Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 11/2012
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 03/12/2012

KH XÃ HỘI HỌC

1/. BÁ, TRUNG PHỤ.  Gia đình và hôn nhân của người Chăm ở Viêt Nam : Luận án phó tiến sĩ khoa học lịch  sử:  05  03  10;  Chuyên  ngành  Dân  tộc học /  Bá  Trung  Phụ;  Phan  Xuân  Biên  hướng  dẫn.  - Tp.Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 1996. - 218tr. ; 30cm.

        Đầu trang nhan đề: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Tóm tắt: Gia đình và hôn nhân của người Chăm ở Việt Nam gồm có 2 chương: Chương I : Gia đình; Chương II : Hôn nhân.

Ký hiệu môn loại: 305.899

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001231

2/. CHU, THÁI SƠN.  Dân tộc Chăm / Chu, Thái Sơn. - Hà Nội : Kim Đồng, 2009. - 24tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Kể chuyện các dân tộc Việt Nam

Tóm  tắt: Trình  bày lịch  sử dân  tộc Chăm  từ khi  hình thành  đến sự  ra đời  của Vương  quốc cổ Chăm Pa, cộng đồng dân tộc Chăm cùng các tập quán sinh hoạt, phong tục cổ truyền, lễ hội truyền thống, đời sống văn hoá tâm linh của người Chăm trong bối cảnh mới.

Ký hiệu môn loại: 305.899

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001212

3/.  LÊ,  DUY  ĐẠI. Nhà  ở  của  người  Chăm  Ninh  Thuận  truyền  thống  và  biến  đổi  /  Lê  Duy Đại  ...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2011. - 263tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên, sự phân bố dân cư, tín ngưỡng tôn giáo và tổ chức xã hội gia đình của người Chăm ở Ninh Thuận. Trình bày những yếu tố vật chất và kỹ thuật về ngôi nhà ở của người Chăm như nguyên vật liệu, công cụ làm nhà; những yếu tố xã hội liên quan đến ngôi nhà ở và những biến đổi của ngôi nhà theo thời gian phù hợp với sự giao lưu phát triển xã hội.

Ký hiệu môn loại: 392.30959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001220

4/.  Nam bộ dân tộc & tôn giáo. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2005. - 440tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Trung tâm nghiên cứu dân tộc học & tôn giáo

Tóm tắt: Tập sách giới thiệu một số bài viết về vấn đề dân tộc thuộc các tỉnh ở miền Trung và Tây Nguyên, đề cập đến những vấn đề có tính khoa học và thực tiễn đang đặt ra tại đây.

Ký hiệu môn loại: 305.899

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001213

5/. NGÔ, VĂN DOANH.  Lễ hội chuyển mùa của người Chăm / Ngô Văn Doanh. - Tp.Hồ Chí Minh :Trẻ, 2006. - 225tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu các bài nghiên cứu đi sâu về hệ thống lễ hội chuyển mùa của người Chăm, trình bày mô tả từng lễ hội như: lễ năm mới, vũ điệu đạp lửa, lễ múa tống ôn...

Ký hiệu môn loại: 394.269597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001224

6/. NGUYỄN, QUANG LÊ.  Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam : Khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cỗ, lễ vật trong lễ tết, lễ hội Việt Nam / Nguyễn Quang Lê. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012. - 432tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cỗ, lễ vật trong lễ tế, lễ hội Việt Nam. Góp phần hiểu rõ thêm nguồn gốc, bản chất và nội dung của việc thờ cúng thần linh trong tín ngưỡng tôn giáo nói chung, trong đời sống tâm linh và trong lễ hội dân gian nói riêng.(Trong trang 316 có viết về Ninh Thuận)

Ký hiệu môn loại: 394.109597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001216

7/.  NGUYỄN, THỊ  THU. Lễ nghi nông  nghiệp  truyền  thống  tộc người  Chăm  -  Raglai  Ninh  Thuận/Nguyễn Thị Thu, Thập Liên Trưởng, Phạm Văn Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2010. - 333tr.; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận

Tóm tắt: Đây là tập sách chuyên khảo, không chỉ đi sâu tập trung nghiên cứu về lễ nghi nông nghiệp thuần túy, mà còn cung cấp một số tư liệu quí giá liên quan đến nông nghiệp như nông lịch, tập quán sản xuất, tư liệu sản xuất, giống cây trồng, hệ thống đập nước, công trình thủy lợi, qui trình canh tác...

Ký hiệu môn loại: 394.26959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001210-1211

8/. NGUYỄN, THỊ THU VÂN.  Khảo sát truyện cổ dân tộc Chăm : Luận án tiến sĩ ngữ văn: 5.04.33; Chuyên ngành Văn học Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Vân; Chu Xuân Diên hướng dẫn. - Tp.Hồ Chí Minh : Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2005. - 365tr. ; 30cm.

        Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Ngày bảo vệ 25 tháng 10 năm 2005

Tóm  tắt: Khảo  sát  truyện  cổ  dân  tộc Chăm  gồm  có  3  chương:  Chương  I  :  Tổng  quan  về tộc người Chăm và truyện cổ Chăm; Chương II: Đề tài cốt truyện và motif trong thần thoại và truyền thuyết;Chương III: Đề tài cốt truyện và motif trong cổ tích thần kì

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001232

9/. NGUYỄN, ĐỨC NGỌC.  Đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng dân tộc Chăm ở nước ta hiện nay : Luận án tiến sĩ triết học: 62 - 22 - 85 - 01; Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học / NguyễnĐức Ngọc; Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Ngân hướng dẫn. - Hà Nội : Học viện chính trị - hành chính Quốc gia, 2009. - 262tr. ; 30cm.

        Đầu trang nhan đề: Học Viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Ngày bảo vệ 12-03-2009

Tóm tắt: Đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng dân tộc Chăm ở nước ta hiện nay trong luận án có 3 chương chính: Chương I : Những vấn đề lý luận về hệ thống chính trị cấp cơ sở và hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng dân tộc Chăm ở nước ta hiện nay; Chương II : Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng dân tộc Chăm ở nước ta hiện nay; ChươngIII : Quan điểm phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng dân tộc Chăm ở nước ta trong những năm tới.

Ký hiệu môn loại: 320.8

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001234

10/.  Nữ thần Pô Naga / Trần Việt Kỉnh sưu tầm. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 1989. - 117tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Truyện cổ Dân tộc Chăm

Tóm tắt: Những câu truyện nói về huyền thoại các nhân vật nữ, để hiểu thêm về lịch sử xã hội của người Chăm, hiểu thêm văn hóa dân gian của một thời kỳ xưa

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001228

11/. PHAN, ĐĂNG NHẬT.  Luật tục Chăm và luật tục Raglai / Phan Đăng Nhật, Nguyễn Thế Sang.-Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012. - 771tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Sưu tầm, hệ thống và biên dịch các điều luật tục cổ truyền; nghiên cứu, kế thừa luật tục truyền thống xây dựng các quy ước buôn làng mới. Đặc biệt các văn bản luật tục cũ và quy ước mới đều được các tác giả thể hiện bằng song ngữ Chǎm - Việt và Raglai - Việt.

Ký hiệu môn loại: 305.899

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001215

12/. TRƯƠNG, HIỀN MAI.  Truyện cổ Chăm / Trương Hiền Mai...[và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012. - 411tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001214

13/.  VƯƠNG,  HOÀNG  TRÙ.    Tín  ngưỡng  dân  gian  của  người  Chăm  ở  Ninh  Thuận  và  Bình  Thuận : Luận án tiến sĩ lịch sử: 5-03-10; Chuyên ngành dân tộc học / Vương Hoàng Trù; Phan Xuân Biên, Phan An hướng dẫn. - Tp.Hồ Chí Minh : Viện Khoa học xã hội, 2003. - 284tr. ; 30cm.

        Đầu trang nhan đề: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Khoa học xã hội tại Tp.Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Tín ngưỡng dân gian của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận gồm có 3 chương: Chương I : Tổng quan; Chương II: Những yếu tố cơ sở của tín ngưỡng dân gian Chăm; Chương III: Các loại hình tín ngưỡng dân gian của người Chăm và những đặc trưng cơ bản

Ký hiệu môn loại: 398.095975

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001235

TÔN GIÁO

1/. NGUYỄN, HỒNG DƯƠNG.  Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận Ninh Thuận hiện nay / Nguyễn Hồng Dương ...[và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2007. - 260tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, ma thuật, Bàlamon giáo, hồi giáo, Bàni giáo, Islam giáo, tôn giáo và đời sống tín ngưỡng của người Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay

Ký hiệu môn loại: 200.9597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001223

2/. THÔNG, THANH KHÁNH.  Dấu ấn phật giáo Chămpa / Thông Thanh Khánh. - Tp.Hồ Chí Minh :Mũi Cà Mau, 1999. - 144tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát về diện mạo của nền Phật giáo vốn một thời được xem như nổi tiếng khắp vùng Đông Nam Á.

Ký hiệu môn loại: 294.3

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001225

NGÔN NGỮ

1/. BÙI, KHÁNH THẾ.  Ngữ pháp tiếng Chăm / Bùi Khánh Thế. - Hà Nội : Giáo dục, 1996. - 185tr. ;19cm.

        Đầu trang nhan đề: Trung tâm nghiên cứu Việt Nam. Đông Nam Á

Tóm tắt: Ngữ pháp tiếng Chăm ngôn ngữ có hệ thống chặt chẽ và nội dung thiết thực, được diễn tả một cách rõ ràng và súc tích để phục vụ cho việc nghiên cứu tiếng Chăm việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên Chăm cũng như sinh viên các dân tộc anh em khác.

Ký hiệu môn loại: 495.922

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001219

CÔNG NGHỆ

1/. MIÊU, TIÊU CHÔNG.  Phong tục tập quán người Chăm ở Miền Trung về chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi có thai, trong và sau khi sinh : Luận án tiến sĩ y học: 3.01.18; Chuyên ngành sản phụ khoa / Miêu Tiêu Chông; Lê Văn Điển hướng dẫn. - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Y dược, 2008. - 200tr. ; 30cm.

        Đầu trang nhan đề: Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Tóm  tắt: Phong tục tập quán  người Chăm ở Miền Trung về chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi có thai, trong và sau khi sinh gồm có 4 chương: Chương I: Tổng quan tài liệu; Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương III : Kết quả nghiên cứu; Chương IV: Bàn luận

Ký hiệu môn loại: 618.2

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001233

2/. NGUYỄN, KIM DUNG.  Thuốc cổ truyền của dân tộc Chăm / Nguyễn, Kim Dung ...[và những người khác]. - Hà Nội : Y học, 2000. - 106tr. ; 19cm.

Tóm  tắt: Thuốc cổ truyền  dân tộc Chăm nhằm  giới thiệu  một vài  dược liệu  độc đáo,  đặc hữu của dược học cổ truyền dân tộc Chăm, nghề thuốc cổ truyền độc đáo như Phước Nhơn, An Nhơn.

Ký hiệu môn loại: 615.8

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001217

3/.  Sổ tay hướng dẫn 5 qui trình kỹ thuật thâm canh cây trồng : Cây lúa nước; Bắp lai; Sắn cao sản; Điều ghép; Bơm va. Thuộc dự án : "Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp toàn diện vùng gò đồi hoang  hóa  cho đồng bào dân tộc Raglai xã Ma Nới, huyện Ninh  Sơn, tỉnh Ninh Thuận" /  Bá Trung Phụ,  Phan  Xuân  Biên.  -  Ninh  Thuận  :  Sở  Khoa  học và  công  nghệ  tỉnh  Ninh  Thuận,  2010.  -  76tr. ; 20cm.

        Đầu trang nhan đề: Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

Tóm tắt: Trong phạm vi sổ tay hướng dẫn tổng hợp 5 qui trình kỹ thuật thâm canh các giống cây trồng của dự án trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm sản xuất cụa nhân dân Ma Nới với qui trình kỹ thuật chuyển giao của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa  và Viện Khoa học Thủy lợi

Ký hiệu môn loại: 635

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001230

NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ

1/. HẢI LIÊN.  Vai trò âm nhạc trong lễ hội dân gian của tộc người Chăm ở Ninh Thuận / Hải Liên. – Hà Nội : Âm nhạc, 1999. - 210tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Khái quát về tộc người Chăm ở Ninh Thuận. Các lễ hội tiêu biểu và âm nhạc trong lễ hội người Chăm

Ký hiệu môn loại: 781.62

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001222

2/. NGỌC CANH.  Nghệ thuật múa Chàm / Ngọc Canh. - Hà Nội : Văn hóa, 1982. - 91tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nghệ thuật múa Chàm gồm có 3 chương: Chương I: Các loại hình nghệ thuật Chàm; Chương II: Nguồn gốc và sự hình thành nghệ thuật múa Chàm; Chương III: Các hình thái múa Chàm

Ký hiệu môn loại: 792.8

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001226

3/.  Tháp cổ Chămpa. - Hà Nội : Kim đồng, 2002. - 23tr. ; 19cm.

        Đầu trang nhan đề: Nghệ thuật kiến trúc

Tóm tắt: Quần thể kiến trúc của các tháp Chăm trên đất nước Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 720.9597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001229

4/. TUẤN GIANG.  Phác thảo diện mạo sân khấu Chăm / Tuấn Giang. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2000. - 106tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nghiên cứu giới thiệu về sân khấu của người Chăm là một việc cần thiết, góp phần vào việc tìm hiểu toàn diện về nền văn hóa Chăm với những bản sắc độc đáo trong nền văn hóa Việt Nam.

Ký hiệu môn loại: 792

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.00121

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC

1/. INRASARA.  Tagalau 13 : Tuyển tập sáng tác - sưu tầm - nghiên cứu văn hóa Chăm / Inrasara. – Hà Nội : Văn học, 2012. - 239tr. ; 21cm.

Ký hiệu môn loại: 895.92208

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001207-1208

2/.  KIM  KHÊ.    Dấu  chân  lá  cỏ  /  Kim  Khê.  -  Ninh  Thuận  :  Hội  Văn  học nghệ  thuật  tỉnh  Ninh  Thuận, 2012. - 75tr. ; 20cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922134

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001209

3/.  Tuyển tập thơ văn Ninh Thuận 1992-2012. - Ninh Thuận : Hội Văn học nghệ thuật, 2012. - 340tr.; 19cm.

Ký hiệu môn loại: 895.9221408

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001236

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

1/. LƯƠNG MINH.  Lịch sử vương quốc Champa / Lương Minh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. - 352tr. ; 19cm.

Tóm  tắt: Nghiên cứu  thời tiền sử và  sơ sử vương quốc Champa. Thời kì vương  quốc Champa (thế kỷ II - X), thời kỳ Vijaya ( thế kỉ X - XV), Sự phát triển kinh tế - xã hội Champa. Champa thời hậu kỳ ( Sau năm 1471)

Ký hiệu môn loại: 959.7

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001221

2/. TRẦN, KỲ PHƯƠNG.  Unique Vestiges of Chăm Civilization / Trần Kỳ Phương. - Hà Nội : Thế giới, 2000. - 113tr. ; 19cm.

Tóm  tắt: Giới thiệu các di tích văn hóa của nền văn minh Chăm: Mỹ Sơn, Trà Kiện, Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng, Bảo tàng Huế, Bảo tàng lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến văn hóa Chăm

Ký hiệu môn loại: 959.7

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001227

Nguồn: BBT