Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
 Đoàn Thanh niên  
 
Thanh niên với việc học tầp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chuyên mục: Đoàn TNCS HCM
Ngày đăng: 07/04/2011

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Cả cuộc đời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vấn đề chăm lo giáo dục thanh niên. Sinh thời Người nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên (*).

                Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung, mà còn đối với mỗi đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng. Học tập theo tấm gương đạo đức của Bác là một nhiệm vụ thường xuyên, qua đó để thanh niên rèn luyện bản thân sống theo lý tưởng cộng sản.

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang có tác động sâu sắc đến thái độ và ý thức chính trị của đoàn viên thanh niên, họ quan tâm và có trách nhiệm hơn với sự phát triển của quê hương, đất nước, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức. Ý thức lập thân, lập nghiệp của thanh niên cao hơn trước. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin đa dạng, thanh niên đang chịu sự tác động nhiều chiều của đời sống xã hội. Một bộ phận đoàn viên thanh niên chưa tích cực, ngại khó, sợ khổ, thích đua đòi, sống ích kỷ, thực dụng, thờ ơ với sinh hoạt chính trị, không quan tâm đến đời sống cộng đồng, thích hưởng thụ nên đã sa vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, đoàn thanh niên cần phát huy hơn nữa vai trò là người bạn thân thiết, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề mà thanh niên quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Để thanh niên khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong xã hội thì việc tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần chú trọng những nội dung cơ bản sau:                                                        

Thứ nhất: Giáo dục thanh niên phải sống có hoài bão, lý tưởng cách mạng và ý chí vươn lên.

Thanh niên chúng ta ngày nay được thừa hưởng những thành qủa cách mạng của các

thế hệ cha anh.Chính vì vậy, thanh niên cần ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên phải được tiến hành trên cơ sở khoa học và thường xuyên, liên tục thông qua việc tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai: Nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự cho thanh niên để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi đoàn viên thanh niên phải không ngừng việc học và tự học để tích lũy và nâng cao tri thức của bản thân. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong đoàn viên thanh niên, thanh niên phải đi đầu trong xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phát động các phong trào thi đua sáng tạo trong thanh niên để phát huy trí tuệ, lòng say mê và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tình hình thanh niên biến đổi nhanh chóng, đòi hỏi cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm bồi dưỡng, phát huy vai trò, vị trí của thanh niên. Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội chăm lo công tác thanh niên. Giáo dục thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nói cách khác là phải nâng cao chất lượng phong trào rèn đức, luyện tài trong thanh niên để xây dựng đội ngũ đông đảo những người lao động trẻ có tâm và có tài đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Thứ tư: Triển khai mạnh mẽ hơn nữa cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Cuộc vận động đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục ý thức và trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cuộc vận động đã được cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động và kết qủa cụ thể, xuất phát từ tình cảm kính yêu, biết ơn của tuổi trẻ đối với Bác.

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là dịp đoàn viên thanh niên soi mình trong tấm gương cách mạng sáng ngời của Bác, để cho mỗi đoàn viên thanh niên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng và tình cảm của Người. Sự nghiệp cách mạng của Đảng, vận mệnh và tương lai của đất nước phụ thuộc rất lơn vào năng lực và sự cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Với vai trò, vị trí và khả năng của mình, nhất định các tầng lớp thanh niên Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hãy xứng đáng với lòng tin của Đảng, của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                                            (*) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.12, tập 5, tr. 185

                                                                              NGUYỄN VƯƠNG LONG - Khoa Xây Dựng Đảng

         Một số hình ảnh Bác với Thanh niên

 

Nguồn: HTTP://WWW.TRUONGCHINHTRITOHIEUHP.GOV.VN
 
 
 
 Tìm kiếm  
 
  
 
 
 Tra tìm tài liệu  
 
 
 
 Thông báo  
 
 
 
 Liên hiệp Thư viện