Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Ngày Cách Mạng Tháng Tám 19/8"
Ngày đăng: 14/08/2012

1. HOÀNG, VĂN THÁI.  Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 / Hoàng Văn Thái. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1984. - 152tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Khái quát về cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ,... và trình bày một cách rõ ràng, ngắn gọn về bối cảnh lịch sử, những diễn biến chính, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi to lớn của chiến cuộc Đông Xuân.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005818

        Chỉ số phân loại: 959.7041/ C514T

2. LÊ, DUẨN.  Vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh phồn vinh / Lê Duẩn. - Hà Nội : Sự thật, 1985. - 15tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Diễn văn của đ/c Lê Duẩn đọc tại lễ kỷ niệm 40 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, về những thành quả cách mạng mà nhân dân Việt Nam đạt được từ 1945 đến 1985.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004204

        Chỉ số phân loại: 320.9597/ V300M

3. NGÔ, VĂN THÂU.  Pháp luật về hôn nhân và gia đình trước và sau Cách mạng tháng Tám / Ngô Văn Thâu. - Hà Nội : Tư pháp, 2005. - 251tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Nghiên cứu chế định hôn nhân và gia đình của Dân luật Bắc Kỳ trong sự đối chiếu, so sánh với những quy định của Hộ luật Trung Kỳ; luật Hôn nhân và gia đình từ trước và sau Cách mạng tháng Tám.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011086

        Chỉ số phân loại: 346.59701/ PH109L

4. NGUYỄN, ANH DŨNG.  Đấu tranh vũ trang trong Cách mạng tháng Tám / Nguyễn Anh Dũng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1985. - 254tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nghiên cứu, hệ thống hóa các sự kiện và tư liệu lịch sử nhằm dựng lại một cách tổng quát bức tranh về quá trình phát triển của đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng Tám.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006562

        Chỉ số phân loại: 959.7032/ Đ125T

5. NGUYỄN, KIÊN GIANG.  Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám : Tháng tám 1945 - Tháng chạp 1946 / Nguyễn Kiên Giang. - Hà Nội : Sự thật, 1961. - 265tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Khái quát lại những nét chủ yếu của cuộc đấu tranh của nhân dân ta sau Cách mạng Tháng Tám và một số nhận xét.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002300

        Chỉ số phân loại: 959.7041/ V308N

6. NGUYỄN, NAM.  Cụ nghè Trương Gia Mô / Nguyễn Nam. - An Giang : Tổng hợp An giang, 1989. - 276tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000955

        Chỉ số phân loại: 895.92212008/ C550N

7. NGUYỄN, QUYẾT.  Hà Nội tháng Tám : Hồi ký / Nguyễn Quyết; Mai Vui ghi. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1980. - 187tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000737

        Chỉ số phân loại: 959.7092/ H100N

8. PHAN, BỘI CHÂU.  Chân tướng quân Tái Sinh Sinh / Phan Bội Châu; Chương Thâu dịch và giới thiệu. - Hà Nội : Văn học, 1967. - 73tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000263

        Chỉ số phân loại: 895.92233/ CH121T

9. PHAN, KẾ HOÀNH.  Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam trước cách mạng tháng Tám / Phan Kế Hoành, Huỳnh Lý. - Hà Nội : Văn hóa, 1978. - 203tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Nguyên nhân và quá trình hình thành kịch nói Việt Nam. Hoạt động của kịch nói Việt Nam từ khi hình thành đến cách mạng tháng Tám. Các khuynh hướng kịch. Nhận xét về nghệ thuật kịch bản.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008086

        Chỉ số phân loại: 792.09597/ B557Đ

10. PHAN, KẾ HOÀNH.  Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam 1945 - 1975 : Hoạt động sáng tác và biểu diễn / Phan Kế Hoành, Vũ Quang Vinh. - Hà Nội : Văn hóa, 1982. - 259tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Kịch nói cách mạng giai đoạn đầu cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. Kịch nói cách mạng giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước 1955 - 1975.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008087

        Chỉ số phân loại: 792.09597/ B557Đ

11. PHẠM, HỒNG SƠN.  Nửa đời chiến trận : Hồi ký / Phạm Hồng Sơn. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2007. - 89tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Hệ thống lại quá trình tham gia cách mạng, trực tiếp chiến đấu của bản thân trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010523

        Chỉ số phân loại: 959.7041/ N551Đ

12. TRƯỜNG CHINH.  Cách mạng tháng Tám / Trường Chinh. - In lần thứ 6. - Hà Nội : Sự thật, 1960. - 68tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Khái quát về cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc ta; định rõ tính chất và ý nghĩa cuộc Cách Mạng tháng Tám.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.001751

        Chỉ số phân loại: 959.7032/ C102M

13. TRƯỜNG CHINH. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam : Tác phẩm chọn lọc / Trường Chinh. – Hà Nội : Sự thật, 1975. - 2 tập ; 19cm.

         T.1. - Hà Nội : Sự thật, 1975. - 426tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Tình hình thế giới và Cách mạng Việt Nam nói chung; Các vấn đề về sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam ; Đường lối chính trị, chiến lược và sách lược của Đảng trong giai đoạn Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.000304

        Chỉ số phân loại: 959.704/ C102M

14. TRẦN, ĐỘ.  Bên sông đón súng : Hồi ký về những ngày cách mạng tháng Tám / Trần Độ. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 1976. - 231tr. ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006325

        Chỉ số phân loại: 895.922803/ B254S

15. Cách mạng tháng Tám (1945). - In lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Sự thật, 1980. - 191tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương

        Tóm tắt: Cuộc cách mạng tháng Tám đã được chuẩn bị như thế nào. Cao trào chống Nhật cứu nước và cách mạng tháng Tám. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.003427

        Chỉ số phân loại: 959.7032/ C102M

16. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / Trần Nam Tiến chủ biên ... [và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009 2008. - 10 tập ; 20cm.

         T.6 Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng Tám (1930 - 1945). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 423tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày theo dạng hỏi đáp, giúp bạn đọc đi sâu, tìm hiểu giai đoạn lịch sử nước Việt Nam từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng Tám (1930 - 1945).

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013577

                Kho Mượn: M.020357-20358

                Kho Luân chuyển: LC.011600-011601

        Chỉ số phân loại: 959.7/ H428Đ

17.  Lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945 / Trịnh Nhu ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 295tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng

        Tóm tắt: Trình bày về vị trí, ảnh hưởng sâu rộng và sức sống mạnh mẽ của lịch sử cách mạng tháng Tám 1945, cụ thể: những chuyển biến mới về thời cuộc và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẩn trương chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1941 – 3/1945);...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.005027

        Chỉ số phân loại: 959.70414/ L302S

18. Mùa thu rồi, ngày hăm ba. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 519tr. ; 24cm.

        Tóm tắt: Tập trung nói về thời kỳ từ 1940 đến 3/1945; thời kỳ tiền khởi nghĩa và Tổng khởi nghĩa diễn ra từ 3/1945 đến 23/9/1945; thời kỳ Nam bộ kháng chiến cho đến toàn quốc kháng chiến; toàn bộ diễn tiến Nam bộ kháng chiến sau ngày 19/12/1946 chia theo vùng và chia theo tuyến.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.000046

        Chỉ số phân loại: 959.704/ M501T

19. Những sự kiện lịch sử Đảng. - Hà Nội : Sự thật, 1979. - 2 tập ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương

         T.1. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 701tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những sự kiện chính trong lịch sử hoạt động của Đảng từ những ngày chuẩn bị thành lập Đảng cho đến Cách mạng tháng Tám thành công.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.004591

        Chỉ số phân loại: 324.2597075/ NH556S

Nguồn: BBT

Các bài khác