Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Thìn - 2012"
Ngày đăng: 16/01/2012

1. HOÀNG, LÊ NGỌC ANH.  Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Ma Nới (1945 - 2000) / Hoàng Lê Ngọc Anh. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành xã Ma Nới, 2008. - 200tr. : 1ảnh chân dung và 3 ảnh khác ; 19cm.

Tóm tắt: Tái hiện một thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, thử thách, tập trung phản ánh những sự kiện tiêu biểu, chân thật, sống động , thể hiện vai trò lao động cần cù, năng động sáng tạo và tinh thần đoàn kết, tự lực  tự cương  của đồnh bào dân tộc Ma Nới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DCS.000792

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S

2. HỒ, CHÍ MINH.  Về tư cách người đảng viên cộng sản / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Sự thật, 1983. - 142tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách của người đảng viên cộng sản nhằm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên để xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.007102

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250T

3. HỒ, CHÍ MINH.  Về xây dựng Đảng / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 117tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Đây là những di sản quý báu, là nền tảng lý luận và phương châm xây dựng đảng mà mãi mãi còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng đảng góp phần làm phong phú thêm lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin về xây dựng Đảng của giai cấp công nhân.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.007178

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250X

4. HỮU THỌ. Một số văn kiện của Đảng về công tác tư tưởng - văn hóa : Tài liệu nội bộ / Hữu Thọ, Trần Trúc Thanh, Đoàn Thế Nga. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 2 tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

T.1 1930 - 1986. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 462tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp các văn kiện từ năm 1930 đến năm 1986. Các văn kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian gắn với các kỳ Đại hội Đảng.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.010620

Chỉ số phân loại: 324.2597075/ M458S

5. NGÔ, KIM NGÂN.  Về nâng cao chất lượng Đảng viên trong sự nghiệp đổi mới / Ngô Kim Ngân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 220tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu vấn đề xây dựng Đảng Mácxit-Lêninnit chân chính, thực trạng đội ngũ Đảng viên và nguy cơ biến chất thoái hóa của một bộ phận Đảng viên hiện nay, về việc nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên cả ở khâu kết nạp và loại trừ những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý Đảng viên.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.007568

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250N

6. NGUYỄN, HỮU TRI.  Một số vấn đề đổi mới tổ chức bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Thị Phương Hồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 222tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày sơ lược, hệ thống lại những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính đảng của giai cấp vô sản, Đảng cộng sản cầm quyền; quá trình hình thành và phát triển tổ chức bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, những thành công và cả những yếu kém, bất hợp lý cần tiếp tục nghiên cứu để kiện toàn.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.010921

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M458S

7. TRẦN, QUỲNH.  Tìm hiểu đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IV / Trần Quỳnh. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 152tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Một số luận điểm cơ bản về đường lối chung của cách mạng XHCN ở Việt Nam: quá trình hình thành và những đặc điểm của nó; chuyên chính vô sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; ba cuộc cách mạng, xây dựng nền sản xuất lớn, nền văn hoá mới và con người mới XHCN

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.005285

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T320H

8. ĐINH, VĂN LIÊN.  Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Liên, Phạm Ngọc Bích. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2003. - 257tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Cung cấp những tri thức cần biết về lịch sử Đảng ở mức độ bao quát một cách có hệ thống, dựa trên những sách giáo khoa về lịch sử Đảng của Học viện Chính trị Quốc gia và các trường đại học.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.008207

Chỉ số phân loại: 324.25970709/ H428Đ

9.  300 câu hỏi và trả lời về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 433tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu đầy đủ, hệ thống các quy định của điều lệ Đảng, các ghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương thực hiện nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng trên từng vấn đề cụ thể dưới dạng câu hỏi và trả lời.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.007881

 

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B100T   

10.  Kinh nghiệm công đoàn cơ sở tham gia xây dựng Đảng. - Hà Nội : Lao động, 1985. - 117tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phản ánh kinh nghiệm bước đầu của một số công đoàn cơ sở đã thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào việc tăng cường sức mạnh của Đảng.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.006235

Chỉ số phân loại: 331.87/ K312N

11.  Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo tỉnh Ninh Thuận, 2006. - 514tr.; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận

Tóm tắt: Tập hợp những văn bản, bài viết, hình ảnh về Đại hội Đảng bộ góp phần tích cực vào hoạt động công tác tư tưởng, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, dấy lên phong trào hành động cách mạng, với quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.014069

Kho Đọc: LC.012955-12956

Kho Mượn: M.022107-022109

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ K600Y

12.  Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phương Hải (1930 - 1975) / Võ Văn Nam biên soạn. - Ninh Thuận : Đảng ủy xã Phương Hải, 2011. - 120tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng ủy xã Phương Hải

Tóm tắt: Ghi chép lại trung thực những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, những nhân chứng và tư liệu vô cùng

quý báu về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phương Hải.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DCS.001085

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S

13.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (1930 - 1975). - Ninh Thuận : Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 1995. - 334tr. : hình ảnh ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về thiên nhiên, xã hội và con người Ninh Thuận. Đồng thời ghi lại những chặng đường đấu tranh cách mạng kiên cường, nhưng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Ninh Thuận từ năm 1930 - 1975: Chi bộ Cộng sản ra đời và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1/1946 - 7/1954); Đảng bộ và quân dân Ninh Thuận kháng chiến chống Mỹ (7/1954 - 16/4/1975)

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.009978

Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ L302S

14.  Lời chào mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 183tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng Cộng sản Việt Nam của các đoàn đại biểu của 34 Đảng anh em bạn bè  và một số đảng cầm quyền từ các châu lục trên thế giới đến tham dự đại hội

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.007932

Chỉ số phân loại: 324.2597071/ L462C

15. HOÀNG, VĂN THÁI.  Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 / Hoàng Văn Thái. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1984. - 152tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu thêm một cách sâu sắc về cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ,... và trình bày một cách rõ ràng, ngắn gọn về bối cảnh lịch sử, những diễn biến chính, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi to lớn của chiến cuộc Đông Xuân.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.005818

Chỉ số phân loại: 959.7041/ C514T

16. LÊ, QUÝ QUỲNH.  Đại xuân ngọn cờ đầu của phong trào sản xuất nông nghiệp Hải Hưng / Lê Quý Quỳnh. – Hà Nội : Sự thật, 1973. - 51tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát về quá trình phát triển và những thành tích đạt được của hợp tác xã Đại Xuân (Hải Hưng) trên các mặt: sản xuất nông nghiệp; kết hợp giữa hợp tác hoá và làm thuỷ lợi; xây dựng đội ngũ cán bộ; đảng viên vững mạnh.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.004303

Chỉ số phân loại: 338.1095973/ Đ103X

17. LÊ, TRỌNG TẤN.  Đại tướng Lê Trọng Tấn với Đại thắng mùa Xuân 1975 / Lê Trọng Tấn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2005. - 220tr. : ảnh chân dung ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày mấy vấn đề về nghệ thuật quân sự trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và suy nghĩ về cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953 - 1954 với Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975. Quyết tâm chiến lược khoa học và cách mạng, nghệ thuật tổ chức chỉ huy kiên quyết và sáng tạo.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.011552

Chỉ số phân loại: 959.7043/ Đ103T

18. LÊ, TỰ ĐỒNG.  Trị Thiên Huế xuân 1975 / Lê Tự Đồng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1983. - 163tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Kể lại những sự kiện về cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Trị Thiên Huế mùa Xuân năm 1975.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.006051

Chỉ số phân loại: 959.704349/ TR300T

19.NGUYỄN, VĂN LUẬT.  Hỏi đáp về thâm canh lúa xuân / Nguyễn Văn Luật, Đinh Văn Lữ; Đào Thế Tuấn hiệu đính khoa học. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1971. - 95tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về các vấn đề như : Lợi ích của lúa xuân như thế nào? Lúa xuân có những đặc điểm gì khác các vụ lúa khác? Có những giống lúa xuân như thế nào và tính chất ra sao? Phải gieo cấy lúa xuân vào thời vụ nào để đạt năng suất cao? Chăm bón lúa xuân trong thâm canh nên như thế nào? Tác hại của sâu bệnh đối với lúa xuân ra sao?...

Ký hiệu kho:

Kho Đọc:

Chỉ số phân loại: 633.1/ H428Đ

20. Cách chế biến món ăn mùa xuân : Mùa nào thức ăn nấy / Ngọc Quỳnh, Thu Hà biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - 151tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Giúp bạn đọc tham khảo thêm cách chế biến và phương pháp nấu các món ăn đặc thù vào mùa Xuân

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.013416

Kho Mượn: M.019410-019411

Chỉ số phân loại: 641.8/ C102C

21. NGỌC KHÁNH.  Món canh bốn mùa : Mùa xuân / Ngọc Khánh. - Hà Nội : Dân trí, 2011. - 91tr. : hình ảnh ; 25cm.

Tóm tắt: Kỹ thuật nấu một số món canh bổ dưỡng cho sức khoẻ trong mùa xuân: canh gà ác hầm táo đỏ bách hợp, canh sách bò hầm hạt sen đăng tâm thảo, canh thịt thỏ hầm táo hà thủ ô,...

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVL.003089

Kho Mượn: M.026434-26435

Kho Luân chuyển: LC.014974-014975

Chỉ số phân loại: 641.8/ M430C

22. TRẦN, QUỐC VƯỢNG.  Mùa xuân và phong tục Việt Nam / Trần Quốc Vượng, Lê Văn Hảo, Dương Tất Từ. – In lần thứ 2, có sửa chữa. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2006. - 267tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những lễ hội mùa xuân cùng những phong tục dân gian: Tết Nguyên Đán, rằm tháng giêng, tiễn ông táo, hội chùa Hương, ...

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.011369

Chỉ số phân loại: 390.09597/ M501X

23. VÕ, NGUYÊN GIÁP.  Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp; Phạm Chí Nhân thể hiện. - Hà Nội : Chính tri Quốc gia, 2000. - 374tr. ; 22cm.

Tóm tắt: Gồm 10 chương, trong đó 9 chương viết về các sự kiện lịch sử lớn: Trận Điện Biên Phủ trên không, Hội nghị lịch sử, Kế hoạch cơ bản và kế hoạch thời cơ, Giải phóng Trường Sa, Chiến dịch Hồ Chí Minh,...và chương cuối cùng, trình bày những điều tâm huyết, đúc kết cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.010472

Chỉ số phân loại: 959.7043092/ T455H

24. ĐẶNG, VIỆT THỦY.  Đại thắng mùa Xuân 1975 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Nguyễn Minh Thủy biên soạn. - Hà Nội : Quân đội Nhan dân, 2010. - 362tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Khái quát về chiến thắng vĩ đại, trình bày một cách khoa học nnằm cung cấp cho bạn đọc sự đánh giá khách quan từ nhiều phía về Đại thắng mùa Xuân 1975.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.015108

Kho Mượn: M.024721-024722

Chỉ số phân loại: 959.7044/ Đ103T

25.  Anh cho em mùa xuân : Tuyển tập ca khúc xuân / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1997. - 159tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tuyển tập những ca khúc hát về mùa xuân: anh cho em mùa xuân. xuân và tuổi trẻ, gió mùa xuân tới...

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.006969

Chỉ số phân loại: 782.42/ A107C

26.  Một năm thắng lợi nở như hoa. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1968. - 119tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tài liệu tường thuật lại phong trào đấu tranh chống đế quốc Mỹ, trận Đông - Xuân 1967 - 1968.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.001067

Chỉ số phân loại: 959.7043/ M458N

27.  Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2004. - 633tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Quá trình tiến hành sự chỉ đạo của Tổng quân ủy và Bộ Quốc phòng trong quá trình các chiến trường chuẩn bị xây dựng đề án quân sự Thu Đông 1953 và phương án tác chiến mùa Xuân 1954. Những văn kiện chỉ đạo chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong đợt 2 của chiến cuộc trên chiến trường trọng điểm Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp trong cả nước (1/1954 - 5/1954)

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.010891

Chỉ số phân loại: 959.7041/ M458S

28.  Sài Gòn từ Fiệp định Paris đến mùa Xuân 1975 : Hỏi và đáp / Nguyễn Thanh Tịnh sưu tầm và biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 235tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu bạn dọc về những thắng lợi của quân và dân ta trong thời gian từ Hiệp định Paris được ký kết đến chiến dịch mùa Xuân 1975.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: DVN.015088

Chỉ số phân loại: 959.7044/ S103G

Các bài khác