

86. Những sự kiện lịch sử Đảng. - Hà Nội : Sự thật, 1979. - 2 tập ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương           

T.1. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 701tr. ; 19cm.           

Tóm tắt: Gồm những sự kiện chính trong lịch sử hoạt động của Đảng từ những ngày chuẩn bị thành lập  Đảng cho đến Cách mạng tháng Tám thành công          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.004591                  

Kho Mượn: M.008731          

Chỉ số phân loại: 324.2597075/ NH556S 

87.  Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam : Từ tháng 9 - 1962 đến tháng 11 - 1963. - Hà Nội : Sự thật, 1963. - 135tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Những văn kiện và tài liệu quan trọng của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam và của một số tổ chức thành viên của Mặt trận từ tháng 9/1962 đến 11/1963.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.005068          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556V 

88. Phước Diêm những chặng đường đấu tranh cách mạng (1930 - 1975). - Ninh Thuận : Đảng ủy xã Phước Diêm, 2000. - 144tr. : bản đồ; hình ảnh ; 19cm.          

Tóm tắt: Truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Phước Diêm dưới ngọn cờ  của Đảng, suốt 45 năm đấu tranh kiên cường chống Pháp và chống Mỹ.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000234, DCS.000833, DCS.001393          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ PH557D 

89. Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2006. - 493tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng          

Tóm tắt: Gồm những vấn đề mới và cơ bản trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, những thông tin, tư liệu về Đảng liên quan trực tiếp đến nội dung được đề cập trong các văn kiện Đại hội; các  văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác báo cáo viên; tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, học tập đạo đức  Hồ Chí Minh, những thông tin cơ bản về cộng đồng các dân tộc Việt Nam, về các tổ chức quốc tế, WTO, APEC  và các thành viên APEC, thành tựu bảo vệ  và phát triển quyền con người ở Việt Nam.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.010918                  

Kho Mượn: M.001259-001260          

Chỉ số phân loại: 324.597071/ S450T 

90. Đại hội XII Đảng Cộng sản Bun - Ga - Ri. - Hà Nội : Sự thật, 1982. - 161tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Những thành tựu của Đảng cộng sản Bungari trong kế hoạch 5 năm lần thứ 7 (1975-1980), phương  hướng, chính sách kinh tế trong kế hoạch 5 năm lần thứ 8 (1981-1985). Xây dựng, sử dụng quỹ tiêu dùng xã hội,  hoàn thiện chế độ chính trị, xây dựng Đảng và chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Bungari    

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.004239          

Chỉ số phân loại: 324.2499/ Đ103H 

91. Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng : Dùng cho cán bộ cơ sở và Đảng viên. - Hà  Nội : Sách giáo khoa Mác Lênin, 1977. - 158tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề : Vụ Biên soạn. Ban Tuyên huấn Trung ương.          

Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Tháng lợi vĩ đại, bước ngoặt  lịch sử; Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa;  Đường lối đối ngoại của Đảng ta; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1976 - 1980; Tăng cường nhà nước  xã hội chủ nghĩa; Công tác vận động quần chúng và Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.005720          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L 

92. Tài liệu hướng dẫn công tác đảng cho Bí thư Chi bộ và Cấp uỷ viên cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. -  126tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề : Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương          

Tóm tắt: Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra của tổ chức cơ sở Đảng, công tác vận động nhân dân của tổ chức cơ sở Đảng và Chi bộ; Đồng thời cũng đề cập đến công tác của Bí thư Chi bộ và Chi uỷ          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007565                    

Kho Mượn: M.001303-001304          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L 

93. Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng : Dùng cho giảng viên và báo cáo viên. - Hà  Nội : Sách giáo khoa Mác - Lênin. - 3 tập ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên huấn Trung ương           

T.2. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1983. - 229tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm: phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1983 và mức phấn đấu đến  năm 1985; chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đường lối kinh tế của Đảng ta; đưa  nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề về quản lý kinh tê; về ba lợi ích kinh tế  trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.003592                  

Kho Mượn: M.000977          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L 

94. Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng : Dùng cho giảng viên và báo cáo viên. - Hà  Nội : Sách giáo khoa Mác - Lênin. - 3 tập ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên huấn Trung ương           

T.3. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác Lênin, 1983. - 177tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Tập III, đi sâu nghiên cứu 5 chuyên đề cụ thể đó là: Tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Công tác quần chúng trong giai đoạn mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Đẩy mạnh cách  mạng tư tưởng và văn hóa,xây dựng nền văn hóa mới, con người mới; Về ba lợi ích trong sự nghiệp xây dựng  chủ nghĩa xã hội.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.005778          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L 

95. Tài liệu học tập lý luận chính trị dùng cho Đảng viên mới. - In lần thứ 4 có chỉnh lý, bổ sung. - Hà Nội : Sách giáo  khoa Mác - Lênin, 1987. - 215tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên huấn Trung ương          

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử loài người, đường lối phát triển cách mạng XHCN ở nước ta, tình hình thế giới  và nhiệm vụ, trách nhiệm của người Đảng viên trong giai đoạn phát triển kinh tế những năm 80.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.001214                  

Kho Mượn: M.001181          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L 

96. Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX của Đảng : Dùng cho đảng viên và cán bộ cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc  gia, 2001. - 124tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương          

Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội 9 phù hợp với trình độ của cán bộ, đảng viên cơ  sở về các vấn đề: Bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước hiện nay; Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007935                  

Kho Mượn: M.001174          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L 

97. Tài liệu hỏi-đáp về các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng : Dùng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở và nhân dân / Hoàng Phong Hà biên tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 123tr. ;  19cm.          

Đầu trang nhan đề : Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương          

Tóm tắt: Tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp, giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở và nhân dân có thêm tài  liệu nghiên cứu dự thảo các Văn kiện trình Đại hội IX của Đảng          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007701                  

Kho Mượn: M.001172, M.001176          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L 

98. Tài liệu hỏi - đáp về nghị quyết Đại hội X của Đảng : Phổ biến rộng rãi trong nhân dân / Trịnh Đình Bảy, Phạm  Tô Minh, Phí Ngọc Nội biên tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 99tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề : Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương             

Tóm tắt: Nội dung tài liệu thể  hiện rõ những nội dung chủ yếu nhất của văn kiện Đại hội X của Đảng đó là : Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển dưới hình thức hỏi - đáp.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.008701                  

Kho Mượn: M.000938-000942          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L 

99. 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam = 80 years of the communist party of Vietnam : 1930 - 2010. - Hà Nội : Thông  tấn, 2010. - 371tr. : ảnh ; 29cm.          

Đầu trang nhan đề: Thông tấn xã Việt Nam - Vietnam news agency          

Tóm tắt: Tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời (năm 1930) đến năm 2010 bằng ảnh, kèm  theo tư liệu về các kỳ Đại hội Đảng và danh sách Ban Chấp hành Trung ương từ 1930 đến nay.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.002968                  

Kho Mượn: M.025319, M.032378                  

Kho Nghiên cứu: NC.001707          

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ T104M 

100. Thanh niên với chủ nghĩa anh hùng cách mạng / Hồ Chí Minh ... [và những người khác]. - Hà Nôi : Thanh niên,  1968. - 199tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Các bài phát biểu của các đ/c lãnh đạo về con người mới và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; cơ  sở và đặc điểm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa đối với thanh niên...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.002283                  

Kho Mượn: M.001359          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH107N 

101. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2006. -  Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 71tr. ; 15cm.          

Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày đầy đủ, rõ ràng về Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.008572                  

Kho Mượn: M.000854-000856          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ309L 

102. Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Phổ thông, 1977. - 71tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các văn kiện khác như những vấn đề về đường lối cách  mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đường lối phát triển kinh tế, đường lối xây dựng Đảng...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.005793          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T310H 

103. Tìm hiểu nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) : Hỏi và đáp phổ biến rộng rãi trong nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 45tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung Ương          

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành  Trung ương Đảng (khóa VIII).          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007430                  

Kho Mượn: M.001384, M.033074-33075                  

Kho Luân chuyển: LC.021639-021641          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T310H 

104. Tìm hiểu Văn kiện Đại hội XI và định hướng đường lối, đổi mới phát triển của Đảng. - Hà Nội : Lao động, 2011. -  500tr. ; 28cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam          

Tóm tắt: Gồm 5 phần: cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; những quy định, hướng dẫn mới về công tác Đảng; hỏi đáp về công tác Đảng ở cơ sở; hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và  bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.002920                  

Kho Mượn: M.025312                  

Kho Nghiên cứu: NC.001705                

Chỉ số phân loại: 324.259707/ T310H 

105. Tôn Đức Thắng tiểu sử. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 255tr. ; 21cm.. - (Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước)          

Tóm tắt: Khái quát, cô đọng, những sự kiện căn bản nhất về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Tôn Đức Thắng.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.012239                  

Kho Mượn: M.030851          

Chỉ số phân loại: 959.703092/ T454Đ 

106. Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Hành chính,  2011. - 431tr. : hình ảnh ; 27cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu diễn biến và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài tham luận được trình bày tại Đại hội.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.001791          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T406C 

107. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Hải (1940 - 1975) / Nguyễn Văn Yên, Trần Trọng  Nghĩa biên soạn. - Ninh Thuận : Đảng bộ xã Vĩnh Hải, 2001. - 172tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ xã Vĩnh Hải          

Tóm tắt: Ghi lại những công lao to lớn của Đảng bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng từ 1940 - 1975. Qua đó, lưu giữ những truyền thống vô cùng quý báu cho các thế hệ hiện nay và mai sau tiếp tục phát huy theo bước cha ông, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000072, DCS.001391, DCS.001409          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TR527T 

108. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Hữu 1930 - 2000 / Ngô Được, La Văn Điểm,  Nguyễn Thành Tâm biên soạn. - Ninh Thuận : Đảng ủy xã Phước Hữu, 2006. - 199tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng ủy xã Phước Hữu          

Tóm tắt: Ghi lại công lao to lớn của Đảng bộ chiến sĩ và quân dân các dân tộc xã nhà Phước Hữu thuộc  huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trong 70 năm đấu tranh cách mạng và xây dựng CNXH (1930 - 2000).          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000088          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TR527T 

109. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Hải (1940 - 1975 ). - Ninh Thuận : Đảng bộ  huyện Ninh Hải, 1996. - 191tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng bộ huyện Ninh Hải          

Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương Ninh Hải, các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và  tiến tới giải phóng huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000067, DCS.000231, DCS.001392                  

Kho Đọc: DVN.006255                  

Kho Mượn: M.001066-001068          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TR527T 

110. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Sơn : Sơ thảo. - Ninh Thuận : Đảng bộ huyện  Ninh Sơn, 1993. - tập           

Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Sơn : Sơ thảo. - Ninh Thuận : Đảng bộ  huyện ủy Ninh Sơn, 1993. - 180tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Ghi lại truyền thống đấu tranh cách mạng và rút ra những bài học kinh nghiệm của toàn Đảng, toàn  dân và toàn quân huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000081, DCS.000203                  

Kho Đọc: DVN.003134                  

Kho Mượn: M.000989, M.000993          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TR527T 

111. Trường-Chinh tiểu sử / Phạm Hồng Chương chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 706tr. ; 21cm.. -       

(Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước)          

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.017500                  

Kho Mượn: M.030769          

Chỉ số phân loại: 959.704092/ TR561C 

112. Tư tưởng của V. I. Lênin về xây dựng Đảng : Sách chuyên khảo / Ngô Huy Tiếp chủ biên. - Hà Nội : Chính trị  Quốc gia - Sự thật, 2014. - 382tr. ; 21cm.          

Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh          

Tóm tắt: Tư tưởng, quan điểm của V. I. Lênin về Đảng và xây dựng Đảng trước cách mạng tháng Mười và  sau khi giành được chính quyền          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.019086                  

Kho Mượn: M.033576-033577          

Chỉ số phân loại: 324.2/ T550T 

113. Tư tưởng Hồ Chí Minh về các giá trị văn hoá cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Hải Triều ... [và những  người khác]. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008. - 542tr. ; 27cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hoá cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá Việt Nam. Trong tư tưởng vĩ đại của Người thì văn hoá Đông - Tây xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa  nhân văn Việt Nam đã được phát triển trong các phong trào lớn thế kỉ XX. Độc lập dân tộc, dân chủ và chủ  nghĩa xã hội tiêu biểu cho các giá trị Việt Nam.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.002575                  

Kho Nghiên cứu: NC.001654          

Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T 

114. Tập tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2000). - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2000. - 22tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Tài liệu bao gồm chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn và đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày  thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCAP.000014-000015          

Chỉ số phân loại: 324.259707075/ T103L 

115. Văn Hải những chặng đường đấu tranh cách mạng (1930 - 1975) / Trần Ngọc Quế biên soạn. - Ninh Thuận : Đảng bộ Thành phố Phan Ràng - Tháp Chàm, 2011. - 94tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề ngoài bìa: Đảng bộ Thành phố Phan Ràng - Tháp Chàm. Ban Chấp hành Đảng bộ  phường Văn Hải          

Tóm tắt: Truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của quân và nhân dân phường Văn Hải trong suốt 45 năm qua, đã giành nhiều thắng lợi.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.001076, DCS.001286          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115H 

116. Văn kiện Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc. - Hà Nội : Cục thông tin, 1975. - 72tr. ; 19cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu những văn kiện rất quan trọng, có tính cách chỉ đạo sâu sắc trong thời gian trước mắt để  hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.004212          

Chỉ số phân loại: 320.9597/ V115K 

117. Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khoá VIII. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1997. - 118tr. ;  19cm.          

Đầu trang nhan đề :  Đảng Cộng sản Việt Nam          

Tóm tắt: Toàn văn nội dung Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương khóa VIII về phát huy quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh và chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hienj đại hóa đất nước          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.007123                  

Kho Mượn: M.001215-001216          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K     

118. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 336tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam          

Tóm tắt: Toàn văn các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015370                  

Kho Mượn: M.025366-025367, M.027957-27959                  

Kho Luân chuyển: LC.014019-014020          

Chỉ số phân loại: 324.25970755/ V115K 

119. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận,  2005. - 139tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận          

Tóm tắt: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Tỉnh; Phát biểu của đồng chí Phan Diễn - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội; Danh sách BCH Đảng bộ Tỉnh; Danh sách Ban  Thường vụ tỉnh ủy; Danh sách Bí thư và Phó Bí thư; Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X. Nghị quyết của  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và diễn văn bế mạc Đại hội.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000017, DCS.000401-000402          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K 

120. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh thuận, 2000. -  144tr. ; 19 cm.          

Đầu trang nhan đề: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận          

Tóm tắt: Văn kiện bao gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo của BCH; Một số danh sách của BCH Đảng bộ  tỉnh; Danh sách Ban thường vụ tỉnh ủy; Danh sách Bí thư và phó Bí thư; Danh sách kiểm tra tỉnh ủy; Nghị quyết  của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2010 và diễn văn bế mạc.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Địa chí: DCS.000013          

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K 

121. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.22 1961. - Hà Nội : Chính trí quốc gia, 2002. - 817tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Những văn kiện của Đảng trong năm 1961, năm đầu tiên Đảng lãnh đạo thực hiện Kế hoạch phát  triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ nhất 1961 - 1965; lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ  nghĩa xã hội miền Bắc; lãnh đạo kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tiến công địch trên toàn miền Nam.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015262                  

Kho Mượn: M.025217-25218                  

Kho Luân chuyển: LC.013971          

Chỉ số phân loại: 324.25970753/ V115K 

122. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.52 1992 - 6- 1993. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007. - 731tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1993, triển khai Nghị quyết Đại  hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015251                  

Kho Mượn: M.025238-025239          

Chỉ số phân loại: 324.25970755/ V115K 

123. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.50 1- 1990 - 5- 1991. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007. - 643tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 1- 1990 đến tháng 5- 1991.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015249                  

Kho Mượn: M.025234-025235          

Chỉ số phân loại: 324.25970755/ V115K

124. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.       

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.48 1987. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006. - 646tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1987, năm mở đầu việc thực hiện đường lối đổi mới do  Đại hội VI của Đảng đề ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta đã phát triển đến mức đặc biệt nghiêm trọng: Sản xuất đình trệ, lưu thông ách tắc; lạm phát ba con số, ngân sách thâm hụt,...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015247                  

Kho Mượn: M.025231-025232          

Chỉ số phân loại: 324.25970755/ V115K 

125. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.45 1984. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006. - 510tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1984.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015275          

Chỉ số phân loại: 324.25970754/ V115K 

126. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.         

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.38 1977. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005. - 782tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015272                  

Kho Mượn: M.025229-25230                  

Kho Luân chuyển: LC.013964          

Chỉ số phân loại: 324.25970754/ V115K 

127. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.36 1975. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004. - 522tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1975.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015270                  

Kho Mượn: M.025225-25226                  

Kho Luân chuyển: LC.013961-013962          

Chỉ số phân loại: 324.25970754/ V115K 

128. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.23 1962. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002. - 986tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Những văn kiện của Đảng được ban hành năm 1962, là năm Đảng lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc  xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, và thực hiện đấu tranh thống nhất nước nhà theo đường lối Đại hội đại  biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015263                  

Kho Mượn: M.025219-25220                  

Kho Luân chuyển: LC.013956-013957          

Chỉ số phân loại: 324.25970753/ V115K 

129. Văn kiện Đảng toàn tập. - Hà Nội : Chính trị quốc gia. - tập ; 22cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam           

T.16 1955. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002. - 790tr. ; 22cm.          

Tóm tắt: Hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1955.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.015256                  

Kho Mượn: M.025205-25206                  

Kho Luân chuyển: LC.013950          

Chỉ số phân loại: 324.25970753/ V115K 

130. Văn kiện Đảng về Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - tập ; 21cm.           

T.2 1945  - 1977. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 722tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Những nghị quyết,chỉ thị .... của Đảng Cộng sản Việt Nam có liên quan đến quá trình hoạt động và phát triển của Mặt trận từ ngày 2/9/1945 đến tháng 5/1977          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.017171          

Chỉ số phân loại: 959.7043322/ V115K 

131. Văn kiện Đảng về phát triển công nghiệp. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 1387tr. ; 24cm.          

Tóm tắt: Gồm các Văn kiện mang tính chỉ đạo đường lối trong cả một giai đoạn, một quá trình phát triển  công nghiệp, được sắp xếp có hệ thống, theo thời gian từ năm 1955 đến nay. Tập hợp các bài viết, bài phát  biểu của Hồ Chí Minh và các tổng bí thư tại các Hội nghị, các buổi làm việc ở các đơn vị của ngành công  nghiệp, kèm theo một số văn kiện về hội nhập, sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp Nhà nước.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.001692          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K 

132. Văn kiện Đảng về thương mại dịch vụ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 400tr. ; 24cm.          

Tóm tắt: Giới thiệu các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển thương mại - dịch vụ của nước ta qua các thời  kỳ xây dựng đất nước. Ngoài ra, còn có một số văn kiện về hội nhập, ứng dụng và phát triển công nghệ thông  tin...          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.002055          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K 

133. Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội IX của Đảng. - Hà Nội : Xây dựng Đảng, 2000. - 142tr. ; 19cm.          

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương          

Tóm tắt: Gồm các Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Đảng Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nắm vững, thực hiện đúng và thống nhất các quy định và hướng dẫn trên, bảo đảm thực hienj tốt các yêu cầu về Đại hội Đảng bộ các cấp mà Chỉ thị 54  của Bộ Chính trị đã đề ra.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.018913                  

Kho Mượn: M.033370-33371                  

Kho Luân chuyển: LC.022043-022044          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250Đ 

134. Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng / Đức Lượng chủ biên... [ và những người khác]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia, 2007. - 220tr. ; 21cm.          

Tóm tắt: Trình bày nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực trạng sinh hoạt Đảng, nhân tố tác động đến sinh hoạt  Đảng và gợi mở những giải pháp đổi mới về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong giai đoạn hiện nay          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.011593                  

Kho Mượn: M.001263-001264          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250Đ 

135. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giáo dục và nâng cao chất lượng Đảng viên trong thời đại Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2005. - 582tr. ; 27cm.          

Tóm tắt: Quyển sách giúp người đọc tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương, chính sách, quy  định của Đảng về công tác xây dựng Đảng, về nâng cao đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên trong  giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và những chủ trương, chính sách của  Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ và  những văn bản của Đảng về quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên hiện nay          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVL.001430                  

Kho Nghiên cứu: NC.000285          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ X126D 

136. Xây dựng đội ngũ đảng viên nông thôn vững mạnh / Đức Lượng chủ biên. - Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung, điều  chỉnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 223tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)             

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản Sách xã, phường, thị trấn          

Tóm tắt: Giới thiệu về đội ngũ đảng viên và vai trò đội ngũ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; thực trạng đội ngũ đảng viên nông thôn nước ta hiện nay; các giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên nông  thôn.          

Ký hiệu kho:                   

Kho Đọc: DVN.016032          

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ X126D 

Các bài khác