Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 8/2013
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 22/08/2013

1/.  INRASARA. Thả  diều  ở  xứ  nắng  :  Lễ  hội  Chăm  /  Inrasara.  -  Hà  Nội  :  Kim  Đồng, 2013.  -  58tr. ;19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu một số lễ hội cổ truyền và nét văn hoá đặc trưng của dân tộc Chăm: truyền thuyết về Bà Thiên Y Ana và lễ Rija Nưgar, huyền thoại thi xây tháp và lễ hội Katê Chăm, truyền thuyết Mương Đực - Mương Cái và chế độ mẫu hệ Chăm...

Ký hiệu môn loại: 394.269597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001287-1288

Kho Luân chuyển: TNLC.008340-8342

Kho Thiếu nhi Đọc: TND.010194-10195

Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.014151-14153

2/. NGÔ, VĂN BAN. Khánh Hòa diện mạo văn hóa một vùng đất. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam

Tập 10. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012. - 499tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Khánh Hòa diện mạo văn hóa một vùng đất lần này là những kết quả sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian mới nhất tại địa phương trong thời gian gần đây. Trong phần này viết về Ninh Thuận trong trang 35,93,101.

Ký hiệu môn loại: 306

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001294

3/. NGUYỄN, HẢI LIÊN.  Hát - kể truyện cổ Raglai / Nguyễn Hải Liên, Sử Văn Ngọc. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. - 390tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Hát - kể truyện cổ Raglai được phân ra làm hai loại : hát - kể truyện sử thi và hát - kể chuyện cổ đời thường.

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001292

4/. NGUYỄN, THẾ SANG.  Akhàt Jucar Raglai / Nguyễn Thế Sang. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012. - 637tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Chia làm 2 phần : Phần tiếng Raglai và dịch sang tiếng việt.

Ký hiệu môn loại: 398.2089

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001291

5/. NGUYỄN, THẾ SANG.  Luật tục và công cuộc phát triển kinh tế xã hội Raglai / Nguyễn Thế Sang. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2010. - 446tr. ; 21cm

Đầu trang nhan đề: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Bố cục tổng thể, gồm hai phần lớn; Phần thứ nhất: Trình bày những nhận biết của mình về luật tục Raglai và những vấn đề có liên quan; Phần thứ hai là phần luật tục truyền thống Raglai...

Ký hiệu môn loại: 398.09597

Số ĐKCB:

Kho Địa chí : DCS.001293

6/. SAKAYA.  Tiếp cận một số vấn đề văn hóa Champa = Aproach some problems of Champa culture/ Sakaya. - Hà Nội : Tri thức, 2013. - 814tr. ; 24cm.

Đầu trang tên sách ngoài bìa: Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam. Trung tâm Unesco nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Chăm.

Tóm  tắt: Giới thiệu  di tích,  di vật khảo  cổ phát hiện  ở tỉnh  Ninh Thuận; tín  ngưỡng - tôn  giáo; phong tục tập quán - nghi lễ hội hè; văn học nghệ thuật; nghề thủ công truyền thống; những dấu ấn văn hóa Chăm ở miền Trung - Tây Nguyên.

Ký hiệu môn loại: 305.899

Số ĐKCB : Kho Địa chí: DCS.001284

Kho Mượn: M.029686

Kho Nghiên cứu: NC.001787

7/.  Thực trạng và quy hoạch hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam. - Hà Nội : Giao thông Vận tải, 2011. - 276tr. ; 24cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ Giao thông Vận tải

Tóm  tắt: Trình bày chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các thông tin tổng quát về hạ tầng của các lĩnh vực như đường bộ và vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, vận tải đường thủy nội địa, cảng và vận tải biển cùng bản đồ giao thông vận tải 63 tỉnh thành Việt Nam.

Ký hiệu môn loại: 388.9597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001285

Kho Mượn: M.029530-29531

Kho Luân chuyển: LC.018864-18866

8/.  Tiểu vùng văn hóa duyên hải Nam Trung Bộ (Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận) / Ngô Đức Thịnh ...[và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa Dân tộc, 2012. - 907tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội văn nghệ Dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam và hoa văn trên vải của các dân tộc thiểu số  vùng Đông  Bắc Bắc Bộ  Việt Nam.  Trình bày về trang  phục cổ  truyền  của người  Bih và nghề dệt cổ truyền của người Chăm.

Ký hiệu môn loại: 391.009597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001277

9/.  Văn Hải những chặng đường đấu tranh cách mạng (1930 - 1975) / Trần Ngọc Quế biên soạn. - Ninh Thuận : Đảng bộ Thành phố Phan Ràng - Tháp Chàm, 2011. - 94tr. ; 19cm.

Đầu trang nhan đề ngoài bìa: Đảng bộ Thành phố Phan Ràng - Tháp Chàm. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Văn Hải

Tóm  tắt: Truyền  thống  đấu  tranh  cách  mạng  kiên  cường,  bất  khuất  của  quân  và  nhân  dân phường Văn Hải trong suốt 45 năm qua, đã giành nhiều thắng lợi.

Ký hiệu môn loại: 324.2597070959758

Số ĐKCB:Kho Địa chí: DCS.001076, DCS.001286

10/. PHẠM, ĐÌNH HẢI.  Một số bệnh nguy hiểm thường gặp trên heo nuôi của tỉnh Ninh Thuận / Phạm Đình Hải .... [và những người khác]. - Ninh Thuận : Chi cục thú y, 2013. - 39tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề về các giống heo, công tác giống, thức ăn, kỹ thuật nuôi các loại heo, phòng trị bệnh, tổ chức quản lý một cơ sở nuôi heo.

Ký hiệu môn loại: 636.4/K300TH

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001276

11/.  Qui trình kỹ thuật trồng tỏi theo hướng an toàn / Qui trình được áp dụng tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải và phường Văn Hải - Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012. - 26tr. ; 20cm.

Đầu trang nhan đề: Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Dự án cạnh tranh nông nghiệp Ninh Thuận.

Tóm  tắt: Trung  tâm  tư  vấn  và  phát  triển  công  nghệ đề  xuất  qui  trình  "Kỹ thuật  trồng  tỏi  theo hướng an toàn tại Nhơn Hải và Văn Hải tỉnh Ninh Thuận", nhằm mục địch giúp bà con dễ dàng thực hiện, giúp cán bộ có cơ sở chỉ đạo kỹ thuật canh tác cây tỏi đạt hiệu quả cao, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ký hiệu môn loại: 635.59758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001290

12/. PHAN, QUỐC ANH.  Tập ca khúc Ninh Thuận : Nhiều tác giả / Phan Quốc Anh. - Ninh Thuận : Hội văn học nghệ thuật, 2013. - 135tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Ca khúc gồm những khúc tình ca gắn với sự ca ngợi mảnh đất con người Ninh Thuận.

Ký hiệu môn loại: 782.42959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001279-1280

13/. SAKAYA.  Nghề dệt cổ truyền của người Chăm làng Mỹ Nghiệp - Ninh Thuận / Sakaya. - Hà Nội : Tri thức, 2012. - 191tr. ; 22x17cm.

Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam. Trung tâm Unesco nghiên cứu và bảo tồn Văn hóa Chăm

Tóm  tắt: Giới thiệu về làng dệt , nghề dệt của người Chăm làng Mỹ  Nghiệp, tỉnh Ninh Thuận cùng với những nhận xét, so sánh, kiến nghị và giải pháp.

Ký hiệu môn loại: 746/NGH250D

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001283

Kho Mượn: M.029684-29685

14/. BÌNH MINH.  Nhớ về Bình Định : Thơ / Bình Minh. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 63tr. ; 19cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922134

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001289

15/. TRẦN, ĐÌNH SƠN.  Sen hồng : Thơ / Trần Đình Sơn. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 61tr. ; 19cm.

Ký hiệu môn loại: 895.92213

Số ĐKCB:

16/.  HÀ  NGUYỄN.    Tiểu  vùng  văn  hóa  duyên  hải  Nam  Trung  Bộ  (Khánh  Hòa  -  Ninh  Thuận  -  Bình Thuận) / Hà Nguyễn. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2013. - 207tr. ; 21cm. - (Không gian văn hóa Việt Nam)

Tóm  tắt: Giới thiệu dòng chảy văn hoá với bề dày truyền thống của  vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ (Khánh Hoà - Ninh Thuận - Bình Thuận) về các danh nhân nổi tiếng; đời sống vật chất – kinh tế; đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; sinh hoạt văn học nghệ thuật; di sản văn hóa

Ký hiệu môn loại: 959.7

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001278

 

Nguồn: BBT