Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Văn Hóa Raglai"
Ngày đăng: 21/11/2011

            1. HẢI LIÊN.  Chhar nhạc cụ tiêu biểu của người Raglai cực Nam Trung bộ / Hải Liên, Hoài Sơn. - Hà Nội : Thế giới, 2009. - 211tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu nhạc cụ Chhar và vị trí, vai trò của nhạc cụ này trong đời sống cộng đồng Raglai.

        Kho Đọc: DCS.000988-000989

        Chỉ số phân loại: 784.1909597/ CH000H

2. HẢI LIÊN. Lễ hội Raglai / Hải Liên. - Ninh Thuận : Hội Văn học dân gian tỉnh Ninh Thuận, 199?. - 39tr. ; 28cm

Tóm tắt: Nội dung tài liệu phản ánh các lễ hội của người Raglai như: lễ bỏ mã, lễ cúng bệnh, cúng cầu an, lễ ăn đầu lúa, lễ hội theo vòng đời người... trong đó bỏ mã là lễ hội lớn tiêu biểu của tộc người Raglai.

           Kho Đọc: DCS.88

Chỉ số phân loại: 305.899/ L250H

3. HẢI LIÊN.  Lễ tang của người Raglai cực Nam Trung bộ / Hải Liên. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2010. - 142tr. ;21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn học dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Raglai và tang lễ của người Raglai cực Nam Trung bộ - Việt Nam nhằm phản ánh nhân sinh quan và thế giới quan của dân tộc Raglai.

         Kho Đọc: DCS.001025

        Chỉ số phân loại: 393.095975/ L250T

4. HẢI LIÊN.  Trang phục cổ truyền Raglai : Công trình do Chính phủ tài trợ sáng tạo 2000 - 2001 / Hải Liên. – Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2001. - 256tr. : ảnh ; 21cm.

 Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

 Tóm tắt: Địa lý, dân cư, kinh tế, văn hóa xã hội của tộc người Raglai. Quá trình sưu tầm, nghiên cứu trang phục cổ truyền Raglai. Diễn trình, vẽ makét trên những tài liệu đã thu nhận được để trưng cầu ý kiến ở các làng Raglai. Hội thảo về trang phục cổ truyền Raglai. Trang phục nữ và nam Raglai. Nhận xét liên quan đến quá trình sưu tầm, nghiên cứu trang phục cổ truyền Raglai.

         Kho Đọc: DVN.009861

        Chỉ số phân loại: 391.40959758/ TR106P

5. NGUYỄN, THẾ SANG.  Luật tục Raglai = Adãt Panuaĩq Raglai : Song ngữ Việt - Raglai / Nguyễn Thế Sang. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2005. - 451tr. ; 21cm.

 Đầu trang nhan đề: Viện nghiên cứu Văn hóa

 Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa xã hội và luật tục Raglai, những nhận biết cơ bản về luật tục, luật tục với việc phát triển xã hội hiện nay; Những qui ước chung, mối quan hệ gia đình, tục cưới, quan hệ xã hội...

         Kho Đọc: DVN.011442

        Chỉ số phân loại: 305.899/ L504T

6. PHAN, QUỐC ANH.  Văn hóa Raglai / Phan Quốc Anh. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2010. - 341tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu người Raglai ở Ninh Thuận; làng văn hóa, tộc họ và gia đình; nghi lễ; văn học dân gian; âm nhạc dân gian; trò chơi dân gian; văn hóa ẩm thực; trang phục truyền thống; nhà sàn và nhà mồ; nghề thủ công   

        Kho Đọc: DCS.001023

                   Chỉ số phân loại: 305.899/ V115H1.

7.  PHAN, QUỐC ANH. Văn hóa Raglai những gì còn lại / Phan Quốc Anh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2007. - 439tr. ; 21cm.

           Đầu trang nhan đề: Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng về văn hóa truyền thống của dân tộc Raglai cho đến nay còn gì, mất gì; đồng thời đề xuất những chính sách, định hướng, kế hoạch nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc này.

        Kho Địa chí: DCS.732

        Chỉ số phân loại: 305.899/ V115H

8. TRẦN, KIÊM HOÀNG. Yếu tố biển trầm tích trong văn hóa Raglai / Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tiẻnq. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. - 297tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa Raglai; yếu tố biển trong ngữ văn dân gian Raglai; yếu tố biển trong các thành tố văn hóa khác của người Raglai.

        Kho Đọc: DCS.001021

        Chỉ số phân loại: 390.09597/ Y606T

9. Akhàt Juca Raglai : Song ngữ: Việt - Raglai / Nguyễn Thế Sang sưu tầm, biên soạn, dịch. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2001. - 872tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu bộ sử thi Akhàt - Juca của đồng bào Raglai Tây Nguyên bằng văn bản chữ Raglai và chữ phổ thông; đồng thời trình bày nghiên cứu sơ lược về con đường phát hiện và quá trình hình thành văn bản bộ sử thi này.

        Kho Đọc: DVN.008024

        Chỉ số phân loại: 398.209597/ A100K

10. Truyện cổ Raglai / Nguyễn Thế Sang sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 1993. - 176tr. ; 19cm.

        Kho Đọc: DVN.003370

        Chỉ số phân loại: 398.209597/ TR527C

11.  Truyện cổ Raglai. - Hà Nội : Dân trí, 2010. - 296tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

          Kho Đọc: DCS.001040

          Chỉ số phân loại: 398.209597/ TR527C

12.  Sổ tay hướng dẫn 5 quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng : Thuộc dự án: "Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp toàn diện vùng gò đồi hoang hóa cho đồng bào dân tộc Raglai xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Cây lúa nước; bắp lai; sắn cao sản; điều ghép; bơm va. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, 2010. - 76tr. ; 20cm.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ

Tóm tắt: Phổ biến nhanh, rộng các quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng: cây lúa nước; bắp lai; sắn cao sản; điều ghép; bơm vacho đồng bào dân tộc Raglai.

          Kho Đọc: DCS.001014

          Chỉ số phân loại: 633/ S450T

13. LÊ,  NGỌC LUYẾN. Văn hóa Raglai những sắc màu: Tiểu luận và ghi chép/ Lê Ngọc Luyến.- Ninh Thuận: Hội văn học nghệ thuật, 2005.- 184tr.: ảnh ; 19cm.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc những vấn đề chung việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và  mọi khía cạnh về văn hóa Raglai; tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc trong mối quan hệ với cuộc đấu tranh chống phản văn hóa ở Bác Ái, Ninh Thuận đồng thời nêu quan điểm, giải pháp cơ bản để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

          Kho Đọc: DCS.000374

          Chỉ số phân loại: 305.899/ V115H

14. NGUYỄN, TUẤN TRIẾT. Người Raglai ở Việt Nam/ Nguyễn Tuấn Triết .- Tp. Hồ Chí Minh: Khoa học xã hội, 1991.- 151tr.: bản đồ, hình vẽ, ảnh chụp ; 20cm.

Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Thông qua nội dung của tài liệu bạn đọc có cái nhìn tổng quát nhất từ sự hình thành vùng cư trú, đặc điểm, kinh tế - xã hội và văn hóa truyền thống, sự  biến đổi xã hội từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và mối quan hệ đoàn kết dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và xu hướng phát triển của tộc người Raglai.

          Kho Đọc: DCS. 93

                      Chỉ số phân loại: 305.899/ NG558R

Nguồn: BBT

Các bài khác