Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7"
Ngày đăng: 20/07/2012

1. OLBICH, ALECXANDR. Những tấm ảnh trở về : Ảnh, thư từ, nhật ký chiến tranh của liệt sĩ Nguyễn Văn Giá. – Hà Nội : Phụ nữ, 2005. - 243tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu một số bức thư, nhật ký, hình ảnh và tư liệu của 50 liệt sĩ, chiến sĩ, bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011342

        Chỉ số phân loại: 959.7043/ NH556T

2. TÔ, PHƯƠNG. Bà mẹ của mười liệt sĩ : Truyện ký / Tô Phương. - Hà Nội : Thanh niên, 1997. - 298tr. : hình ảnh ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007386

        Chỉ số phân loại: 895.922334/ B100M

3.  Các quy định của pháp luật về chế độ đối với người có công với cách mạng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 283tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với người có công với cách mạng. Chế độ trợ cấp, phụ cấp; quy định về chế độ bảo hiểm; một số chính sách ưu đãi khác và quy định về thủ tục lập và quản lý hồ sơ

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006331

        Chỉ số phân loại: 368.3/ C101Q

4. Các văn bản về chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công : Ban hành năm 2000. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2001. - 224tr. ; 27cm.

        Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

        Tóm tắt: Các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với  thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công: hỗ trợ về nhà ở, đất đai; chế độ trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ nuôi dưỡng, điều dưỡng; giám định thương tật; công tác tổ chức hồ sơ; chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, mộ liệt sĩ

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001295

        Chỉ số phân loại: 344.59703/ C101V

5. Huyền thoại Điện Biên : Kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2007. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2007. - 415tr. ; 29cm.

        Tóm tắt: Sự ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và của những người đã đóng góp cho chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002453

                Kho Mượn: M.025329

                Kho Nghiên cứu: NC.001618

        Chỉ số phân loại: 959.7041092/ H527T

6. 55 năm sự nghiệp "Hiếu nghĩa bác ái" (27/7/1947 - 27/7/2002) / Nguyễn Đình Liêu chủ biên; Nguyễn Đình Khả biên soạn. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2002. - 291tr. : hình ảnh ; 29cm.

        Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

        Tóm tắt: Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng những thành quả to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp " Hiếu nghĩa, bác ái đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ"

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001209

        Chỉ số phân loại: 344.59703/ N114M

7. Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thương binh liệt sĩ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 130tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu  một số bài nói và viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh liệt sĩ

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009307

        Chỉ số phân loại: 335.4346/ NH556L

8. Những điển hình tiên tiến trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2004. - 304tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

        Tóm tắt: Một số lời phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác thương binh xã hội. Những tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và những cá nhân thương binh làm kinh tế giỏi

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007871

        Chỉ số phân loại: 361.6/ NH556Đ

9. Vọng mãi ngàn năm : Một số hình ảnh, tranh tượng, ca khúc và sân khấu về đề tài thương binh, liệt sĩ. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1997. - 150tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Đầu trang nhan đê: Bộ Văn hóa Thông tin

        Tóm tắt: Ghi lại một số hình ảnh của chặng đường lịch sử dân tộc đã đi qua và một số chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là những tác phẩm sáng tạo tiêu biểu của giới nghệ sĩ Việt Nam về nhạc, họa, nhiếp ảnh, sân khấu...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001203

        Chỉ số phân loại: 700/ V431M

10. Đời đời Tổ quốc ghi công / Phạm Gia Đức biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2003. - 586tr. ; 27cm.

        Tóm tắt: Tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đồng thời giúp người đọc nắm được những chế độ chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước ta đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001191

Chỉ số phân loại: 361.6/ Đ462Đ

Nguồn: BBT

Các bài khác