Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư Mục Chuyên Đề: Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngày đăng: 25/05/2020

1. AN BÌNH MINH. 

Lê Duẩn về với miền Nam / An Bình Minh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2005. - 111tr. ; 21cm. - (Tủ sách Danh nhân Việt Nam)

        Tóm tắt: Hồi ký ghi chép về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: TNLC.001387, TNLC.001391

        Chỉ số phân loại: 324.259707092/ L250D

 

2. BÍCH HỒNG. 

Con đường xây dựng nền kinh tế mới : Nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV / Bích Hồng. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 167tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách làm rõ cơ sở lý luận của đường lối xây dựng nền kinh tế mới của Đảng ta đề ra tại Đại hội IV, trình bày một số luận điểm cơ bản về quá trình phát triển của sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006019

                Kho Mượn: M.002432

        Chỉ số phân loại: 339.509597/ C430Đ

 

3. BÙI, ĐÌNH PHONG. 

Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Bùi Đình Phong, Phạm Ngọc Anh. - Tái bản. - Hà Nội : Lao động, 2005. - 227tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 4 chương : đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và giữ vững vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ; Giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tăng cường công tác tư tưởng chính trị trong giai đọan hiện nay ; Xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng ; Xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008709

                Kho Mượn: M.001150

        Chỉ số phân loại: 324.25970754/ C455T

 

4. BÙI, ĐÌNH PHONG. 

Một số vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam / Bùi Đình Phong, Phạm Ngọc Anh. - Hà Nội : Lao động, 2005. - 479tr. ; 28cm.

        Tóm tắt: Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; về bản chất giai cấp công nhân; về Đảng Cộng sản cầm quyền; về nhu cầu tất yếu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, về chủ nghĩa Mác - Lênin, về các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và một số vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.000571

                Kho Nghiên cứu: NC.000282

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ M458S

 

5. BÙI, ĐÌNH PHONG. 

Một số vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam / Bùi Đình Phong, Phạm Ngọc Anh. - Hà Nội : Lao động, 2005. - 479tr. ; 28cm.

        Tóm tắt: Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bản chất giai cấp công nhân; Đảng Cộng sản cầm quyền; nhu cầu tất yếu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, về chủ nghĩa Mác - Lênin, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về cán

bộ và công tác cán bộ; giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và một số vấn đề vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.001493

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ M458S

 

6. BÙI, KIM ĐỈNH. 

Hỏi - đáp môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bùi Kim Đỉnh chủ biên, Phùng Thị Hiển, Vũ Ngọc Lương. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. - 182tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm có 45 câu hỏi - đáp về môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.019322

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ H428Đ      

 

7. CAO, VĂN THỐNG. 

Cẩm nang về kỹ năng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên / Cao Văn Thống. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 247tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thực hiện nhiện vụ kiểm tra; phương pháp, trình tự, kĩ năng, quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng, hướng dẫn quy trình và các văn bản trong kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016028

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C120N

8. DƯƠNG, TRUNG Ý. 

Nâng cao chất lượng Đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn / Dương Trung Ý. - Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung điều chỉnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 303tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò của xã và Đảng bộ xã; vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các Đảng bộ xã hiện nay; chất lượng Đảng bộ xã với những quan niệm, tiêu chí đánh giá, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn cùng một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng các Đảng bộ xã trong giai đoạn hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020207

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ N122C

 

9. DƯƠNG, TỰ ĐAM. 

Bản lĩnh thanh niên sinh viên ngày nay / Dương Tự Đam. - Hà Nội : Thanh niên, 2000. - 76tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ thanh niên sinh viên xác định được bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học, từ đó nhận thức và định hướng đúng đắn, hoàn thiện nhân cách trở thành một con người có ích cho xã hội - con người mới xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.005816

        Chỉ số phân loại: 324/ B105L

 

10. ĐÀM, ĐỨC VƯỢNG. 

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập / Đàm Đức Vượng. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 340tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chú tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003917

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ NH556D

 

11. ĐINH, VĂN LIÊN. 

Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Liên, Phạm Ngọc Bích. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2003. - 257tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Cung cấp những tri thức cần biết về lịch sử Đảng ở mức độ bao quát một cách có hệ thống, dựa trên những sách giáo khoa về lịch sử Đảng của Học viện Chính trị Quốc gia và các trường đại học.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008207

                Kho Mượn: M.001307-1308

                Kho Luân chuyển: LC.001051

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ H428V

 

12. HÀ, HUY TẬP. 

Hà Huy Tập một số tác phẩm / Hà, Huy Tập. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 955tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; một số văn kiện Đảng thời kỳ vận động dân chủ 1936 - 1938; những trước tác tiêu biểu.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020039

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H100H

 

13. HÀ, XUÂN TRƯỜNG. 

Đường lối văn nghệ của Đảng : Vũ khí, trí tuệ, ánh sáng / Hà Xuân Trường. - In lần thứ 2, có bổ sung. - Hà Nội : Sự thật, 1977. - 295tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Văn nghệ, xã hội và cách mạng. Sự hình thành khuynh hướng văn học, nghệ thuật, quá trình đấu tranh xây dựng nền văn nghệ XHCN, tính chất dân tộc của nền văn hoá mới ở Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006326

                Kho Mượn: M.001777-1778

                Kho Luân chuyển: LC.000271

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ561L

 

14. HẢI THU. 

Thể dục thể thao trong xã hội mới / Hải Thu. - Hà Nội : Thể dục Thể thao, 1978. - 108tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản trong đường lối và quan điểm của Đảng về thể dục thể thao. Tác dụng của thể dục thể thao đối với sức khoẻ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005604

                Kho Mượn: M.008013-008017

        Chỉ số phân loại: 796/ TH250D

 

15. HOÀNG, TÙNG. 

Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 / Hoàng Tùng, Đào Duy Tùng. - Hà Nội : Thông tin lý luận, 1983. - 104tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu hai bài phát biểu của đồng chí Hoàng Tùng và đồng chí Đào Duy Tùng trình bày một số vấn đề về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Trung ương.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003675

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ N114V

 

16. HỒ, CHÍ MINH. 

Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Sự thật, 1974. - 135tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số tuyên ngôn, lời kêu gọi thi đua ái quốc; lời chúc mừng, thư gửi đồng bào; Các báo cáo hội nghị ... của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000018

        Chỉ số phân loại: 355.4346/ D121T

 

17. HỒ, CHÍ MINH. 

Không có gì quý hơn độc lập tự do! / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Sự thật, 1975. - 100tr. ; 18cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn: Lời kêu gọi, kính cáo đồng bào, thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, Tuyên ngôn Độc lập, gửi đống bào miền Nam, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thư chúc mừng năm mới ...của Bác Hồ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006266

                Kho Mượn: M.001299-001300

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ KH455C

 

18. HỒ, CHÍ MINH. 

Trách nhiệm của nhân dân và cán bộ đối với chính quyền cách mạng / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Sự thật, 1975. - 52tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm một số bài của Hồ Chủ tịch nói về tính chất của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ trong việc xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002439

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TR102N

 

19. HỒ, CHÍ MINH. 

Về công tác dân vận / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 239tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: thư kêu gọi tổng khởi nghĩa; thư gửi anh em Hoa kiều; thư gửi đồng bào tỉnh Lao Cai; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019966

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250C

 

20. HỒ, CHÍ MINH. 

Về tư cách người đảng viên cộng sản / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Sự thật, 1983. - 142tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách chọn lọc một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách của người đảng viên cộng sản nhằm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên để xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007102

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250T

 

21. HỒ, CHÍ MINH. 

Về xây dựng Đảng / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 242tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Đây là những di sản quý báu, là nền tảng lý luận và phương châm xây dựng đảng mà mãi mãi còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng đảng góp phần làm phong phú thêm lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin về xây dựng Đảng của giai cấp công nhân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007178

                Kho Mượn: M.000871-000874

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250X

 

22. HỒ, ĐỨC VIỆT. 

Thanh niên với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Hồ Đức Việt. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 166tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những bài viết, bài nói của đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên TW Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành TW Đoàn, nêu lên một cách có hệ thống, mang tính lý luận sâu sắc, có tính tổng kết thực tiễn phong phú về thanh niên và phong trào thanh niên hiện nay. Đó là những vấn đề cơ bản về công tác thanh niên, phương pháp tổ chức, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp thanh, thiếu nhi trong thời kỳ đổi mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005563

                Kho Luân chuyển: LC.000782

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH107N

 

23. LÊ, DUẨN. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 82tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng ta về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế miền Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005561

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C103T

 

24. LÊ, DUẨN. 

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng : Vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1970. - 168tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Đồng chí Lê Duẩn phân tích sâu sắc, khoa học những vấn đề về lý luận cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa to lớn và đúc kết kinh nghiệm, đồng thời vạch rõ con đường cách mạng tiến lên trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội cho toàn Đảng và toàn dân ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000149

                Kho Mượn: M.001062-1063

                Kho Luân chuyển: LC.000247

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ D558L

 

25. LÊ, DUẨN. 

Luôn luôn làm trọn nghĩa vụ với Đảng, với dân / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1978. - 31tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn (Tổng bí thư BCH Đảng cộng sản Việt Nam nhân dịp về thăm Vĩnh Phú và Thanh Hoá) : Tiếp tục hy sinh phấn đấu làm trọn nghĩa vụ đối với nước nhà...; Khiêm tốn học tập, không ngừng vươn lên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004457

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ L517L

 

26. LÊ, DUẨN. 

Mấy vấn đề về cán bộ và tổ chức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Sự thật, 1973. - 78tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những cơ sở lý luận và tư tưởng của Nghị quyết. Đồng chí Lê Duẩn phân tích sâu sắc và khoa học mối quan hệ qua lại chặt chẽ, biện chứng giữa cán bộ với đường lối và nhiệm vụ chính trị, giữa cán bộ với tổ chức, với phong trào cách mạng của quần chúng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000294

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M126V

 

27. LÊ, DUẨN. 

Mấy vấn đề về Đảng cầm quyền / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1981. - 213tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Các bài nói, bài viết của đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu lên những luận điểm về Đảng cầm quyền; Đảng lãnh đạo và sử dụng bộ máy Nhà nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ; Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006951

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M126V

 

28. LÊ, DUẨN. 

Phấn đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1979. - 79tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung các văn kiện đệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, bản trình gồm 4 phần: Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Đường lối cách mạng XHCN trong giai đoạn mới; Về vấn đề văn hóa; Về Đảng, Nhà nước và các Đoàn thể quần chúng...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000866

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ PH121Đ

 

29. LÊ, DUẨN. 

Thấu suốt đường lối của Đảng đưa sự nghiệp giáo dục tiến lên mạnh mẽ vững chắc / Lê Duẩn...[và những người khác]. - Hà Nội : Sự thật, 1972. - 146tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Sách giới thiệu những bài nói, bài viết của đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu về đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đưa sự nghiệp gióa dục Việt Nam tiên lên mạnh mẽ, vững chắc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006071

                Kho Mượn: M.001229

        Chỉ số phân loại: 370.9597/ TH125S

 

30. LÊ, DUẨN.  Tình hình thế giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta / Lê Duẩn. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 325tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm một số bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn phân tích tình hình thế giới và những vấn đề của cách mạng thế giới trong những năm gần đây; Những đường lối, chính sách của Đảng về tình hình nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000675

                Kho Mượn: M.001197-001198, M.002191-002192

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T312H

 

31. LÊ, DUẨN. 

Về quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1981. - 244tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những bài viết, phát biểu của Tổng bí thư Lê Duẩn về thời kỳ quá độ từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN ở Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về công nghiệp hoá XHCN, mấy vấn đề về kinh tế địa phương

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004219

        Chỉ số phân loại: 338.609597/ V250Q

 

32. LÊ, DUẨN. 

Về xây dựng Đảng / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1978. - 404tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số bài viết của đ/c Lê Duẩn về công tác xây dựng Đảng từ năm 1960 đến nay. Trình bày đường lối, quan điểm xây dựng Đảng. Đặc điểm, nhiệm vụ lịch sử mới mẻ và nặng nề của Đảng, trong điều kiện Đảng nắm chính quyền

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004273

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V205X

 

33. LÊ, DUẪN. 

Thế nào là một chi bộ tốt, đảng bộ tốt ở nông thôn hiện nay? / Lê Duẫn. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 47tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tiêu chuẩn để đánh giá một số tổ chức Đảng ở nông thôn: Am hiểu công tác quản lý HTX, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt ba cuộc cách mạng ở nông thôn, có quan hệ tốt và quan tâm đến đời sống của nhân dân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.016809

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ TH250N

 

34. LÊ, DỤC TÔN. 

Nắm vững những quan điểm cơ bản trong công tác xây dựng Đảng ở miền núi / Lê Dục Tôn. - Việt Bắc : Nxb. Việt Bắc, 1974. - 185tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu một số ý kiến chủ yếu trong quá trình chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Khu ủy Việt Bắc về công tác xây dựng, tổ chức cơ sở Đảng và đề cập đến những vấn đề khác trong công tác xây dựng Đảng như: nâng cao chất lượng Đảng viên, kết nạp Đảng viên mới, công tác phát triển Đảng, công tác kiểm tra, công tác bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục đảng viên...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005048

                Kho Mượn: M.001380

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ N114V

 

35. LÊ, ĐỨC THỌ. 

Xây dựng Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Lê Đức Thọ. - Hà Nội : Sự thật, 1985. - 514tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tổng kết những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường lãnh đạo và quản lý về mọi mặt, nhất là mặt kinh tế, nâng cao tính giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001760

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ X126D

 

36. LÊ, KHẢ PHIÊU. 

Chủ nghĩa xã hội nhất định thành công / Lê Khả Phiêu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 47tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm những nội dung: Việt Nam tiếp tục đi con đường xã hội chủ nghĩa cho đến thành công; một sự kiện trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; thi đua yêu nước, là sáng tạo, là rèn luyện bản lĩnh con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019975

                Kho Mượn: M.035030-35038

                Kho Luân chuyển: LC.023534-023543

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ CH500N

 

37. LÊ, KHẢ PHIÊU. 

Đảng Cộng sản Việt Nam 70 năm xây dựng và trưởng thành / Lê Khả Phiêu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 35tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu bài diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định vai trò lãnh đạo và sự trưởng thành của Đảng trong 70 năm qua; những bài học lớn và quan trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng; những cơ hội mới, thách thức mới và yêu cầu đổi mới của Đảng ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018908

                Kho Mượn: M.033355-33361

                Kho Luân chuyển: LC.022019-022030

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ Đ106C             

 

38. LÊ, KHẢ PHIÊU. 

Đảng phải có trí tuệ, có đủ năng lực và phẩm chất cách mạng tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới / Lê Khả Phiêu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 265tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những bài viết, bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Lê Khả Phiêu về những tấm gương rèn luyện tư tưởng năng lực cũng như phẩm chất cách mạng của đảng viên, các yêu cầu nhiệm vụ của người đảng viên trong thời kỳ đổi mới, quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016246

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ Đ106P

 

39. LÊ, LONG. 

Tìm hiểu về chủ nghĩa xã hội : Học tập Nghị quyết Đại hội IV / Lê Long. - Hà Nội : Phổ thông, 1978. - 48tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Đại hội Đảng đã nêu lên: chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005877

        Chỉ số phân loại: 306.3/ T310H      

 

40. LÊ, MẬU HÃN. 

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - Tái bản có sửa chữa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 147tr. : ảnh ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi mới thành lập đến giai đoạn xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.018285-018286, LC.018714

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101C

 

41. LÊ, MẬU HÂN. 

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hân. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 147tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 2 phần: Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng; Các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013504

                Kho Mượn: M.019862-19863

                Kho Luân chuyển: LC.011174-011175

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101C

 

42. LÊ, VĂN LÝ. 

Sự lãnh đạo của Đảng trong một số lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội nước ta / Lê Văn Lý chủ biên, Trần Trung Quang, Đỗ Ngọc Ninh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 227tr. ; 19cm.

        Lưu hành nội bộ

        Tóm tắt: Trình bày những căn cứ chủ yếu để xác định nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trong một số lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội nước ta; đặc điểm, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trong một số lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội nước ta hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.038922

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S550L

 

43. LÊ, VĂN YÊN. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng / Lê Văn Yên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2011. - 183tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày ngắn gọn những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự và đề ra những quyết định ở những bước ngoặt lịch sử như thành lập Đảng, lãnh đạo kháng chiến chống Pháp, tiến hành đại hội, xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất nước nhà.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015550

                Kho Mượn: M.025867-25868

                Kho Luân chuyển: LC.014423-014424

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ CH500T

 

44. LÊ, VĂN YÊN. 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Văn Yên. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2009. - 151tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Con đường hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh – từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những sáng tạo trong việc thành lập Đảng ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015369

                Kho Mượn: M.025364-25365

                Kho Luân chuyển: LC.014017-014018

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ NG527A

 

45. NGÔ, ĐĂNG TRI. 

82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (1930 - 2012) / Ngô Đăng Tri. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 438tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930). Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001883

        Chỉ số phân loại: 324.597075/ T104M

 

46. NGÔ, ĐĂNG TRI. 

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) / Ngô Đăng Tri. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 485tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết nhũng bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử

đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003919

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ T305T

 

47. NGÔ, KIM NGÂN. 

Về nâng cao chất lượng Đảng viên trong sự nghiệp đổi mới / Ngô Kim Ngân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 220tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu vấn đề xây dựng Đảng Mácxit-Lêninnit chân chính, thực trạng đội ngũ Đảng viên và nguy cơ biến chất thoái hóa của một bộ phận Đảng viên hiện nay, về việc nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên cả ở khâu kết nạp và loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý Đảng viên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007568

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250N

 

48. NGÔ, XUÂN LỊCH. 

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong thời kỳ mới / Ngô Xuân Lịch. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2014. - 327tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Quan điểm tư tưởng, lý luận và thực tiễn chỉ đạo việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong thời kỳ mới. Các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019613

                Kho Mượn: M.034639-34642

                Kho Luân chuyển: LC.023283-023290

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ GI-550V

 

49. NGUYỄN, BÁ DƯƠNG. 

Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay / Nguyễn Bá Dương. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 242tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Luận giải các khía cạnh khác nhau về phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị giúp người đọc có một bức tranh toàn cảnh về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận và sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh phức tạp hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018997

                Kho Mượn: M.033493-33494

                Kho Luân chuyển: LC.022125-022126

        Chỉ số phân loại: 320.9597/ PH431C

 

50. NGUYỄN, DUY TRINH. 

Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội / Nguyễn Duy Trinh. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 137tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn mới sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ; hoàn thành thống nhất nước nhà về mọi mặt, đường lối và nhiệm vụ kinh tế, nâng cao năng lực tổ chức và quản lý kinh tế.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005238

                Kho Mượn: M.001232

        Chỉ số phân loại: 338.9/ T124C      

 

51. NGUYỄN, ĐÌNH NHƠN. 

Những người cộng sản / Nguyễn Đình Nhơn, Đức Vượng. - Hà Nội : Thanh niên, 1987. - 166tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp của 16 người chiến sĩ cộng sản, là những tấm gương sáng ngời đầy chí khí cách mạng và kiên cường...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001136

                Kho Mượn: M.001185

        Chỉ số phân loại: 920.597/ NH556N

52. NGUYỄN, ĐỨC BÌNH. 

Một số vấn đề về công tác lý luận tư tưởng và văn hóa / Nguyễn Đức Bình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 691tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Bao gồm các bài lý luận về đường lối cơ bản xuyên suốt của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm cơ bản và đường lối của Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, báo chí, về giáo lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học, đến những bài lý luận mang tính thời sự nóng hổi và đang có nhiều tranh luận về toàn.

cầu hoá, về vận mệnh lịch sử của chủ nghĩa xã hội,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011072

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S

 

53. NGUYỄN, ĐỨC BÌNH. 

Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay / Nguyễn Đức Bình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 1131tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết, bài nói của giáo sư Nguyễn Đức Bình đề cập đến con đường cách mạng Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam, về học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về công tác lý luận, tư tưởng và văn hóa...

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.002151

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ V250C

 

54. NGUYỄN, HUY ĐỘNG. 

Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959 - 1975) / Nguyễn Huy Động. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 222tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày quá trình lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát triển tuyến đường Trường Sơn giai đoạn 1959 - 1975, kết quả và một số kinh nghiệm

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018055

        Chỉ số phân loại: 324.25970753/ Đ106L

 

55. NGUYỄN, HỮU TRI. 

Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Thị Phương Hồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 222tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày sơ lược, hệ thống lại những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính đảng của giai cấp vô sản, Đảng cộng sản cầm quyền; quá trình hình thành và phát triển tổ chức bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, những thành công và cả những yếu

kém, bất hợp lý cần tiếp tục nghiên cứu để kiện toàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010921

                Kho Mượn: M.000890-891

                Kho Luân chuyển: LC.002317-002318

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S

 

56. NGUYỄN, MAI PHƯƠNG. 

Thực hiện an sinh xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mai Phương. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 151tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Gồm 3 chương: chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong thực hiện an sinh xã hội giai đoạn 2001 - 2006; Đảng lãnh đạo thực hiện an sinh xã hội giai đoạn 2006 - 2011; nhận xét và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo thực hiện an sinh xã hội những năm đầu thế kỷ XXI.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003825

                Kho Mượn: M.036297-036298

        Chỉ số phân loại: 362.9597/ TH552H

 

57. NGUYỄN, PHÚ TRỌNG. 

Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 95tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng; những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018780

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C561L

 

58. NGUYỄN, PHÚ TRỌNG. 

Nghiên cứu Nghị quyết hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng / Nguyễn Phú Trọng, Trần Đình Nghiêm. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1994. - 83tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới được đề cập trong Văn kiện hội nghị, đồng thời nêu lên một số suy nghĩ cần thiết để mọi người tham khảo nằm chuẩn bị cho Đại hội VIII của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003762

                Kho Mượn: M.001383

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NGH305C

 

59. NGUYỄN, PHÚ TRỌNG. 

Tìm hiểu sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn / Nguyễn Phú Trọng. - In lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa. - Hà Nội : Lao động, 2001. - 164tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Phân tích, lý giải làm sáng tỏ những quan điểm cơ bản của Đảng ta xung quang vấn đề Đảng lãnh đạo Công đoàn, đi sâu phân tích và chứng minh sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn, trách nhiệm của Công đoàn với công tác xây dựng Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007987

                Kho Mượn: M.001126-001127

        Chỉ số phân loại: 331.87/ T310H

 

60. NGUYỄN, QUỐC BẢO. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / Nguyễn Quốc Bảo. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Lao động, 2001. - 139tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Sự phát triển của học thuyết Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong công cuộc đổi mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.006077-006078

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T550T

 

61. NGUYỄN, TRỌNG PHÚC. 

Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2005 / Nguyễn Trọng Phúc. - Hà Nội : Lao động, 2005. - 649tr. ; 28cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng

        Tóm tắt: Nội dung giới thiệu về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các Hội nghị Trung ương trước Đại hội I; Đại hội Đại biểu lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương; Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam (5-9 đến 10- 9-1960); Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng lao động Việt Nam (14 đến ngày 20-12-1976); Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Lao động Việt Nam (Từ ngày 27 đến ngày 31-3-1982); Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng lao động Việt Nam (Từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986)...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001457

                Kho Nghiên cứu: NC.001129

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ T310H

 

62. NGUYỄN, VĂN CHUNG. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Chung. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 154tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nguồn gốc, điều kiện hình thành, hệ thống tư tưởng giáo dục cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vận dụng tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới giáo dục - đào tạo ở Việt Nam. Nâng cao hiệu quả dạy học ở nhà trường quân sự theo tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018991

                Kho Mượn: M.033486-33487

                Kho Luân chuyển: LC.022121-022122

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

 

63. NGUYỄN, VĂN CỪ. 

Tự chỉ trích / Nguyễn Văn Cừ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 48tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Tổng kết kinh nghiệm của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ; nguyên tắc cơ bản về tự phê bình, phê bình của Đảng, chính sách mặt trận của Đảng; đấu tranh chống những nhận thức tư tưởng sai trái về giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017071

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T550C

 

64. NGUYỄN, VĂN KHÁNH. 

Trí thức với Đảng, Đảng với trí thức trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước / Nguyễn Văn Khánh chủ biên, Đỗ Xuân Tuất, Lê Ngọc Tú. - Hà Nội : Thông tấn, 2004. - 531tr. ; 24cm

        Tóm tắt: Cung cấp tư liệu giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của trí thức Việt Nam trong cuộc giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ngày nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001396

                Kho Luân chuyển: LC.008617

                Kho Nghiên cứu: NC.000703

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TR300T

 

65. NGUYỄN, VĂN KHOA.  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp / Nguyễn Văn Khoa. - Hà Nội : Tư pháp, 2017. - 255tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, chủ trương, quá trình triển khai, kết quả và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp ở nước ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.023072

                Kho Mượn: M.039127-39131

                Kho Luân chuyển: LC.009338-009351

        Chỉ số phân loại: 353.409597/ Đ106C

 

66. NGUYỄN, VĂN LINH.  Về công tác vận động quần chúng hiện nay / Nguyễn Văn Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1986. - 200tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nhiều bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Văn Linh về công tác dân vận, mặt trận, công đoàn, Hội liên hiệp nông dân tập thể, thanh niên, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, phụ nữ tôn giáo và người Hoa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004229

        Chỉ số phân loại: 320.9597/ V250C

 

67. NGUYỄN, VIẾT THÔNG. 

Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII / Nguyễn Viết Thông. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 76tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022722

                Kho Mượn: M.037990-037991

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ NH556N

 

68. NHỊ LÊ. 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới / Nhị Lê. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 315tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Luận giải những vấn đề mang tính quy luật về sự cầm quyền của Đảng; phân tích một số vấn đề về đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020800

                Kho Mượn: M.018046-018047

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ M458S

 

69. PHẠM, CHÍ THÀNH. 

Ban chấp hành Trung ương Đảng (1930 - 2019) / Phạm Chí Thành chủ biên; Phạm Văn Linh...(và những người khác) biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 544tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có kèm theo ảnh, lý lịch trích ngang của từng đồng chí; danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo từng khoá (1930-2019).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.004450

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ B105C

 

70. PHẠM, GIA ĐỨC. 

Mười mốc son lịch sử / Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 150tr. ; 21cm.. - (Tủ sách Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Giới thiệu mười sự kiện chính trị trọng đại từ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930 đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010729

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ M558M

 

71. PHẠM, NGỌC QUANG. 

Góp phần tìm hiểu sự phát triển tư duy lãnh đạo của Đảng ta trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực chủ yếu / Phạm Ngọc Quang, Nguyễn Viết Thông. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 199tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Khái quát sự phát triển tư duy về CNXH của Đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu thông qua mối quan hệ giữa phương thức lãnh đạo với chức năng quản lý của Nhà nước; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007873

                Kho Mượn: M.001167

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ G434P

 

72. PHẠM, QUỐC THÀNH. 

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Quốc Thành. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 200tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử khi Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô sản; quá trình chuẩn bị tư tưởng chính trị, tổ chức, thống nhất các tổ chức cộng sản và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhận xét về quá trình sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003306

                Kho Mượn: M.034189

        Chỉ số phân loại: 324.259707092/ V103T

 

73. PHẠM, VĂN ĐỊNH. 

Tìm hiểu quy trình tiến hành Đại hội Đảng các cấp / Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Tùng. - Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2009. - 203tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp. Quy trình, nguyên tắc thủ tục tiến hành Đại hội và một số câu hỏi, cách giải quyết một số tình huống thường gặp ở Đại hội các cấp.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016822

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ T310H

 

74. PHẠM, VĂN ĐỒNG. 

40 năm cách mạng thành quả và triển vọng / Phạm Văn Đồng. - Hà Nội : Sự thật, 1985. - 36tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những thành quả của 30 năm kháng chiến chống Pháp, Mỹ và 10 năm CMXHCN ở Việt Nam (1945-1985); Nhiệm vụ, kế hoạch năm năm (1986-1990) và những biện pháp thực hiện.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003664

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B454M

 

75. THANH QUANG. 

Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng : Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh / Thanh Quang. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2009. - 542tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm có: tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình hiện nay; chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong điều kiện hiện nay.

        Ký hiệu kho:                                 

                Kho Đọc: DVL.002578

                Kho Nghiên cứu: NC.001657

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V121D

 

76. TÔ, HUY RỨA. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới / Tô Huy Rứa. - Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 491tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Vững bước trên nền tảng tư tưởng của Đảng: chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chi Minh. Mấy vấn đề công tác tư tưởng và văn hóa. Xây dựng, chỉnh  đốn Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016818

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T116C

 

77. TÔ HUY RỨA. 

Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Tô Huy Rứa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 703tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Gồm 70 bài viết và bài nói được chọn lọc của tác giả về vấn đề lý luận trong thời kỳ đổi mới, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của đảng, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", một số vấn đề trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và công tác tổ chức

xây dựng đảng trong thời kỳ đổi mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001941

                Kho Mượn: M.030168

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ M458S

 

78. TRẦN, DUY HƯƠNG. 

Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng quân đội trong thời kỳ hiện nay / Trần Duy Hương. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 379tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số vấn đề về xây dựng Đảng. Chăm lo hạnh phúc con người, quyền con người - mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, Nhà nước ta. Xây dựng quân đội nhân dân về chính trị.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017515

                Kho Mượn: M.032565

                Kho Luân chuyển: LC.021228

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M126V

 

79. TRẦN, ĐÌNH BA. 

Trắc nghiệm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2011. - 148tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Tìm hiểu về sự ra đời, quá trình đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ... của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới dạng trắc nghiệm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015541

                Kho Mượn: M.025828-025829, M.026045-026047

                Kho Luân chuyển: LC.014395-014396, LC.014608-014609

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ TR113N

 

80. TRẦN, MINH TRƯỞNG. 

Những quan điểm nguyên tắc ứng xử trong quan hệ quốc tế của Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong tình hình mới / Trần Minh Trưởng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 211tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những quan điểm nguyên tắc ứng xử trong quan hệ quốc tế của Hồ Chí Minh. Đảng ta vận dụng quan điểm và nguyên tắc ứng xử trong quan hệ quốc tế của Hồ Chí Minh trong bối cảnh tình hình mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019015

        Chỉ số phân loại: 327/ NH556Q

 

81. TRẦN, NHÂM. 

Cuộc đấu trí ở tầm cao của trí tuệ Việt Nam / Trần Nhâm. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2005. - 319tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Luận giải và phân tích tư duy, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoa học và nghệ thuật chỉ đạo cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Mỹ dưới góc độ triết học – chính trị.

             Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016272

        Chỉ số phân loại: 324.25970753/ C514Đ

 

82. TRẦN, QUỲNH. 

Tìm hiểu đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV / Trần Quỳnh. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 152tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số luận điểm cơ bản về đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: quá trình hình thành và những đặc điểm của nó. Chuyên chính vô sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Ba cuộc cách mạng, xây dựng nền sản xuất lớn, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005285

                Kho Mượn: M.001212

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T320H

 

83. TRẦN, THỊ HƯƠNG. 

Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hương. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 224tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân, những vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021826

                Kho Mượn: M.019386-019387

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ TH552H

 

84. TRẦN, TRỌNG TẤN. 

Góp phần đổi mới công tác lý luận - tư tưởng / Trần Trọng Tấn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 383tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết, bài nói của tác giả hầu hết đã được đăng trên các báo, tạp chí ở trung ương và địa phương được sắp xếp theo trình tự thời gian. Nhiều bài viết cách đây khá lâu, nhưng về nội dung tư tưởng cơ bản, về phương pháp luận vẫn có giá trị trong nghiên cứu lý luận.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003470

                Kho Mượn: M.001200

        Chỉ số phân loại: 324.7071/ G434P

 

85. TRẦN, XUÂN TRƯỜNG. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Một số vấn đề lý luận cấp bách / Trần Xuân Trường. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 236tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những bài học kinh nghiệm thực tế rút ra trong quá trình phát triển của nhân loại và tính tất yếu của con đường XHCN ở Việt Nam. Nội dung định hướng XHCN trong từng lĩnh vực cụ thể. Kinh tế, chính trị, văn hoá và con người, ngoại giao, quốc phòng, an ninh

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006344

                Kho Mượn: M.002136-002137

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ312H

 

86. TRÍ CƯỜNG. 

Tự chỉ trích / Trí Cường. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 43tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tài liệu nghiên cứu cho cán bộ, đảng viên của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Viết về công tác phê bình và tự phê bình đối với cán bộ đảng viên trong công cuộc đấu tranh chống bọn phản động và đổi mới công tác xây dựng Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018587

                Kho Mượn: M.032665-32666

                Kho Luân chuyển: LC.021422-021423

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T550C

 

87. TRÍ THÀNH. 

Các quyền tự do dân chủ với nhân dân Đông Dương / Trí Thành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 48tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những lý luận, phân tích sắc bén của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và giá trị của tự do dân chủ đối với các dân tộc, các giai cấp và các cá nhân. Khẳng định bản chất tốt đẹp của tự do dân chủ xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018509

                Kho Mượn: M.032528-32529

                Kho Luân chuyển: LC.021234, LC.021241

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101Q

 

88. TRƯƠNG, MINH DỤC. 

Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Trương Minh Dục. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 619tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Một số nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930-1975), trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016827

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ G434P

 

89. TRƯƠNG, MINH DỤC. 

Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở miền Trung, Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới / Trương Minh Dục. - Hà Nội : Chính trị Hành chính, 2009. - 302tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới. Một số kinh nghiệm từ cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình" ở Tây Nguyên

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016270

        Chỉ số phân loại: 323.15976/ TH552H

 

90. TRƯƠNG, MINH TUẤN. 

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Minh Tuấn chủ biên. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 108tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng; thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, Đảng viên hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022235

                Kho Mượn: M.037185-37186

                Kho Luân chuyển: LC.007395-007396

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ PH431C

 

91. TRƯƠNG, QUỐC UYÊN.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao / Trương Quốc Uyên. - Hà Nội : Thể dục thể thao, 2005. - 215tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục, thể thao. Những định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển thể dục thể thao nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008770

                Kho Mượn: M.001091-1092

                Kho Luân chuyển: LC.004556

        Chỉ số phân loại: 796/ T550T

 

92. TRƯỜNG CHINH. 

Về công tác mặt trận hiện nay / Trường Chinh. - Hà Nội : Sự thật, 1972. - 61tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Trình bày lập trường nguyên tắc của Đảng đối với vấn đề Mặt trận ở trong nước và trên thế giới hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002234

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250C      

 

93. VÕ, NGUYÊN GIÁP. 

Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến tranh nhân dân ở nước ta / Võ Nguyên Giáp. - Hà Nội : Sự thật, 1970. - 136tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Chiến tranh nhân dân thắng lợi chống chiến tranh xâm lược của 3 nước đế quốc. Cả nước đánh giặc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa và hậu phương của chiến tranh nhân dân. Vận dụng sáng tạo phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự. Sự lãnh đạo của Đảng trong khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002091

                Kho Mượn: M.003800-3801

                Kho Luân chuyển: LC.000490, LC.001207, LC.001247

        Chỉ số phân loại: 355.009597/ Đ561L

 

94. VÕ, NGUYÊN GIÁP. 

Những kinh nghiệm lớn của Đảng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 2 có bổ sung. - Hà Nội : Sự thật, 1967. - 105tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những kinh nghiệm lớn của Đảng về đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng trong thời kỳ Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ được tác giả trình bày khái quát lại trong sách, giúp bạn đọc hiểu được đường lối quân sự mác - xít của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Đảng trong  cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Băc, thống nhất Tổ quốc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004738

                Kho Mượn: M.001351

                Kho Luân chuyển: LC.000218

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ NH556K

 

95. VÕ, NGUYÊN GIÁP. 

Về sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. - Hà Nội : Sự thật, 1978. - 89tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Đề cập những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, chứng minh tính khoa học, cách mạng, tính đúng đắn và sáng tạo của đường lối Đảng là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000519

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250S

 

96. VŨ, NGỌC AM. 

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở / Vũ Ngọc Am. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 236tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đồng thời nêu lên quá trình đổi mới, thực trạng của công tác giáo dục chính trị hiện nay để rút ra những giải pháp hiệu quả hơn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010913

                Kho Mượn: M.001081-1082

                Kho Luân chuyển: LC.001969, LC.021218

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ452M

 

97. VŨ, NHƯ KHÔI. 

Giai cấp công nhân Việt Nam với công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới / Vũ Như Khôi, Nguyễn Quốc Khánh. - Hà Nội : Lao động, 2001. - 336tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Trình bày một số suy nghĩ về công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm của giai cấp công nhân trong công tác này và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng Đảng trong thời kì đổi mới ở Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007989

                Kho Mượn: M.001140-001141

        Chỉ số phân loại: 305.5/ GI-103C

 

98. VŨ, OANH. 

Nói chuyện về Đảng với thanh niên / Vũ Oanh. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 177tr. ; 18cm.

        Tóm tắt: Một số điểm cơ bản nói lên tính chất giai cấp của Đảng cộng sản Việt Nam; Quá trình rèn luyện, sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin vào việc xây dựng Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000103, DVN.000775, DVN.002124

                Kho Mượn: M.001363-001364

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ N428C

 

99. VŨ, OANH. 

Tập hợp đoàn kết rộng rãi thanh niên vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh / Vũ Oanh. - Hà Nội : Thanh niên, 1995. - 84tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Vũ Oanh, Ủy viên Bộ Chính trị, người phụ trách công tác dân vận của Đảng về tăng cường biện pháp tập hợp đoàn kết rộng rãi tầng lớp thanh niên Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, ước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005787

                Kho Luân chuyển: LC.000998

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T123H

 

100. VŨ, QUANG HIỂN. 

Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản / Vũ Quang Hiển. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 535tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Lược sử hình thành và phát triển đường lối quân sự của Đảng cũng như phương thức, chiến lược xây dựng, tổ chức lực lượng, căn cứ địa, hậu phương thể hiện qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp yêu cầu cách mạng qua các thời kỳ, đồng thời gợi mở đề xuất nhằm xây dựng

lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.004444

        Chỉ số phân loại: 355.009597/ Đ561L

 

101. VŨ, TRỌNG LÂM.  Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 348tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phân tích thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay, đưa ra các quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022956

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ Đ452M         

 

102. Bác Tôn (1888 - 1980) cuộc đời và sự nghiệp. - Hà Nội : Sự thật, 1988. - 213tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ An Giang

        Tóm tắt: Giới thiệu những nét chủ yếu về thân thế và sự nghiệp cách mạng, về phẩm chất và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xứng với sự tuyên dương của Đảng và Nhà nước ta...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001990

                Kho Nghiên cứu: NC.000672

        Chỉ số phân loại: 959.703092/ B101T

 

103. Bạn bè thế giới với Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam / Hoàng Bình Quân biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 391tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Đối ngoại Trung ương

        Tóm tắt: Gồm 179 bức điện mừng nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016840

                Kho Mượn: M.030544

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ B105B

 

104. Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 599tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Đối ngoại Trung ương

        Tóm tắt: Gồm hai phần: tổng kết hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân trong tình hình mới; điện mừng Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam của các đảng cộng sản, đảng công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền, ... của nhiều đảng, cá nhân và tổ chức quốc tế ... từ khắp các châu lục.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.002185

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ B105B

 

105. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. - Hà Nội : [Knxb], 1996. - 103tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

        Tóm tắt: Trình bày đất nước sau 10 năm đổi mới, mục tiêu đến năm 2020 và năm 2000, định hướng phát triển các lĩnh vực chủ yếu, xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021731

        Chỉ số phân loại: 324.25970755/ B108C

 

106. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1975 - 1995. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 181tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Tiểu ban Tổng kết Công tác xây dựng Đảng

        Tóm tắt: Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đội ngũ cán bộ, phương thức lãnh đạo của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020061

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B108C

 

107. Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991 - 2011). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 176tr. ; 19cm.

        Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Tiểu ban Tổng kết, bổ sung và phát triển cương lĩnh năm 1991

        Tóm tắt: Bối cảnh ra đời và qúa trình phát triển nhận thức những nội dung cơ bản của cương lĩnh năm 1991; thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; những vấn đề lớn trong bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019341

                Kho Mượn: M.037224

        Chỉ số phân loại: 324.25970755/ B108C

 

108. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 258tr. ; 19cm.

        Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo Tổng kết

        Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản chỉ đạo tổng kết; báo cáo quốc tế, trong nước và quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học của 30 năm đổi mới; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022372

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ B108C

 

109. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 176tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo Tổng kết lý luận

        Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản chỉ đạo tổng kết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo về bối cảnh ra đời và quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta, những thành tựu, hạn chế, bài học của 20 năm đổi mới, công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019331

                Kho Mượn: M.034129, M.034775

                Kho Luân chuyển: LC.023514, LC.023641

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ B108C

 

110. Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VI). - Hà Nội : Ban Chấp hành Trung ương, 1991. - 40tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

        Tóm tắt: Trình bày tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội VI đến nay, nêu ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời gian tới và những vấn đề lớn về sửa đổi Điều lệ Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020201

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B108C

 

111. 300 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 433tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ, hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương thực hiện nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng trên từng vấn đề cụ thể dưới dạng câu hỏi và trả lời.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007881

                Kho Mượn: M.001255-001256

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B100T

 

112. 323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 655tr. ; 21cm. - (Tủ sách chi bộ)

        Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ, có hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng; các quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư và hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương; pháp lệnh cán bộ công chức, các nghị định của Chính phủ về những vấn đề nêu trên, dưới dạng câu hỏi và trả lời.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018598

                Kho Mượn: M.032752-032753

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ B100T

 

113. 365 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 727tr. ; 21cm. - (Tủ sách Chi bộ)

        Tóm tắt: Giới thiệu tương đối đầy đủ, có hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng; các quy định của bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008300

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B100T

 

114. Bảy mươi năm truyền thống công tác tài chính Đảng. - Hà Nội : Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, 2000. - 83tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tài chính - Quản trị Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Đặng Hữu Mai, Lữ Minh Châu; đề cương giới thiêu bảy mươi năm truyền thống công tác tài chính Đảng; những chặng đường lịch sử.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019764

                Kho Mượn: M.034769-34770

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B112M

 

115. Biên niên sử hoạt động tài chính của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 402tr. ; 22cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tài chính - Quản trị Trung ương

        Tóm tắt: Hoạt động tài chính của Đảng qua các thời kỳ thành lập Đảng, đấu tranh chính quyền, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng bảo vệ tổ quốc XHCN.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019330

                Kho Mượn: M.034119-034120, M.034555

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B305N

 

116. Bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 79tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đoàn Lý Tự Trọng

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Việt Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011768

                Kho Mượn: M.027510-027511

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B452D

 

117. Bước tiến mới của khoa học lịch sử Đảng. - Hà Nội : Thông tin lý luận, 1983. - 142tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Mác - Lênin. Viện Lịch sử Đảng

        Tóm tắt: Một số báo cáo được trình bày trong Hội nghị khoa học toàn quốc về sơ thảo lịch sử Đảng...; quan hệ hữu cơ giữa lịch sử toàn Đảng với lịch sử Đảng bộ địa phương; mấy vấn đề về viết lịch sử quân sự địa phương; Sức mạnh tổng hợp trong công tác sử học.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008064

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B557T

 

118. 45 năm ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và phát triển (1962 - 2007). - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2007. - 431tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng

        Tóm tắt: Hệ thống quá trình xây dựng phát triển và những đóng góp của ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003501

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ B454M

 

119. 72 năm Văn phòng cấp ủy Sài Gòn Gia Định - Tp. Hồ Chí Minh 1930 - 2002. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn phòng Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 195tr. ; 25cm.

        Tóm tắt: Phản ánh những nét cơ bản về tổ chức và hoạt động của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng cấp ủy Thành phố; một số bài viết của các đồng chí đã và đang làm công tác ở Văn phòng cấp ủy.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003580

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959779/ B112M

 

120. 75 năm Văn phòng cấp ủy Nghệ An (1930 - 2005). - Nghệ An : Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, 2005. - 255tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

        Tóm tắt: Ôn lại những nét chính trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Văn phòng cấp ủy Nghệ An.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019754

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959742/ B112M

 

121. Các chuyên đề bổ trợ phục vụ nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội IX. - Hà Nội : Ban Chỉ đạo các lớp Nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, 2001. - 172tr. ; 27cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Chỉ đạo các lớp Nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

        Tóm tắt: Gồm 5 chuyên đề: khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và công nghiệp hóa rút ngắn ở nước ta; vấn đề dân tộc tôn giáo trong tình hình hiện nay; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003459

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101C      

 

122. Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hànhTtrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2011) / Nguyễn Trọng Phúc chủ biên...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 858tr. : hình ảnh ; 24cm.

        Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của các Đại hội, các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa XI.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001672

                Kho Mượn: M.028087-028088

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101Đ

 

123. Các Nghị quyết của Trung ương Đảng 2001 - 2004 : Sách phục vụ thảo luận các dự thảo Văn kiện Đại hội X. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 641tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

        Tóm tắt: Giới thiệu các nghị quyết, kết luận Hội nghị ban Chấp hành Trung ương Đảng 2001 - 2004; nghị quyết của Bộ Chính trị 2001 - 2004; chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 2001 - 2004; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019972

                Kho Mượn: M.035020-35021

                Kho Luân chuyển: LC.023524-023525

        Chỉ số phân loại: 324.2587071/ C101N

 

124. Các văn bản về chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp. - Hà Nội : Ban Tài chính - Quản trị, 2005. - 83tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp dựa theo 6 văn bản sau: Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp; Thông tư số 225/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC ngày 05/4/2004 liên tịch Ban Tài

chính - Quản trị Trung ương - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 84-QĐ/TW; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019546

                Kho Mượn: M.034572

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101V

 

125. Các văn bản về chế độ đảng phí. - Hà Nội : Ban Tài chính - Quản trị, 2001. - 36tr. ; 22cm.

        Lưu hành nội bộ Đảng

        Tóm tắt: Giới thiệu Nghị quyết số 09-QĐ/TW này 24/9/2001 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ đảng phí; hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020085

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101V

 

126. Cách mạng và khoa học : Nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1977. - 295tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học

        Tóm tắt: Bản chất cách mạng và khoa học trong đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Về làm chủ tập thể, kinh tế, kế hoạch Nhà nước 1976-1980, cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005894

                Kho Mượn: M.001193

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C102M

 

127. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu / Phạm Chí Thành ... [và những người khác]. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 170tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản của Đảng về trách nhiệm nêu gương và một số bài viết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.024024

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ C105B

 

128. Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 315tr. ; 21cm.. - (Tủ sách xã - phường - thị trấn)

        Đầu bìa sách: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Vai trò, vị trí của chi bộ. Công tác chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra giám sát, công tác vận động quần chúng và nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ, tổ chức đại hội chi bộ... Một số tình huống thường xảy ra trong công tác chi bộ và cách xử lý.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017309

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C120N

 

129. Cẩm nang công tác Đảng. - Xuất bản lần thứ 3. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 287tr. ; 21cm. - (Tủ sách xã - phường - thị trấn)

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tổ chức Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu một số quy định về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xây dựng Đảng, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, đảng viên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017345

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C120N

 

130. Cẩm nang nghiệp vụ công tác đảng : Dành cho bí thư và cấp ủy viên tổ chức cơ sở đảng / Đào Duy Quát biên soạn, tuyển chọn... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 551tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tổ chức cơ sở đảng; một số nội dung chủ yếu của hoạt động lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; các văn bản hướng dẫn về công tác của tổ chức cở sở đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003924

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C120N

 

131. Chân dung các Tổng Bí thư dành trọn đời cho lý tưởng / Nguyễn Công Anh tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 399tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của các đồng chí cố Tổng Bí thư, những người đang dành cả đời mình để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc nhằm dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.002202

        Chỉ số phân loại: 324.259707092/ CH121D

 

132. Chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2000. - 1191tr. ; 27cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Khóa X

        Tóm tắt: Hệ thống những văn kiện của Đảng từ khi thành lập đến nay; luật và văn bản pháp quy của Nhà nước, các bài viết về hoạt động của Hội đồng dân tộc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.040902

                Kho Nghiên cứu: NC.001467

        Chỉ số phân loại: 342.597/ CH312S

 

133. 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020) = 90 years of the communist party of Vietnam. - Hà Nội : Thông tấn, 2019. - 398tr. : ảnh ; 25cm.

        Đầu trang nhan đề ghi: Thông tấn xã Việt Nam

        Tóm tắt: Gồm hơn 400 bức ảnh được sắp xếp, trình bày theo từng giai đoạn lịch sử từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với các sự kiện quan trọng của đất nước trong suốt 90 năm qua (1930-2020).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.004441

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ CH311M

 

133. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội / Nhóm Trí Thức Việt tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 250tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về giai cấp công nhân, nông dân, quân đội, công an, đội ngũ trí thức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, thanh thiếu niên, đoàn, đội, phụ nữ Việt Nam, phụ lão, hội người cao tuổi và bản di chúc của Người.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016380

                Kho Mượn: M.029672-29673

                Kho Luân chuyển: LC.018990-018991

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ CH500T

 

134. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam / Phạm Ngọc Anh chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 215tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Đầu trang nhan đề ngoài bìa: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Giới thiệu ngắn gọn, cô đọng những nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Tổng Bí thư của Đảng, các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021637

        Chỉ số phân loại: 959.70092/ CH500T

 

135. Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 307tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu 8 chuyên đề thể hiện những nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội X nêu ra: thành tựu, hạn chế 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và 20 năm đổi mới, các bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2006 - 2010 và đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.035477

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ CH527Đ

 

136. Chương trình sơ cấp lý luận chính trị : Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 129tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Khái quát có hệ thống quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.005068

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ CH561T

 

137. Chương trình sơ cấp lý luận chính trị : Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. - Tái bản. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 129tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề : Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Khái quát qúa trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009054

                Kho Mượn: M.001331-1332

                Kho Luân chuyển: LC.003425-003426

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ CH561T

 

138. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trong thời kỳ mới / Nguyễn Tiến Thịnh chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Tư pháp, 2005. - 219tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Gồm hai phần: công tác dân vận của chính quyền; một số kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019928

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T

 

139. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới / Mai Thế Dương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 423tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng qua 30 năm đổi mới, rút ra bài học kinh nghiệm, nâng tầm và bổ sung lý luận, chỉ rõ những vấn đề bất cập, đề xuất cách giải quyết, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.002157

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ C455T

140. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng : Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở. - Hà Nội : Tài chính, 2012. - 274tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

        Tóm tắt: Những nội dung chủ yếu về công tác giám sát của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở; kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; dựa vào tổ chức đảng để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022369

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T

 

141. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng : Tài liệu tập huấn nghiệp vụ. - Hà Nội : Lao động -

xã hội, 2007. - 484tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

        Tóm tắt: Những nội dung mới về công tác giám sát trong Đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ,

xây dựng văn hóa kiểm tra và ứng dụng tin học vào công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm đáp ứng

nhu cầu tiếp cận những yêu cầu mới về nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019540

                Kho Mượn: M.037219, M.040974

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T

 

142. Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp / Võ Văn Thưởng...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 232tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng Lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Gồm những bài tham luận thiết thực, sâu sắc về công tác tư tưởng, giúp cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về vấn đề công tác tư tưởng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.023465

        Chỉ số phân loại: 324.25970755/ C455T

143. Cương lĩnh và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam : Từ năm 1930 đến nay. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 479tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Cương lĩnh và chiến lược chung của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh, chiến lược cụ thể và một số văn kiện mang tính cương lĩnh, chiến lược.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012632

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ C561L

 

144. Dân vận : Giáo trình Trung học chính trị . - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1997. - 374tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Vụ các Trường Chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu thuộc Ban Dân vận Trung ương

        Tóm tắt: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác quần chúng. Công tác quần chúng đối với một số đối tượng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012883

                Kho Mượn: M.034694

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ D121V

 

145. Dự thảo báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội X của Đảng : Tài liệu sử dụng tại Đại hội Đảng cấp cơ sở. - Hà Nội : Đảng Cộng sản Việt Nam, 2005. - 56tr. ; 28cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội X của Đảng; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003404

                Kho Mượn: M.034603, M.034757

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ D550T

 

146. Dự thảo báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XI của Đảng : Tài liệu sử dụng tại Đại hội Đảng các cấp. - Hà Nội : Đảng Cộng sản Việt Nam, 2010. - 64tr. ; 28cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến đại hội đảng các cấp tham gia vào dự thảo Điều lệ Đảng; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003405

                Kho Mượn: M.034604-34605

                Kho Luân chuyển: LC.023230-023231, LC.023342

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ D550T

 

147. Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội IX của Đảng. - Hà Nội : Đảng Cộng sản Việt Nam, 2000. - 151tr. ; 27cm.

       Tóm tắt: Dự thảo về phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2001 - 2010; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2 năm 2001 - 2005.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003407

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ D550T

 

148. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng : Sách ảnh. - Hà Nội : Thông tấn xã Việt Nam, 1976. - 280tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tập ảnh giới thiệu về đất nước con người Việt Nam và những chiến công của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.000538

                Kho Mượn: M.000126-127

                Kho Nghiên cứu: NC.001056

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ D558L

 

149. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quý lần thứ IX (2010 - 2015). - Phú Quý : Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý, 2010. - 98tr. ; 21cm. - (Tài liệu tuyên truyền)

        Tóm tắt: Đại hội đã kiểm tra, đánh giá và tổng kết những tiến bộ, kết quả đạt được cũng như tồn tại, khuyết điểm, yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019713

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959759/ Đ103H

 

150. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI - niềm tin của chúng ta / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2012. - 250tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết nhằm quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng với các nội dung: làm rõ cở sở khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo, sự vận dụng, phát triển và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI; việc áp dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012402

                Kho Mượn: M.028323-28324

                Kho Luân chuyển: LC.017337-017338

        Chỉ số phân loại: 324.5970755/ Đ103H

 

151. Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang thủ đô kháng chiến : Kỷ yếu hội thảo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 384tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Tuyên Quang

        Tóm tắt: Một số hình ảnh, bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Tuyên Quang; đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - thủ đô kháng chiến (kỷ yếu hội thảo).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001938

                Kho Mượn: M.034596

        Chỉ số phân loại: 324.25970752/ Đ103H

 

152. Đại hội VIII - Đại hội tiếp tục đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa. - Hà Nội : Tạp chí Công tác Tư tưởng - Văn hóa, 1986. - 102tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt những nội dung chủ yếu, kết quả, ý nghĩa của Đại hội; tư liệu về các thành tựu và mục tiêu kinh tế - xã hội, quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Đảng ta, quan hệ và vị thế quốc tế hiện nay của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019297

                Kho Mượn: M.034004-034005

        Chỉ số phân loại: 324.25970755/ Đ103H

 

153. Đảng, Bác Hồ về tự phê bình và phê bình . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 623tr. ; 22cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2)

        Tóm tắt: Gồm một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số văn kiện của Đảng và một số bài nói, viết của các đồng chí Tổng bí thư của Đảng ta qua các thời kỳ về công tác phê bình và tự phê.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010801

                Kho Mượn: M.000834-836

                Kho Luân chuyển: LC.005868, LC.021567-021568, LC.023343

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106B

 

154. Đảng bộ Hải Phòng - Những thành tựu 5 năm đầu thế kỷ XXI. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2005. - 232tr. ; 27cm.

        Đầu trang nhan đề: Thành ủy Hải Phòng

        Tóm tắt: Những thành tựu đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ... của Đảng bộ Hải Phòng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.035317-35318

                Kho Luân chuyển: LC.023823

                Kho Nghiên cứu: NC.001996

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959735/ Đ106B

 

155. Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 59tr. ; 19cm. - (Tủ sách phổ thông)

        Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và việc Đảng ta vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002001, DVN.002382

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106C

 

156. Đảng Cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cu Ba : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 219tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Phân tích về vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, trong đó có sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quần chúng, về tăng cường dân chủ trong Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018283

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ Đ106C

 

157. Đảng Cộng sản Việt Na chặng đường qua hai thế kỷ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 866tr. ; 28cm.

        Tóm tắt: Trình bày một cách khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Ở mỗi giai đoạn cách mạng đều đề cập đến chủ trương, đường lối của Đảng, những thành tựu đã đạt được, những sự kiện chính, kinh nghiệm và bài học rút ra.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.001983

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ Đ106C

 

158. Đảng Cộng sản Việt Nam - Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 266tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Gồm các bài viết khẳng định quan điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền trong điều kiện chính trị - xã hội ở Việt Nam. Nêu lên vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Phản bác lại luận điểm sai trái của thế lực thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nêu ra những đề xuất về xây dựng Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016829

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106C

 

159. Đảng Cộng sản Việt Nam 25 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước / Vũ Như Khôi chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 211tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nhìn lại những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Quá trình hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1986 - 1996). Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và từng bước hội nhập quốc tế (1996 - 2010).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012195

                Kho Mượn: M.028875-28876

                Kho Luân chuyển: LC.016924-016925

        Chỉ số phân loại: 324.25970754/ Đ106C

160. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc thời kỳ đổi mới / Nguyễn Vĩnh Thắng... [và những người khác] chủ biên. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2006. - 238tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề : Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự

        Tóm tắt: Tập trung trình bày một cách hệ thống tư duy mới, những quan điểm, chủ trương của Đảng, những thành tựu nổi bật về Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc trong hai mươi năm qua, đồng thời trên cơ sở dự báo tình hình và những yêu cầu mới, làm rõ những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008746

                Kho Mượn: M.001142-001143, M.001224

                Kho Luân chuyển: LC.003503-003509

        Chỉ số phân loại: 324.25970755/ Đ106C

 

161. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Ngô Huy Tiếp chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 258tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Gồm các nội dung: Đảng lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân - một số vấn đề và thực tiễn; thực trạng Đảng lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân từ năm 1986 đến nay; mục tiêu, quan điểm và giải pháp đổi mới sự lãnh đạo xây dựng giai cấp nông dân của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015545

                Kho Mượn: M.025857-25858

                Kho Luân chuyển: LC.014413-014414

        Chỉ số phân loại: 324.25970755/ Đ106C

 

162. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời / Lời: Thanh Tùng, Tuấn Anh; Đặng Đức Sinh tranh . - Hà Nội : Văn hóa, 1982. - 78tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo cách mạng của Đảng ta trong thời kỳ mới thành lập.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006565

        Chỉ số phân loại: 324.70709/ Đ106C

 

163. Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 1227tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm ba phần: Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành đổi mới và hội nhập; Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002746

                Kho Mượn: M.021918

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ Đ106C

 

164. Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội / Thanh Tân, Minh Tuấn, Công Huyên biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005. - 350tr. ; 28cm.

        Tóm tắt: Những bài viết, trích đăng của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ủy viên Trung ương qua các kỳ Đại hội của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.001380

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ Đ106C

 

165. Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam / Nguyễn Văn Dũng, Lê Thanh Hà, Bùi Phương Chi thực hiện. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 520tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Đánh giá của Đảng đối với phong trào công nhân và hoạt động của công đoàn trong những năm qua; đồng thời định hướng nội dung, phương thức hoạt động cho các cấp công đoàn trong thời gian tới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018606

                Kho Mượn: M.032770-032771

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106C

 

166. Đảng ta là đạo đức, là văn minh / Trương Ngọc Nam, Hoàng Anh đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 420tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Giới thiệu một số bài viết của các nhà khoa học, nghiên cứu phân tích nội dung xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc vận dụng tư tưởng của Người trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016830

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106T

 

167. Đảng ủy cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội : Tài liệu dành cho cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn / Nguyễn Dũng Sinh chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 290tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Đầu bìa sách: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng ủy viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018273

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106U

 

168. Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay / Nguyễn Hữu Đổng chủ biên ... [và những người khác]. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 174tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chính trị học

        Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ đúng vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; chỉ rõ thực trạng hoạt động của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội hiện nay; những vấn đề đang đặt ra trong tổ chức và hoạt động của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015546

                Kho Mượn: M.025859-25860

                Kho Luân chuyển: LC.014415-014416

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106V

 

169. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 430tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương

        Tóm tắt: Tập hợp các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh; của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo vấn đề và trình bày chủ yếu theo trình tự thời gian kể từ ngày thành lập Đảng đến nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003468

                Kho Mượn: M.034903

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106V

 

170. Đảng viên làm kinh tế tư nhân : Thực trạng và giải pháp / Trần Nguyễn Tuyên chủ biên ... [và những người khác]. - Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 259tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học của vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư nhân; thực trạng Đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay; định hướng và những giải pháp nhằm thúc đẩy Đảng viên làm kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian tới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015632

                Kho Mượn: M.026105-26106

                Kho Luân chuyển: LC.014662-014663

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106V

 

171. Đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng / Mai Trực chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 250tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Thực trạng và giải pháp khắc phục những lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thời gian tới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019779

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ125T

 

172. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn mới. - Hà Nội : Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 1994. - 39tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

        Tóm tắt: Lược ghi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội nghị cán bộ toàn quốc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, ngày 23 tháng 5 năm 1994.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019320

                Kho Mượn: M.034064-34065

                Kho Luân chuyển: LC.022958-022959, LC.023875

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ126M

 

173. Điện Biên Phủ, Hội nghị Giơnevơ, Văn kiện Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 651tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

        Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói, lời kêu gọi, thư, điện,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ; Văn kiện của Đảng về kháng chiến và Chiến dịch Điện Biên Phủ; Các báo cáo, phát biểu, kiến nghị, tuyên bố, trao đổi, mệnh lệnh của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Giơnevơ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002373

        Chỉ số phân loại: 959.7041/ Đ305B

 

174. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2006. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 71tr. ; 15cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày đầy đủ, rõ ràng về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008572

                Kho Mượn: M.000854-856

                Kho Luân chuyển: LC.003864-003865

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ309L

 

175. Định hướng chuẩn bị đại hội toàn quốc lần thư XI của Đảng Cộng sản Việt Nam quy chế bầu cử trong Đảng và công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp / Tăng Thị Bình sưu tầm và hệ thống hóa. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 531tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Gồm 8 phần: Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới đại hội đảng toàn quốc; hướng dẫn quy chế bầu cử, chất vấn đối với đảng viên; quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.001860

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ312H

 

176. Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương / Nguyễn Văn Quynh chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 393tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương; thực trạng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương trong tình hình hiện nay; quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, và một số giải pháp đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021622

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ Đ452M

 

177. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / Lê Mậu Lâm tuyển chọn và biên soạn. - Hà Nội : Công thương, 2017. - 260tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng; trao đổi những bài học kinh nghiệm trong quán triệt, vận dụng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022246

                Kho Mượn: M.037192-37193

                Kho Luân chuyển: LC.007397

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ Đ452M

 

178. Giải thích, hướng dẫn thực hiện những quy định về Ủy ban Kiểm tra các cấp và việc thi hành kỷ luật trong Đảng. - Hà Nội : Ủy ban Kiểm tra, 1992. - 77tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ủy ban Kiểm tra

        Tóm tắt: Trích điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; quy định về việc tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng ghi trong điều 38 điều lệ Đảng; quyết định về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019366

                Kho Mượn: M.034128

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ GI-103T

 

179. Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước : Chương trình chuyên đề dùng cho các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp Huyện / Nguyễn Viết Thông chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 161tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Nội dung lý luận cũng như thực tiễn đạo đức xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khái quát một cách cô đọng những chuẩn mực, truyền thống giá trị đạo đức của dân tộc ta, những nguyên tắc, phương hướng, giải pháp xây dựng đạo đức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009048

                Kho Mượn: M.000404, M.000416

                Kho Luân chuyển: LC.003450, LC.007435

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ GI-108D

 

180. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông ... [và những người khác]. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 264tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm

lược (1945-1975)...

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.039008

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ GI-108T

 

181. Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam : Hệ cao cấp lý luận chính trị / Trần Văn Bính chủ biên ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 5. - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2008. - 287tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề : Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Văn hóa và phát triển

        Tóm tắt: Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực và mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội; toàn cầu hóa và sự phát triển văn hóa; các giá trị tinh thần trong lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022834

        Chỉ số phân loại: 306/ GI-108T

182. Giáo trình xây dựng Đảng : Hệ cao cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn Biều chủ biên ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 5. - Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2008. - 362tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Xây dựng Đảng

        Tóm tắt: Trình bày vị trí, đối tượng, phương pháp của môn học xây dựng Đảng; học thuyết Mác - Lênin về chính Đảng Cộng sản; xây dựng đội ngũ đảng viên; nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng...

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.038182

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ GI-108T

 

183. Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 310tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị

        Tóm tắt: Đề cập những vấn đề cấp thiết của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay; vấn đề bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn" diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch đang chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018782

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ GI-550V

 

184. Học tập và làm theo phong cách "dân vận khéo" Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 175tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Tìm hiểu lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận. Một số phương pháp và đề xuất nhằm hiện thực hoá tư tưởng "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Học tập và làm theo phong cách " Dân vận khéo" của Hồ Chí Minh. Trích dẫn những câu nói và viết về dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013001

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H419T

 

185. Hỏi - Đáp về công tác của cấp uỷ và bí thư chi bộ. - Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 223tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản Sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Công tác cấp uỷ và bí thư chi bộ. Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở, giải đáp hướng dẫn những nội dung cơ bản về công tác của cấp uỷ và bí thư chi bộ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016029

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H428Đ

 

186. Hỏi - đáp về công tác Đảng ở cơ sở có đông đồng bào theo đạo / Ngô Đức Tính chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 151tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Đầu trang nhan đề ngoài bìa: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Gồm 31 câu hỏi và trả lời: một số vấn đề cơ bản về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo, công tác đảng viên và công tác vận động quần chúng ở cơ sở có đồng bào theo đạo.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021232

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ H428Đ

 

187. Hỏi - đáp về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng của các tổ chức Đảng ở cơ sở / Tô Quang Thu chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 167tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Tóm tắt: Gồm 112 câu hỏi và giải đáp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng và đình chỉ sinh hoạt Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020239

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ H428Đ         

 

188. Hỏi đáp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và những văn bản hướng dẫn. - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2008. - 246tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương

        Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và giải đáp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; những văn bản hướng dẫn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003923

                Kho Mượn: M.040912

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H428Đ

 

189. Hỏi đáp về đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta / Dương Văn Lượng chủ biên, Lê Đại Nghĩa, Đậu Xuân Luận biên soạn. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2010. - 205tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời góp phần khăng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giải quyết vấn đề dân tộc, đấu tranh chống các âm mưu thủ đoạn lợi dung vấn đề dân tộc để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014377

                Kho Mượn: M.022892-022893

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H428Đ

 

190. Hỏi và đáp môn đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Trung Tính, Phí Văn Thức biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 162tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm 53 câu hỏi đáp về môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trình bày những kiến thức cơ bản, có hệ thống, bám sát yêu cầu chương trình môn học theo tinh thần đổi mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.039362

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ H462Đ

 

191. Hỏi và đáp về chính sách dân tộc của Đảng. - Hà Nội : Sự thật, 1983. - 47tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu vấn đề dân tộc ở Việt Nam; Nội dung chính sách dân tộc của Đảng và vấn đề thực hiện chính sách đó; Giai đoạn mới và việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003819

        Chỉ số phân loại: 320.609597/ H428Đ

 

192. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 370tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

        Tóm tắt: Trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng và xây dựng, củng cố, phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015084

                Kho Mượn: M.024668-024669

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H450C

 

193. Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 326tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng Lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Gồm các bài tham luận về Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam; toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững ở châu Âu - quan điểm của Đảng Cộng sản Pháp; hội nhập quốc tế và khu vực - những quan điểm chính trị và kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam; hội nhập quốc tế - quan điểm về chính sách đối ngoại, an ninh, thương mại quốc tế của Đảng Dân chủ xã hội Đức.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021450

                Kho Mượn: M.019000

        Chỉ số phân loại: 324.2075/ H452N

 

194. Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 502tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa qua các văn kiện đại hội XI của Đảng, phản bác các luận điệu công kích Việt Nam về dân chủ - nhân quyền, phòng và chống "diễn biến hoà bình"...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017208

        Chỉ số phân loại: 335.43/ K305Đ      

 

195. Kinh nghiệm công đoàn cơ sở tham gia xây dựng Đảng. - Hà Nội : Lao động, 1985. - 117tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Phản ánh kinh nghiệm bước đầu của một số công đoàn cơ sở đã thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào việc tăng cường sức mạnh của Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006235

                Kho Mượn: M.002219

        Chỉ số phân loại: 331.87/ K312N

 

196. Làm người Cộng sản trong giai đoạn hiện nay / Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt chủ biên. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 338tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày những căn cứ để xác định hình mẫu, người Đảng viên Cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Tư cách và tiêu chuẩn của người Cộng sản. Phương hướng và biện pháp chủ yếu nâng cao chất lượng Đảng viên trong thời kì mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017072

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ L104N

 

197. Làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới : Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam / Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông, Bùi Văn Hưng biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2012. - 407tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng Lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và nhân dân, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác quần chúng, đề xuất các phương hướng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác Đảng, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời đại mới...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016276

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ L104T

 

198. Lê Duẩn và cách mạng Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 813tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

        Tóm tắt: Gồm 30 bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các tướng lĩnh, các nhà hoạt động khoa học nêu bật những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho cách mạng Việt Nam trong gần 60 năm, vai trò của đồng chí Lê Duẩn trong những sự kiện lịch sử của đất nước.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.001851

        Chỉ số phân loại: 959.704092/ L250D

 

199. Lê Hồng Phong người cộng sản kiên cường : Hồi ký. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 813tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Gồm một số bài hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, đặc biệt những cống hiến của đồng chí cho phong trào cộng sản những năm 30. Tập hợp những tác phẩm chủ yếu và tư liệu có liên quan đến Lê Hồng Phong.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001722

                Kho Mượn: M.028393-28394

                Kho Luân chuyển: LC.023344

        Chỉ số phân loại: 959.7032092/ L250H

 

200. Lê Hồng Phong tiểu sử / Lê Văn Tích chủ biên; Trần Văn Hải...[và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 326tr. : ảnh chân dung ; 21cm.. - (Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước)

        Tóm tắt: Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, đã hiến dâng cuộc đời mình vì cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017503

                Kho Mượn: M.030774

        Chỉ số phân loại: 959.7032092/ L250H

 

201. Lê Văn Lương trọn đời vì sự nghiệp của Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 454tr. : ảnh chân dung ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Bí thư thành ủy Hà Nội - Lê Văn Lương với những đóng góp của ông đối với nước nhà.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.018171

        Chỉ số phân loại: 324.259707092/ L250V

 

202. Lịch sử biên niên công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam (1955 - 1975). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 729tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Trình bày theo trình tự thời gian từ 1/1/1955 đến 31/12/1975 về sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, của các cấp bộ Đảng đối với công tác tư tưởng - văn hóa; sự lãnh đạo năng động sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm của các cơ quan chức năng chuyên môn từ Trung ương đến địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào cách mạng của quần chúng phát triển rộng khắp nơi.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.001344

        Chỉ số phân loại: 324.25970709/ L302S

 

203. Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 435tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng Lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Gồm 28 bài viết tập trung làm rõ các dạng quan điểm sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, từ đó đưa ra các luận cứ khoa học phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003589

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ L502C

 

204. Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 240tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ban, ngành... đưa ra những phân tích sâu sắc, toàn diện, làm nổi bật cơ sở lí luận, thực tiễn và kinh nghiệm của công tác dân vận trong thời gian qua.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002195

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ L600L

 

205. Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ đổi mới đất nước vấn đề và kinh nghiệm : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Sáu, Trần Xuân Sầm, Lê Doãn Tá đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 494tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta hiện nay; những giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta hiện nay, vấn đề và kinh nghiệm thực tiễn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012146

                Kho Mượn: M.028775-28776

                Kho Luân chuyển: LC.021224-021225

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M452Q

 

206. Một số văn kiện chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2005. - 290tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng ủy Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng

        Tóm tắt: Trình bày một số tư liệu của Trung ương Đảng, Đảng ủy quân sự Trung ương Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân và dân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011015

                Kho Mượn: M.000881-882

                Kho Luân chuyển: LC.003825-003826

        Chỉ số phân loại: 959.70434/ M458S

 

207. Một số văn kiện của Đảng và Nhà nước về Hội Nông dân Việt Nam (thời kỳ đổi mới). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 125tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, bài phát biểu của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại các đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019694

                Kho Mượn: M.035304

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S

 

208. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước / Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 795tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước; kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của nhà nước; thực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước ở

Việt Nam; định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.004121

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ M458S

  

209. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 215tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Những bài viết nghiên cứu về công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam và Lào: quá trình đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa và sự phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Lào. Phân tích kinh nghiệm thực tiễn và một số thành tựu của hai nước trong quá trình đổi mới về kinh tế, xã hội,

văn hoá, giáo dục...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017076

        Chỉ số phân loại: 324.2/ M458S

 

210. Một số vấn đề về xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội X : Sách tham khảo / Lê Minh Thông chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 663tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Viện Khoa học tổ chức

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu giúp bạn đọc hiểu sâu hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của những vấn đề về xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội X, qua đó nâng cao thêm niềm tin vào sự tất thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013753

                Kho Mượn: M.021312-021313

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S

 

211. 101 câu hỏi và trả lời về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 329tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Bao gồm các nội dung về tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cơ quan nhà nước; một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nước ta; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019709

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458T

 

212. 160 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 611tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Học viện Chính trị Quân sự.

        Tóm tắt: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đưa ra những phát kiến vĩ đại, có tính chất chỉ đường về quy luật phát triển của lịch sử, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, về đấu tranh giai cấp, dân tộc, về vai trò của giai cấp vô sản, về sự diệt vong của giai cấp tư sản bóc lột...Những giá trị của Tuyên ngôn đã được lịch sử kiểm nghiệm và nhất định sẽ trường tồn cùng năm tháng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002057

                Kho Mượn: M.030663, M.034671

        Chỉ số phân loại: 335.42/ M458T

 

213. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới / Hà Thị Khiết chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 338tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Dân vận Trung ương

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn về dân vận, nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong những năm thực hiện đường lối đổi mới - thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm; quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003745

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ N122C

214. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện một đảng cầm quyền. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 187tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng Lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Trình bày và trao đổi những ý kiến sâu sắc về 11 chuyên đề của công tác xây dựng Đảng, bao gồm toàn diện các vấn đề: Năng lực nghiên cứu, vận dụng lý luận Mác - Lênin của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của một đảng cầm quyền, đổi mới công tác cán bộ của Đảng; việc thực hiện nguyên tắc của Đảng,

công tác quần chúng...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019608

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ N122C

 

215. Ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng / Đỗ Hùng Cường chủ biên. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 212tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng, thực trạng biểu hiện sai phạm và giải quyết tố cáo ở một số nước trên thế giới và Việt Nam cũng như mục tiêu, yêu cầu và giải pháp chủ yếu ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020272

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ NG115C

 

216. Nghiệp vụ công tác đảng viên và văn bản hướng dẫn thực hiện. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 371tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản Sách xã, phường, thị trấn

        Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về công tác sinh hoạt đảng như vấn đề thực tế hiện nay về sinh hoạt chi bộ; về công tác phát triển đảng; việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của chi bộ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.016031

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NGH307V

 

217.  Nguyễn Đức Cảnh - Người cộng sản kiên trung, nhà hoạt động công đoàn mẫu mực của giai cấp công nhân Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 331tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Công đoàn, các nhà khoa học về cuộc đời, sự nghiệp và những trước tác của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017526

        Chỉ số phân loại: 324.259707092/ NG527Đ

 

218. Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 855tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Gồm những bài viết phản ánh những nét tiêu biểu về thân thế, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đặc biệt làm rõ những cống hiến xuất sắc của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.001838

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NG527V

 

219. Nguyễn Văn Linh người cộng sản kiên trung, sáng tạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 732tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.003599

        Chỉ số phân loại: 959.703092/ NG527V

 

220. Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII / Nguyễn Viết Thông chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 295tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

        Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản và điểm mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng Đảng; về kinh tế; về xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.023636

                Kho Mượn: M.040583-40584

                Kho Luân chuyển: LC.009804-009805

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ NH556N

 

221. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam. - Hà Nội : Lao động, 2010. - 420tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

        Tóm tắt: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Giới thiệu các văn bản mới của Tổng liên đoàn về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ công đoàn.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012140

                Kho Mượn: M.028763-28764

                Kho Luân chuyển: LC.023234

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ PH110H

 

222. Phát triển Đảng viên mới trong công nhân các doanh nghiệp / Lê Thanh Hà chủ biên. - Hà Nội : Lao động, 2014. - 239tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Công nhân - Công đoàn

        Tóm tắt: Trình bày một số nhân tố tác động đến công tác phát triển Đảng viên mới từ công nhân trong các doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác này trong các loại hình doanh nghiệp.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020113

                Kho Mượn: M.035223-35224

                Kho Luân chuyển: LC.023702-023704

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ PH110T

 

223. Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Minh Tuấn chủ biên. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung, chỉnh sửa. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 108tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng; thực trạng và nguyên nhân "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay; các giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LC.006602-006603

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ PH431C

 

224. Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên hiện nay / Nguyễn Bá Dương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2016. - 244tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: LCLD.004721-004725

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ PH431C

 

225. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / Nguyễn Bá Dương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2016. - 239tr. ;

21cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự

        Tóm tắt: Phân tích, làm rõ quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trình bày hệ thống quan điểm, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trong Văn kiện Đại hội XII về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ,

giải pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021482

                Kho Mượn: M.019067-19071

                Kho Luân chuyển: LC.024902-024910

        Chỉ số phân loại: 355.009597/ QU105Đ

 

226. Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị : Theo Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị. - Hà Nội : Ban Dân vận Trng ương Đảng, 2010. - 48tr. ; 14cm.

        Tóm tắt: Quy chế xác định rõ nội dung, phương thức, trách nhiệm của các cấp lãnh ủy đảng và của từng thành viên trong hệ thống chính trị tư trung ương đến địa phương đối với công tác dân vận.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020203

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ QU600C

 

227. Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm các quy chế giám sát chất vấn trong Đảng và văn bản hướng dẫn thực hiện. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 175tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Quy định số 181- QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quyết định số 68- QĐ/TW, ngày 21/3/2013 ban hành Quy chế giám sát trong Đảng của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 20/6/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020210

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ QU600Đ

 

228. 60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 594tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

        Tóm tắt: Gồm 63 bài tham luận khoa học tập trung phân tích làm nổi bật những tư tưởng, quan điểm cách mạng, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" về xây dựng đảng cầm quyền, công tác cán bộ, đạo đức cách mạng,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001912

                Kho Mượn: M.030661

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ S111M

 

229. Sổ tay công tác Đảng : Dành cho bí thư và cấp ủy viên chi bộ / Nguyễn Đức Hùng chủ biên. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2008. - 195tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về chi bộ và bí thư chi bộ; một số tình huống thường xảy ra ở chi bộ, phương pháp xử lý (hỏi - đáp); một số văn bản hướng dẫn có liên quan và một số mẫu biểu phục vụ cho chi bộ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.038185

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S450T

 

230. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam : (1920 - 1930) / Phạm Xuân Mỹ chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 235tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Khái quát về bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng;...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019164

                Kho Mượn: M.033768-033769

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ S550R

 

231. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở : Danh cho cấp uỷ và cán bộ tuyên giáo ở cơ sở / Nguyễn Thị Phương Hoa biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 238tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo; công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng; công tác tuyên truyền, cổ động; công tác văn hoá, văn nghệ; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, "điểm nóng"; công tác khoa giáo ở địa bàn cơ sở.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.023635

                Kho Mượn: M.040581-40582

                Kho Luân chuyển: LC.009802-009803

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ T103L

 

232. Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 163tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương

        Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kính tế - xã hội 2011 - 2020; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI.

        Ký hiệu kho:

                Kho Mượn: M.034131, M.034754, M.040980-040982

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

 

233. Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 192tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội XII của Đảng; nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022244

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ T103L

 

234. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 67tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Hội nghị báo cáo, thảo luận về các vấn đề: báo cáo kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng; báo cáo kiểm điểm nửa nhiệm kỳ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; báo cáo kiểm điểm ba năm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021792

                Kho Mượn: M.037235

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

 

235. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 62tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết và chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019368

                Kho Mượn: M.019350

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

 

236. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X : Dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 47tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản của hai nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019970

                Kho Mượn: M.035018

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

 

237. Tài liệu hỏi - đáp các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng : Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 204tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương

        Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi - đáp: ý nghĩa, tầm quan trọng, nhiệm vụ và phương châm của Đại hội XII; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5

năm 2016 - 2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022245

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ T103L

 

238. Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X : Dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 62tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương

        Tóm tắt: Gồm 3 phần với 33 câu hỏi và trả lời: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa X; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII và kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X về chiến lược cán bộ đến năm 2020; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019968

                Kho Mượn: M.037214, M.037435

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L      

 

239. Tài liệu tuyên truyền nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước : Phục vụ tuyên truyền tại cơ sở. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2017. - 44tr. ; 21cm.

        Đầu trang ngoài bìa: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Văn hóa cơ sở

        Tóm tắt: Gồm Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/1/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022844

                Kho Mượn: M.038463-038464

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

 

240. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra / Nguyễn Văn Nhân chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 224tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, thực trạng, phương hướng và giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra đối với hoạt động các đoàn kiểm tra trong thời gian tới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021620

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ T116C

241. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 / Tăng Bình, Ái Phương tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 400tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; một số tác phẩm, bài viết, bài nói của chủ tịch Hồ Chí Minh; những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Bác Hồ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Nghiên cứu: NC.002323

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ T116C

 

242. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng dối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 187tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội đồng Lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Trình bày quan điểm về vai trò của công tác quản lý, lãnh đạo của Đảng đối với dư luận báo chí và truyền thông tại Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, phương thức và giới thiệu một số thành tựu quan trọng đã giành được về tăng cường, cải tiến sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận báo chí tại Trung

Quốc trong tình hình mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022904

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T116C

 

243. Thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Giang, Đinh Ngọc Giang đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 240tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

        Tóm tắt: Thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm thực hiện nguyên tác Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015790

                Kho Mượn: M.026582-026583

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH552H

 

245. Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng / Nguyễn Văn Thạo đồng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 315tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu 87 thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015544

                Kho Mượn: M.025855-025856, M.026313, M.034717

                Kho Luân chuyển: LC.014411-014412, LC.018686

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T310H

 

246. Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Hành chính, 2011. - 431tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu diễn biến và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài tham luận được trình bày tại Đại hội.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001791

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T406C

 

247. Tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới - Thực trạng, bài học và định hướng / Lê Hữu Nghĩa chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 315tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn của tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; thực trạng, nguyên nhân, bài học và những vấn đề đặt ra về tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới; những định hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng và hiệu qủa tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong tình hình mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.021426

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ T450C

 

248. Tôn Đức Thắng tiểu sử. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 255tr. ; 21cm. - (Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước)

        Tóm tắt: Khái quát, cô đọng, những sự kiện căn bản nhất về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Tôn Đức Thắng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012239

                Kho Mượn: M.030851

        Chỉ số phân loại: 959.703092/ T454Đ

 

249. Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, một tấm gương bất diệt. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. - 923tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học...viết về thân thế, sự nghiệp cũng như những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú cho Đảng, cho cách mạng và lịch sử nước nhà.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002369

        Chỉ số phân loại: 324.25970750092/ TR121P

 

250. Tư tưởng Hồ Chí Minh về các giá trị văn hoá cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Hải Triều ... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2008. - 542tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hoá cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá Việt Nam. Trong tư tưởng vĩ đại của Người thì văn hoá Đông - Tây xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn Việt Nam đã được phát triển trong các phong trào lớn thế kỉ XX. Độc lập dân tộc, dân chủ và

chủ nghĩa xã hội tiêu biểu cho các giá trị Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002575

                Kho Nghiên cứu: NC.001654

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T          

 

251. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 635tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Trình bày những nội dung Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001952

                Kho Mượn: M.030662

        Chỉ số phân loại: 324.259707/ T550T

 

252. Tự phê bình và phê bình trong Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2012. - 311tr. ; 21cm ; 21cm.

        Tóm tắt: Một số bài viết về tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và theo tư tưởng Hồ Chí Minh của các tác giả khác. Giới thiệu nội dung nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.012754

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T550P

 

253. Vai trò của Đảng trong cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội tại Cuba và đổi mới tại Việt Nam : Lý luận và thực tiễn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 219tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hồi đồng Lý luận Trung ương

        Tóm tắt: Gồm các bài tham luận về vai trò khởi xướng và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa và thực hiện an sinh xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...; quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng ở Cuba

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019879

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V105T      

 

254. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Bùi Đình Bôn chủ biên. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 239tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra xung quanh vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. Giới thiệu vai trò lãnh đạo và những giải pháp để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kì mới.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.017830

                Kho Mượn: M.031585-31586

                Kho Luân chuyển: LC.020838-020839

        Chỉ số phân loại: 305.509597/ V103T

 

255. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 376tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019971

                Kho Mượn: M.035019

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K

 

256. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. - Hà Nội : Văn phòng Trung ương Đảng, 2016. - 448tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

        Tóm tắt: Gồm có diễn văn khai mạc đại hội; báo cáo về các văn kiện đại hội; báo cáo chính trị; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết đại hội; diễn văn bế mạc đại hội lần thứ XII.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.022371

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K

 

257. Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới : Đại hội VI, VII. VIII, IX. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 850tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đè: Đảng Cộng sản Việt Nam

        Tóm tắt: Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Đảng trình tại các đại hội và hội nghị toàn quốc của Đảng từ năm 1986 đến nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.019974

                Kho Mượn: M.035028-035029

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K

 

258. Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, 1996. - 116tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận

        Tóm tắt: Giới thiệu diễn văn khai mạc; báo cáo của Ban Chấp hành; danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa IX; danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy; danh sách Bí thư và phó Bí thư; danh sách Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy; Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX và diễn văn bế mạc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.020163

                Kho Mượn: M.038180

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K

 

259. Văn kiện Đảng về an ninh xã hội. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 295tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, thông tri của Đảng ta về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân, nhân dân; chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, trợ giúp khi gặp thiên tai,...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001951