Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 6/2011
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 21/06/2011

KH XÃ HỘI HỌC


          1/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2011. - 20tr ; 27cm.

        Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, thị trường hàng hóa đáng quan tâm, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết; văn bản pháp luật.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001425


2/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2009. - 16tr. ; 27cm.

       Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, thị trường hàng hóa đáng quan tâm, xuất nhập khẩu, sản xuất

kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết; văn bản pháp luật.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001424


3/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2009. - 16tr. ; 27cm.

       Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, thị trường hàng hóa đáng quan tâm, xuất nhập khẩu, sản xuất

kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết; văn bản pháp luật.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001423


4/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn, khuyến nông; thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001464


5/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong

nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001487


6/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, khí tượng thủy văn, khuyến nông; thị trường trong nước;

tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001488


7/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm  tắt:  Tin  trong  tỉnh  về  nông  nghiêp,  thủy lợi,  chăn  nuôi,  thủy sản,  phát  triển  nông  thôn,

khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001498


8/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm  tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy lợi, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong

nước; tin quốc tế.

 

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001465


9/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, chăn nuôi, thủy sản, khuyến nông; thị trường trong nước;

tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001466


10/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, chăn nuôi, lâm nghiệpi, bảo vệ thực vật, khí tượng thủy

văn, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001468


11/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, khí tượng thủy văn, khuyến

nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001472


12/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn, khuyến nông;

thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001478


13/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, khuyến nông; thị trường

trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001479


14/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, chăn nuôi - thú y, phát triển nông thôn, khuyến nông; thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001486


15/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thú y, lâm nghiệp, thủy lợi,

thủy sản, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001496


16/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm  tắt: Tin  trong tỉnh  về nông  nghiêp, lâm  nghiệp,  phát triển  nông thôn,  chăn nuôi,  khuyến

nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001462


17/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm  tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy lợi, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, chăn nuôi,

khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001459


18/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

       Tóm  tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp; thủy lợi; chăn nuôi; khuyến nông; thủy sản; thị trường

trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001451


19/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

         Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn, khí tượng thủy

văn, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001458


20/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm  tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thú y, thủy sản, phát triển nông thôn, thủy lợi, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001460


21/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy lợi, lâm nghiệp, khí tượng thủy văn, khuyến nông; thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001455


22/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt:  Thông  tin  trong  tỉnh;  nông  nghiêp;  chăn  nuôi;  khuyến  nông;  khí  tượng  thủy văn;  thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001449


23/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn,

khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001470


24/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, chăn nuôi - thú y, khuyến nông; thị trường

trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001456


25/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp; thủy lợi; chăn nuôi; khuyến nông; thủy sản; thị trường

trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001450


26/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin trong  tỉnh về nông  nghiêp, lâm nghiệp,  thủy sản, chăn nuôi,  khí tượng thủy văn,

khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001484


27/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Thông tin về chỉ đạo điều hành; tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, phát triển

nông thôn, bảo vệ thực vật, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001448


28/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, khuyến

nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001453


29/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Tóm  tắt:  Tin  trong  tỉnh  về  nông  nghiêp,  chăn  nuôi,  thủy lợi,  phát  triển  nông  thôn,  thủy sản,

khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001454


30/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, sống khỏe, khuyến

nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001480


31/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin  trong  tỉnh  về  nông  nghiêp,  lâm  nghiệp,  thủy sản,  khuyến  nông;  thị  trường  trong

nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001482


32/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, thủy sản, khuyến nông; thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001491


33/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2010. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin  trong tỉnh  về nông  nghiêp, diêm  nghiệp, khuyến  nông; thị  trường trong  nước; tin

trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001493-1494


34/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin  trong  tỉnh  về  nông  nghiêp,  lâm  nghiệp,  thủy sản,  khuyến  nông;  thị  trường  trong

nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001497


35/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, khí tượng thủy

văn, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001499


36/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, khuyến

nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001492


37/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, khí tượng thủy văn, khuyến

nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001461


38/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin  trong  tỉnh về  nông  nghiêp,  thủy sản,  thủy lợi,  bảo vệ  thực vật,  khuyến nông;  thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001469


39/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy lợi, xây dựng cơ bản, lâm nghiệp, thủy sản, khí tượng

thủy văn, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001475

40/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, chăn nuôi, khí tượng thủy văn, khuyến nông;

thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001476-1477


41/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, bảo vệ thực vật,

khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001483


42/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin  trong tỉnh  về  nông nghiêp,  lâm nghiệp,  sức khỏe, khuyến  nông;  thị trường  trong

nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001489


43/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin  trong  tỉnh  về  nông  nghiêp,  lâm  nghiệp,  thủy sản,  chế  biến  nông  lâm  thủy sản,

khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001490


44/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, chăn nuôi, thủy sản, khuyến nông; thị trường trong nước;

tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001457


45/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thú y, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, khuyến

nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001463


46/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy lợi, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, khuyến nông; thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001467


47/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy sản, xây dựng cơ bản, phát triển nông thôn, khuyến

nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001474


48/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, khí tượng thủy văn, lâm nghiệp, khuyến nông; thị trường

trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001481


49/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, chăn nuôi - thú y, bảo vệ thực vật, phát triển

nông thôn, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001485


50/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2010. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, khuyến nông; thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001495


51/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong

nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001452


52/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, khuyến nông; thị trường trong nước; tin trong nước; tin

quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001471


53/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiêp, lâm nghiệp, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, khuyến nông; thị

trường trong nước; tin trong nước; tin quốc tế.

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001473


54/.  Bản tin TBT Ninh Thuận : Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh

Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, 2010. - 12tr. ; 27cm.

        Đầu trang nhan đề: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường

chất lượng

Tóm  tắt: Gồm các bài viết về tin cảnh báo; quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản

xuất  trước khi đưa  sản  phẩm  ra thị  trường;  hướng  dẫn áp  dụng  Tiêu  chuẩn quốc gia  đối  với cà  phê

nhân (TCVN 4193 : 2005).

Ký hiệu môn loại: 389.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001426


55/.  Bản tin thanh niên : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Ninh Thuận, 2008. - 64tr. ; 20cm.

Tóm  tắt: Gồm  những  bài  viết  về  học tập  và  làm  theo  lời  Bác;  quan  điểm  chỉ  đạo,  mục tiêu,

nhiệm vụ và giải pháp tăng cường; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nâng cao chất lượng; nhìn lại kết

quả 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII;...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001413


56/.  Bản tin thanh niên : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Ninh Thuận, 2008. - 48tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Gồm những bài viết: vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng

trong giai đoạn hiện nay; nước ta mang tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam từ khi nào?: kế

hoạch tổ chức đại hội Hội các cấp như đại hội Hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần

thứ IV và tiến tới đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VI; một số điểm mới

về vấn đề đoàn viên trong hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn khóa IX;...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001412


57/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi

bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh",

các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề

(điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001415


58/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi

bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh",

các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề

(điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001420


59/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy Ninh Thuận, 2010. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi

bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh",

các tin trong tỉnh, trong trong nước, tin thế giới, văn bản mới, tin hoạt động, sinh hoạt tư tưởng, chuyên

đề điện hạt nhân, chuyên đề dân số - KHHGĐ và chuyên đề biển, đảo.

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001350, DCTC.001414


60/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi

bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh",

các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề

(điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001418-1419

61/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi

bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh",

các tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề

(điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo).

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001416-1417


62/.  Bản tin tuyên truyền phòng chống tội phạm. - Ninh Thuận : Công an Tỉnh, 2009. - 28tr. : hình ảnh ;

27cm. - (Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc !)

        Đầu trang nhan đề: Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hiện có hiệu

quả Nghị quyết 09/CP; lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại với cán bộ chiến sĩ;...

Ký hiệu môn loại: 364.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001500-1501


63/.  Bản tin tuyên truyền phòng chống tội phạm. - Ninh Thuận : Công an Tỉnh, 2010. - 28tr. : hình ảnh ;

27cm. - (Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc !)

        Đầu trang nhan đề: Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Để Nghị định 67/CP đi vào cuộc sống người dân; trung tá Trần Văn Hiểu, tận tụy với

công việc để phục vụ nhân dân; sức mạnh từ sự cảnh giác của nhân dân;...

Ký hiệu môn loại: 364.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001502-1503


64/.  Tư pháp Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Tư pháp, 2009. - 40tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tư pháp Ninh Thuận số 31 chuyên trang hoạt động hòa giải cơ sở.

Ký hiệu môn loại: 346

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001431-1432


65/.  Tư pháp Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Tư pháp, 2011. - 56tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tư pháp Ninh Thuận số 42 chuyên trang "Hội thi kiến thức, kỹ năng về bồi thường, hỗ

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất"

Ký hiệu môn loại: 346

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001434-1435


66/.  Tư pháp Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Tư pháp, 2011. - 56tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tư pháp Ninh Thuận số 43 chuyên trang "Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc

hội và Hội đồng nhân dân các cấp".

Ký hiệu môn loại: 346

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001436-1437

 

CÔNG NGHỆ


1/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2010. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Gồm  các bài  viết:  ngành Khoa  học và  Công  nghệ tổng  kết  tình hình  thực hiện  Nghị

quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2009; kiểm tra phương tiện đo nhân kỷ niệm 60 ngày Ngày Đo

lường Việt Nam; tập huấn "hướng dẫn kỹ thuật nuôi heo đen địa phương (lấy thịt)"

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001507-1508


2/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Gồm  các bài  viết:Hội nghị  tổng kết  chương  trình hỗ  trợ hệ  thống quản  lý chất  lượng

TCVN;  khảo  sát  công  nghệ  các doanh  nghiệp  trong  tỉnh;  tập  huấn  các kỹ năng  trong  hoạt  động 

chuyển giao công gnhệ.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001513-1515


3/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Gồm các bài viết:Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ vùng Đông Nam bộ lần

thứ  11;  Quảng  Nam  tổ  chức họp  báo  triển  khai  Techmart  năm  2011;  hội  thảo  đầu  bờ  vụ  lúa  Đông

Xuân 2010 - 2011.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001516-1518


4/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: Ninh Thuận tổ chức Hội thảo "Nước cho phát triển đô thị" nhân Ngày

Nước thế giới 22/03/2011; tình hình thực hiện và duy trì việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN

ISO 9001:2008 tại các cơ quan Hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Ninh Thuận; Đại hội Xã viên HTX

gốm Bàu Trúc lần thứ I nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001511-1512


5/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: Hội thảo đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh; nghiệm thu đề tài

Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2011; thông qua dự án "trình diễn quản lý bền vững tài nguyên

rạn san hô ven bờ huyện Ninh Hải, Ninh Thuận".

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001509-1510


6/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2009. - 8tr. :

hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: Hội thảo về tổ chức và hoạt động các Trung tâm ứng dụng tiến bộ

Khoa học và Công nghệ toàn quốc lần thứ II; xét duyệt kinh phí mô hình trồng nho lấy lá IAC-572 tại thị

trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001505-1506


7/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2011. - 22tr. : hình ảnh ; 27cm.         Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Sở Y tế

Tóm tắt: Chuyên đề về lĩnh vực Y tế: lễ mít tinh Quốc gia Kỷ niệm Ngày Nước thế giới; giời trái

đất chúng ta phải làm gì ?; về nguồn khám chữa bện miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa;...

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001438


8/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2010. - 26tr. : hình ảnh ; 27cm.         Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Sở Y tế

Tóm  tắt: Chuyên đề về lĩnh vực Y tế: triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe năm

2010; ngày phòng chống lao thế giới; công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tổng kết 5

năm phong trào Phụ nữ 2 giỏi (2005 - 2009);...

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001439


9/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2011. - 30tr. : hình ảnh ; 27cm.         Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Sở Y tế 

Tóm tắt: Chuyên đề về lĩnh vực Y tế: ngành Y tế Ninh Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 56 năm

Ngày Thầy thuốc Việt Nam; phát biểu của ông Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt kỷ

niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2010); ...

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001433


10/.  Nông dân Ninh Thuận : Tài liệu dùng cho sinh hoạt nội bộ. - Ninh Thuận : Hội Nông dân Việt Nam Ninh Thuận, 2009. - 28tr. ; 27cm. - (Thông tin công tác hội và phong trào nông dân)

Tóm  tắt: Gồm  các bài  viết:  cuộc vận  động  "Học tập  và  làm  theo  tấm gương  đạo  đức Hồ  Chí

Minh"; xây dựng xã điểm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT - TTg và công văn số 1502/2007/CV - TTg của

Thủ tướng Chính phủ; nông dân Ninh Hải với phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới; ...

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001442


11/.  Thông tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 44tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Chuyền đề về Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, gồm các bài viết: kết quả chuyển

giao tiến bộ Khoa học Công nghệ trên địa bàn huyện Bác Ái theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; kết

quả  5  năm thực hiện  chương  trình  xây dựng, áp  dụng  hệ  thống  quản lý chất  lượng  theo  TCVN ISO

9001:2000 váo các cơ quan Hành chính ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010;...

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001519-1521


12/.  Thông tin Khuyến nông khuyến ngư. - Ninh Thuận : Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Ninh Thuận, 2010. - 32tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết về: Nghị định về Khuyến nông; Quyết định về công bố dịch bệnh tai

xanh trên heo; Phân bón thông minh, diễn biến rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoán lá ,...

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001321, DCTC.001428


13/.  Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư. - Ninh Thuận : Trung tâm Khuyên nông Khuyến ngư Ninh Thuận, 2010. - 44tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu Quyết định việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ

sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn; hoạt động khuyến nông khuyến

ngư Ninh Thuận sau một năm nhìn lại; tình hình dịch hại lúa vụ mùa 2010 và dự báo vụ Đông Xuân

2010 - 2011;...

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001429-1430


14/.  Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư. - Ninh Thuận : Trung tâm Khuyên nông Khuyến ngư Ninh Thuận, 2010. - 32tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu Nghị quyết về Khuyến nông Chính phủ; chào mừng đại hội Đảng bộ Sở Nông

nghiệp và phát triển nông thôn Ninh Thuận; bệnh phân trắng ở tôm nuôi thương phẩm;...

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001427


15/.  Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư. - Ninh Thuận : Trung tâm Khuyên nông Khuyến ngư Ninh Thuận, 2009. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu Thông tư quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản; Ninh

Thuận  tố  chức thành  công  Hội  thi  Cán  bộ  Khuyến  nông  -  khuyến  ngư  giỏi  năm  2009;  Trung  tâm

Khuyến nông - Khuyến ngư Ninh Thuận hỗ trợ máy cày cho xã Phước Hà;...

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001504

 

 

 

16/.  Thông tin Khuyến nông Khuyến ngư : Xuân Kỷ Sửu 2009. - Ninh Thuận : Trung tâm Khuyên nông

Khuyến ngư Ninh Thuận, 2009. - 27tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu Quyết định về chính sách Khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn của

Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả công tác Khuyến nông 2008 và nhiệm vụ công tác năm 2009;

chính sách đầu tư và phát triển nguyên liệu mía vụ 2009 - 2010;...

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001443-1444

 

NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ


1/.  Kỷ yếu Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VI - Khu vực II - Ninh Thuận 2009. - Ninh Thuận : Ban Tổ chức Kỷ yếu Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc, 2009. - 60tr. : hình

ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao; nâng cao đời sống

sức khỏe, tinh thần, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư;...

Ký hiệu môn loại: 796.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001445

 

                                     

                                       VĂN HỌC & TU TỪ HỌC


1/.  Văn nghệ Ninh Thuận : Tạp chí sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật - Chúc mừng năm mới Xuân Tân Mão 2011. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 140tr. ; 24cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922080005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001421-1422

 

                                       LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ


1/.  Phan Rang - Tháp Chàm tiềm năng và cơ hội phát triển. - Ninh Thuận : Ủy Ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 2010. - 41tr. : hình ảnh ; 28cm.

Tóm tắt: Giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về vùng đất và con người Phan Rang - Tháp Chàm: tổng

quan vê  Phan Rang - Tháp Chàm; định hướng và cơ hội phát triển; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

Ký hiệu môn loại: 915/9758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001446-1447

 

                                         TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT


1/.    Người  làm  báo  Ninh  Thuận  :  Kỷ niệm  83  năm  Báo  chí  cách  mạng  Việt  Nam  (21/6/1925  -

21/6/2008). - Ninh Thuận : Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, 2008. - 30tr. : hình ảnh ; 28cm.

Tóm  tắt: Tuyên  truyền các chủ trương,  Nghị quyết  của  Đảng, chính  sách, pháp  luật của  Nhà

nước vào cuộc sống. Gồm  các bài  viết:  Lời kêu  gọi thi  đua ái  quốc của  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh;  phát

động thi đua ái quốc; tác phẩm :Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trách nhiệm của người

làm báo;...

Ký hiệu môn loại: 070.405

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001440-1441

Nguồn: BBT