Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 5/2012
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 15/06/2012

KH XÃ HỘI HỌC

1/. HOÀNG NAM.  Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam / Hoàng Nam. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011. - 1019tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử cư trú, kinh tế truyền thống và những nét văn hoá truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam (trong đó có dân tộc Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, nằm ở trang 66 - 90)

Ký hiệu môn loại: 305.8009597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001130

2/. INRASARA.  Ariya Cam - Trường ca Chăm = Ariya Cam Bini - Ariya Xah Pakei / Inrasara. - Hà Nội : Thời đại, 2011. - 514tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn học dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001132

3/.  Lễ nghi cuộc đời của người Chăm / Sử Văn Ngọc sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011. - 375tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn học dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu về nhân sinh quan và vũ trụ quan của người Chăm, được thể hiện rõ trong cuộc sống người Chăm, từ khi sinh ra, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, đến khi chết đi để tiếp tục một "cuộc sống" khác ở thế giới bên kia. Và đặc biệt là cái xã hội người Chăm này đặt nền tảng ở chế độ mẫu hệ. Tài liệu này có liên quan đến tỉnh Ninh Thuận.

Ký hiệu môn loại: 305.899

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001133

4/.  Nhóm lễ - hội Rija của người Chăm tỉnh Ninh Thuận / Hải Liên sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. – Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2012. - 344tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về nhóm lễ - hội Rija của người Chăm tỉnh Ninh Thuận

Ký hiệu môn loại: 394.26959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001128

5/.    Phong tục tập  quán  các dân  tộc Việt  Nam /  Nhiều  tác giả. -  Hà  Nội  : Văn  hóa  dân  tộc, 2011.  - 1095tr. ; 24cm.

Tóm  tắt: Tìm hiểu một số phong tục tập quán của các dân tộc ở Việt Nam (trong đó có lễ hội Mbăng Katê - dân tộc Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, trang 104): lễ Tết, tục hội, ẩm thực, hôn nhân, sinh đẻ, đặt tên, lá nhạn, tang ma, tín ngưỡng, luật tục và các phong tục khác.

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001131

6/. SỬ, VĂN NGỌC.  Luật tục trong xã hội Chăm / Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 280tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm  tắt: Khái quát  về dân tộc Chăm  và luật tục Chăm  cư trú ở các tỉnh Bình Định, Phú  Yên, Ninh Thuận, ....: các tội và việc xét xử; quan hệ với thủ lĩnh; về quan hệ cộng đồng; phong tục tập quán; hôn nhân và quan hệ nam nữ; quan hệ gia đình; kế thừa sở hữu; về việc xâm phạm thân thể người khác.

Ký hiệu môn loại: 305.899

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001129

Nguồn: BBT