Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày đăng: 17/05/2011

              1. HỒ, CHÍ MINH. 120 bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 403tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Những bài viết của Bác xung quanh các vấn đề: chính trị, văn hóa, chiến tranh - hòa bình,...

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014535

Kho Mượn: M.023232-023233

           Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458T


 2. HỒ, CHÍ MINH. 120 bức điện của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội: Thanh niên, 2010. - 211tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Nội dung tài liệu là các bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Bác về chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014386

Kho Mượn: M.022910-022911

           Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458T


3. HỒ, CHÍ MINH. 120 sắc lệnh quan trọng của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc các sắc lệnh quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, quy định về thiết lập toà án quân sự, thể lệ tổng tuyển cử, tổ chức các đoàn thể luật sư, thuế tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng...

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014385

Kho Mượn: M.022908-022909

Chỉ số phân loại: 349.597/ M458T


   4. NGUYỄN, MẠNH HƯỞNG. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh / Nguyễn Mạnh Hưởng. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2003. - 133tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nội dung của nhân tố chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội, của đoàn thể dân tộc ta trong chiến tranh nhân dân Việt Nam,..

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.008203

          Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

5. NGUYỄN, XUÂN THÔNG. Những ngày cuối cùng của Bác Hồ kính yêu / Nguyễn

 Xuân Thông, Sơn Tùng biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 294tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu thêm về tấm gương và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu. Nhất là trong lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai sâu rộng cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014684

Kho Mượn: M.023604-023605

          Chỉ số phân loại: 335.4346/ NH556N


 6. PHẠM, MINH HẠC. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người / Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 2 tập T.1 Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và văn hóa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 251tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo khoa hoc: " Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người".

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014383

Kho Mượn: M.022904-022905

Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T


7. PHẠM, MINH HẠC. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người / Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 2 tập T.2 Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo khoa học " Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người"

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014384

                   Kho Mượn: M.022906-022907

Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T


8. TRẦN, VĂN MIỀU. Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau : Hỏi đáp / Trần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 391tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày dưới dạng hỏi đáp về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014387

Kho Mượn: M.022912-022913

          Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C


9. TRẦN, ĐÌNH BA. Cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Những câu hỏi trắc nghiệm / Trần Đình Ba. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 158tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về 79 mùa xuân của Bác trong hoạt động cách mạng vì dân, vì nước của Ngưởi.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014389

Kho Mượn: M.022916-022917

          Chỉ số phân loại: 959.704092/ C514Đ

10. HỒ, CHÍ MINH. 120 sắc lệnh quan trọng của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 347tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc các sắc lệnh quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, quy định về thiết lập toà án quân sự, thể lệ tổng tuyển cử, tổ chức các đoàn thể luật sư, thuế tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng...

Ký hiệu kho:

        Kho Đọc: DVN.014385

Kho Mượn: M.022908-022909

Chỉ số phân loại: 349.597/ M458T

   11. NGUYỄN, MẠNH HƯỞNG. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến tranh / Nguyễn Mạnh Hưởng. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2003. - 133tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nội dung của nhân tố chính trị - tinh thần của nhân dân và quân đội, của đoàn thể dân tộc ta trong chiến tranh nhân dân Việt Nam,..

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.008203

          Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

12. NGUYỄN, XUÂN THÔNG. Những ngày cuối cùng của Bác Hồ kính yêu / Nguyễn Xuân Thông, Sơn Tùng biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 294tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu thêm về tấm gương và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu. Nhất là trong lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai sâu rộng cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014684

Kho Mượn: M.023604-023605

          Chỉ số phân loại: 335.4346/ NH556N

13. PHẠM, MINH HẠC. Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người / Phạm Minh Hạc, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc chủ biên. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 2 tập T.1 Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và văn hóa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 251tr. ; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Nội dung tài liệu tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo khoa hoc: " Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người".

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014383

Kho Mượn: M.022904-022905

  Chỉ số phân loại: 335.4346/ T550T

14. VĂN TÙNG. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - In lần thứ 2 có bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 198tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỷ XXI, tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác Hồ, Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên,...

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014388

Kho Mượn: M.022914-022915

  Chỉ số phân loại: 170/ H450C

15. 3 năm thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và một số bài thi chung khảo / Hồ Sơn, Dương Phong tuyển chọn và giới thiệu. - Hà Nội : Lao động, 2009. - 438tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Nội dung tài liệu là kết quả ban đầu của việc sưu tầm và giới thiệu những thành tích đã đạt được trong cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVL.002782

Kho Nghiên cứu: NC.001675

Chỉ số phân loại: 170/ B100N

16. Ngọc càng mài càng sáng. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2009. - 51tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những mẩu chuyện về Bác Hồ, sự gắn bó mật thiết giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với Bác,...

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014204

Kho Mượn: M.022481-22485

Kho Luân chuyển: LC.013303-013306

         Chỉ số phân loại: 170/ NG419C

17. HỒ, CHÍ MINH. 120 bức điện của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 211tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh)                                              Tóm tắt: Nội dung tài liệu là các bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Bác về chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014386

Kho Mượn: M.022910-022911

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ M458T

Nguồn: BBT

Các bài khác

 
 
   Tìm kiếm    
  
 
   Tra tìm tài liệu    
 
   Thông báo    
 
   Liên hiệp Thư viện