Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4)"
Ngày đăng: 26/04/2012

1. CAO, VĂN LƯỢNG.  Công nhân Miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / Cao Văn Lượng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1977. - 194tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Sự phát triển đội ngũ công nhân miền Nam Việt Nam từ 1954 - 1975. Phong trào đấu tranh của công nhân miền Nam Việt Nam từ 1954 – 1973. Công nhân miền Nam với cuộc đấu tranh nhằm hoàn thành triệt để sự nghiệp giải phóng miền Nam Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001891

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ C455N

2. CAO, VĂN LƯỢNG.  Tìm hiểu phong trào Đồng khởi ở Miền Nam Việt Nam / Cao Văn Lượng, Phạm Quang Toàn, Quỳnh Cư. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1981. - 390tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học

        Tóm tắt: Quá trình phát triển của phong trào Đồng Khởi. Những ngọn cờ Đồng Khởi. Ý nghĩa, tác dụng và bài học của phong trào Đồng Khởi.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002273

        Chỉ số phân loại: 959.704332/ T310H

3. HÀ LÝ.  Chùa Khơmer Nam bộ với văn hóa đương đại / Hà Lý. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2004. - 175tr. ; 19cm

        Tóm tắt: Phân tích những đặc thù của dân tộc Khơmer Nam bộ, chùa Khơmer và vai trò của nó đối với dân tộc Khơmer  từ đó đề xuất những giải pháp phát huy một loại thiết chế của tôn giáo đó là nhà chùa Phật giáo tiểu thừa trong công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở hiện nay.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009036

        Chỉ số phân loại: 294.3/ CH501K

4. NGUYỄN, CÔNG BÌNH.  Ngọn cờ chiến thắng của Miền Nam anh hùng / Nguyễn Công Bình, Cao Văn Lượng, Bùi Hữu Khánh. - Hà Nội : Khoa học, 1964. - 176tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Trình bày sơ lược về Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, sự ra đời, vai trò lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, kịp thời của Mặt trận, về uy tín quốc tế của Mặt trận.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004990

        Chỉ số phân loại: 959.7043322/ NG430C

5. NGUYỄN, HỮU PHẬN.  Những điều cần biết về chính sách hợp tác hóa nông nghiệp Miền Nam / Nguyễn Hữu Phận. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1982. - 86tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Khái quát một cách hệ thống những chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Nam Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004057

        Chỉ số phân loại: 354.509597/ NH556Đ

6. NGUYỄN, TRẦN THÁI.  Một thời lính trận / Nguyễn Trần Thái, Lê Văn Cổn ; Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2007. - 295tr. ; 21cm. - (Tủ sách " Mãi mãi tuổi hai mươi" bộ mới)

        Tóm tắt: Giới thiệu những trang nhật ký của nhà thơ, hoạ sĩ Nguyễn Trần Thái, nhà giáo Lê Văn Cổn - những cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ - viết về cuộc sống học tập và chiến đấu trên các mặt trận phía Nam

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011278

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ M458T

7. NGUYỄN, TRẦN THIẾT. Dọc ngang trong lòng địch : Viết về chiến công của các chiến sĩ vận tải trên các sông rạch trong vùng địch tạm chiến ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Trần Thiết. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1981. - 102tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những Đảng viên trung kiên của Đảng trên mặt trận giao thông vận tải. Các chiến sĩ hậu cần ngày đêm chuyên chở vũ khí, đạn dược, thuốc men tiếp tế cho chiến trường ở khắp các sông ngòi của đồng bằng sông Cửu Long trong kháng chiến chống Mỹ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010379

        Chỉ số phân loại: 959.704/ D419N

8. NGUYỄN, TRẦN TRỌNG.  Những vấn đề công tác cải tạo và xây dựng nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam / Nguyễn Trần Trọng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1980. - 355tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Sự cần thiết khách quan cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. Những kết luận rút ra từ việc thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp ở các nước xã hội chủ nghĩa. Những đặc trưng chủ yếu của nền nông nghiệp miền Nam…

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003851

        Chỉ số phân loại: 338.109597/ NH556V

9. PAULLU, LÉOPOLD.  Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861 : Năm 1861 / Léopold Paullu; Hoang Phong dịch và bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2008. - 346tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861 qua sự nhìn nhận của nhà quân sự người Pháp Leopold Pallu.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013533

                Kho Mượn: M.020138-20139

                Kho Luân chuyển: LC.011429-011430

        Chỉ số phân loại: 959.7029/ L302S

10. SCHELL, JONATHAN.  Ký ức không quên = The military half : Cái nhìn của một nhà báo Mỹ về những cuộc ném bom ở Việt Nam / Jonathan Schell; Kiều Phương Thúy, Võ Quang Doãn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 298tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Sự hủy diệt của quân đội Mỹ gây ra đối với một khu vực nông thôn miền Nam Việt Nam .

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013135

                Kho Đọc: LC.011217-11218

                Kho Mượn: M.019911-019912

        Chỉ số phân loại: 959.7043373/ K600Ư

11. SƠN NAM.  Đình miễu và lễ hội dân gian miền Nam : Biên khảo / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 383tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu hoạt động thờ cúng và lễ hội dân gian miền Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014570

                Kho Mượn: M.023318-023319

        Chỉ số phân loại: 390.09597/ Đ312M

12. TRUNG DŨNG.  Chiến lược tiến công của chiến tranh cách mạng miền Nam / Trung Dũng, Trần Văn, Nam Hải. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1969. - 61tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Chiến lược tiến công và nổi dậy là bước phát triển tất yếu của chiến lược tiến công của cách mạng miền Nam. Tiến công toàn diện và liên tục là quy luật giành thắng lợi của chiến tranh cách mạng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005897

        Chỉ số phân loại: 959.704332/ CH304L

13. TRẦN, TRỌNG ĐĂNG ĐÀN.  Nọc độc văn học thực dân mới Mỹ / Trần Trọng Đăng Đàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1983. - 91tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Phân tích, phê phán, đấu tranh chống mọi khuynh hướng và ảnh hưởng xấu của văn hóa, văn nghệ phản động, đồi truỵ thực dân mới của Mỹ ở miền Nam. Xây dựng nền văn hoá văn nghệ XHCN cho nhân dân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009827

        Chỉ số phân loại: 306/ N419Đ

14. TRẦN, TRỌNG ĐĂNG ĐÀN.  Văn hóa, văn nghệ Miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) / Trần Trọng Đăng Đàn. - Tái bản có bổ sung và sửa chữa. - Hà Nội : Thông tin, 1993. - 1045tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Những nét chung nhất của văn hóa văn nghệ miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975. Nghiên cứu văn học tại Nam Việt Nam dưới chế độ thực dân mới Mỹ. Cách tra cứu tên tác giả, tác phẩm và các phụ lục khoa học.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009383

        Chỉ số phân loại: 895.922090034/ V115H

15. TRẦN, VĂN GIÀU. Miền Nam giữ vững thành đồng : Lược sử đồng bào Miền Nam đấu tranh chống Mỹ và tay sai / Trần Văn Giàu. - Hà Nội : Khoa học, 1966. - tập ; 19cm.

         T.2. - Hà Nội : Khoa học, 1966. - 427tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát về tình hình chiến sự của miền Nam từ khi Mặt trận dân tộc miền Nam ra đời đền ngày sụp đổ của ngụy quyền Ngô Đình Diệm (1961 – 1963).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001741

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ M305

16. VƯƠNG, HỒNG SỂN.  Tự vị tiếng Việt Miền Nam / Vương Hồng Sển. - Hà Nội : Văn hóa, 1993. - 770tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu công trình nghiên cứu về tự vị tiếng Việt miền Nam của cụ Vương Hồng Sến.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009458

        Chỉ số phân loại: 495.92203/ T550V

17.  Bác Hồ với anh hùng dũng sỹ miền Nam : Tập truyện kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2001. - 263tr. ; 19cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007997

        Chỉ số phân loại: 895.92233/ B101H

18.  Công tác Công đoàn trong cuộc cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam. - Hà Nội : Lao động, 1978. - 161tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Tổng Công đoàn Việt Nam. Ban cải tạo công, thương nghiệp tư doanh

        Tóm tắt: Tập hợp các văn bản chính thức về công tác công đoàn. Giúp cho công đoàn cơ sở và công nhân lao động nắm được ý nghĩa mục đích, yêu cầu của các chính sách mà Đảng và nhà nước đề ra.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008068

        Chỉ số phân loại: 331.8/ C455T

19.  Giao bưu vận miền Nam : Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Trần Nam Thống chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Hội Khoa học Lịch sử Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 152tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Những chặng đường lịch sử của giao bưu vận miền Nam từ năm 1954-1975, những vấn đề từ thực tiễn đấu tranh của ngành giao thông bưu vận trong chống Mỹ và một số hồi ký, chuyện kể về người chiến sĩ giao liên trong giai đoạn này.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010254

        Chỉ số phân loại: 959.704/ GI-108B

20.  Hồ Chủ tịch với Miền Nam. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Sự thật, 1975. - 139tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những đường lối đúng đắn của Hồ Chủ Tịch đối với cách mạng miền Nam từ năm 1945 đến năm 1969 (Tuyên ngôn độc lập, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thư gửi đồng bào và chiến sĩ, báo cáo chính trị, diễn văn khai mạc,...)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000918

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ H450C

21.  Lịch sử Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1954 - 1975) / Nguyễn Quý chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 595tr. ; 24cm.

        Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng

        Tóm tắt: Khái quát về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là hoạt động chỉ đạo cụ thể phong trào cách mạng miền Nam của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Bam (1954 - 1975).

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCS.000884

        Chỉ số phân loại: 959.704332/ L302S

22.  Một số trận đánh trước cửa ngõ Sài Gòn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 216tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Một số trận đánh của cửa ngõ Sài Gòn và những chiến công oanh liệt, tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, đức hi sinh cao cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ Quốc của quân và dân ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015115

                Kho Mượn: M.024735-024736

        Chỉ số phân loại: 959.704332/ M458S

23.  Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng : Tài liệu tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2005. - 47tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề : Bộ Văn hoá - Thông tin. Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở

        Tóm tắt: Các thông tin về sự kiện và tư liệu cần thiết phục vụ công tác  tuyên truyền nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc ( 30/4/1975 - 30/4/2005) và kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2005).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009038

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ NH550C

24. Những anh hùng chiến đấu ở Miền Nam. - Hà Nội : Phổ Thông, 1976. - 93tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu 33 anh hùng các lực lượng vũ trang được Chính phủ cách mạng Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương ngày 22 tháng 12 năm 1973.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003510

        Chỉ số phân loại: 355.009597/ NH556A

25. Phong trào Đông Du ở miền Nam / Dương Trung Quốc... [ và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2007. - 264tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài tham luận có giá trị về mặt tư liệu, là cơ sở giúp các nhà nghiên cứu có những nhận định, đánh giá xác thực về hoạt động của phong trào Đông Du.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001331

        Chỉ số phân loại: 959.77031/ PH431T

26. Tài liệu học tập lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên cơ sở các tỉnh miền Nam. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác Lênin, 1978. - 4 tập ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Vụ Biên soạn. Ban Tuyên huấn Trung ương

         T.1. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác Lênin, 1978. - 70tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Lịch sử phát triển xã hội loài người. Chủ nghĩa tư bản nhất định diệt  vong. Chủ nghĩa cộng sản, chế độ xã hội tốt đẹp nhất. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009855

        Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T103L

27.  Thông tin công tác Tư tưởng : Tạp chí phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2010. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về vai trò nhân dân; hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, ngày vì người nghèo, kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, quan hệ giữa Việt Nam với các nước, quốc phòng và an ninh Asean;…

                Kho Địa chí: DCTC.001194

        Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ TH455T

28. Thắng lợi rất to lớn cục diện mới rất tốt đẹp. - Hà Nội : Sự thật, 1968. - 138tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Một số bài xã luận chủ yếu của báo nhân dân, cơ quan Trung ương Đảng Lao động Việt Nam viết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ở miền Nam nước ta trong những ngày đầu xuân 1968.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005795

        Chỉ số phân loại: 320.9597/ TH116L

29. Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc / Nguyễn Tấn Phát, Trương Quang Cường, Nguyễn Gia Nùng biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 633tr. : ảnh ; 22cm.

        Tóm tắt: Những kỷ niệm, hồi ức của các thầy cô giáo  và học sinh Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010592

        Chỉ số phân loại: 371.009597/ TR561H

30. Văn hóa, văn nghệ Miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy / Trà Linh … [ và những người khác ]. - Hà Nội : Văn hóa, 1977. - 436tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Âm mưu nô dịch có hệ thống về văn hóa văn nghệ. Một số công cụ tư tưởng của chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt nam. Điện ảnh Sài Gòn, điện ảnh phản động và sa đọa. Vài nhận xét sơ bộ về sân khấu Sài Gòn trong hai chục năm qua…

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001263

        Chỉ số phân loại: 306.40959779/ V115H

31.  Văn học Miền Nam trong lòng miền Bắc : Tập sách chọn lọc những bài phê bình một số tác phẩm văn học cách mạng Miền Nam đã được giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1969. - 306tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002082-002083

        Chỉ số phân loại: 895.92283408/ V115H

Nguồn: BBT

Các bài khác