Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyến đề: " Hồ Chí Minh "
Ngày đăng: 19/05/2020

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU

CHUYÊN ĐỀ: HỒ CHÍ MINH

 

1. BÙI, ĐÌNH PHONG. 

Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 338tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Cuốn sách khắc họa trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và minh triết Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng của Người.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014282

                Kho Mượn: M.022656-022657

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ B105L

 

2. ĐINH, THU XUÂN. 

Bài ca Hồ Chí Minh / Đinh Thu Xuân. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2010. - 231tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ kháng chiến ở Nam bộ, Chiến khu 7, Điện Biên Phủ và những kỷ niệm, tình cảm của Người đối với đồng bào trong cả nước.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014293

                Kho Mượn: M.022678-22679

                Kho Luân chuyển: LC.020695-020697

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ B103C

 

3. ĐOÀN, DUY THÀNH. 

Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Hồ Chí Minh / Đoàn Duy Thành. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 153tr. ; 21cm.

      Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời, tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh: từ thời thơ ấu, khi xuất dương bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước, những hoạt động cách mạng của Người để sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017487

                Kho Mượn: M.030747-30748

                Kho Luân chuyển: LC.020410-020412

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458S

4. ĐỖ, HOÀNG LINH. 

Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Biên niên thời niên thiếu / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010. - 159tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt những mốc chính về tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử và một số địa điểm di tích, lưu niệm gắn bó thời niên thiếu của Bác.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014285

                Kho Mượn: M.022662-022663

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ NG527S

 

5. HÀ, MINH ĐỨC. 

Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2010. - 691tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học xã hội Việt Nam

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.015653-015655

        Chỉ số phân loại: 895.922132/ S550N

 

6. HỒ, CHÍ MINH. 

120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 403tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Những bài viết của Bác xung quanh các vấn đề: chính trị, văn hóa, chiến tranh - hòa bình,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014535

                Kho Mượn: M.023232-023233

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458T

 

7. HỒ, CHÍ MINH. 

120 câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 363tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu 120 bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh, giúp độc giả dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, đối với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu qua những câu chuyện, bài thơ về Người.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014281

                Kho Mượn: M.022654-022655

        Chỉ số phân loại: 959.704/ M458T

 

8. HỒ, CHÍ MINH. 

120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 339tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kháng chiến kiến quốc, thi đua yêu nước, sản xuất tiết kiệm, chống quan liêu... nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ và nhân các sự kiện lịch sử quan trọng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014284

                Kho Mượn: M.022660-022661

        Chỉ số phân loại: 959.704/ M458T

 

9. HỒ, CHÍ MINH. 

120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc các sắc lệnh quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, quy định về thiết lập toà án quân sự, thể lệ tổng tuyển cử, tổ chức các đoàn thể luật sư, thuế tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014385

                Kho Mượn: M.022908-22909

                Kho Luân chuyển: LC.013889-013890

        Chỉ số phân loại: 349.597/ M458T

 

10. HỒ, CHÍ MINH. 

Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1970. - 458tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu trang vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ lịch sử trước, trong và sau cách mạng tháng Tám năm 1945; một số bài thơ ca ngọi tinh thần đấu tranh anh dũng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam của Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011650

        Chỉ số phân loại: 355.009597/ V250Đ

 

11. HỒ, CHÍ MINH. 

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu / Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 46tr. ; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết của Bác Hồ về vấn đề tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019659

                Kho Luân chuyển: LC.015746-015748

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ TH552H

 

12. HỒNG KHANH. 

Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ / Hồng Khanh. - Hà Nội : Thanh niên, 2007. - 99tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những hồi ức về cuộc đời của Bác Hồ qua những câu chuyện do người cháu gần nhất của Bác kể lại.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012398

                Kho Luân chuyển: LC.006216, LC.017329-017330

        Chỉ số phân loại: 895.92283403/ CH527V

 

13. HỮU NGỌC. 

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh = Sài Gòn - Hồ Chí Minh city : Tham khảo biên dịch Văn hóa Việt Nam / Hữu Ngọc, Lady Borton chủ biên. - Hà Nội : Thế giới, 2006. - 131tr. ; 18cm.

        Tóm tắt: Khái quát các nét văn hoá, xã hội và những dấu mốc lịch sử quan trọng của Sài Gòn như: nguồn gốc tên "Sài Gòn", những người dân đầu tiên của Sài Gòn, sự định cư của người Hoa, người Ấn Độ tại Sài Gòn, các nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Sài Gòn... cho tới tên Tp. Hồ Chí Minh hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008616

                Kho Mượn: M.009573-9574

                Kho Luân chuyển: LC.003891-003894

        Chỉ số phân loại: 959.779/ S103G

 

14. LÊ, XUÂN ĐỨC. 

Nay ở trong thơ : Phê bình tiểu luận thơ Hồ Chí Minh / Lê Xuân Đức. - Hà Nội : Văn học, 2005. - 283tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu, bình luận về thơ Bác của tác giả được đăng trên các báo, tập san.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012081

                Kho Mượn: M.028184-28185

                Kho Luân chuyển: LC.016782-016783

        Chỉ số phân loại: 895.92213/ N112Ơ

 

15. MẠCH, QUANG THẮNG. 

Một số chuyên đề về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng chủ biên. - In lần thứ 4. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 332tr. ; 19cm.

      Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc đối tượng và phương pháp nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên đề về nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề như: độc lập dân tộc, cách mạng dân tộc, về Đảng cộng sản, về Nhà nước,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007443

                Kho Mượn: M.001253-1254

                Kho Nghiên cứu: NC.000659

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458S

 

16. NGUYỄN, HUỆ CHI. 

Suy nghĩ mới về nhật ký trong tù : Bản dịch trọn vẹn / Nguyễn Huệ Chi chủ biên. - Tái bản có bổ sung, chỉnh lý. - Hà Nội : Giáo dục, 1993. - 659tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Văn học

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu hầu như về tất cả mọi phương diện và công bố dưới nhiều hình thức khác nhau: khảo luận, giảng dạy, bình thơ, ... về tác phẩm "Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003317

                Kho Mượn: M.001217-001218, M.009042, M.009072-9073

                Kho Luân chuyển: LC.000026, LC.000555, LC.000679

                Kho Nghiên cứu: NC.000925

        Chỉ số phân loại: 895.92213209/ S523N

 

17. NGUYỄN, MẠNH HƯỞNG. 

Tư Tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh / Nguyễn Mạnh Hưởng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2003. - 133tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nội dung của nhân tố chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội, của đoàn thể dân tộc ta trong chiến tranh nhân dân Việt Nam,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008203

                Kho Mượn: M.001120-1121

                Kho Luân chuyển: LC.001036, LC.002232

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

 

18. NGUYỄN, THỦY TRƯỜNG. 

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Thủy Trường. - Hà Nội : Dân trí, 2011. - 95tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ai cũng cần soi lại mình; Dân chủ thanh tra; Nơi Bác đến thăm chúc Tết trong Tết độc lập đầu tiên; Ý chí của Đảng;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.016517-016519

        Chỉ số phân loại: 170/ Đ250H

 

19. NGUYỄN, XUÂN THÔNG. 

Những ngày cuối cùng của Bác Hồ kính yêu / Nguyễn Xuân Thông, Sơn Tùng biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 294tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

      Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu thêm về tấm gương và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu, nhất là trong lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai sâu rộng cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014684

                Kho Mượn: M.023604-023605

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ NH556N

 

20. PHẠM, MINH HẠC.

Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người / Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 2 tập

         T.1 Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và văn hóa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 251tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo khoa hoc: " Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người".

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014383

                Kho Mượn: M.022904-022905

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

 

21. PHẠM, MINH HẠC.

Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người / Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 2 tập

         T.2 Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 201tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo khoa học " Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người"

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014384

                Kho Mượn: M.022906-022907

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

 

22. PHẠM, VĂN KIỆT.

Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực trạng và giải pháp : Đề án / Phạm Văn Kiệt. - Ninh Thuận : Ninh Thuận, 2008. - 21 tr. ; 30 cm.

        Tóm tắt: Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội...

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000779

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ X126D

 

23. SƠN TÙNG. 

Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người / Sơn Tùng. - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 311tr. ; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về tấm gương đạo đức, nhân cách, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.008134-008135

        Chỉ số phân loại: 170/ B101H           

 

24. SƠN TÙNG. 

Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người / Sơn Tùng. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 282tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập hợp những câu chuyện về tấm gương đạo đức, nhân cách, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014283

                Kho Mượn: M.022658-022659

        Chỉ số phân loại: 170/ B101H

 

25. TRẦN, DÂN TIÊN. 

Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch / Trần Dân Tiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Sở Thông tin Văn hóa Sài Gòn - Gia Định, 1975. - 150tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Kể lại những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu trong cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000831

        Chỉ số phân loại: 959.703092/ NH556M

 

26. TRẦN, ĐÌNH BA. 

Cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Những câu hỏi trắc nghiệm / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 158tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về 79 mùa xuân của Bác trong hoạt động cách mạng vì dân, vì nước của Ngưởi.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014389

                Kho Mượn: M.022916-022917

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ C514Đ

 

27. TRẦN, ĐƯƠNG. 

Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 223tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

       Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc một số câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014298

                Kho Mượn: M.022688-022689

        Chỉ số phân loại: 170/ C458C

 

27. TRẦN, QUANG NHIẾP. 

Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức / Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Văn Sáu. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2017. - 376tr. ; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Gồm 5 chương: Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng; Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng; Hồ Chí Minh về những nguyên tắc đạo đức cách mạng; tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh; tính thiết thực của học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022572

                Kho Mượn: M.037603-037604

        Chỉ số phân loại: 170/ H450C

 

28. TRẦN, VĂN MIỀU. 

Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau : Hỏi đáp / Trần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 391tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014387

                Kho Mượn: M.022912-022913

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

 

29. TRẦN, VIẾT HOÀN. 

Nhớ mãi ngày sinh Bác Hồ / Trần Viết Hoàn. - Tái bản có sửa chữa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 83tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tập hợp một số bức thư, điện, bài thơ Bác Hồ cảm ơn nhân dân ngày 19 tháng 5 và một số chuyện kể về ngày sinh của Người.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008609

                Kho Mượn: M.000896-897

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ NH460M

 

30. VĂN TÙNG. 

Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - In lần thứ 2 có bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 198tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỷ XXI, tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác Hồ, Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014388

                Kho Mượn: M.022914-022915

        Chỉ số phân loại: 170/ H450C

 

31. VŨ, NGỌC KHÁNH. 

Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010. - 290tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong vấn đề đạo đức học. Bàn về Bác và tâm thức folklore Việt Nam. Nghiên cứu học thuyết tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một minh triết. Vấn đề vận dụng tư tưởng minh triết của Người vào cuộc sống của dân tộc và trong đời thường

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014716

                Kho Mượn: M.023668-023669

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

 

32. VƯƠNG, HỒNG SỂN. 

Sài Gòn năm xưa / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992. - 343tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Sài Gòn từ khi được hình thành. Tìm hiểu về nguồn gốc từ "Sài Gòn"; Sài Gòn thời Nguyễn Ánh (1774-1820), thời Minh Mạng (1820-1840). Giới thiệu về các cơ quan xưa Sài Gòn; những cổ tích chung quanh Sài Gòn; các quan chức ở Sài Gòn thời Mỹ, nguỵ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002548

                Kho Mượn: M.010478

                Kho Luân chuyển: LC.000842

        Chỉ số phân loại: 959.70959779/ S103G

 

33. X.Y.Z. 

Sửa đổi lối làm việc / X.Y.Z. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 115tr. ; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ và Đảng viên trong sự nghiệp xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016851

                Kho Mượn: M.029855-29857

                Kho Luân chuyển: LC.015758-015760, LC.019562

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ S551Đ

 

34. 3 năm thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài thi chung khảo / Hồ Sơn, Dương Phong tuyển chọn và giới thiệu. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 438tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Kết quả ban đầu của việc sưu tầm và giới thiệu những thành tích đã đạt được trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002782

                Kho Nghiên cứu: NC.001675

        Chỉ số phân loại: 170/ B100N

 

35. Bác Hồ kính yêu. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 135tr. ; 23cm.

        Tóm tắt: Những chuyện đời hoạt động cách mạng của Bác, giúp các em học tập noi gương, rèn luyện trở thành những chiến sĩ trung thành, xuất sắc và kế tục sự nghiệp vĩ đại của Bác.

        Ký hiệu kho:

                Kho Thiếu nhi Đọc: TND.008734           

                Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.009407-009408                   

                Kho Luân chuyển: TNLC.007908

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ B101H

 

36. Bước đường quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1981. - 159tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Phòng Chính trị. Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Tp. Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Bước đường hình thành chiến đấu và trưởng thành của các lực lượng vũ trang nhân dân thành phố qua các thời kỳ từ bí mật trước cách mạng tháng 8 đến kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954, kháng chiến chống Mỹ 1955 đến 30/4/1975,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009693

        Chỉ số phân loại: 355.00959779/ B557Đ

 

37. Giá trị di sản tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người mới Việt Nam / Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010. - 243tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Gồm những bài viết của các giáo sư, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu bàn về tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng con người mới về các mặt tri thức, đạo đức, lối sống và phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014291

                Kho Mượn: M.022674-22675

                Kho Luân chuyển: LC.020620-020622

        Chỉ số phân loại: 170/ GI-100T

 

38. Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 266tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Đầu trang nhan đề: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

        Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đoc những bài viết về vấn đề: Đảng, đoàn kết, thương binh liệt sỹ, thanh niên,... trong bản Di chúc của Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014292

                Kho Mượn: M.022676-022677

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ GI-100T

 

39. Giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh / Bùi Kim Hồng,...[và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010. - 351tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giúp độc giả hiểu thêm về tấm gương tuyệt vời, chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014280

                Kho Mượn: M.022652-022653

        Chỉ số phân loại: 170/ GI-100T

 

40. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 490tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội Đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn Khoa học Mác - Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015935

                Kho Mượn: M.027077-027078

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ GI-108T

 

41. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đặng Xuân Kỳ chủ biên, Vũ Khiêu, Song Thành. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 498tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội Đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn Khoa học Mác - Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh

                                             

        Tóm tắt: Gồm 12 chương trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tập trung luận chứng các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích việc vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.038218

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ GI-108T

 

42. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 290tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo

        Tóm tắt: Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.039013

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ GI-108T

 

43. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Hệ cao cấp lý luận chính trị / Nguyễn Khánh Bật chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2004. - 241tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

        Tóm tắt: Gồm 9 bài trình bày về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền...

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.038249

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ GI-108T

 

44. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 150tr. ; 15cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm Đường cách mệnh; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu lên những bài học về rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên qua những lời dạy của Bác.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016852

                Kho Mượn: M.029858-29859

                Kho Luân chuyển: LC.019563-019564

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ GI-462T

         

45. Hình ảnh tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Ấn bản điện tử. - Ninh Thuận : Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Ninh Thuận, 2002. - 1 đĩa CD ; 43/4 in

        Tóm tắt: Giới thiệu hình ảnh và bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Vật mang tin khác: CD.000719

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H312A

 

46. Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 79tr. ; 20cm.

        Đầu trang nhan đề: Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008208

                Kho Mượn: M.000990-991

                Kho Luân chuyển: LC.000557

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H428Đ

 

47. Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người : Sách ảnh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2009. - 60tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện đầy ý nghĩa mang dấu ấn lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

        Ký hiệu kho:

                Kho Thiếu nhi Đọc: TND.008729

                Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.009393-009396

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

48. Hồ Chí Minh - Tư tưởng nhân văn, đạo đức trong sự nghiệp cách mạng của người / Hồ Sơn, Văn Thảo tuyển chọn và giới thiệu. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 447tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Giúp cho bạn đọc tìm hiểu về những gía trị to lớn trong tư tưởng nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh - tư tưởng chủ đạo tạo nên hình tượng Bác Hồ - Cha già dân tộc - Danh nhân thế giới vừa kỳ vĩ vừa gần gũi với mỗi người dân Việt Nam và luôn được sự ngưỡng mộ trong lòng bạn bè thế giới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002781

                Kho Nghiên cứu: NC.001674

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

 

49. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.1 1890 - 1929. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 456tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 1 giới thiệu với bạn đọc về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời gian 1890 - 1929.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014009

                Kho Mượn: M.021900-21901

                Kho Nghiên cứu: NC.000614

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

50. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.2 1930 - 1945. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 356tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiên cơ bản về những hoạt động sôi động, phong phú trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc từ đầu năm 1930, khi thành lập Đảng đến tháng 9 - 1945, khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014008

                Kho Mượn: M.021902-21903

                Kho Nghiên cứu: NC.000771

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

51. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.3 1945 - 1946. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 466tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 3 ghi lại những sự kiên hoạt động cách mạng vô cùng sôi động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày đầu tiên nước Việt Nam giành lại Độc lập 2 - 9 - 1945 đến ngày bắt đầu Toàn quốc kháng chiến 19 - 12 - 1946.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014007

                Kho Mượn: M.021904-21905

                Kho Nghiên cứu: NC.000615

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

52. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.4 1946 - 1950. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 562tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, từ ngày 19 - 12 - 1946 đến hết năm 1950.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014006

                Kho Mượn: M.021906-021907

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

53. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.5 1951 - 1955. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 622tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những hoạt động cách mạng vô cùng phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải rộng khắp núi rừng chiến khu Việt Bắc và kéo dài trong bốn năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1951 - 1954).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014005

                Kho Mượn: M.021908-021909

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

54. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.6 1955 - 1957. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 622tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc sống và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 - 1 - 1955 đến ngày 31 - 12 - 1957.

 

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014004

                Kho Mượn: M.021910-21911

                Kho Luân chuyển: LC.019004-019010

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

55. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.7 1958 - 1960. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 629tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1958 đến hết 1960.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014003

                Kho Mượn: M.021912

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

56. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.8 1961 - 1963. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 571tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm (1961 - 1963).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014002

                Kho Mượn: M.021913-21914

                Kho Luân chuyển: LC.019011-019017

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

57. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.9 1964 - 1966. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 595tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 9 ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 - 1 - 1964 đến ngày 31 - 12 - 1966.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014001

                Kho Mượn: M.021915-21916

                Kho Luân chuyển: LC.019018-019024

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C      

 

58. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh

         T.10 1967 - 1969. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 487tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập 10 giới thiệu cùng bạn đọc ba năm cuối cùng trong cuộc đời của một vĩ nhân đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014010

                Kho Mượn: M.021917

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ H450C

 

59. Hồ Chí Minh tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi / Trần Đình Thêm sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 493tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích dẫn hầu hết từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập và được hệ thống theo các chủ đề: Muôn dặm đường xa; Không có gì quý hơn độc lập, tự do; Đảng như biển cả non cao; Công bộc của dân; Đầy tớ;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002803

                Kho Mượn: M.023259

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

 

60. Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại / Phạm Việt Anh sưu tầm, biên soạn ... [và những người khác]. – Khánh Hòa : Tổng hợp Khánh Hòa, 1990. - 125tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu đầy đủ hơn về sự nghiệp, công lao và sự ảnh hưởng của Bác Hồ kính yêu đối với nhân loại.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006875

                Kho Mượn: M.001202

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

 

61. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 283tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Đầu trang tên sách: Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

        Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những bài phân tích về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc, văn hoá, thanh niên,...trong bản Di chúc lịch sử của Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014297

                Kho Mượn: M.022686-022687

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

 

62. Lý luận và phương pháp công tác đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh : Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm / Phạm Đình Nghiệp chủ biên...[và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 1998. - 284tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những vấn đề chung. Tổ chức và hoạt động đội TNTP. Đội TNTP Hồ Chí Minh với nhi đồng Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với đội TNTP Hồ Chí Minh....

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010557

        Chỉ số phân loại: 371.809597/ L600L

 

63. Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Tài liệu phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ". - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2007. - 229tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức; những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.001513-001514

        Chỉ số phân loại: 171/ M458S

 

64. 120 bài thơ hay về Bác Hồ / Nhiều tác giả; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 255tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014299

                Kho Mượn: M.022690-022691

        Chỉ số phân loại: 895.9221008/ M458T

 

65. 120 bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 403tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giúp cho bạn đọc hiểu thêm về giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống, tình cảm của Bác Hồ đối với đất nhước, đối với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014289

                Kho Mượn: M.022670-022671

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458T

 

66. 50 năm chân dung một con người : Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 391tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu sưu tập các công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả trong và ngoài nước về cuộc đời hoạt động yêu nước cách mạng kiên trì và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.         

Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002577

                Kho Nghiên cứu: NC.001656

        Chỉ số phân loại: 959.703092/ N114M

 

67. Ngọc càng mài càng sáng. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2009. - 51tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những mẩu chuyện về Bác Hồ, sự gắn bó mật thiết giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với Bác,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014204

                Kho Mượn: M.022481-022485, M.025166-25167

                Kho Luân chuyển: LC.013303-013306

        Chỉ số phân loại: 170/ NG419C

 

68. Thơ Bác Hồ. - Hà Nội : Văn học giải phóng, 1975. - 120tr. ; 21cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009807

                Kho Mượn: M.001220, M.001375

        Chỉ số phân loại: 895.92213/ TH460B

         

69. Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 108tr. ; 20cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Một số vấn đề liên quan tới việc công bố di chúc của Hồ Chủ tịch. Giới thiệu toàn văn di chúc của Bác. Tổng kết những thành tựu và hạn chế của Đảng và nhân dân ta sau 30 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.015755-015757

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T406V

 

70. Trường học của Bác : Kể chuyện Bác Hồ. - Ấn bản điện tử. - Tp. Hồ Chí Minh : Hãng phim Trẻ sản xuất và phát hành, 2012. - 1 đĩa ; 43/4 in. - (Chào mừng 81 năm thành lập Đoàn TNCS Tp. HCM 26/03/1931 - 26/03/2012. Đại hội Đoàn TNCS Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IX 2012 - 2017)

        Biên tập: Hướng Dương, Phan Văn An, Trọng Bình; Kể chuyện: Hướng Dương, Đình Toàn; Giám đốc sản xuất: Nguyễn Vĩnh Thiện

        Tóm tắt: Giới thiệu 10 mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Vật mang tin khác: CD.000673

        Chỉ số phân loại: 170/ TR561H

 

71. Tuyển tập thơ Hồ Chí Minh / Tạ Đức Hiền, Minh Phúc sưu tầm. - Hà Nội : Văn học, 2008. - 278tr. ; 21cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013396

                Kho Mượn: M.020078-20079

                Kho Luân chuyển: LC.011373-011374

        Chỉ số phân loại: 895.9221008/ T527T

 

72. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường Cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên Giáp chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1997. - 362tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Quá trình hình thành, phát triển và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010324

                Kho Luân chuyển: LC.001253

                Kho Nghiên cứu: NC.000731, NC.000969

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

 

Click vào đây để tải về !

 

Các bài khác