Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư Mục Chuyên Đề Đại Hội Đảng
Ngày đăng: 05/04/2021
                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  1.   CAXTƠRÔ RUDƠ, PHIĐEN. Cu Ba trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : Trích báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu Ba tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng / Phiđen Caxtơrô Rudơ. - Hà Nội : Sự thật, 1978. - 223tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Tổng kết quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Cu Ba chống ách thống trị của Tây Ban Nha và sự thôn tính của đế quốc Mỹ, nêu lên truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Cu Ba và quá trính hình thành hệ tư tưởng Mác - Lênin ở Cu Ba. Nêu những thành tựu về kinh tế, văn hóa cũng như những nhiệm vụ và mục tiêu trong 5 năm tới, từ 1976 đến 1980.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.009888
Kho Mượn: M.001283-001284
Chỉ số phân loại: 972.91/ C500B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  2.   PHẠM, GIA ĐỨC. Mười mốc son lịch sử / Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 150tr. ; 21cm. - (Tủ sách Hồ Chí Minh)
Tóm tắt: Giới thiệu mười sự kiện chính trị trọng đại từ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2- 1930 đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.010729
Chỉ số phân loại: 324.259707/ M558M
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  3.   PHẠM, VĂN ĐỊNH. Tìm hiểu quy trình tiến hành Đại hội Đảng các cấp / Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Nguyễn Văn Tùng. - Hà Nội : Từ điển Bách khoa, 2009. - 203tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp. Quy trình, nguyên tắc thủ tục tiến hành Đại hội và một số câu hỏi, cách giải quyết một số tình huống thường gặp ở Đại hội các cấp.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.016822
Chỉ số phân loại: 324.259707/ T310H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  4.   PHẠM, VĂN TRÀ. Tăng cường sức mạnh quốc phòng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng / Phạm Văn Trà. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 151tr. : ảnh chân dung ; 19cm.
Tóm tắt: Phân tích làm sáng tỏ những nội dung cơ bản nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong các văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX và những vấn đề quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội, quốc phòng toàn dân.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.008005
Kho Mượn: M.003232-003233, M.004435
Kho Luân chuyển: LC.000711, LC.001586-001588
Chỉ số phân loại: 355.009597/ T116C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  5.   TRẦN, QUỲNH. Tìm hiểu đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV / Trần Quỳnh. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 152tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Một số luận điểm cơ bản về đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: quá trình hình thành và những đặc điểm của nó. Chuyên chính vô sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Ba cuộc cách mạng, xây dựng nền sản xuất lớn, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005285
Kho Mượn: M.001212
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T320H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  6.   Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005 - 2010). - Ninh Thuận : Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2008. - 25tr. ; 30cm.
Tóm tắt: Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực; Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCAP.000112
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ B108C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  7.   Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hànhTtrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2011) / Nguyễn Trọng Phúc chủ biên...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 858tr. : hình ảnh ; 24cm.
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của các Đại hội, các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa XI
.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001672
Kho Mượn: M.028087-028088
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C101Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  1/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  8.   Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 307tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương
Tóm tắt: Giới thiệu 8 chuyên đề thể hiện những nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội X nêu ra: thành tựu, hạn chế 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và 20 năm đổi mới, các bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2006 - 2010 và đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019719
Kho Mượn: M.035175
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ CH527Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  9.   Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 307tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương
Tóm tắt: Giới thiệu 8 chuyên đề thể hiện những nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội X nêu ra: thành tựu, hạn chế 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và 20 năm đổi mới, các bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2006 - 2010 và đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; ...
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.035477
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ CH527Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  10.   Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 307tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương
Tóm tắt: Giới thiệu 8 chuyên đề thể hiện những nội dung cơ bản Văn kiện Đại hội X nêu ra: thành tựu, hạn chế 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và 20 năm đổi mới, các bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2006 - 2010 và đến năm 2020; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; ...
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.038195
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ CH527Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  11.   Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. - Ninh Thuận : Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2005. - 44tr. ; 30cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Đảng cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Ninh Thuận
Tóm tắt: Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2001 - 2005) và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2006 - 2010.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001662
Kho Mượn: M.035382-35383
Kho Luân chuyển: LC.023827
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ D550T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  12.   Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. - Ninh Thuận : Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 72tr. ; 28cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Ninh Thuận
Tóm tắt: Gồm hai phân: tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (2006 - 2010); phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001663
Kho Mượn: M.035384-35385
Kho Luân chuyển: LC.023828
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ D550T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  13.   Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Ninh Thuận : Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2015. - 64tr. ; 27cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Ninh Thuận
Tóm tắt: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập so bình quân cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Một số nội dung tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ký hiệu kho:
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  2/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Kho Địa chí: DCS.001538
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ D550T
 
   
   
 
  14.   Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quý lần thứ IX (2010 - 2015). - Phú Quý : Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý, 2010. - 98tr. ; 21cm. - (Tài liệu tuyên truyền)
Tóm tắt: Đại hội đã kiểm tra, đánh giá và tổng kết những tiến bộ, kết quả đạt được cũng như tồn tại, khuyết điểm, yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019713
Chỉ số phân loại: 324.2597070959759/ Đ103H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  15.   Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI - niềm tin của chúng ta / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2012. - 250tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết nhằm quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng với các nội dung: làm rõ cở sở khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo, sự vận dụng, phát triển và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI; việc áp dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.012402
Kho Mượn: M.028323-28324
Kho Luân chuyển: LC.017337-017338
Chỉ số phân loại: 324.5970755/ Đ103H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  16.   Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang thủ đô kháng chiến : Kỷ yếu hội thảo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 384tr. ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Tuyên Quang
Tóm tắt: Một số hình ảnh, bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Tuyên Quang; đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - thủ đô kháng chiến (kỷ yếu hội thảo).
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001938
Kho Mượn: M.034596
Chỉ số phân loại: 324.25970752/ Đ103H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  17.   Đại hội X Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2001. - 304tr. : hình ảnh ; 21cm.
Tóm tắt: Tập hợp những văn bản, bài viết, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ góp phần tích cực vào hoạt động công tác tư tưởng, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, dấy lên phong trào hành động cách mạng, với quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ X.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000419, DCS.000885-000886, DCS.001404-001405, DCS.001757
Kho Đọc: DVN.014068
Kho Mượn: M.022104-022105, M.033227-33229
Kho Luân chuyển: LC.021795-021804, LC.022045-022049
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ Đ103H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  18.   Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội / Thanh Tân, Minh Tuấn, Công Huyên biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005. - 350tr. ; 28cm.
Tóm tắt: Những bài viết, trích đăng của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ủy viên Trung ương qua các kỳ Đại hội của Đảng.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001380
Chỉ số phân loại: 324.25970709/ Đ106C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  19.   Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2003. - 698tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm, chủ trương, mục tiêu cụ thể qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc từ Đại hội VI đến nay, đưa đất nước ta từng bước thoát khỏi khủng hoảng, ổn định và tiến tới phát triển để hội nhập với khu vực và thế giới trong xu thế toàn cầu hóa về kinh tế mà vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001100
Kho Mượn: M.000820
Kho Nghiên cứu: NC.001128
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ106C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  3/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  20.   Đề cương các bài giảng nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX. - Hà Nội : Ban Chỉ đạo các lớp Nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội IX, 2001. - 222tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh quốc tế và trong nước, thời cơ và thách thức trong những năm đầu thế kỷ XXI, đánh giá tình hình 5 năm (1996 - 2000) và 10 năm (1991 - 2000), các bài học kinh nghiệm qua 15 đổi mới; một số vấn đề về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003410
Kho Mượn: M.034607, M.034609
Kho Luân chuyển: LC.023968
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ250C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  21.   Điện và lời chào mừng Đại hội lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Sự thật, 1977. - 389tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Những lời chào mừng và các bức điện gửi tới Đại hội, các đảng anh em và bè bạn trên thế giới đều biểu lộ tình cảm nồng hậu, đánh giá và ca ngợi một cách sâu sắc thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001146-001147
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ305V
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  22.   Định hướng chuẩn bị đại hội toàn quốc lần thư XI của Đảng Cộng sản Việt Nam quy chế bầu cử trong Đảng và công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp / Tăng Thị Bình sưu tầm và hệ thống hóa. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 531tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Gồm 8 phần: Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới đại hội đảng toàn quốc; hướng dẫn quy chế bầu cử, chất vấn đối với đảng viên; quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng;...
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001860
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ312H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  23.   Đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, thách thức đưa tỉnh nhà tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Kỷ yếu hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2003. - 235tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung và kết luận Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001576
Kho Đọc: DVN.008252
Kho Mượn: M.001162, M.001191, M.019346
Kho Luân chuyển: LC.001049, LC.023833-023836
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ Đ406K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  24.   Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng. - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2005. - 510tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Quy định, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Văn bản phục vụ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001431
Kho Mượn: M.001130-1131
Kho Nghiên cứu: NC.001137
Chỉ số phân loại: 324.259707/ H561D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  25.   Hướng dẫn Đại hội Đảng bộ cơ sở. - In lần thứ 11. - Hà Nội : Tạp chí Xây dựng Đảng, 1995. - 61tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương
Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Trung ương hướng dẫn Đại hội; quy trình và nguyên tắc tổ chức Đại hội; hướng dẫn một số vấn đê cụ thể.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020082
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H561D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  26.   Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung và văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng / Ngô Chiêu sưu tầm và hệ thống hóa. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2011. - 547tr. ; 28cm.
Tóm tắt: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng. Quy chế phối hợp giữa các tổ chức Đảng với các ban ngành - đoàn thể. Chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các cơ quan cấp ủy Đảng. Công tác quản lí Đảng viên và xây dựng hoàn thiện mô hình của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng...
Ký hiệu kho:
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  4/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Kho Đọc: DVL.003010
Kho Mượn: M.025382-025383
Chỉ số phân loại: 324.259707/ H561D
 
   
   
   
   
 
  27.   Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2005 - 2010. - Ninh Thuận : Đảng bộ Quân sự tỉnh Ninh Thuận, 2005. - 140tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ Quân sự tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Gồm 2 phần: Tham luận của các tổ chức cơ sở Đảng; Kết qủa thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2001-2005, phương hướng và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000075, DCS.001377
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  28.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005 - 2010. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái, 2005. - 275tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái
Tóm tắt: Diễn văn Khai mạc Đại hội; báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) nhiệm kỳ 2000 - 2005; bài phát biểu của thường trực Tỉnh ủy;...
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000085, DCS.000430
Kho Mượn: M.035398
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  29.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2015. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái, 2010. - 252tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái
Tóm tắt: Tuyên truyền kết quả Đại hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gồm những văn kiện, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001080
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  30.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ I nhiệm kỳ 2005 - 2010. - Ninh Thuận : Huyện ủy Thuận Bắc, 2007. - 163tr. ; 20cm.
Đầu trang nhan đề : Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Huyện ủy Thuận Bắc
Tóm tắt: Gồm những văn bản, tư liệu, hình ảnh về thành lập huyện, Đại hội Đảng bộ Huyện ủy lần thứ I; cung cấp những thông tin để các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng thời góp phần tích cực trong hoạt động công tác tư tưởng, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, dấy lên phong trào hành động cách mạng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000041, DCS.000420
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  31.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ II, nhiệm kỳ 2011 - 2015 : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Huyện ủy Thuận Bắc, 2010. - 174tr. ; 20cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Huyện ủy Thuận Bắc
Tóm tắt: Tuyên truyền kết quả Đại hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gồm những văn kiện, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, một số công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện trong 5 năm giai đoạn 2006 - 2010.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001029, DCS.001065, DCS.001270
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  32.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Huyện ủy Thuận Bắc, 2015. - 256tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Huyện ủy Thuận Bắc
Tóm tắt: Tuyên truyền kết quả Đại hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gồm những văn kiện, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, một số công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện trong 5 năm giai đoạn 2006 - 2010.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001690-001692
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  33.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 - 2015 : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận :  
     
   
 
  5/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Huyện ủy Thuận Nam, 2010. - 95tr. ; 27cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Huyện ủy Thuận Nam
Tóm tắt: Tuyên truyền kết quả Đại hội trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gồm những văn kiện, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 - 2015 của Đảng bộ huyện Thuận Nam.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001070, DCS.001319
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  34.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, 2015. - 235tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh
Tóm tắt: Văn kiện chính của Đại hội; Trích các tham luận tại Đại hội; Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh từ Đại hội tới Đại hội; Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001676
Kho Mượn: M.018747-18749
Kho Luân chuyển: LC.024766-024767
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  35.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo tỉnh Ninh Thuận, 2006. - 520tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận
Tóm tắt: Tập hợp những văn bản, bài viết, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận góp phần tích cực vào hoạt động công tác tư tưởng, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, dấy lên phong trào hành động cách mạng, với quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000010, DCS.000382-000383, DCS.001389
Kho Đọc: DVN.014069
Kho Mượn: M.022107-022109, M.033230-33231
Kho Luân chuyển: LC.012955-012956, LC.021805-021813
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  36.   Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 232tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận
Tóm tắt: Tuyên truyên giáo dục về kết quả Đại hội trong cán bộ, đảng viên ở các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh về tập sách Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001068, DCS.001087
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  37.   Kỷ yếu Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2015. - 337tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tóm tắt: Tuyên truyên giáo dục về kết quả Đại hội trong cán bộ, đảng viên ở các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh về tập sách Kỷ yếu Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001561
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  38.   Lời chào mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 183tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng Cộng sản Việt Nam của các đoàn đại biểu từ 34 đảng anh em bạn bè và một số đảng cầm quyền từ các châu lục trên thế giới đến tham dự đại hội.

Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.007932
Kho Mượn: M.034068-34070
Kho Luân chuyển: LC.022962-022963
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ L462C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  39.   Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. - Hà Nội : Sự thật, 1977. - 94tr. ; 19cm.
Đầu trang bìa: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 14 đến 20/12/1976: Đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế, mục tiêu, đường lối của cách
 
     
     
   
   
   
 
  6/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  mạng XHCN, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1976-1980.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005042
Kho Mượn: M.001054-001055, M.001378
Kho Luân chuyển: LC.000057
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NGH300Q
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  40.   Những điều cần biết về Đảng và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. - Hà Nội : Lao động, 2005. - 566tr. ; 28cm.
Tóm tắt: Trình bày các quy định của Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên; phát biểu, bài viết của các đồng chí lãnh đạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các bài học tổng quát của cách mạng Việt Nam; hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội X của Đảng.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.002277
Chỉ số phân loại: 324.25970755/ NH556Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  41.   Những thành công lớn của các Đại hội Đảng trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2006). - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2006. - 143tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Tóm tắt: Tổng kết những thành công lớn của các Đại hội Đảng trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2006): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - Đại hội mở ra thời kỳ đổi mới đất nước; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng - Đại hội của trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019969
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  42.   Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XII / Nguyễn Bá Dương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 254tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc Phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Tóm tắt: Phân tích làm rõ quá trình nhận thức lý luận của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; khái quát thực trạng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ nước nhà qua 30 năm đổi mới theo quan điểm của Đảng; đặc biệt làm rõ nôi dung quan điểm mới của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đề xuất định hướng học tập, quán triệt tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong những năm tới.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.021619
Chỉ số phân loại: 370/ QU105Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  43.   Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 163tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kính tế - xã hội 2011 - 2020; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.034131, M.034754, M.040980-040982
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  44.   Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 163tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Gồm 4 chuyên đề: những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kính tế - xã hội 2011 - 2020; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015548
Kho Mượn: M.025863-25864
Kho Luân chuyển: LC.014419-014420
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  45.   Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX của Đảng : Dùng cho đảng viên và cán bộ cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 124tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Tóm tắt: Bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước hiện nay; Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, đường lối kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005; ...
Ký hiệu kho:
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  7/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Kho Đọc: DVN.021751
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
   
   
 
  46.   Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX của Đảng : Dùng cho đảng viên và cán bộ cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 124tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội 9 phù hợp với trình độ của cán bộ, đảng viên cơ sở về các vấn đề: Bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước hiện nay; Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.007935
Kho Mượn: M.001174
Kho Luân chuyển: LC.001851
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  47.   Tài liệu học tập Văn kiện Đại hội VIII của Đảng : Dùng cho đảng viên và cán bộ cơ sở. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 99tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Tóm tắt: Tình hình đất nước sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và 10 năm đổi mới; thời kỳ phát triển mới - đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020149
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  48.   Tài liệu hỏi - đáp các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng : Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2011. - 183tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Trình bày 4 chuyên đề dưới dạng hỏi đáp: những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kính tế - xã hội 2011 - 2020; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015549
Kho Mượn: M.025865-25866
Kho Luân chuyển: LC.014421-014422
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  49.   Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội IX của Đảng : Phổ biến rộng rãi trong nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 101tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Tóm tắt: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc tại phiên bế mạc Đại hội ngày 22/4/2001 và các câu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội 9 của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.016808
Kho Luân chuyển: LC.001850
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  50.   Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. - Hà Nội : Cục Văn hóa Thông tin cơ sở, 2001. - 15tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Văn hóa Thông tin. Cục Văn hóa Thông tin cơ sở
Tóm tắt: Giới thiệu 21 câu hỏi và một số tư liệu có liên quan về các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.018211
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  51.   Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng : Dùng cho giảng viên và báo cáo viên. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác - Lênin. - 3 tập ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên huấn Trung ương
T.3. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác Lênin, 1983. - 177tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tập III, đi sâu nghiên cứu 5 chuyên đề cụ thể đó là: Tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Công tác quần chúng trong giai đoạn mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, xây dựng nền văn hóa mới, con người mới; Về ba lợi ích trong sự nghiệp xây
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  8/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  dựng chủ nghĩa xã hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005778
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
   
   
   
   
   
 
  52.   Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2011. - 199tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Gồm 4 chuyên đề: những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kính tế - xã hội 2011 - 2020; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; kết quả thi hành điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015543
Kho Mượn: M.025853-25854
Kho Luân chuyển: LC.014409-014410
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  53.   Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 200tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Gồm 4 chuyên đề: những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kính tế - xã hội 2011 - 2020; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; kết quả thi hành điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI.
Ký hiệu kho:
Kho Luân chuyển: LC.008437
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  54.   Tài liệu nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X : Dùng cho cán bộ, đảng viên. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận, 2001. - 23tr. ; 30cm.
Tóm tắt: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; Định hướng phát triển kinh tế xã hội, hệ thống chính trị đến năm 2010; Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 5 năm 2001 - 2005;...
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCAP.000113
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  55.   Tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội IX của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 356tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Tóm tắt: Các vấn đề chủ yếu trong văn kiện Đại hội IX của Đảng: tình hình đất nước 5 năm qua, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục, khoa học, quốc phòng an ninh...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.007937
Kho Mượn: M.000883, M.001159
Kho Luân chuyển: LC.001854-001855
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  56.   Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, Sự thật, 2011. - 371tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Đánh giá tổng quát 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010; về một số kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X (2006 - 2010); kinh nghiệm của một số Quốc gia và vùng lãnh thổ về quản lý và phát triển đất nước.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015547
Kho Mượn: M.025861-25862
Kho Luân chuyển: LC.014417-014418
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  57.   Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 285tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Tóm tắt: Thành tựu của cách mạng Việt Nam qua đánh giá của bạn bè quốc tế; Một số đặc điểm nổi bật của thế kỷ 21; Tình hình kinh tế xã hội 10 năm (1991-2000); Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta;
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  9/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Một số định hướng phát triển kinh tế xã hội; Về xây dựng Đảng
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.007936
Kho Mượn: M.001301-1302
Kho Luân chuyển: LC.001852-001853, LC.023345, LC.023642
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  58.   Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam : Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976. - Hà Nội : Sự thật, 1977. - 241tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Một số tham luận về những vấn đề cơ bản trong đường lối cách mạng XHCN ở Việt Nam tại Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 4 của Đảng.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002301
Kho Mượn: M.001985-1986
Kho Luân chuyển: LC.000332
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH104L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  59.   Tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 616tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tóm tắt: Gồm các bài trích tham luận của đại biểu các ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.007933
Kho Mượn: M.033986-033987, M.034672-34673
Kho Luân chuyển: LC.022994-022995, LC.023243-023244, LC.023327
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH104L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  60.   Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 516tr. ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Gồm một số tham luận của các đại biểu thuộc các đảng bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương trong cả nước tham dự Đại hội XI của Đảng.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003054
Kho Mượn: M.025871-025872, M.034545-34546
Kho Luân chuyển: LC.007746, LC.014427-014428, LC.023191-023193, LC.023506-023510
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH104L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  61.   Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng / Nguyễn Văn Thạo đồng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. - 315tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu 87 thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015544
Kho Mượn: M.025855-025856, M.026313, M.034717
Kho Luân chuyển: LC.014411-014412, LC.018686
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T310H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  62.   Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng / Nguyễn Văn Thạo đồng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 315tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu 87 thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c...
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.034071-34073
Kho Luân chuyển: LC.023512-023513
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T310H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  63.   Tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX : Hỏi và đáp phổ biến rộng rãi trong nhân dân. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 1996. - 31tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận
Tóm tắt: Tài liệu dưới dạng hỏi-đáp, được phổ biến rộng rãi giúp bạn đọc có thể tìm hiểu về văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Nội dung Đại hội IX đã mở ra đường đi đầy triển vọng bằng những mục tiêu hiện thực và những giải pháp sáng tạo cho giai đoạn 1996-2000 nhằm tiến tới xây dựng một quê hương Ninh Thuận giàu mạnh.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000152, DCS.000269-000270
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  10/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Chỉ số phân loại: 339.509597/ V115K  
   
  64.  
    Tìm hiểu Văn kiện Đại hội XI và định hướng đường lối, đổi mới phát triển của Đảng. - Hà Nội : Lao động, 2011. - 500tr. ; 28cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Gồm 5 phần: cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; những quy định, hướng dẫn mới về công tác Đảng; hỏi đáp về công tác Đảng ở cơ sở; hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.002920
Kho Mượn: M.025312
Kho Nghiên cứu: NC.001705
Chỉ số phân loại: 324.259707/ T310H
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  65.   Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ III. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng, 2000. - 79tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Ban chấp hành Đảng bộ Dân chính Đảng
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân chính Đảng lần thứ III: Diễn văn khai mạc; Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ DCĐ; Lược trích bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Công Lai; Danh sách BCH Đảng bộ DCĐ khóa III;....
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001583
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  66.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải, 2005. - 84tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải
Tóm tắt: Văn kiện bao gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2005 - 2010; Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy; Danh sách Bí thư; Phó Bí thư; Danh sách Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Chương trình hành động; Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ; Diễn văn bế mạc.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000100, DCS.000252-000253
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  67.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2015. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Phước, 2010. - 83tr. ; 20cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Phước
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001032
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  68.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải, 2010. - 95tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ X.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000996
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  69.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Ninh Thuận : Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, 2015. - 136 tr. ; 21cm.. - (Lưu hành Nội bộ)
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001558
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  70.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải, 2015. - 92 tr. ; 20cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải
 
     
     
   
   
 
  11/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ XI,
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001544, DCS.001550
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
   
   
   
   
   
 
  71.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh thuận, 2015. - 96tr. ; 19 cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh
Tóm tắt: Văn kiện bao gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo của BCH; Một số danh sách của BCH Đảng bộ tỉnh; Danh sách Ban thường vụ tỉnh ủy; Danh sách Bí thư và phó Bí thư; Danh sách kiểm tra tỉnh ủy; Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; Định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2020 và diễn văn bế mạc.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001545, DCS.001551
Kho Mượn: M.037212
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  72.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ II nhiệm kỳ 2011 - 2015 : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, 2010. - 88tr. ; 20cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ II nhiệm kỳ 2011 - 2015.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000997, DCS.001542
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  73.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2011 - 2015 : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, 2015. - 100tr. ; 20cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001552
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  74.   Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần thứ XII nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Cần Thơ : Đảng bộ Thành phố Cần Thơ, 2010. - 164tr. ; 19cm
Đảng bộ Thành phố Cần Thơ. Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.012523
Chỉ số phân loại: 324.25970959793/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  75.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ X, nhiệm kỳ 2011 - 2015. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 2010. - 136tr. ; 19cm
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001030, DCS.001373
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  76.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 2015. - 136tr. ; 19cm
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001568
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  77.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh thuận,  
     
   
 
  12/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  2000. - 144tr. ; 19 cm.
Đầu trang nhan đề: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Văn kiện bao gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo của BCH; Một số danh sách của BCH Đảng bộ tỉnh; Danh sách Ban thường vụ tỉnh ủy; Danh sách Bí thư và phó Bí thư; Danh sách kiểm tra tỉnh ủy; Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2010 và diễn văn bế mạc.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000013
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  78.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, 2005. - 139tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Tỉnh; Phát biểu của đồng chí Phan Diễn - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội; Danh sách BCH Đảng bộ Tỉnh; Danh sách Ban Thường vụ tỉnh ủy; Danh sách Bí thư và Phó Bí thư; Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X. Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và diễn văn bế mạc Đại hội.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000017, DCS.000401-402
Kho Mượn: M.019342
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  79.   Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Ninh Thuận : Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2015. - 154tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Ninh Thuận
Tóm tắt: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XII; Phát biểu của đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII và diễn văn bế mạc Đại hội; Danh sách Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy Khóa XIII.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001683
Kho Mượn: M.037218
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  80.   Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ X. - Ninh Sơn : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Sơn, 2010. - 96tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Sơn
Tóm tắt: Giới thiệu toàn bộ nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứ X.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000995, DCS.001436, DCS.001571
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  81.   Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. - NInh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, 2010. - 103tr. ; 20cm.
Tóm tắt: Giới thiệu bài diễn văn khai mạc Đại hội; báo cáo chính trị; bài phát biểu; Nghị quyết Đại hội; diễn văn bế mạc Đại hội; danh sách các đồng chí ủy viên ban Chấp hành.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.001018, DCS.001031
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  82.   Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới : Đại hội VI, VII. VIII, IX. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 850tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đè: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Đảng trình tại các đại hội và hội nghị toàn quốc của Đảng từ năm 1986 đến nay.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019974
Kho Mượn: M.035028-035029
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  83.   Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, 1993. - 90tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Giới thiệu diễn văn khai mạc; báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; danh sách Ban Chấp hành; bài phát biểu của đồng chí Đỗ Quang Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương tại Đại hội; Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII và diễn văn bế mạc Đại hội.
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  13/14  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000016, DCS.000256, DCS.000411, DCS.000618-619
Kho Mượn: M.034059-34061
Kho Luân chuyển: LC.022954-022955, LC.023847
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
   
   
   
   
   
   
   
 
  84.   Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành trung ương khóa IX. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 242tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Gồm bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành trung ương khóa IX; báo cáo kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019218
Kho Mượn: M.033968-033969, M.034030-034031, M.034087-034089, M.034124
Kho Luân chuyển: LC.001859, LC.006836-006837, LC.022914-022915, LC.022935, LC.022970- 022971
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  85.   Vấn đề tăng cường quốc phòng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng / Nguyễn Bá Dương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 251tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc Phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Tóm tắt: Trình bày, phân tích một cách cụ thể, có hệ thống vấn đề tăng cường quốc phòng thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, so sánh những điểm mới và phát triển so với thời kỳ trước; đồng thời, định hướng cho việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tăng cường quốc phòng trong tình hình mới.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.021618
Chỉ số phân loại: 355.009597/ V121Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  86.   Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng / Nguyễn Bá Dương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 263tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc Phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn; nội dung quan điểm và những vấn đề mới về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đề xuất định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tinh hình mới.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.021617
Chỉ số phân loại: 306.09597/ V121Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  87.  
    Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông / Trương Ngọc Nam ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 436tr. ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Chia sẻ cách thức vận dụng những quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông một cách thiết thực, hiệu qủa.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.003879
Chỉ số phân loại: 320.07/ V121D
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  88.   Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng / Nguyễn Bá Dương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 248tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc Phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Tóm tắt: Quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới và sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; nội dung quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đề xuất những định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.021616
Chỉ số phân loại: 320.109597/ X126D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  14/14  
   
   

Các bài khác